Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/555 ze dne 24. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 555/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 80/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/555
   ze dne 24. března 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žádosti o obnovení schválení účinných látek zahrnutých v tomto nařízení byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (3)
                  . Z důvodů, které žadatel nemůže ovlivnit, je však možné, že doba platnosti schválení uvedených látek uplyne dříve, než bude přijato rozhodnutí o jejich obnovení. Proto je nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S ohledem na čas a na zdroje potřebné k dokončení posuzování žádostí o obnovení schválení velkého počtu účinných látek, jejichž doba platnosti schválení uplyne mezi lety 2019 a 2021, byl prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 6104 (4) vypracován společný pracovní program pro podobné účinné látky, který stanoví priority na základě otázek bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, jak je stanoveno v článku 18 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s prováděcím rozhodnutím C(2016) 6104 by měly být upřednostněny látky představující pravděpodobně nízké riziko. Platnost schválení uvedených látek by proto měla být prodloužena o co možná nejkratší dobu. S ohledem na rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování by v případě účinných látek parafinový olej/(CAS 64742-46-7), parafinový olej/(CAS 72623-86-0), parafinový olej/(CAS 8042-47-5), parafinový olej/(CAS 97862-82-3) a síra měla mít uvedená doba délku jednoho roku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V případě účinných látek, jež nespadají do upřednostněných kategorií v prováděcím rozhodnutí C(2016) 6104, by doba platnosti schválení měla být prodloužena o dva nebo tři roky, a to s ohledem na stávající konec platnosti schválení, skutečnost, že podle čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 musí být doplňující dokumentace k účinné látce předložena nejpozději 30 měsíců před uplynutím doby platnosti schválení, potřebu zajistit vyvážené rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování. Proto je vhodné prodloužit dobu platnosti schválení 2-fenylfenolu (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), chlormekvatu, dimethachloru, etofenproxu, penkonazolu, propachizafopu, tetrakonazolu, triallatu a zeta-cypermethrinu o dva roky a prodloužit dobu platnosti schválení účinných látkek bensulfuron, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a tebufenpyrad o tři roky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise obdržela žádost o obnovení schválení účinné látky chizalofop-P (varianta chizalofop-P-ethyl) a samostatnou žádost o obnovení schválení účinné látky chizalofop-P (varianta chizalofop-P-tefuryl). Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k odlišným rizikovým profilům chizalofop-P-ethylu a chizalofop-P-tefurylu je vhodné považovat tyto dvě látky pro účely postupu obnovení schválení za dvě různé účinné látky. Varianta chizalofop-P-ethyl nespadá do upřednostněných kategorií v prováděcím rozhodnutí C(2016) 6104. Z tohoto důvodu a s ohledem na důvody uvedené v 5. bodě odůvodnění je vhodné prodloužit dobu platnosti schválení této látky o dva roky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na účel prvního pododstavce čl. 17 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena doplňující dokumentace nejpozději 30 měsíců před příslušným koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením, nebo na co nejbližší datum poté.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S ohledem na účel prvního pododstavce čl. 17 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení některých látek skončí dne 31. října 2019 a že by žadatelé měli předložit doplňující dokumentaci 30 měsíců před uplynutím doby platnosti schválení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2016 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2019, 2020 a 2021, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Úř. věst. C 357, 29.9.2016, s. 9).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 271, bensulfuron, uvedené datum nahrazuje datem „31. října 2022“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 272, natrium 5-nitroguajakolát, uvedené datum nahrazuje datem „31. října 2022“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 273, natrium-2-nitrofenolát, uvedené datum nahrazuje datem „31. října 2022“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 274, natrium-4-nitrofenolát, uvedené datum nahrazuje datem „31. října 2022“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 275, tebufenpyrad, uvedené datum nahrazuje datem „31. října 2022“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 276, chlormekvat, uvedené datum nahrazuje datem „30. listopadu 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 278, propachizafop, uvedené datum nahrazuje datem „30. listopadu 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 281, zeta-cypermethrin, uvedené datum nahrazuje datem „30. listopadu 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 284, dimethachlor, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 285, etofenprox, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 287, penkonazol, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 288, triallat, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 292, síra, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 293, tetrakonazol, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 294, parafinové oleje, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 295, parafinový olej, uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 299, 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), uvedené datum nahrazuje datem „31. prosince 2021“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18)
               
               
                  položka 279 se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „279
                           
                           
                              Chizalofop-P
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Chizalofop-P-tefuryl
                              CAS 119738-06-6
                              CIPAC 641.226
                           
                           
                              (RS)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát
                           
                           
                              ≥ 795 g/kg
                           
                           
                              1. prosince 2009
                           
                           
                              30. listopadu 2019
                           
                           
                              ČÁST A
                              Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.
                              ČÁST B
                              Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chizalofopu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.
                              Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
                              Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o rizicích pro necílové členovce.
                              Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011.“
                           
                        
                        
                           
                              Chizalofop-P-ethyl
                              CAS 100646-51-3
                              CIPAC 641.202
                           
                           
                              ethyl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát
                           
                           
                              ≥ 950 g/kg
                           
                           
                              1. prosince 2009
                           
                           
                              30. listopadu 2021
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.