Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/491 ze dne 21. března 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 491/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/491
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (1), a zejména na čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 270/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Odůvodnění týkající se šesti z osob zařazených na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 270/2011 by měla být změněna. V případě jedné osoby uvedené na seznamu by měly být aktualizovány identifikační údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ze seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 270/2011 by měly být vyřazeny dvě osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 270/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 270/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  I.
               
               
                  V příloze I nařízení (EU) č. 270/2011 se údaje týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito údaji:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jméno (a případná další jména)
                           
                           
                              Identifikační informace
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                        
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
                           
                           
                              Bývalý prezident Egyptské arabské republiky;
                              datum narození: 4.5.1928;
                              muž
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány trestní stíhání nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Suzanne Saleh Thabet
                           
                           
                              Manželka bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;
                              datum narození: 28.2.1941;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány trestní stíhání nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
                           
                           
                              Syn bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;
                              datum narození: 26.11.1960;
                              muž
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány trestní stíhání nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh
                           
                           
                              Manželka Alaay Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;
                              datum narození: 5.10.1971;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány trestní stíhání nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
                           
                           
                              Syn bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka;
                              datum narození: 28.12.1963;
                              muž
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány trestní stíhání nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              Khadiga Mahmoud El Gammal
                           
                           
                              Manželka Gamala Mohameda Hosniho Elsayeda Mubaraka, syna bývalého prezidenta Egyptské arabské republiky;
                              datum narození: 13.10.1982;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno egyptskými orgány trestní stíhání nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků
                           
                        
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama
                           
                           
                              Manželka Ahmeda Abdelazize Ezze;
                              datum narození: 31.1.1963;
                              žena
                           
                           
                              Osoba, proti níž je na základě Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti korupci vedeno trestní stíhání ze strany egyptských orgánů z důvodu zpronevěry veřejných finančních prostředků
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  II.
               
               
                  V příloze I nařízení (EU) č. 270/2011 se vypouštějí položky týkající se těchto osob:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              16.
                           
                           
                              Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              17.
                           
                           
                              Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.