Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/573 ze dne 6. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 573/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/145
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/573
   ze dne 6. června 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 48 odst. 12 písm. d) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Je důležité přijmout podrobné regulační technické normy s cílem jasně určit podmínky, za kterých lze služby společného umístění a struktury poplatků užívané obchodními systémy považovat za spravedlivé a nediskriminační.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Směrnice 2014/65/EU rozšiřuje požadavky týkající se služeb společného umístění a struktur poplatků na mnohostranné obchodní systémy a organizované obchodní systémy. Je proto důležité zajistit, aby i tyto systémy spadaly do působnosti tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu zajištění harmonizovaných podmínek by se společné požadavky měly vztahovat na všechny druhy služeb společného umístění a na obchodní systémy, které zřizují svá vlastní datová centra nebo používají datová centra, jež vlastní nebo spravují třetí strany.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Obchodní systémy by měly mít možnost rozhodovat o své obchodní politice, pokud jde o služby společného umístění, a určovat, kterým druhům účastníků trhu chtějí k těmto službám poskytnout přístup, za předpokladu, že je jejich obchodní politika založena na objektivních, transparentních a nediskriminačních kritériích. Obchodní systémy by neměly mít povinnost rozšiřovat své kapacity společného umístění nad rámec prostor a napájecích, chladicích nebo podobných zařízení, jež mají k dispozici, a měly by mít možnost dle svého uvážení rozhodnout, zda své prostory pro společné umístění rozšíří, či nikoliv.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Spravedlivé a nediskriminační služby společného umístění a struktury poplatků vyžadují dostatečnou míru transparentnosti k zajištění toho, že se povinnosti stanovené ve směrnici 2014/65/EU nebudou obcházet. Obchodní systémy by proto měly při určování slev, pobídek a demotivačních faktorů uplatňovat objektivní kritéria.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Struktury poplatků, které přispívají ke vzniku podmínek narušujících řádné fungování trhu vybízením k intenzivnímu obchodování a které mohou vést k napjatým podmínkám v oblasti tržních infrastruktur, by měly být zakázány. Měly by tedy být povoleny množstevní slevy, za předpokladu, že budou jakožto systémy diferenciace cen založeny na celkovém objemu obchodování, celkovém počtu obchodů nebo kumulovaných poplatcích za obchody na jednoho člena, přičemž po dosažení prahové hodnoty se za sníženou cenu provede pouze objem obchodů, jenž tuto prahovou hodnotu přesahuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem předložených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Spravedlivé a nediskriminační služby společného umístění
   1.   Obchodní systémy, jež poskytují služby společného umístění, v rámci kapacity prostor a napájecích, chladicích a obdobných zařízení, jež mají k dispozici, zajistí, že tyto služby budou poskytovány spravedlivým a nediskriminačním způsobem, jak stanoví odstavce 2, 3 a 4, a to pokud jde o:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               datová centra, která vlastní a spravují;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               datová centra, která vlastní a která jsou spravována jimi zvolenou třetí stranou;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               datová centra, která vlastní a spravuje třetí strana, s níž má obchodní systém dohodu o externím zajištění služeb pro zřízení infrastruktury provádění obchodů dotčeného obchodního systému, jakož i blízkého přístupu k ní;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               služby blízkého hostingu, jež vlastní a spravuje třetí strana, která má s obchodním systémem smluvní ujednání.
            
         
      
   
   2.   Obchodní systémy poskytnou všem uživatelům, kteří se zaregistrovali k odběru týchž služeb společného umístění, přístup do své sítě za stejných podmínek, a to i co se týče podmínek týkajících se prostor, napájení, chlazení, délky kabelů, přístupu k údajům, spojení s trhem, technologii, technické podpoře a druhům zasílání zpráv.
   3.   Obchodní systémy podniknou veškerá přiměřená opatření k monitorování všech připojení a měření latence s cílem zajistit nediskriminační zacházení se všemi uživateli služeb společného umístění, kteří mají přístup se stejným druhem latence.
   4.   Obchodní systémy zpřístupní jednotlivé služby společného umístění, aniž by požadovaly koupi balíčku služeb.
   Článek 2
   Transparentnost při poskytování služeb společného umístění
   Obchodní systémy zveřejní na svých internetových stránkách tyto informace týkající se služeb společného umístění:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               seznam poskytovaných služeb, v němž budou uvedeny informace o prostorách, napájení, chlazení, délce kabelů, přístupu k datům, spojení s trhem, technologii, technické podpoře, druzích zpráv, telekomunikačních zařízeních a souvisejících produktech a službách;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               strukturu poplatků za každou jednotlivou službu v souladu s čl. 3 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               podmínky pro přístup ke službě, včetně požadavků na IT a provozní mechanismy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               různé druhy latence přístupu, jež jsou k dispozici;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               postup přidělování prostor pro společné umístění;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               případně požadavky na poskytovatele služeb společného umístění z řad třetích stran.
            
         
      
   
   Článek 3
   Spravedlivé a nediskriminační poplatky
   1.   Obchodní systémy budou účtovat stejný poplatek a nabídnou stejné podmínky všem uživatelům téhož druhu služeb na základě objektivních kritérií. Obchodní systémy zavedou odlišné struktury poplatků za stejný druh služeb pouze v případě, že tyto struktury poplatků budou založeny na nediskriminačních, měřitelných a objektivních kritériích, jež se vztahují k těmto aspektům:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               celkový obchodovaný objem, počet obchodů nebo kumulovaných poplatků za obchody;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               služby nebo balíčky služeb, jež obchodní systém poskytuje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               požadovaný rozsah nebo oblast použití;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajištění likvidity v souladu s čl. 48 odst. 2 směrnice 2014/65/EU nebo v postavení tvůrce trhu v souladu s jeho vymezením v čl. 4 odst. 1 bodě 7 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   2.   Obchodní systémy zajistí u své struktury poplatků dostatečnou granularitu, která uživatelům umožní předvídat poplatky, jež budou platit, a to minimálně na základě těchto prvků:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zpoplatněné služby, včetně činnosti, od níž je poplatek odvozen;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poplatek za každou jednotlivou službu, přičemž se uvede, zda je poplatek pevný nebo proměnlivý;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               slevy, pobídky nebo demotivační faktory.
            
         
      
   
   3.   Obchodní systémy jednotlivé služby zpřístupní, aniž by jejich odběr vázaly na služby jiné.
   Článek 4
   Transparentnost struktur poplatků
   Obchodní systémy zveřejní na svých internetových stránkách v rámci jednoho komplexního a veřejně dostupného dokumentu objektivní kritéria pro zavedení svých poplatků a struktur poplatků a jiných podmínek, jež stanoví článek 3, spolu s poplatky za provedení, vedlejšími poplatky, slevami, pobídkami a demotivačními faktory.
   Článek 5
   Zakázané struktury poplatků
   Obchodní systémy svým členům, účastníkům nebo zákazníkům nebudou nabízet strukturu poplatků, v jejímž rámci by v okamžiku, kdy jejich obchody překročí danou prahovou hodnotu, byl za všechny jejich obchody ve stanoveném období, včetně obchodů, jež byly provedeny před dosažením této prahové hodnoty, účtován nižší poplatek.
   Článek 6
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.