Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/493 ze dne 21. března 2017 o uvolnění jistot v souvislosti s celními kvótami Unie pro dovoz pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, které se řídí prováděcím nařízením (EU) 2015/2078

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 493/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 76/16
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/493
   ze dne 21. března 2017
   o uvolnění jistot v souvislosti s celními kvótami Unie pro dovoz pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, které se řídí prováděcím nařízením (EU) 2015/2078
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména čl. 187 písm. a), c) a d) tohoto nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 (2) otevírá a stanoví správu celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po potvrzení výskytu vysoce patogenní influenzy ptáků („HPAI“) u drůbeže na ukrajinském území dne 30. listopadu 2016 a v souladu s požadavky pro země, které by měly být považovány za prosté HPAI, jak je stanoveno v článku 9 nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3), nelze ukrajinské území považovat za prosté této nákazy. Ukrajinské orgány proto nemohly vydat veterinární osvědčení nezbytná pro vývoz drůbeže a drůbežích produktů do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě informací, které poskytla Ukrajina, změnilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/193 (4) mimo jiné nařízení (ES) č. 798/2008 tak, aby se omezení dovozu do Unie pro zásilky drůbeže a drůbežích produktů týkala pouze oblastí na Ukrajině, které jsou zasažené HPAI. Ukrajinské orgány tedy mohly ode dne 7. února 2017 vydávat veterinární osvědčení pro vývoz drůbeže a drůbežích produktů do Unie z oblastí, které nejsou zasaženy HPAI.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Proto hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva a dovozní licence pro dovoz drůbežího masa v rámci dovozních celních kvót uvedených v prováděcím nařízení (EU) 2015/2078 pro kvótové období od 1. ledna do 31. prosince 2016, nemohly tyto produkty získat od 30. listopadu 2016 do 31. prosince 2016. Kromě toho by měly hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva na celní kvótové podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, potíže při získávání dotyčných produktů vzhledem k tomu, že bylo nemožné je po 7. února 2017 dovážet a omezení pro určité oblasti na Ukrajině zůstala v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je tedy třeba stanovit, že za určitých podmínek by měly být uvolněny jistoty složené v souvislosti s uvedenými dovozními právy a s následnými dovozními licencemi, které nebyly použity do 31. prosince 2016, a jistoty v souvislosti s uvedenými dovozními právy, která se nevyužijí do 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že se toto opatření může týkat jistot, které byly složeny na konci roku 2015 nebo na začátku roku 2016, měly by mít hospodářské subjekty možnost požádat o uvolnění co nejdříve. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po svém vyhlášení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Uvolnění jistot souvisejících s obdobím od 1. ledna do 31. prosince 2016
   1.   Na žádost dotyčných hospodářských subjektů se uvolňují jistoty, které souvisejí s dovozními právy a dovozními licencemi a byly složeny podle čl. 3 odst. 2, popřípadě čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078, a to za podmínky, že tato dovozní práva nebo dovozní licence byly do 31. prosince 2016 využity pouze částečně nebo nebyly využity vůbec.
   2.   Jistoty uvedené v odstavci 1 se uvolní poměrně k dovozním právům a licencím, které nebyly využity do 31. prosince 2016.
   Článek 2
   Uvolnění jistot souvisejících s obdobím od 1. ledna do 31. prosince 2017
   1.   Na žádost dotyčných hospodářských subjektů se uvolňují jistoty, které souvisejí s dovozními právy, jež byla udělena v souvislosti s podobdobím od 1. ledna do 31. března 2017, a které byly složeny podle čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078, a to za podmínky, že tato dovozní práva byla do 31. prosince 2017 využita pouze částečně nebo nebyla využita vůbec.
   2.   Jistoty uvedené v odstavci 1 se uvolní poměrně k dovozním právům, která se nevyužijí do 31. prosince 2017.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 63).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/193 ze dne 3. února 2017, kterým se v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Ukrajiny na seznamech třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých komodit do Unie (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.