Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 548/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 79/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/548
   ze dne 23. března 2017,
   kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (1), a zejména čl. 22 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 165/2014 stanoví administrativní a technické požadavky na konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontrolu tachografů používaných v silniční dopravě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle ustanovení čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 v případech, kdy je plomba odstraněna či porušena pro účely opravy vozidla či změny, musí být ve vozidle uloženo písemné prohlášení s uvedením dne a času, kdy byla plomba porušena, a s uvedením důvodů pro odstranění plomby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (EU) č. 165/2014 vyžaduje, aby Komise vypracovala pro toto písemné prohlášení jednotný formulář.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro silniční dopravu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pracovník dílny, který odstranil nebo porušil plombu tachografu z důvodu opravy vozidla či změny, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014, vyplní, podepíše a opatří razítkem písemné prohlášení obsahující informace stanovené v příloze tohoto nařízení. Originál písemného prohlášení musí být ve vozidle a orazítkovaná kopie musí zůstat v dílně, ve které byla plomba odstraněna či porušena.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Registrační značka vozidla
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  dentifikační číslo vozidla
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Jméno řidiče
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Licence Společenství podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo dopravce (1)
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Název dílny
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Adresa dílny
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  Identifikační číslo dílny
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  Jméno pracovníka odpovědného za odstranění plomby
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  Číslo odstraněné plomby
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  Den a čas odstranění plomby
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  Důvod(y) pro odstranění
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  Poznámky
                  
                      
                  
               
            
         
      
      Místo a datum
      Podpis pracovníka
      Podpis řidiče
      
      
         (1)  V příslušných případech v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72) nebo článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.