Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 569/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/122
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/569
   ze dne 24. května 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 32 odst. 2 desátý pododstavec a čl. 52 odst. 2 desátý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Účelu pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování v některých případech nebude dosaženo, pokud rovněž nebude pozastaveno obchodování s druhy derivátů uvedenými v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU souvisejícími s tímto finančním nástrojem nebo k němu vztaženými nebo pokud takovéto druhy derivátů rovněž nebudou z obchodování staženy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Při určování případů, kdy je souvislost mezi derivátem a finančním nástrojem taková, že je nezbytné obchodování se souvisejícími deriváty pozastavit nebo tyto deriváty stáhnout z obchodování, by se měla posoudit míra souvislosti mezi derivátem a finančním nástrojem, s nímž je obchodování pozastaveno nebo který je z obchodování stažen. V tomto ohledu je třeba rozlišovat mezi derivátem, u kterého se cena nebo hodnota tvoří v závislosti na ceně nebo hodnotě jediného podkladového finančního nástroje, a deriváty, jejichž cena nebo hodnota závisí na větším počtu cenových vstupů, například deriváty navázanými na index nebo koš finančních nástrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mělo by se vycházet z předpokladu, že nemožnost správně stanovit cenu souvisejících derivátů, jež vede k narušení trhu, bude nejvýraznější v těch případech, kdy dotčený derivát souvisí pouze s jedním finančním nástrojem nebo je k němu vztažen. Je-li derivát navázán na koš finančních nástrojů nebo na index, v jehož rámci je finanční nástroj, s nímž bylo obchodování pozastaveno, pouze jednou z částí, anebo je k tomuto koši či indexu vztažen, bude schopnost účastníků trhu určit správnou cenu dotčena méně. Při posuzování celkového účelu pozastavení nebo stažení by tedy měla být brána v úvahu povaha souvislosti mezi derivátem a podkladovým nástrojem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Měl by být brán zřetel na to, že organizátor trhu musí na svém trhu zajistit spravedlivé, řádné a efektivní obchodování. Mimo oblast působnosti tohoto nařízení bude organizátor trhu muset provést posouzení toho, zda pozastavení obchodování s podkladovým finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování ohrožuje spravedlivé a řádné obchodování s derivátem v jeho obchodním systému, a případně přiměřená opatření, jako je pozastavení obchodování se souvisejícími deriváty nebo jejich stažení z obchodování, přijmout z vlastního podnětu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ustanovení čl. 32 odst. 2 a čl. 52 odst. 2 směrnice 2014/65/EU by měla být důsledně uplatňována na různé druhy obchodních systémů. Tato ustanovení jsou úzce provázána, jelikož se zabývají upřesněním pozastavení a stažení u různých druhů obchodních systémů. Za účelem zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu na ně zúčastněným subjektům, a to zejména těm, na něž se tyto povinnosti vztahují, je nezbytné regulační technické normy vypracované podle čl. 32 odst. 2 a čl. 52 odst. 2 směrnice 2014/65/EU konsolidovat do jednoho nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem předložených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Orgán ESMA vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Souvislost mezi derivátem souvisejícím s finančním nástrojem, s nímž bylo obchodování pozastaveno nebo který byl z obchodování stažen, anebo k tomuto finančnímu nástroji vztaženým, a původním finančním nástrojem
   Organizátor regulovaného trhu a investiční podnik nebo organizátor trhu, který provozuje mnohostranný obchodní systém (MTF) nebo organizovaný obchodní systém (OTF), pozastaví obchodování s derivátem uvedeným v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU nebo jej stáhne z obchodování, pokud tento derivát souvisí pouze s jedním finančním nástrojem nebo je k tomuto nástroji vztažen, a obchodování s tímto finančním nástrojem bylo pozastaveno nebo byl z obchodování stažen.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. května 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.