Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 543/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 78/13
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/543
      ze dne 22. března 2017,
      kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistila srovnatelnost údajů ze sčítání lidu, domů a bytů prováděných členskými státy a mohly být sestaveny spolehlivé přehledy na úrovni Unie, je třeba definovat a rozdělit témata sčítání ve všech členských státech stejným způsobem. Měly by být proto přijaty technické specifikace těchto témat a jejich rozdělení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Technické specifikace témat sčítání a jejich rozdělení, jež se mají použít pro údaje, které se zasílají Komisi za referenční rok 2021, jsou uvedeny v příloze.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 22. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 14.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Technické specifikace témat sčítání a jejich rozdělení
         
         Technické specifikace jsou uspořádány takto:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Každé téma má svůj nadpis.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Za nadpisem mohou být uvedeny technické specifikace vztahující se k obecným aspektům tématu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Dále následuje/následují rozdělení tématu. Některá témata mají více než jedno rozdělení, a ta mohou být různě podrobná. V takovém případě je písmenem „H“ označeno rozdělení s nejvyšší úrovní podrobnosti, písmenem „M“ rozdělení se střední úrovní podrobnosti a písmenem „L“ rozdělení s nejnižší úrovní podrobnosti a písmenem „N“ rozdělení, které se vztahuje k vnitrostátní úrovni.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Pro všechna rozdělení jsou uvedeny součty. Po každém rozdělení mohou následovat další technické specifikace, které se týkají pouze konkrétního rozdělení.
                  
               
            
         
         
            Téma: Místo obvyklého pobytu
         
         Při uplatňování definice „místo obvyklého pobytu“ uvedené v čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 763/2008 ve zvláštních případech postupují členské státy takto:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     Pokud se osoba v průběhu roku pravidelně zdržuje na několika místech pobytu, považuje se za místo jejího obvyklého pobytu místo, kde tráví většinu roku, přičemž není důležité, zda se toto místo nachází v dané zemi nebo v zahraničí. Osoba, která přes týden pracuje mimo domov a vrací se na víkendy do svého domova, považuje za místo obvyklého pobytu svůj domov, přičemž není důležité, zda se její pracoviště nachází v dané zemi nebo v zahraničí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     Žáci základních a studenti středních škol, kteří jsou během školního roku mimo domov, přičemž není důležité, jak často se vracejí do svého domova, považují za místo obvyklého pobytu svůj domov, přičemž není důležité, zda studují v dané zemi nebo v zahraničí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     Vysokoškolští studenti, kteří pobývají během studia na vysoké škole nebo univerzitě mimo domov, považují za místo svého obvyklého pobytu to místo, kde bydlí v během semestru, přičemž není důležité, zda jde o instituci (například internátní školu) nebo o ubytování v soukromí, a bez ohledu na to, zda získávají své vzdělání na jiném místě v dané zemi nebo v zahraničí. Pokud se však navštěvovaná vzdělávací instituce nachází v dané zemi, lze za místo obvyklého pobytu výjimečně považovat studentův domov.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     Instituce se považuje za místo obvyklého pobytu všech svých obyvatel, kteří v ní v době sčítání bydleli 12 nebo více měsíců nebo v ní takovou dobu do budoucna hodlali bydlet.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     V případě osob vykonávajících povinnou vojenskou službu a členů ozbrojených sil, kteří bydlí v kasárnách nebo vojenských táborech/základnách, se uplatňuje obecné pravidlo o místě, kde osoba tráví většinu období každodenního odpočinku.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     V případě osob bez domova, osob bez střechy nad hlavou, kočovníků, tuláků a osob, u kterých nelze hovořit o místě obvyklého pobytu, se za místo jejich obvyklého pobytu považuje místo sčítání.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     V případě dítěte, které se střídavě zdržuje na dvou místech pobytu (například jsou-li jeho rodiče rozvedeni), se za místo jeho obvyklého pobytu považuje to místo, kde tráví většinu času. Pokud dítě tráví u každého rodiče stejnou dobu, považuje se za místo jeho obvyklého pobytu to místo, kde se dítě nalézá během noci sčítání, nebo případně domácnost, kde má dítě své místo zákonného nebo ohlášeného pobytu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     Zahrnuti jsou námořníci obchodních lodí a rybáři s obvyklým místem pobytu v dané zemi, ale pobývající na moři v době sčítání (včetně těch, kteří nemají bydliště mimo jejich prostory na palubě lodi).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     Zahrnuty jsou osoby, které mohou v dané zemi pobývat neoprávněně nebo bez dokladů, jakož i žadatelé o azyl a osoby, které podaly žádost o (nebo jim bylo uděleno) postavení uprchlíka nebo podobné druhy mezinárodní ochrany, za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro místo obvyklého pobytu v dané zemi. Záměrem není tyto osoby zvlášť rozlišovat, nýbrž zajistit, aby nebyly ve výčtu opomenuty.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     Zahrnuty jsou děti, které se narodily během dvanácti měsíců před referenční dobou sčítání lidu a jejichž rodiny mají v této zemi v referenční době sčítání místo obvyklého pobytu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     Zahrnuty jsou osoby, jejichž pobyt v zemi (skutečný nebo zamýšlený) trvá přesně jeden rok.
                     Vojenští, námořní a diplomatičtí pracovníci a jejich rodiny.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     l)
                  
                  
                     Zahraniční vojenští, námořní a diplomatičtí pracovníci a jejich rodiny, kteří se nacházejí v dané zemi, a to bez ohledu na délku jejich pobytu, se do součtu obyvatel, kteří v dané zemi obvykle pobývají, nezapočítávají.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     m)
                  
                  
                     Lze-li u vojenských, námořních a diplomatických pracovníků a jejich rodin, které se nacházejí mimo svoji zemi, stanovit délku pobytu mimo zemi, použije se následující:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 pokud v zahraničí pobývají po dobu kratší než 12 měsíců a hodlají se vrátit do místa odjezdu, jsou v dané zemi zařazeni v souladu s pravidly pro obvyklé bydliště. Konkrétně jim může být přiřazeno (v sestupném pořadí):
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             rodinné bydliště v dané zemi, pokud existuje, nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             pracoviště v dané zemi, s nímž byli před svým odjezdem spojeni.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Pokud v zahraničí pobývají po dobu nejméně 12 měsíců nebo se nehodlají vrátit do místa odjezdu (i když se do země v rámci 12měsíčního období vracejí), je jim přiřazeno „virtuální místo“ (zvláštní region) v zemi odeslání.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         Na základě definice místa obvyklého pobytu se osoby, které mají místo obvyklého pobytu v místě sčítání, ale v době sčítání se na tomto místě po dobu kratší než jedeno rok nezdržují nebo se zde dle očekávání nebudou zdržovat, považují za dočasně nepřítomné, a jsou tedy zahrnuty do celkového počtu obyvatel. Avšak osoby, které bydlí nebo budou pravděpodobně bydlet mimo místo sčítání po dobu jednoho roku nebo déle, se nepovažují za dočasně nepřítomné, a proto se do celkového počtu obyvatel nezapočítávají. Na tuto skutečnost nemá vliv délka návštěv, které tyto osoby čas od času vykonávají u své rodiny.
         Osoby, které jsou do sčítání zahrnuty, ale nesplňují podmínky k tomu, aby měly místo obvyklého pobytu v místě sčítání, tj. nebydlí, resp. nebudou bydlet v místě sčítání po dobu alespoň 12 měsíců nepřetržitě, se považují za dočasně přítomné, a proto se nezapočítávají do celkového součtu obyvatel, kteří v místě obvykle pobývají.
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Zeměpisná oblast
                         (1)
                     
                  
                  
                     
                        GEO.N.
                     
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem (na území členského státu)
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
               
               
                  
                     x.
                  
                  
                     Všechny regiony NUTS 1 v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                     x.
                  
                  
                     x.
                  
                  
                     x.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     x.x.
                  
                  
                     Všechny regiony NUTS 2 v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                     x.x.
                  
                  
                     x.x.
                  
                  
                     x.x.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     x.x.x.
                  
                  
                     Všechny regiony NUTS 3 v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     x.x.x.
                  
                  
                     x.x.x.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     x.x.x.x.
                  
                  
                     Všechny regiony LAU 2 v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     x.x.x.x.
                  
               
            
         
         Rozdělení položky „Zeměpisná oblast“ mají rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob („Místo obvyklého pobytu“). Mohou být použita také k regionálnímu rozdělení jakéhokoliv součtu, na který se nevztahuje žádné z témat „Místo obvyklého pobytu“ nebo „Místo pracoviště“.
         Pro rozdělení položky „Zeměpisná oblast“ se použijí verze klasifikace územních statistických jednotek („NUTS“ (2)) a klasifikace místních administrativních jednotek („LAU“) platné dne 1. ledna 2021.
         
            Téma: Místo pracoviště
         
         Místem pracoviště se rozumí zeměpisná oblast, ve které v současnosti zaměstnaná osoba vykonává své povolání.
         V případě osoby, která pracuje převážně z domova, je místo pracoviště totožné s místem jejího obvyklého pobytu. Termín „pracuje“ se vztahuje na práci vykonávanou zaměstnanou osobou (viz definice termínu „Zaměstnaní“ v rámci tématu „Typ současné ekonomické aktivity“). Přívlastkem „převážně“ se rozumí, že osoba pracuje z domova vždy nebo většinu času a z jiného místa pracuje méně často nebo nikdy.
         Pro rozdělení tématu „Místo pracoviště“ se použije verze klasifikace územních statistických jednotek („NUTS“) platná dne 1. ledna 2021.
         Informace o osobách, které nemají stálé pracoviště, ale na počátku jejich pracovní doby se na stálé adrese hlásí (například řidiči autobusů, členové letecké posádky, provozovatelé pouličních stánků, které nejsou na konci pracovního dne odstraněny), by měly odkazovat na tuto adresu. Tato skupina může zahrnovat také osoby, které pravidelně překračují hranice na cestě do práce v sousední zemi. Rozdělení „Bez stálého pracoviště (uvnitř členského státu nebo v zahraničí)“ zahrnuje všechny osoby bez stálého pracoviště, ale bude také odkazovat na osoby, jako jsou námořníci, rybáři a pobřežní zaměstnanci, u nichž nelze pracoviště přiřadit.
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Místo pracoviště
                         (3)
                     
                  
                  
                     
                        LPW.N.
                     
                  
                  
                     
                        LPW.L.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Na území daného členského státu
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Všechny regiony NUTS 1 v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.x.x.
                  
                  
                     Všechny regiony NUTS 2 v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.x.x.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.y.
                  
                  
                     Neznámé pracoviště v daném členském státě
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.y.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Mimo území daného členského státu
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Bez stálého pracoviště (uvnitř členského státu nebo v zahraničí)
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     3.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Neznámé pracoviště (není známo, zda uvnitř daného členského státu nebo v zahraničí)
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Nevztahuje se (nepracující osoby)
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     5.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Místo pracoviště“ mají rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Lokalita
         
         Lokalita je vymezena jako jasně rozlišený shluk obyvatel, tj. oblast vymezena obyvatelstvem žijícím v sousedících nebo spojených budovách. Tyto budovy:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     mohou tvořit souvisle zastavěnou oblast s jasně rozeznatelnou sítí ulic; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     nemusí být součástí souvisle zastavěné plochy, jestliže tvoří seskupení budov, kterému je dáno jedinečné a místně uznávané toponymum; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     nemusí plnit žádné ze dvou výše uvedených požadavků, jestliže tvoří seskupení budov, kde je odstup od nejbližší sousední budovy nejvýše 200 m.
                  
               
            
         
         Při použití této definice by na určité kategorie využívání půdy nemělo být nahlíženo jako na rušitele celistvosti zastavěné plochy. Do těchto kategorií patří: průmyslové a obchodní budovy a zařízení, veřejné parky, hřiště a zahrady, fotbalová hřiště a jiná sportovní zařízení, přemostěné vodní toky, železniční tratě, kanály, parkovací prostory a jiná dopravní infrastruktura, hřbitovy.
         Regiony LAU 2 s méně než 2 000 obyvateli mohou být považovány za jednu lokalitu.
         Obyvatelé lokality jsou vymezeni jako osoby s obvyklým místem pobytu v dotčené lokalitě.
         Samostatně stojící budovu je třeba zařadit do kategorie, která vypovídá o počtu osob, které mají své obvyklé místo pobytu v budově.
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Velikost lokality
                     
                  
                  
                     
                        LOC.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     1 000 000  osob a více
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     500 000  — 999 999  osob
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     200 000  — 499 999  osob
                  
                  
                     3.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     100 000  — 199 999  osob
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     50 000  — 99 999  osob
                  
                  
                     5.
                  
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     20 000  — 49 999  osob
                  
                  
                     6.
                  
               
               
                  
                     7.
                  
                  
                     10 000  — 19 999  osob
                  
                  
                     7.
                  
               
               
                  
                     8.
                  
                  
                     5 000  — 9 999  osob
                  
                  
                     8.
                  
               
               
                  
                     9.
                  
                  
                     2 000  — 4 999  osob
                  
                  
                     9.
                  
               
               
                  
                     10.
                  
                  
                     1 000  — 1 999  osob
                  
                  
                     10.
                  
               
               
                  
                     11.
                  
                  
                     500 — 999 osob
                  
                  
                     11.
                  
               
               
                  
                     12.
                  
                  
                     200 — 499 osob
                  
                  
                     12.
                  
               
               
                  
                     13.
                  
                  
                     méně než 200 osob
                  
                  
                     13.
                  
               
            
         
         Rozdělení položky „Velikost lokality“ mají rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty jednotek, které mohou být umístěny v „lokalitách“, včetně součtu nebo mezisoučtu, který se týká osob.
         
            Téma: Pohlaví
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Pohlaví
                     
                  
                  
                     
                        POHLAVÍ.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Muž
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Žena
                  
                  
                     2.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Pohlaví“ mají rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Věk
         
         Uvádí se věk v celých letech dosažený k referenčnímu datu.
         
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Věk
                     
                  
                  
                     
                        AGE.L.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.H.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     mladší 15 let
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.1.
                  
                  
                     mladší 5 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.
                  
                  
                     1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.1
                  
                  
                     mladší 1 roku
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.1
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.2.
                  
                  
                     1 rok
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.3.
                  
                  
                     2 roky
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.4.
                  
                  
                     3 roky
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.5.
                  
                  
                     4 roky
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.1.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.2.
                  
                  
                     5 až 9 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.
                  
                  
                     1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.1.
                  
                  
                     5 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.2.
                  
                  
                     6 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.3.
                  
                  
                     7 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.4.
                  
                  
                     8 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.5.
                  
                  
                     9 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.2.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.3.
                  
                  
                     10 až 14 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.
                  
                  
                     1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.1.
                  
                  
                     10 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.2.
                  
                  
                     11 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.3.
                  
                  
                     12 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.4.
                  
                  
                     13 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.5.
                  
                  
                     14 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     1.3.5.
                  
               
               
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     15 až 29 let
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     15 až 19 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.1.
                  
                  
                     15 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.2.
                  
                  
                     16 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.3.
                  
                  
                     17 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.4.
                  
                  
                     18 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.5.
                  
                  
                     19 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     20 až 24 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.
                  
                  
                     20 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.
                  
                  
                     21 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.3.
                  
                  
                     22 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.4.
                  
                  
                     23 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.5.
                  
                  
                     24 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.3.
                  
                  
                     25 až 29 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.
                  
                  
                     2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.1.
                  
                  
                     25 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.2.
                  
                  
                     26 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.3.
                  
                  
                     27 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.4.
                  
                  
                     28 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.5.
                  
                  
                     29 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.5.
                  
               
               
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     30 až 49 let
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     3.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     3.1.
                  
                  
                     30 až 34 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.
                  
                  
                     3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.1.
                  
                  
                     30 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.2.
                  
                  
                     31 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.3.
                  
                  
                     32 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.4.
                  
                  
                     33 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.5.
                  
                  
                     34 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.1.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     3.2.
                  
                  
                     35 až 39 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.
                  
                  
                     3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.1.
                  
                  
                     35 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.2.
                  
                  
                     36 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.3.
                  
                  
                     37 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.4.
                  
                  
                     38 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.5.
                  
                  
                     39 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.2.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     3.3.
                  
                  
                     40 až 44 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.
                  
                  
                     3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.1.
                  
                  
                     40 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.2.
                  
                  
                     41 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.3.
                  
                  
                     42 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.4.
                  
                  
                     43 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.5.
                  
                  
                     44 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.3.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     3.4.
                  
                  
                     45 až 49 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.
                  
                  
                     3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.1.
                  
                  
                     45 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.2.
                  
                  
                     46 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.3.
                  
                  
                     47 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.4.
                  
                  
                     48 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.5.
                  
                  
                     49 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     3.4.5.
                  
               
               
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     50 až 64 let
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     4.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     4.1.
                  
                  
                     50 až 54 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.
                  
                  
                     4.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.1.
                  
                  
                     50 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.2.
                  
                  
                     51 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.3.
                  
                  
                     52 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.4.
                  
                  
                     53 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.5.
                  
                  
                     54 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     4.2.
                  
                  
                     55 až 59 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.
                  
                  
                     4.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.1.
                  
                  
                     55 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.2.
                  
                  
                     56 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.3.
                  
                  
                     57 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.4.
                  
                  
                     58 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.5.
                  
                  
                     59 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     4.3.
                  
                  
                     60 až 64 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.
                  
                  
                     4.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.1.
                  
                  
                     60 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.2.
                  
                  
                     61 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.3.
                  
                  
                     62 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.4.
                  
                  
                     63 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.5.
                  
                  
                     64 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.5.
                  
               
               
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     65 až 84 let
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     5.1.
                  
                  
                     65 až 69 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.
                  
                  
                     5.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.1.
                  
                  
                     65 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.2.
                  
                  
                     66 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.3.
                  
                  
                     67 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.4.
                  
                  
                     68 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.5.
                  
                  
                     69 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.1.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     5.2.
                  
                  
                     70 až 74 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.
                  
                  
                     5.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.1.
                  
                  
                     70 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.2.
                  
                  
                     71 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.3.
                  
                  
                     72 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.4.
                  
                  
                     73 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.5.
                  
                  
                     74 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.2.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     5.3.
                  
                  
                     75 až 79 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.
                  
                  
                     5.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.1.
                  
                  
                     75 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.2.
                  
                  
                     76 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.3.
                  
                  
                     77 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.4.
                  
                  
                     78 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.5.
                  
                  
                     79 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.3.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     5.4.
                  
                  
                     80 až 84 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.
                  
                  
                     5.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.1.
                  
                  
                     80 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.2.
                  
                  
                     81 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.3.
                  
                  
                     82 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.4.
                  
                  
                     83 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.5.
                  
                  
                     84 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     5.4.5.
                  
               
               
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     85 let a více
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     6.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     6.1.
                  
                  
                     85 až 89 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.
                  
                  
                     6.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.1.
                  
                  
                     85 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.2.
                  
                  
                     86 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.3.
                  
                  
                     87 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.4.
                  
                  
                     88 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.5.
                  
                  
                     89 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.1.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     6.2.
                  
                  
                     90 až 94 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.
                  
                  
                     6.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.1.
                  
                  
                     90 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.2.
                  
                  
                     91 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.3.
                  
                  
                     92 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.4.
                  
                  
                     93 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.5.
                  
                  
                     94 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.2.5.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     6.3.
                  
                  
                     95 až 99 let
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.
                  
                  
                     6.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.1.
                  
                  
                     95 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.2.
                  
                  
                     96 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.3.
                  
                  
                     97 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.4.
                  
                  
                     98 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.5.
                  
                  
                     99 let
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.3.5.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     6.4.
                  
                  
                     100 let a více
                  
                  
                      
                  
                  
                     6.4.
                  
                  
                     6.4.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Věk“ mají rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Rodinný stav
         
         Rodinný stav je vymezen jako (právní) manželský stav každého jednotlivce ve vztahu k manželskému právu (nebo zvyklostem) země sčítání (tj. stav de jure).
         Osoby jsou klasifikovány podle aktuálního rodinného stavu, ve kterém se nacházejí k referenčnímu datu.
         V členských státech, jejichž právní předpisy umožňují „právní rozluku“ manželského páru nebo páru v registrovaném partnerství, se tyto „rozloučené“ osoby zařazují do skupiny „Osoba uzavřela sňatek či registrované partnerství“ (LMS.L. 2. a LMS.H. 2.).
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Rodinný stav
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.H.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Osoby, které nikdy nevstoupily do manželství ani do registrovaného partnerství
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
               
               
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Osoba uzavřela sňatek či registrované partnerství
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     Manželství nebo registrované partnerství osob opačného pohlaví
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
               
               
                  
                     2.2.
                  
                  
                     Manželství nebo registrované partnerství osob stejného pohlaví
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Osoba ovdověla nebo registrované partnerství bylo ukončeno smrtí partnera (a ovdovělý partner nevstoupil do dalšího manželství ani registrovaného partnerství)
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     3.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Rozvod nebo zákonně zrušené registrované partnerství (bývalí partneři nevstoupili do dalšího manželství nebo registrovaného partnerství)
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Neuvedeno
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     5.
                  
               
            
         
         Rozdělení „Rodinný stav“ má rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Typ současné ekonomické aktivity
         
         „Typ současné ekonomické aktivity“ se vztahuje na současný vztah dané osoby k ekonomické aktivitě sledované v referenčním období jednoho týdne, což může být bud' určitý, nedávný, pevně stanovený, kalendářní týden, poslední úplný kalendářní týden nebo posledních sedm dní před datem sčítání.
         „Pracovní síla“ zahrnuje všechny osoby, které splňují kritéria pro započtení mezi zaměstnané nebo nezaměstnané.
         „Zaměstnaní“ jsou všechny osoby ve věku 15 let nebo starší, které v referenčním týdnu:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     odpracují alespoň jednu hodinu, za kterou jsou zaplaceny nebo z níž mají zisk v hotovosti nebo v naturáliích, nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     dočasně nepracují v zaměstnání, kde již pracovaly a ke kterému mají stále formální vazbu, nebo dočasně nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost.
                  
               
            
         
         Zaměstnanci, kteří v rozhodný okamžik sčítání dočasně nepracují, avšak mají formální vazbu k zaměstnání, se považují za osoby v placeném zaměstnání. Možnými důvody pro dočasnou nepřítomnost v práci jsou:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     nemoc nebo zranění; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     dovolená nebo svátek; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     stávka nebo výluka; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     vzdělávání nebo odborná příprava; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     mateřská nebo rodičovská dovolená; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     omezení ekonomické aktivity; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     dočasné porušení nebo pozastavení práce kvůli špatnému počasí, mechanické nebo elektrické poruše či kvůli nedostatku surovin nebo paliva; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     jiná dočasná nepřítomnost, ať už s udělením pracovního volna nebo bez něj.
                  
               
            
         
         Existence formální vazby se stanoví na základě jednoho nebo několika následujících kritérií:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     osoba stále pobírá mzdu nebo plat; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     je zajištěn návrat do práce po skončení případu nebo k dohodnutému datu; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     je ukončena doba nepřítomnosti v práci, která může být v některých případech tou dobou, za kterou mohou pracovníci dostávat náhradu mzdy bez povinnosti přijmout jinou práci.
                  
               
            
         
         Osoby samostatně výdělečně činné se považují za „zaměstnané“, pokud během referenčního týdne pracují, nebo dočasně nepracují, ale jejich podnikatelská činnost stále existuje.
         Spolupracující rodinní příslušníci jsou považováni za „zaměstnané“ na stejném základě jako ostatní zaměstnanci; to platí bez ohledu na počet hodin odpracovaných během referenčního období. Obdobně se osoby, které plní úkoly a povinnosti placeného zaměstnání, jehož držitelem je člen rodiny žijící ve stejné nebo v jiné domácnosti, rovněž klasifikují jako zaměstnané.
         „Nezaměstnaní“ jsou všechny osoby ve věku 15 let nebo starší, které:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     jsou během referenčního týdne „bez práce“, tj. nejsou v placeném zaměstnání ani samostatně výdělečně činné; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     jsou „připraveny k okamžitému nástupu do práce“, tj. během referenčního týdne nebo dvou následujících týdnů jsou připraveny k nástupu do placeného zaměstnání nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     „hledají práci“, tj. během období čtyř týdnů, které končí referenčním týdnem, podnikají specifické kroky k nalezení placeného zaměstnání nebo za účelem zahájení samostatné výdělečné činnosti.
                  
               
            
         
         „Ostatní“ zahrnuje osoby mimo pracovní síly, které jsou příjemci podpory, veřejné nebo soukromé, a všechny další osoby, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.
         Ke každé osobě se přiřadí jeden typ ekonomické aktivity s upřednostněním typu „zaměstnaný“ před typem „nezaměstnaný“ a typu „nezaměstnaný“ před typem „mimo pracovní sílu“.
         Při přiřazování jednoho typu ekonomické aktivity každé osobě, která je v současnosti mimo pracovní sílu, se upřednostní postavení „Osoby, které nedosáhly minimálního věku pro výkon ekonomické aktivity stanoveného daným státem“ před postavením „Osoby s důchodovými nebo kapitálovými příjmy“, postavení „Osoby s důchodovými nebo kapitálovými příjmy“ před postavením „Studenti“ a postavení „Studenti“ před postavením „Ostatní“.
         Kategorie „Studenti“ (CAS.H.2.3.) se tedy týká studentů v sekundárním a terciárním vzdělávání, kteří:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     dosáhli minimálního věku pro výkon ekonomické aktivity stanoveného daným státem, a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     jsou mimo pracovní sílu a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     nemají důchodové nebo kapitálové příjmy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Typ současné ekonomické aktivity
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.H.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Pracovní síla
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.1.
                  
                  
                     Zaměstnaní
                  
                  
                     1.1.
                  
                  
                     1.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     1.2.
                  
                  
                     Nezaměstnaní
                  
                  
                     1.2.
                  
                  
                     1.2.
                  
               
               
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Mimo pracovní sílu
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     Osoby, které nedosáhly minimálního věku pro výkon ekonomické aktivity stanoveného daným státem
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     Osoby s důchodovými nebo kapitálovými příjmy
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.3.
                  
                  
                     Studenti
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.4.
                  
                  
                     Ostatní
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.4.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Neuvedeno
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     3.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Typ současné ekonomické aktivity“ má rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Zaměstnání
         
         „Zaměstnání“ se vztahuje na typ práce vykonávané v rámci zaměstnaneckého poměru. „Typ práce“ je popsán hlavními pracovními úkoly a povinnostmi.
         Zařazení osoby v rámci rozdělení témat „Zaměstnání“, „Odvětví“ a „Postavení v zaměstnání“ se provádí na základě téhož zaměstnání. Hlavní zaměstnanecký poměr osoby s více než jedním zaměstnáním, na jehož základě je osoba zařazena do příslušné kategorie, se určí na základě:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     času, který osoba tráví v práci, nebo, není-li tento údaj k dispozici,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     příjmu.
                  
               
            
         
         Osoby ve věku 15 let nebo starší, které byly zaměstnány (tj. měly „Typ současné ekonomické aktivity – CAS“„Zaměstnaní“ (CAS.L. a CAS.H. 1.1)) se během referenčního týdne zařadí pouze do jedné z kategorií OCC.1. až OCC.11.
         Osoby mladší 15 let a osoby ve věku 15 let a starší, které
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     jsou během referenčního týdne nezaměstnané („Typ současné ekonomické aktivity“ – „Nezaměstnaní“ (CAS.L. 1.2)) nebo které byly
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     mimo pracovní sílu („Typ současné ekonomické aktivity“ – „Mimo pracovní sílu“ (CAS.L. and CAS.H.2.)), se zařadí do kategorie „Nevztahuje se“ (OCC.12.).
                  
               
            
         
         Jestliže se názvy kategorií v klasifikaci ISCO platné dne 1. ledna 2021 liší od názvů kategorií OCC.2. až OCC.11., použijí se názvy kategorií uvedené v klasifikaci ISCO platné dne 1. ledna 2021.
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Zaměstnání
                     
                  
                  
                     
                        OCC.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Vedoucí a řídící pracovníci
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Odborní pracovníci
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Technici a pracovníci příbuzných profesí
                  
                  
                     3.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Úředníci
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Pracovníci ve službách a prodeji
                  
                  
                     5.
                  
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
                  
                  
                     6.
                  
               
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Řemeslníci a opraváři
                  
                  
                     7.
                  
               
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Obsluha strojů a zařízení, montéři
                  
                  
                     8.
                  
               
               
                  
                     9.
                  
                  
                     Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
                  
                  
                     9.
                  
               
               
                  
                     10.
                  
                  
                     Zaměstnanci v ozbrojených silách
                  
                  
                     10.
                  
               
               
                  
                     11.
                  
                  
                     Neuvedeno
                  
                  
                     11.
                  
               
               
                  
                     12.
                  
                  
                     Nevztahuje se
                  
                  
                     12.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Zaměstnání“ má rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Odvětví
         
         „Odvětví (obor ekonomické aktivity)“ je druh produkce nebo činnosti podniku nebo podobné jednotky, v níž se nachází zaměstnání zaměstnané osoby. V případě osob, které přijal a zaměstnává jiný podnik, než ve kterém ve skutečnosti pracují (jde o „zaměstnance najaté od zprostředkovatelských agentur“, „zaměstnance vyslané na práci“), se vykazuje odvětví (obor ekonomické aktivity), ve kterém působí podnik nebo podobná jednotka, kde daná osoba skutečně pracuje.
         Zařazení osoby v rámci rozdělení témat „Zaměstnání“, „Odvětví“ a „Postavení v zaměstnání“ se provádí na základě téhož zaměstnání. Hlavní zaměstnanecký poměr osoby s více než jedním zaměstnáním, na jehož základě je osoba zařazena do příslušného odvětví (oboru ekonomické aktivity), se určí na základě:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     času, který osoba tráví v práci, nebo, není-li tento údaj k dispozici,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     příjmu.
                  
               
            
         
         Osoby ve věku 15 let nebo starší, které byly zaměstnány (tj. měly „Typ současné ekonomické aktivity – CAS“–„Zaměstnaní“ (CAS.L. a CAS.H. 1.1)) se během referenčního týdne zařadí pouze do jedné z kategorií IND.1. až IND.11.
         Osoby mladší 15 let a osoby ve věku 15 let a starší, které
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     jsou během referenčního týdne nezaměstnané („Typ současné ekonomické aktivity“ – „Nezaměstnaní“ (CAS.L. a CAS.H.1.2)) nebo které byly
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     mimo pracovní sílu („Typ současné ekonomické aktivity“ – „Mimo pracovní sílu“ (CAS.L. and CAS.H.2.)), se zařadí do kategorie „Nevztahuje se“ (IND.12.).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Odvětví
                     
                  
                  
                     
                        IND.L.
                     
                  
                  
                     
                        IND.H.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Zemědělství, lesnictví a rybářství
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
               
               
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Výroba, těžba a dobývání a jiná průmyslová odvětví
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     Těžba a dobývání
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     Zpracovatelský průmysl
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.3.
                  
                  
                     Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.4
                  
                  
                     Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.4.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Stavebnictví
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     3.
                  
               
               
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a pohostinství
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     4.1
                  
                  
                     Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     4.2
                  
                  
                     Doprava a skladování
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     4.3
                  
                  
                     Ubytování, stravování a pohostinství
                  
                  
                      
                  
                  
                     4.3.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Informace a komunikace
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     5.
                  
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Peněžnictví a pojišťovnictví
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     6.
                  
               
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Činnosti v oblasti nemovitostí
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     7.
                  
               
               
               
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Odborné, vědecké, technické, administrativní a podpůrné činnosti
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     8.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     8.1.
                  
                  
                     Odborné, vědecké a technické činnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                     8.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     8.2.
                  
                  
                     Administrativní a podpůrné činnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                     8.2.
                  
               
               
               
               
                  
                     9.
                  
                  
                     Veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče
                  
                  
                     9.
                  
                  
                     9.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     9.1.
                  
                  
                     Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
                  
                  
                      
                  
                  
                     9.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     9.2.
                  
                  
                     Vzdělávání
                  
                  
                      
                  
                  
                     9.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     9.3.
                  
                  
                     Zdravotní a sociální péče
                  
                  
                      
                  
                  
                     9.3.
                  
               
               
               
               
                  
                     10.
                  
                  
                     Ostatní služby
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     10.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     10.1.
                  
                  
                     Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                     10.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     10.2.
                  
                  
                     Ostatní činnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                     10.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     10.3.
                  
                  
                     Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
                  
                  
                      
                  
                  
                     10.3.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     10.4.
                  
                  
                     Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
                  
                  
                      
                  
                  
                     10.4.
                  
               
               
                  
                     11.
                  
                  
                     Neuvedeno
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     11.
                  
               
               
                  
                     12.
                  
                  
                     Nevztahuje se
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     12.
                  
               
            
         
         Jestliže se názvy kategorií v klasifikaci NACE platné dne 1. ledna 2021 liší od názvů kategorií IND.1. až IND.10., použijí se názvy kategorií uvedené v klasifikaci NACE platné dne 1. ledna 2021.
         Rozdělení tématu „Odvětví (obor ekonomické aktivity)“ má rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Postavení v zaměstnání
         
         „Zaměstnanec“ je osoba, která má „placené zaměstnání“, tj. zaměstnání, ve kterém na základě formální nebo neformální pracovní smlouvy dostává základní odměnu nezávisle na výnosech jednotky, pro kterou pracuje (touto jednotkou může být korporace, nezisková instituce, orgán státní správy nebo domácnost). Osoby v „placeném zaměstnání“ obvykle dostávají odměnu v podobě mezd a platů, ale mohou být placeny též formou provizí z prodeje, úkolové mzdy, prémií nebo v naturáliích (jídlo, ubytování, odborné vzdělávání). Nástroje, pracovní vybavení, informační systémy a/nebo prostory, které zaměstnanec využívá, mohou být v částečném nebo úplném vlastnictví jiných osob a zaměstnanec může pracovat pod přímým dohledem vlastníka/vlastníků nebo osob zaměstnaných vlastníkem/vlastníky nebo podle přísných pokynů stanovených těmito osobami.
         „Zaměstnavatel“ je osoba, která pracuje na vlastní účet nebo s několika málo partnery, je „samostatně výdělečně činná“ a v této funkci trvale (včetně referenčního týdne) zaměstnává jednu nebo více osob, které pro ni pracují jako „zaměstnanci“. Zaměstnavatel přijímá provozní rozhodnutí ovlivňující podnik nebo taková rozhodnutí deleguje, přičemž si ponechává zodpovědnost za prosperitu podniku.
         Pokud je dotčená osoba „zaměstnavatelem a zároveň zaměstnancem“, zařadí se pouze do jedné skupiny, a to na základě:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     času, který osoba tráví v práci, nebo, není-li tento údaj k dispozici,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     příjmu.
                  
               
            
         
         „Samostatně činný pracovník“ je osoba, která pracuje na vlastní účet nebo s jedním nebo několika partnery, je „samostatně výdělečně činná“ a nezaměstnává (včetně referenčního týdne) žádné stálé „zaměstnance“.
         „Ostatní zaměstnané osoby“ zahrnují osoby, které jsou „spolupracující rodinní příslušníci“ a „členové produkčních družstev“.
         „Spolupracující rodinný příslušník“ je osoba,
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     která je „samostatně výdělečně činná“ v tržně orientovaném rodinném podniku, žije ve stejné domácnosti, a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kterou nelze považovat za partnera (tedy za zaměstnavatele nebo osobu samostatně činnou), protože míra jejího zapojení do provozu podniku z hlediska pracovního času nebo jiných faktorů stanovených vnitrostátními okolnostmi není srovnatelná s mírou zapojení vedoucího podniku.
                  
               
            
         
         „Člen produkčního družstva“ je osoba „samostatně výdělečně činná“ v podniku se strukturou družstva, jehož všichni členové stejnou měrou rozhodují o organizaci výroby, prodeje a/nebo jiných činností, o investicích a rozdělení zisku mezi členy.
         Zařazení osoby v rámci rozdělení témat „Zaměstnání“, „Odvětví“ a „Postavení v zaměstnání“ se provádí na základě téhož zaměstnání. U osob, které mají více než jedno zaměstnání, se postavení v zaměstnání určí na základě jejich hlavního zaměstnaneckého poměru, který se stanoví na základě:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     času, který osoba tráví v práci, nebo, není-li tento údaj k dispozici,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     příjmu.
                  
               
            
         
         Osoby ve věku 15 let nebo starší, které byly zaměstnány (tj. „Typ současné ekonomické aktivity – CAS“ – „Zaměstnání“ (CAS.L. a CAS.H.1.1)) v referenčním týdnu, se zařadí pouze do jedné z kategorií SIE.1. až SIE.5., a to na základě postavení v zaměstnání.
         Osoby mladší 15 let a osoby ve věku 15 let a starší, které
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     jsou během referenčního týdne nezaměstnané – („Typ současné ekonomické aktivity“ – „Nezaměstnaní“ (CAS.L.1.2. a CAS.H. 1.2)) nebo které byly
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     mimo pracovní sílu („Typ současné ekonomické aktivity“ – „Mimo pracovní sílu“ (CAS.L.2 a CAS.H.2.)), se zařadí do kategorie „Nevztahuje se“ (SIE.6.).
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Postavení v zaměstnání
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Zaměstnanci
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Zaměstnavatelé
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Samostatně činní pracovníci
                  
                  
                     3.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Ostatní zaměstnané osoby
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Neuvedeno
                  
                  
                     5.
                  
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Nevztahuje se
                  
                  
                     6.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Postavení v zaměstnání“ má rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Nejvyšší ukončené vzdělání
         
         Nejvyšší ukončené vzdělání se vztahuje na nejvyšší stupeň úspěšně dokončeného vzdělání ve vzdělávacím systému země, ve které osoba vzdělání získala. Zohledňuje se veškeré vzdělání, které je důležité z hlediska dosažení určitého stupně, a to i tehdy, nebylo-li poskytnuto školou nebo univerzitou.
         Osoby ve věku 15 let nebo starší se zařadí pouze do jedné z kategorií EDU.1. až EDU.10., a to na základě nejvyššího ukončeného vzdělání, kterého dosáhly. Osoby mladší 15 let se zařadí do kategorie „Nevztahuje se“ (EDU.11.).
         EDU.1. odkazuje na osoby, které úspěšně nedokončily úroveň 1 podle klasifikace ISCED. To zahrnuje jednotlivce, kteří: se nikdy nezúčastnili vzdělávacího programu; navštěvovali určité předškolní vzdělávání (úroveň 0 ISCED v klasifikaci vzdělávacích programů); nebo navštěvovali primární vzdělávání, ale úspěšně nedokončili úroveň 1 podle klasifikace ISCED.
         Jestliže se názvy kategorií v klasifikaci ISCED platné dne 1. ledna 2021 liší od názvů kategorií EDU.2. až EDU.9., použijí se názvy kategorií uvedené v klasifikaci ISCED platné dne 1. ledna 2021.
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Nejvyšší ukončené vzdělání
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 0: nižší než primární vzdělání
                  
                  
                     1.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 1: primární vzdělání
                  
                  
                     2.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 2: nižší sekundární vzdělání
                  
                  
                     3.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 3: vyšší sekundární vzdělání
                  
                  
                     4.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 4: postsekundární vzdělání nižší než terciární
                  
                  
                     5.
                  
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 5: první stupeň terciárního vzdělání
                  
                  
                     6.
                  
               
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 6: titul bakalář nebo jeho ekvivalent
                  
                  
                     7.
                  
               
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 7: titul magistr nebo jeho ekvivalent
                  
                  
                     8.
                  
               
               
                  
                     9.
                  
                  
                     Úroveň ISCED 8: titul doktor nebo jeho ekvivalent
                  
                  
                     9.
                  
               
               
                  
                     10.
                  
                  
                     Neuvedeno (u osob ve věku 15 let nebo starších)
                  
                  
                     10.
                  
               
               
                  
                     11.
                  
                  
                     Nevztahuje se (u osob mladších 15 let)
                  
                  
                     11.
                  
               
            
         
         Rozdělení tématu „Nejvyšší ukončené vzdělání“ má rozdělovat všechny součty nebo mezisoučty, které se týkají osob.
         
            Téma: Země/místo narození
         
         Informace o „místě narození“se shromažďují podle místa obvyklého pobytu matky v době narození sčítané osoby, nebo, pokud tento údaj není k dispozici, podle místa, kde se sčítaná osoba narodila.
         Informace o zemi narození se sbírají na základě mezinárodních hranic existujících ke dni 1. ledna 2021.
         „Členským státem EU“ se rozumí země, která je ke dni 1. ledna 2021 členem Evropské unie.
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     
                        Země/místo narození
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.M.
                     
                  
                  
                     
                        POB.H.
                     
                  
               
               
                  
                     0.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
                  
                     0.
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Místo narození ve vykazující zemi
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     1.
                  
               
               
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Místo narození mimo vykazující zemi
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     2.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     Ostatní členské státy EU
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     2.1.
                  
                  
                     2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.01.
                  
                  
                     Belgie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.01.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.02.
                  
                  
                     Bulharsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.02.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.03.
                  
                  
                     Česká republika
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.03.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.04.
                  
                  
                     Dánsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.04.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.05.
                  
                  
                     Německo
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.05.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.06.
                  
                  
                     Estonsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.06.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.07.
                  
                  
                     Irsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.07.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.08.
                  
                  
                     Řecko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.08.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.09.
                  
                  
                     Španělsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.09.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.10.
                  
                  
                     Francie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.10.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.11.
                  
                  
                     Chorvatsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.11.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.12.
                  
                  
                     Itálie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.12.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.13.
                  
                  
                     Kypr
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.13.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.14.
                  
                  
                     Lotyšsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.14.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.15.
                  
                  
                     Litva
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.15.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.16.
                  
                  
                     Lucembursko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.16.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.17.
                  
                  
                     Maďarsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.17.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.18.
                  
                  
                     Malta
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.18.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.19.
                  
                  
                     Nizozemsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.19.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.20.
                  
                  
                     Rakousko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.20.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.21.
                  
                  
                     Polsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.21.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.22.
                  
                  
                     Portugalsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.22.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.23.
                  
                  
                     Rumunsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.23.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.24.
                  
                  
                     Slovinsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.24.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.25.
                  
                  
                     Slovensko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.25.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.26.
                  
                  
                     Finsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.26.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.27.
                  
                  
                     Švédsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.27.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.28.
                  
                  
                     Spojené království
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.1.28.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     Jinde
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     2.2.
                  
                  
                     2.2.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.
                  
                  
                     Jinde v Evropě
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.
                  
                  
                     2.2.1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.01.
                  
                  
                     Albánie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.01.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.02.
                  
                  
                     Andorra
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.02.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.03.
                  
                  
                     Bělorusko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.03.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.04.
                  
                  
                     Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.04.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.05.
                  
                  
                     Island
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.05.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.06.
                  
                  
                     Kosovo (*1)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.06.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.07.
                  
                  
                     Lichtenštejnsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.07.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.08.
                  
                  
                     Moldavsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.08.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.09.
                  
                  
                     Monako
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.09.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.10..
                  
                  
                     Černá Hora
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.10..
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.11.
                  
                  
                     Norsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.11.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.12.
                  
                  
                     Bosna a Hercegovina
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.12.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.13.
                  
                  
                     Ruská federace
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.13.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.14.
                  
                  
                     San Marino
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.14.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.15.
                  
                  
                     Srbsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.15.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.16.
                  
                  
                     Švýcarsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.16.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.17.
                  
                  
                     Turecko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.17.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.18.
                  
                  
                     Ukrajina
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.18.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.19.
                  
                  
                     Vatikánský městský stát
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.19.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.20.
                  
                  
                     Faerské ostrovy
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.20.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.21.
                  
                  
                     Gibraltar
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.21.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.22.
                  
                  
                     Guernsey
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.22.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.23.
                  
                  
                     Ostrov Man
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.23.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.24.
                  
                  
                     Jersey
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.24.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.25.
                  
                  
                     Sark
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.25.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.26.
                  
                  
                     Jiná evropská země
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.1.26.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.
                  
                  
                     Afrika
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.
                  
                  
                     2.2.2.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.01.
                  
                  
                     Alžírsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.01.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.02.
                  
                  
                     Angola
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.02.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.03.
                  
                  
                     Benin
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.03.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.04.
                  
                  
                     Botswana
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.04.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.05.
                  
                  
                     Burkina Faso
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.05.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.06.
                  
                  
                     Burundi
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.06.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.07.
                  
                  
                     Kamerun
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.07.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.08.
                  
                  
                     Kapverdy
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.08.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.09.
                  
                  
                     Středoafrická republika
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.09.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.10.
                  
                  
                     Čad
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.10.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.11.
                  
                  
                     Komory
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.11.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.12.
                  
                  
                     Kongo
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.12.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.13.
                  
                  
                     Pobřeží slonoviny
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.13.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.14.
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.14.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.15.
                  
                  
                     Džibutsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.15.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.16.
                  
                  
                     Egypt
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.16.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.17.
                  
                  
                     Rovníková Guinea
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.17.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.18.
                  
                  
                     Eritrea
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.18.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.19.
                  
                  
                     Etiopie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.19.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.20.
                  
                  
                     Gabon
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.20.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.21.
                  
                  
                     Gambie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.21.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.22.
                  
                  
                     Ghana
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.22.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.23.
                  
                  
                     Guinea
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.23.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.24.
                  
                  
                     Guinea-Bissau
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.24.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.25.
                  
                  
                     Keňa
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.25.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.26.
                  
                  
                     Lesotho
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.26.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.27.
                  
                  
                     Libérie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.27.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.28.
                  
                  
                     Libye
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.28.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.29.
                  
                  
                     Madagaskar
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.29.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.30.
                  
                  
                     Malawi
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.30.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.31.
                  
                  
                     Mali
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.31.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.32.
                  
                  
                     Mauritánie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.32.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.33.
                  
                  
                     Mauricius
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.33.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.34.
                  
                  
                     Maroko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.34.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.35.
                  
                  
                     Mosambik
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.35.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.36.
                  
                  
                     Namibie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.36.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.37.
                  
                  
                     Niger
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.37.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.38.
                  
                  
                     Nigérie
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.38.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.39.
                  
                  
                     Rwanda
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.39.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.40.
                  
                  
                     Svatá Helena
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.40.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.41.
                  
                  
                     Svatý Tomáš a Princův ostrov
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.41.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.42.
                  
                  
                     Senegal
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.42.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.43.
                  
                  
                     Seychely
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.43.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.44.
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.44.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.45.
                  
                  
                     Somálsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.45.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.46.
                  
                  
                     Jihoafrická republika
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.46.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.47.
                  
                  
                     Súdán
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.47.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.48.
                  
                  
                     Jižní Súdán
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.48.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.49.
                  
                  
                     Svazijsko
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     2.2.2.49.
                  
     &