Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/572 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 572/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/142
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/572
   ze dne 2. června 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1) a zejména čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem snížení nákladů účastníků trhu, kteří údaje nakupují, nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví, že údaje o předobchodní a poobchodní transparentnosti by měly být u samostatných položek údajů uveřejňovány v nespojené formě. Je nezbytné upřesnit úroveň členění údajů, již by obchodní systémy měly u nabízených údajů uplatňovat. S přihlédnutím k podkladům týkajícím se poptávky po těchto údajích ze strany jiných zúčastněných stran by organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém měli údaje členit podle kategorie aktiv, země vydání, měny, v níž se s dotčeným finančním nástrojem obchoduje, a podle toho, zda údaje pocházejí z plánovaných denních aukcí nebo z průběžného obchodování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               K zajištění toho, aby nabízené předobchodní a poobchodní údaje náležitě odpovídaly poptávce účastníků trhu, by organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém měli jakoukoli kombinaci kritérií pro členění údajů nabízet za přiměřených obchodních podmínek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               U některých finančních nástrojů, jako například derivátů, nemusí být vždy možné jednoznačně určit konkrétní kategorii aktiv, do níž dotčený nástroj patří, jelikož určení kategorie aktiv závisí na tom, jaké vlastnosti finančních nástrojů se považují za rozhodující. Obdobně nemusí být vždy možné jednoznačně určit, jaká jiná kritéria určitý druh údajů splňuje. K zajištění toho, aby účastníci trhu nakupující údaje od konkrétního obchodního systému obdrželi konzistentní soubor údajů, je nezbytné požadovat, aby organizátoři trhu nebo investiční podniky provozující obchodní systém určili v těch případech, ve kterých kritéria členění údajů nelze jednoznačně použít, jaká kritéria by určitý finanční nástroj nebo druh údajů měl splňovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem předložených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Orgán ESMA vedl otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nabízené údaje o předobchodní a poobchodní transparentnosti
   1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém zpřístupní na vyžádání informace uveřejněné v souladu s články 3, 4 a 6 až 11 nařízení (EU) č. 600/2014 veřejnosti jakožto nabízené údaje o předobchodní a poobchodní transparentnosti v rozčleněné podobě, a to v souladu s těmito kritérii:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               povaha kategorie aktiv:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           akcie,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje uvedené v článku 3 nařízení (EU) č. 600/2014,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           dluhopisy a strukturované finanční produkty,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           povolenky na emise,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           deriváty;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               země vydání akcií a státního dluhu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               měna, v níž je finanční nástroj obchodován;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               plánované denní aukce oproti průběžnému obchodování.
            
         
      
   
   2.   Deriváty podle písm. a) bodu v) budou členěny v souladu s následujícími kritérii:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               akciové deriváty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               úrokové deriváty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               úvěrové deriváty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               měnové deriváty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               jiné deriváty.
            
         
      
   
   3.   Nelze-li jednoznačně použít kritéria členění podle odstavců 1 a 2, organizátor trhu nebo investiční podnik provozující obchodní systém určí, která kritéria finanční nástroj nebo druh údajů splňuje.
   4.   Organizátor trhu nebo investiční podnik provozující obchodní systém na vyžádání uplatní kritéria podle odstavců 1 a 2 v jakékoli kombinaci.
   5.   Kromě nabízení údajů v souladu s odstavcem 1 a 2 organizátor trhu nebo investiční podnik provozující obchodní systém může nabídnout údaje ve spojené formě.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od data uvedeného v článku 55 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 600/2014.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.