Nařízení Komise (EU) 2017/492 ze dne 21. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 492/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/13
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/492
   ze dne 21. března 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
   (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), a zejména na článek 88 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2), a zejména na článek 92 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem přihlédnutí k určitým změnám v právních předpisech některých členských států nebo ve snaze vyhovět jejich přání zjednodušit systém koordinace nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 byla Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení požádána členskými státy o pozměnění některých příloh uvedených nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení s požadovanými změnami souhlasila a předala Komisi příslušné návrhy na technickou úpravu těchto příloh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise s těmito příslušnými návrhy může souhlasit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 883/2004 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Příloha VI se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v oddíle „ESTONSKO“ se za písmeno c) doplňuje nové písmeno d), které zní:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „d)
                                    
                                    
                                       Příspěvek na pracovní schopnost přidělený podle zákona o pracovní schopnosti“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           oddíl „ŠVÉDSKO“ se nahrazuje tímto:
                           „ŠVÉDSKO
                           Nemocenské dávky závislé na příjmu a dávky při pracovní neschopnosti závislé na příjmu (kapitola 34 zákona o sociálním pojištění)“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           oddíl „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje tímto:
                           „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                           Zaměstnanecký a podpůrný příspěvek
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       v případě nároku přiznaného před 1. dubnem 2016 má zaměstnanecký a podpůrný příspěvek formu peněžité dávky v nemoci po dobu prvních 91 dnů (posudková fáze). Počínaje 92. dnem je zaměstnanecký a podpůrný příspěvek (hlavní fáze) dávkou invalidního důchodu;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       v případě nároku přiznaného 1. dubna 2016 nebo po tomto datu má zaměstnanecký a podpůrný příspěvek formu peněžité dávky v nemoci po dobu prvních 365 dnů (posudková fáze). Počínaje 366. dnem je zaměstnanecký a podpůrný příspěvek (podpůrná skupina) dávkou invalidního důchodu.
                                    
                                 
                              
                           
                           Právní předpisy Velké Británie: Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení z roku 2007.
                           Právní předpisy Severního Irska: Část 1 zákona o reformě sociálního zabezpečení (Severní Irsko) z roku 2007.“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha VIII se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v části 1 se oddíl „POLSKO“ nahrazuje tímto:
                           „POLSKO
                           Všechny žádosti o invalidní důchody, starobní důchody na základě dávkově definovaného systému a pozůstalostní důchody, s výjimkou případů, kdy souhrnné doby pojištění získané podle právních předpisů více než jednoho členského státu dosahují alespoň 20 let u žen a 25 let u mužů, avšak vnitrostátní doby pojištění jsou kratší než tyto limity (a alespoň 15 let u žen a 20 let u mužů), a výpočet se provádí podle článků 27 a 28 zákona ze dne 17. prosince 1998 (Úř. věst. 2015, bod 748).“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v části 1 se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:
                           „ŠVÉDSKO
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       žádosti o starobní důchod ve formě minimálního důchodu (kapitoly 66 a 67 zákona o sociálním pojištění);
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       žádosti o starobní důchod ve formě doplňkového důchodu (kapitola 63 zákona o sociálním pojištění).“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           v části 1 se v oddíle „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ první věta nahrazuje tímto:
                           „Všechny žádosti o starobní důchod, státní důchod podle části 1 zákona o důchodech z roku 2014, vdovské dávky a dávky v případě úmrtí kromě těch, u kterých během daňového roku začínajícího dne 6. dubna 1975 nebo později:“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           v části 2 se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:
                           „ŠVÉDSKO
                           Starobní důchod ve formě důchodu závisejícího na příjmu a důchod na základě pojištění (kapitoly 62 a 64 zákona o sociálním pojištění).“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha IX se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v části I se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:
                           „ŠVÉDSKO
                           Nemocenské dávky závislé na příjmu a dávky při pracovní neschopnosti závislé na příjmu (kapitola 34 zákona o sociálním pojištění)
                           Minimální důchod a minimální podpora, jež nahradily plné státní důchody poskytované podle právních předpisů o státních důchodech platných přede dnem 1. ledna 1993, a plný státní důchod přiznaný v rámci přechodných pravidel právních předpisů platných od tohoto dne“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v části II se oddíl „ŠVÉDSKO“ nahrazuje tímto:
                           „ŠVÉDSKO
                           Podpora v nemoci a podpora při pracovní neschopnosti ve formě zaručené kompenzace (kapitola 35 zákona o sociálním pojištění)
                           Pozůstalostní důchod vypočítaný na základě započítaných pojistných období (kapitoly 76–85 zákona o sociálním pojištění)“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Nařízení (ES) č. 987/2009 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               v příloze 1:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           oddíl „BELGIE – IRSKO“ se zrušuje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           oddíl „DÁNSKO – ŘECKO“ se zrušuje;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               v příloze 3:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           oddíl „NIZOZEMSKO“ se zrušuje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           oddíl „FINSKO“ se zrušuje.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se použije od 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.