Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/540 ze dne 15. března 2017 o změně nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 540/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 88/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/540
   ze dne 15. března 2017
   o změně nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a o změně nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   v souladu s řádným legislativním postupem (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 329 obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“), podepsané dne 26. června 2012, stanoví, že k dohodě mohou přistoupit další členské státy Andského společenství. Ekvádor je členským státem Andského společenství od jeho založení v roce 1969.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Unie a Ekvádor uzavřely jednání o přistoupení Ekvádoru k dohodě dne 17. července 2014. Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (3) (dále jen „protokol o přistoupení“) byl podepsán dne 11. listopadu 2016 a provádí se prozatímně podle čl. 27 odst. 4 protokolu ode dne 1. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění protokolu o přistoupení je třeba stanovit postupy, které, s ohledem na Ekvádor, zajistí účinné uplatňování dvoustranné ochranné doložky, a postupy pro uplatňování mechanismu stabilizace pro banány, jak je stanoveno v dohodě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kód kombinované nomenklatury (KN) pro banány uvedený v příloze I dohody (Harmonogramy odstraňování cel) navíc odkazuje na kód KN z roku 2007. Tentýž kód je uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 (4) i v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 (5). Příslušný kód pro banány se však ode dne 1. ledna 2012 změnil z 0803 00 19 na 0803 90 10, aby se zohlednily závazné změny harmonizovaného systému (HS). Z důvodu jasnosti by měla být tato změna zavedena v nařízení (EU) č. 19/2013 i v nařízení (EU) č. 20/2013 v příslušných částech o mechanismu stabilizace pro banány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ekvádor je společně s Kolumbií hlavním producentem a dodavatelem banánů do Unie. Stávající mechanismus stabilizace pro banány by tedy měl být rozšířen na Ekvádor.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Mechanismus stabilizace byl zaveden v roce 2013 a na základě zkušeností z minulosti je zřejmé, že je třeba zlepšit informační tok mezi Komisí, členskými státy a Evropským parlamentem, zejména pomocí zavedení včasného varování, dosáhne-li objem dovozu 80 % spouštěcích objemů dovozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že toto nařízení má úzký vztah s touto dohodou, je vhodné je začít uplatňovat ode dne prozatímního provádění protokolu o přistoupení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (EU) č. 19/2013 a nařízení (EU) č. 20/2013 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 19/2013 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Název se nahrazuje tímto:
               „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ekvádorem, Kolumbií a Peru na straně druhé“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 1 písm. a), čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 4 se slova „z Kolumbie nebo Peru“ nahrazují slovy „z Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru“, v čl. 5 odst. 6 se slova „zástupci Kolumbie nebo Peru“ nahrazují slovy „zástupci Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru“, v čl. 5 odst. 11 se slova „Kolumbii nebo Peru“ nahrazují slovy „Ekvádor, Kolumbii nebo Peru“, v čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 se slova „z Kolumbie nebo Peru“ nahrazují slovy „z Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru“, v čl. 9 odst. 1 se slova „orgány Kolumbie nebo Peru“ nahrazují slovy „orgány Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru“ a v článku 11 se slova „z Kolumbie nebo Peru“ nahrazují slovy „z Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 1 se písmeno h) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „h)
                        
                        
                           „přechodným obdobím“ doba deseti let od příslušného dne použitelnosti dohody pro jakýkoli produkt, u něhož Sazebník pro odstraňování cel pro zboží pocházející z Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru uvedený v pododdílech 1, 2 a 3 oddílu B dodatku 1 (Odstraňování cel) k příloze 1 dohody (dále jen „Sazebník pro odstraňování cel“) stanoví dobu odstraňování cel kratší než deset let, nebo doba odstraňování cel zvýšená o tři roky pro jakýkoli produkt, u něhož Sazebník pro odstraňování cel stanoví dobu odstraňování cel deset či více let; přechodné období pro Ekvádor se začne uplatňovat od dne použitelnosti této dohody.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 3 odst. 1 a 3 se slova „z Kolumbie a Peru“ nahrazují slovy „z Ekvádoru, Kolumbie a Peru“, v čl. 3 odst. 4 se slova „Kolumbie a Peru“ nahrazují slovy „Ekvádor, Kolumbie a Peru“ a v čl. 13 odst. 4 se slova „s Kolumbií a Peru“ nahrazují slovy „s Ekvádorem, Kolumbií a Peru“ a slova „z Kolumbie a Peru“ se nahrazují slovy „z Ekvádoru, Kolumbie a Peru“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 15 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Pro banány pocházející z Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru spadající pod podpoložku kombinované nomenklatury 0803 90 10 (banány čerstvé, kromě banánů plantejnů) a zahrnuté ve fázové kategorii „BA“ v harmonogramu odstraňování cel v případě Kolumbie a Peru a fázové kategorie „SP1“ v harmonogramu odstraňování cel v případě Ekvádoru pod podpoložkou 0803 00 19 platí do 31. prosince 2019 mechanismus stabilizace.
               2.   Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny jednotlivé roční spouštěcí objemy dovozu, jak je uvedeno ve druhém, třetím a čtvrtém sloupci tabulky v příloze. Jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu pro Ekvádor, Kolumbii nebo Peru, přijme Komise postupem pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 4 prováděcí akt, kterým buď dočasně pozastaví preferenční celní sazby použité na produkty odpovídajícího původu během téhož roku na dobu ne delší než tři měsíce a nepřesahující konec odpovídajícího kalendářního roku, nebo stanoví, že toto pozastavení není vhodné.
               2a.   Pokud objemy dovozu dosáhnou v jedné či několika zemích, jež jsou smluvními stranami dohody, 80 % spouštěcího objemu dovozu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Komise formálně písemně upozorní Evropský parlament a Radu. Komise současně Evropskému parlamentu a Radě předá informace o vývoji na trhu s banány a statistiku o dovozu, pokud jde o dovoz ze zemí, na něž se vztahuje mechanismus stabilizace, a jejich příslušné prahové hodnoty, s cílem předjímat vývoj dovozu po zbytek kalendářního roku.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   V článku 15 nařízení (EU) č. 20/2013 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
   
      „1.   Pro banány pocházející ze Střední Ameriky spadající pod podpoložku kombinované nomenklatury 0803 90 10 (banány čerstvé, kromě banánů plantejnů) a zahrnuté v kategorii „ST“ v harmonogramu odstraňování cel pod podpoložkou 0803 00 19 platí do 31. prosince 2019 mechanismus stabilizace.
      2.   Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny jednotlivé roční spouštěcí objemy, jak je uvedeno v tabulce v příloze. Pro dovoz produktů uvedených v odstavci 1, na něž se uplatňuje preferenční celní sazba, je nezbytné kromě dokladu o původu stanoveného v příloze II (Definice pojmu „původní produkty“ a metody administrativní spolupráce) dohody se Střední Amerikou předložit rovněž vývozní osvědčení vydané příslušným orgánem té země Střední Ameriky, z níž se dotčené produkty vyvážejí. Jakmile je v průběhu odpovídajícího kalendářního roku dosaženo spouštěcího objemu dovozu pro některou ze zemí Střední Ameriky, přijme Komise postupem pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 4 prováděcího aktu, kterým buď dočasně pozastaví preferenční celní sazby použité na produkty odpovídajícího původu během téhož roku na dobu ne delší než tři měsíce a nepřesahující konec odpovídajícího kalendářního roku, nebo stanoví, že toto pozastavení není vhodné.
      2a.   Pokud objemy dovozu dosáhnou v jedné či několika zemích, jež jsou smluvními stranami dohody, 80 % spouštěcího objemu dovozu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Komise formálně písemně upozorní Evropský parlament a Radu. Komise současně Evropskému parlamentu a Radě předá informace o vývoji na trhu s banány a statistiku o dovozu, pokud jde o dovoz ze zemí, na něž se vztahuje mechanismus stabilizace, a jejich příslušné prahové hodnoty, s cílem předjímat vývoj dovozu po zbytek kalendářního roku.“
   
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 15. března 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 2. února 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2017.
   
      (2)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3.
   
      (3)  Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 3.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      Tabulka spouštěcích objemů dovozu pro použití mechanismu stabilizace pro banány stanoveného v příloze I dodatku I oddíle B dohody: pro Kolumbii v pododdíle 1, pro Peru v pododdíle 2 a pro Ekvádor v pododdíle 3
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Rok
               
               
                  Spouštěcí objem dovozu pro Kolumbii, v metrických tunách
               
               
                  Spouštěcí objem dovozu pro Peru, v metrických tunách
               
               
                  Spouštěcí objem dovozu pro Ekvádor, v metrických tunách
               
            
            
               
                  Od 1. ledna do 31. prosince 2017
               
               
                  1 822 500
               
               
                  93 750
               
               
                  1 801 788
               
            
            
               
                  Od 1. ledna do 31. prosince 2018
               
               
                  1 890 000
               
               
                  97 500
               
               
                  1 880 127
               
            
            
               
                  Od 1. ledna do 31. prosince 2019
               
               
                  1 957 500
               
               
                  101 250
               
               
                  1 957 500
               
            
            
               
                  Od 1. ledna 2020
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  Nepoužije se
               
               
                  Nepoužije se
               
            
         
      
   
   
   
      Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise
      Evropský parlament, Rada a Komise se shodují na tom, že je zapotřebí úzce spolupracovat na monitorování provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (1) ve znění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (2), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 19/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (4). Za tímto účelem se shodují na tomto:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Na žádost příslušného výboru Evropského parlamentu předloží Komise tomuto výboru zprávu o případných konkrétních obavách spojených s prováděním závazků týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje ze strany Ekvádoru, Kolumbie nebo Peru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle nařízení (EU) č. 19/2013 nebo nařízení (EU) č. 20/2013 splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se Komise bude domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží příslušnému výboru Evropského parlamentu zprávu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Komise do 1. ledna 2019 přezkoumá situaci producentů banánů v Unii. Pokud bude zjištěno závažné zhoršení situace na trhu nebo situace producentů v Unii, lze uvažovat o prodloužení platnosti tohoto mechanismu po dohodě stran účastnících se dohody.
               
            
         
      
      Komise nadále pravidelně provádí analýzu situace na trhu a situace producentů v Unii po uplynutí platnosti mechanismu stability. Pokud bude zjištěno závažné zhoršení situace na trhu nebo situace producentů v Unii, Komise s ohledem na význam odvětví banánů pro nejvzdálenější regiony danou situaci společně s členskými státy a zúčastněnými stranami posoudí a rozhodne o tom, zda je třeba uvažovat o vhodných opatřeních. Komise může rovněž svolávat pravidelné monitorovací schůzky, jichž se účastní členské státy a zúčastněné strany.
      Komise vytvořila statistické nástroje umožňující monitorovat a posuzovat vývoj dovozu banánů a situaci na unijním trhu s banány. Komise věnuje zvláštní pozornost přezkumu formátu údajů vyplývajících z dohledu nad dovozem s cílem poskytovat pravidelně aktualizované informace uživatelsky vstřícnějším způsobem.
      
      
         (1)  Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3.
      
         (2)  Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 3.
      
         (3)  Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 1.
      
         (4)  Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 13.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.