Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/490 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 490/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/8
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/490
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 270/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ze seznamu právnických a fyzických osob, subjektů a orgánů obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 270/2011 by měly být vypuštěny dvě osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 270/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 270/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4.
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu se vypouštějí položky týkající se těchto osob:
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  Rachid Mohamed Rachid Hussein
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14.
               
               
                  Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmyová
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.