Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 574/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/148
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/574
   ze dne 7. června 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 50 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Synchronizace hodin má přímé dopady v mnoha oblastech. Zejména přispívá k zajištění toho, aby se údaje zpřístupňované v rámci poobchodní transparentnosti mohly bezprostředně stát součástí souboru spolehlivých konsolidovaných obchodních informací. Je rovněž nezbytná pro sledování pokynů napříč obchodními systémy a odhalování případů zneužívání trhu a umožňuje jasnější srovnání obchodu s tržními podmínkami existujícími v době jeho provedení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Počet pokynů, které každou sekundu obchodní systém obdrží, může být velmi vysoký a mnohem vyšší než počet provedených obchodů. Může jít až o několik tisíc pokynů za sekundu v závislosti na obchodním systému, druhu členů, účastníků nebo klientů daného obchodního systému a volatilitě a likviditě finančních nástrojů. Proto by podrobnost časových záznamů na úrovni jedné sekundy nebyla pro účely účinného sledování určitých druhů obchodních činností v rámci dohledu nad manipulací s trhem nebyla dostatečná. Z tohoto důvodu je nutné stanovit požadavky na minimální podrobnost, s níž musí organizátoři obchodních systémů a jejich členové nebo účastníci zaznamenávat datum a čas oznamovaných událostí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příslušné orgány musí být schopny rekonstruovat všechny události týkající se určitého pokynu v přesné časové posloupnosti během celé doby jeho životnosti. Musí být schopny rekonstruovat tyto události na konsolidované úrovni ve více obchodních systémech, aby tak mohly účinně sledovat případné zneužívání trhu napříč obchodními systémy. Proto je nezbytné určit společný referenční čas a zavést pravidla pro maximální odchylku od tohoto společného referenčního času, čímž bude zajištěno, že organizátoři obchodních systémů a jejich členové nebo účastníci budou zaznamenávat datum a čas podle stejného zdroje času a podle jednotných norem. Rovněž je nezbytné stanovit přesnost časových razítek, aby příslušné orgány mohly odlišit různé oznamované události, u nichž se jinak může zdát, že se odehrály současně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Existují však modely obchodování, u nichž zvýšení přesnosti nemusí být relevantní či proveditelné. Pro systémy hlasového obchodování (voice trading) nebo systémy žádostí o kotace, kde reakce vyžaduje zásah člověka nebo neumožňuje algoritmické obchodování, nebo pro systémy, které se používají pro uzavření sjednaných obchodů, by měly platit různé normy. Obchodní systémy provozující takové systémy obchodování obvykle nevykazují vysoké počty událostí, které mohou nastat ve stejnou sekundu, z čehož plyne, že u časových razítek těchto událostí není nutné vyžadovat vyšší podrobnost, protože je méně pravděpodobné, že dojde současně k více událostem. Kromě toho se mohou obchody v těchto obchodních systémech schvalovat manuálně, což může určitou dobu trvat. V těchto obchodních systémech dochází také k nutné časové prodlevě mezi okamžikem, kdy je obchod proveden, a okamžikem, kdy je zaznamenán v systému obchodování, což znamená, že uplatňování přísnějších požadavků na přesnost by nemuselo nutně vést ke smysluplnějším a přesnějším záznamům organizátora obchodního systému, jeho členů či účastníků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příslušné orgány potřebují porozumět tomu, jak obchodní systémy a jejich členové nebo účastníci zajišťují návaznost na koordinovaný světový čas (UTC). Důvodem je složitost různých systémů a počet alternativních metod, které lze použít k synchronizaci s UTC. Vzhledem k tomu, že na posun hodin může mít vliv mnoho různých faktorů, je rovněž vhodné stanovit přijatelnou míru maximální odchylky od UTC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Z důvodů soudržnosti a s cílem zajistit hladké fungování finančních trhů je nutné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici 2014/65/EU použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Orgán ESMA uspořádal k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Referenční čas
   Organizátoři obchodních systémů a jejich členové nebo účastníci synchronizují obchodní hodiny, které používají k zaznamenávání data a času oznamovaných událostí, s koordinovaným světovým časem (UTC), který vydávají a udržují časová centra uvedená v poslední výroční zprávě o činnosti v oblasti času Mezinárodního úřadu pro váhy a míry. Organizátoři obchodních systémů a jejich členové nebo účastníci mohou obchodní hodiny, které používají k zaznamenávání data a času oznamovaných událostí, synchronizovat rovněž s UTC šířeným prostřednictvím družicového systému za předpokladu, že jakákoli odchylka od UTC je podchycena a odstraněna z časového razítka.
   Článek 2
   Povinná míra přesnosti pro organizátory obchodních systémů
   1.   Organizátoři obchodních systémů zajistí, aby jejich obchodní hodiny dodržovaly míru přesnosti uvedenou v tabulce 1 přílohy v závislosti na latenci mezi vstupem a výstupem zprávy přes bránu jejich systémů obchodování („gateway-to-gateway latency“).
   Latencí mezi vstupem a výstupem zprávy přes bránu se rozumí doba měřená od okamžiku, kdy vnější brána systému obchodování obchodního systému obdrží zprávu, která je dále zaslána prostřednictvím protokolu pro zadávání pokynů, zpracována systémem pro párování a zaslána zpět, do okamžiku, kdy je z brány odesláno potvrzení.
   2.   Odchylně od odstavce 1 organizátoři obchodních systémů, které provozují systém hlasového obchodování (voice trading), systém žádostí o kotace, kde reakce vyžaduje zásah člověka nebo neumožňuje algoritmické obchodování, nebo systém formalizující sjednané obchody vymezený v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3), zajistí, aby se jejich obchodní hodiny neodchylovaly od UTC podle článku 1 tohoto nařízení o více než jednu sekundu. Organizátoři obchodních systémů zajistí, aby se čas zaznamenával s podrobností na úrovni alespoň jedné sekundy.
   3.   Organizátoři obchodních systémů, které provozují různé druhy systémů obchodování, zajistí, aby každý systém dodržoval míru přesnosti, jež se na něj vztahuje podle odstavců 1 a 2.
   Článek 3
   Povinná míra přesnosti pro členy nebo účastníky obchodního systému
   1.   Členové nebo účastníci obchodního systému zajistí, aby jejich obchodní hodiny, které používají k zaznamenávání času oznamovaných událostí, dodržovaly míru přesnosti uvedenou v tabulce 2 přílohy.
   2.   Členové nebo účastníci obchodního systému, kteří provozují více druhů obchodních činností, zajistí, aby systémy, které používají k zaznamenávání oznamovaných událostí, dodržovaly míru přesnosti stanovenou pro tyto jednotlivé obchodní činnosti v souladu s požadavky uvedenými v tabulce 2 přílohy.
   Článek 4
   Dodržení požadavků na maximální odchylku
   Organizátoři obchodních systémů a jejich členové nebo účastníci zavedou systém zajišťující návaznost na UTC. Návaznost na UTC musí být schopni prokázat zdokumentováním koncepce, fungování a technických specifikací systému. Musí být schopni určit přesné místo v systému, kdy je použito časové razítko, a doložit, že toto místo se nemění. Nejméně jednou ročně provádějí kontrolu, zda systém zajišťující návaznost odpovídá požadavkům tohoto nařízení.
   Článek 5
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka 1
      
      
         Povinná míra přesnosti pro organizátory obchodních systémů
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Latence mezi vstupem a výstupem zprávy přes bránu systému obchodování
               
               
                  Maximální odchylka od UTC
               
               
                  Podrobnost časového razítka
               
            
            
               
                  > 1 milisekunda
               
               
                  1 milisekunda
               
               
                  1 milisekunda nebo lepší
               
            
            
               
                  ≤ 1 milisekunda
               
               
                  100 mikrosekund
               
               
                  1 mikrosekunda nebo lepší
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Povinná míra přesnosti pro členy nebo účastníky obchodního systému
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Druh obchodní činnosti
               
               
                  Popis
               
               
                  Maximální odchylka od UTC
               
               
                  Podrobnost časového razítka
               
            
            
               
                  Činnost využívající vysokofrekvenčního algoritmického obchodování
               
               
                  Vysokofrekvenční algoritmické obchodování
               
               
                  100 mikrosekund
               
               
                  1 mikrosekunda nebo lepší
               
            
            
               
                  Činnost v systémech hlasového obchodování
               
               
                  Systémy hlasového obchodování dle definice v čl. 5 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (1)
                  
               
               
                  1 sekunda
               
               
                  1 sekunda nebo lepší
               
            
            
               
                  Činnost v systémech žádostí o kotace, kde reakce vyžaduje zásah člověka nebo systém neumožňuje algoritmické obchodování
               
               
                  Systémy žádostí o kotace dle definice v čl. 5 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583
               
               
                  1 sekunda
               
               
                  1 sekunda nebo lepší
               
            
            
               
                  Činnost uzavírání sjednaných obchodů
               
               
                  Sjednaný obchod dle vymezení v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014
               
               
                  1 sekunda
               
               
                  1 sekunda nebo lepší
               
            
            
               
                  Jiné obchodní činnosti
               
               
                  Všechny ostatní obchodní činnosti výše neuvedené
               
               
                  1 milisekunda
               
               
                  1 milisekunda nebo lepší
               
            
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (viz strana 229 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.