Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 575/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/152
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/575
   ze dne 8. června 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 27 odst. 10 první pododstavec písm. a) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby bylo možné poskytnout veřejnosti a investičním podnikům relevantní údaje o kvalitě provádění, které by jim pomohly určit, jak nejlépe provádět pokyny zákazníků, je důležité vymezit konkrétní obsah, formát a periodicitu údajů týkajících se kvality provádění finančních nástrojů, na něž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2), které mají být zveřejněny obchodními systémy a systematickými internalizátory. Je také důležité vymezit konkrétní obsah, formát a periodicitu údajů, které se týkají kvality provádění jiných finančních nástrojů, na něž se obchodní povinnost nevztahuje a které musejí místa provádění zveřejňovat. V tomto ohledu je třeba věnovat náležitou pozornost typu místa provádění a typu dotčeného finančního nástroje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby bylo možné plně posoudit rozsah kvality provádění obchodů, které probíhají v Unii, je vhodné, aby místa provádění, která si mohou investiční podniky zvolit k provádění pokynů zákazníků, splňovala požadavky, pokud jde o údaje, které mají místa provádění poskytovat v souladu s tímto nařízením. Za tím účelem by místa provádění měla zahrnovat regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy, organizované obchodní systémy, systematické internalizátory, tvůrce trhu a jiné zajišťovatele likvidity.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Odlišnosti mezi typem místa provádění a finančními nástroji vyžadují, aby se podávání zpráv měnilo v závislosti na různých faktorech. Je vhodné rozlišovat množství a povahu vykazovaných údajů podle systémů obchodování, způsobů obchodování a obchodních platforem, aby byl zajištěn patřičný kontext ve vztahu ke kvalitě obdrženého provedení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se zabránilo nevhodnému srovnávání míst provádění a zaručilo se, že jsou shromážděné údaje relevantní, měla by místa provádění předkládat samostatné zprávy, které budou odpovídat segmentům, jež provozují různé evidence pokynů nebo jsou různě regulované nebo používají různé identifikátory tržních segmentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byl zaručen přesný obraz kvality provádění, k němuž skutečně došlo, neměly by obchodní systémy zveřejňovat ty provedené pokyny, u nichž došlo k obchodování na mimoburzovních trzích, a ty, které byly vykázány do obchodního systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pokud tvůrci trhu a ostatní zajišťovatelé likvidity podávají jakožto místa provádění zprávy o finančních nástrojích, na něž se nevztahuje obchodní povinnost, měli by v případech, kdy jsou pokyny kotované, prováděné mimoburzovně nebo prováděné podle článku 4 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů v rámci obchodního systému, zveřejňovat pouze informace o provedených pokynech nebo o kotované ceně pro zákazníky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Je vhodné vzít v úvahu, že ostatní zajišťovatelé likvidity by měli zahrnovat podniky, které samy sebe považují za podniky ochotné obchodovat na vlastní účet a které zajišťují likviditu jako součást své běžné obchodní činnosti, ať už mají uzavřeny formální dohody nebo se zavázaly, že budou likviditu zajišťovat průběžně, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby byla zajištěna naprostá transparentnost, pokud jde o kvalitu provádění obchodů ve vztahu k ceně, je vhodné, aby byly z poskytovaných informací o ceně v relevantních případech vyloučeny všechny provize nebo vzniklé úroky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Při určování vhodných informací pro posouzení kvality ceny by měly být vyžadovány jak denní průměrné úrovně, tak informace o přesném okamžiku. Tak budou mít účastníci při analýze dosažené kvality provádění odpovídající kontext a úplnější představu. Aby bylo možné provést cenové srovnání finančních nástrojů, je rovněž nutné uvádět kód měny každého hlášeného obchodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Aby byla zaručena soudržnost právních předpisů, není vhodné od obchodních systémů požadovat, aby poskytovaly podrobné údaje o obchodech, na něž se v době zveřejnění nadále vztahuje odklad zveřejnění v souladu s požadavky na poobchodní transparentnost. Je vhodné, aby systematičtí internalizátoři, tvůrci trhu a další zajišťovatelé likvidity byli osvobozeni od povinnosti zveřejnit údaje o přesném okamžiku obchodu, a to v případě obchodů, které přesahují standardní tržní objem nebo konkrétní objem pro daný finanční nástroj, aby se zabránilo tomu, že budou tyto obchodní systémy vystaveny zbytečnému riziku, že dojde ke zveřejnění obchodně citlivých informací, čímž by mohla být omezena schopnost těchto systémů zajišťovat expozice a poskytovat likviditu. U akcií, fondů obchodovaných v obchodním systému a certifikátů, které jsou podle nařízení (EU) č. 600/2014 považovány za nelikvidní, se jako prahová hodnota standardního tržního objemu použije minimální dostupný standardní tržní objem pro daný typ finančního nástroje. Aby se zabránilo nejistotě, je vhodné objasnit, že výraz velký rozsah a konkrétní objem v souvislosti s finančním nástrojem má stejný význam, jaký je stanoven v požadavcích na poobchodní transparentnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Je důležité zajistit úplnou transparentnost, pokud jde o všechny náklady účtované při provádění pokynu prostřednictvím určitého místa. Je nezbytné uvést veškeré náklady vzniklé při provádění pokynu zákazníka, které jsou relevantní pro použití konkrétního místa a za které zákazník přímo či nepřímo platí. Tyto náklady by měly zahrnovat poplatky za provedení včetně poplatků za předložení, změnu či zrušení pokynů nebo stažení kotací, jakož i poplatky související s přístupem k tržním údajům či využíváním terminálů. Relevantní náklady mohou také zahrnovat poplatky za clearing nebo vypořádání a veškeré další poplatky hrazené třetím stranám, které se podílejí na provádění pokynu, jestliže jsou součástí služeb, které místo provádění poskytuje. Informace o nákladech by rovněž měly zahrnovat daně nebo dávky, které jsou přímo fakturovány daným místem jménem členů nebo uživatelů místa provádění nebo zákazníka, jehož se pokyn týká, nebo které danému místu vznikly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pravděpodobnost provedení označuje pravděpodobnost provedení konkrétního typu pokynu a je podpořena podrobnými údaji o objemech obchodování s konkrétním nástrojem nebo o jiných vlastnostech pokynů a obchodů. Informace o pravděpodobnosti provedení by měly umožnit vypočítat metriku jako např. poměrný tržní objem místa pro konkrétní finanční nástroj nebo třídu finančních nástrojů. Pravděpodobnost provedení by rovněž měla být posouzena na základě údajů o neúspěšných obchodech nebo zrušených či změněných pokynech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Rychlost provedení může mít pro různé typy míst provádění různý význam, neboť měření rychlosti se liší podle systémů obchodování a platformy obchodování. V případě systému obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů by rychlost provádění měla být vyjádřena v milisekundách, u jiných systémů obchodování je vhodné použít delší časové jednotky. Je také vhodné vyloučit dobu, která uplyne, než se konkrétní účastník připojí k místu provádění, neboť ta spadá mimo kontrolu místa provádění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Aby bylo možné porovnat kvalitu provádění pokynů různého objemu, mělo by se od míst provádění vyžadovat, aby podávala zprávy o obchodech, které z hlediska objemů spadají do různých rozpětí. Prahové hodnoty pro tato rozpětí by měly záviset na typu finančního nástroje a jeho likviditě, aby se zaručilo, že poskytují odpovídající vzorek provádění z hlediska objemu, který je pro daný nástroj typický.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Je důležité, aby místa provádění shromažďovala údaje v průběhu všech běžných hodin provozu. Zprávy by tudíž měly být zveřejňovány bezplatně ve strojově čitelné formě prostřednictvím webových stránek, aby veřejnost mohla všechny poskytované údaje stahovat, vyhledávat, třídit a analyzovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Zprávy míst provádění by měly být doplněny výstupem od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle směrnice 2014/65/EU, aby bylo možné vypracovat přísnější opatření týkající se kvality provádění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Orgán ESMA uspořádal otevřené veřejné konzultace k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví konkrétní obsah, formát a periodicitu údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění. Vztahuje se na obchodní systémy, systematické internalizátory, tvůrce trhu a další zajišťovatele likvidity.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „systémem obchodování“ se rozumí způsob, jímž místo provádění provádí pokyny, a to jako systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací, systém žádostí o kotace, systém obchodování založený na periodických aukcích a jakýkoli hybridní systém obchodování, který spadá do dvou či více z těchto kategorií nebo do systému, v němž má proces určení ceny jinou povahu než systém, který se vztahuje na typy systémů, jež jsou vymezeny výše;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „konkrétním objemem pro daný nástroj“ se rozumí konkrétní objem pro dluhopis, strukturovaný finanční produkt, emisní povolenku nebo derivát, s nimiž se obchoduje v obchodním systému a pro něž neexistuje likvidní trh, přičemž na obchod s těmito nástroji se vztahuje odklad uveřejnění podle článku 11 nařízení (EU) č. 600/2014;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „velkým rozsahem“ se rozumí pokyn velkého rozsahu podle článků 7 a 11 nařízení (EU) č. 600/2014;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „neúspěšným obchodem“ se rozumí obchod, který byl místem provádění prohlášen za neplatný;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               „cenovým multiplikátorem“ se rozumí počet jednotek podkladového nástroje reprezentovaného jednou derivátovou smlouvou;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               „cenovou notací“ se rozumí údaj o tom, zda je cena obchodu vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               „notací množství“ se rozumí údaj o tom, zda je množství v rámci daného obchodu vyjádřeno počtem jednotek, nominální hodnotou nebo peněžní hodnotou;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               „druhem dodání“ se rozumí údaj o tom, zda je finanční nástroj vypořádán fyzicky nebo v hotovosti, včetně případů, kdy si protistrana může vybrat nebo kdy je druh dodání určen třetí stranou;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               „způsobem obchodování“ se rozumí naplánovaná úvodní nebo závěrečná aukce nebo aukce v rámci dne, neplánovaná aukce, obchodování při uzavření, obchodování mimo hlavní burzovní dobu nebo hlášení obchodů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               „obchodní platformou“ se rozumí typ platformy, kterou provozuje místo provádění: elektronická, hlasová nebo založená na aukci;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               „hloubkou evidence pokynů“ se rozumí celková dostupná likvidita vyjádřená jako součin ceny a objemu všech poptávek a nabídek pro stanovený počet cenových navýšení od středního bodu nejlepší poptávky a nabídky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               „průměrným skutečným rozpětím“ se rozumí dvojnásobek rozdílu mezi skutečnou cenou provedení v porovnání se středním bodem nejlepší poptávky a nabídky v době přijetí, a to u tržních pokynů nebo obchodních limitních pokynů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               „průměrnou rychlostí provedení nezměněných pasivních pokynů za nejlepší poptávku a nabídku“ se rozumí průměrná doba, která uplyne mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrží limitní pokyn, který odpovídá nejlepší poptávce a nabídce, a následným provedením tohoto pokynu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               „agresivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do evidence pokynů, který odebral likviditu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               o)
            
            
               „pasivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do evidence pokynů, který poskytl likviditu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               p)
            
            
               „pokynem k okamžitému provedení nebo zrušení“(Immediate or Cancel) se rozumí pokyn, který je vykonán po zanesení do evidence pokynů a jehož neprovedená část v evidenci pokynů nezůstane;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               q)
            
            
               „pokynem k úplnému provedení nebo zrušení“ (Fill or Kill) se rozumí pokyn, který je vykonán po zanesení do evidence pokynů, pokud jej lze vykonat celý. V případě, že lze pokyn provést pouze částečně, je takový pokyn automaticky zamítnut a není proveden.
            
         
      
   
   Článek 3
   Zveřejnění informací o místě provádění a finančním nástroji
   1.   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o typu místa provádění v souladu s třetím pododstavcem.
   Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o typu místa provádění v souladu s třetím pododstavcem.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 1 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               název a identifikátor místa provádění,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               ii)
            
            
               země, v níž se nachází příslušný orgán,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               iii)
            
            
               název tržního segmentu a identifikátor tržního segmentu,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               iv)
            
            
               datum dne obchodování,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               v)
            
            
               povaha, počet a průměrná doba trvání jakéhokoli výpadku v rámci běžné obchodní doby daného místa, který přerušil obchodování se všemi nástroji, které jsou pro obchodování v daném místě v den obchodování k dispozici,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               vi)
            
            
               povaha, počet a průměrná doba trvání všech naplánovaných aukcí v rámci běžné obchodní doby daného místa v den obchodování,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               vii)
            
            
               počet neúspěšných obchodů v den obchodování,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               viii)
            
            
               hodnota neúspěšných obchodů vyjádřená jako procentní podíl celkové hodnoty obchodů, které byly provedeny v den obchodování.
            
         
      
   
   2.   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o typu finančního nástroje v souladu s třetím pododstavcem.
   Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o druhu finančního nástroje v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 2 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               u finančních nástrojů, jejichž identifikátory jsou stanoveny v tabulce 2 přílohy:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           název a identifikátor finančního nástroje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           klasifikace nástroje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           měna;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               u finančních nástrojů, jejichž identifikátory nejsou stanoveny v tabulce 2 přílohy:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           název a písemný popis nástroje včetně měny podkladového nástroje, cenového multiplikátoru, cenové notace, notace množství a druhu dodání,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           klasifikace nástroje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           měna.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 4
   Cena
   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o ceně každého z pokynů v rámci dne obchodování, které byly provedeny u typu finančního nástroje, a to v souladu s třetím a čtvrtým pododstavcem tohoto článku.
   Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o ceně každého z pokynů v rámci dne obchodování, které byly provedeny u typu finančního nástroje, a to v souladu s třetím a čtvrtým pododstavcem tohoto článku.
   Zveřejní se tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               informace v rámci dne:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           u obchodních systémů: prostý průměr cen všech obchodů, které byly provedeny ve dvou minutách, jež začínají plynout v každém z referenčních časů 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 a 15:30:00 UTC v daný den, a to pro každé rozpětí objemů stanovené v článku 9,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           u systematických internalizátorů, tvůrců trhu a dalších zajišťovatelů likvidity: prostý průměr cen všech obchodů, které byly provedeny ve dvou minutách, jež začínají plynout v každém z referenčních časů 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 a 15:30:00 UTC v daný den, a to v rozpětí objemů 1 stanoveném v článku 9,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           celková hodnota obchodů provedených v průběhu dvou minut uvedených v bodech i) a ii),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           u obchodních systémů: pokud během prvních dvou minut relevantních období uvedených v bodě i) k žádným obchodům nedošlo, cena prvního obchodu v rámci každého z rozpětí objemů vymezených v článku 9, který se uskutečnil po každém z referenčních období uvedených v bodě i) v daný den, pokud k nějakému obchodu došlo,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           u systematických internalizátorů, tvůrců trhu a dalších zajišťovatelů likvidity: pokud během prvních dvou minut relevantních období uvedených v bodě i) k žádným obchodům nedošlo, cena prvního obchodu v rámci rozpětí objemů 1 vymezeného v článku 9, který se uskutečnil po každém z referenčních období uvedených v bodě ii) v daný den, pokud k nějakému obchodu došlo,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           vi)
                        
                        
                           doba provádění každého obchodu uvedeného v bodech iv) a v),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           vii)
                        
                        
                           objem obchodu z hlediska hodnoty každého provedeného obchodu uvedeného v bodech iv) a v),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           viii)
                        
                        
                           systém obchodování a způsob obchodování, kterým byly provedeny obchody uvedené v bodech iv) a v),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ix)
                        
                        
                           obchodní platforma, na níž byly provedeny obchody uvedené v bodech iv) a v),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           x)
                        
                        
                           nejlepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení, a to u každého provedeného obchodu uvedeného v bodech iv) a v).
                           Zveřejní se tyto informace v rámci dne, a to ve formátu stanoveném v tabulce 3 přílohy:
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               denní informace:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           prostý průměr cen a objemově vážená průměrná cena obchodů, jestliže došlo k více než jednomu obchodu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           nejvyšší zrealizovaná cena, jestliže došlo k více než dvěma obchodům,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           nejnižší zrealizovaná cen, jestliže došlo k více než dvěma obchodům.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Denní informace se zveřejní ve formátu stanoveném v tabulce 4 přílohy.
   Článek 5
   Náklady
   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o nákladech uplatňovaných obchodním systémem ve vztahu k členům nebo uživatelům systému, a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
   Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o nákladech uplatňovaných místy provádění ve vztahu k členům nebo uživatelům místa, a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 5 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               popis povahy a úrovně všech složek nákladů, které místo provádění uplatňuje, a to předtím, než jsou uplatněny slevy nebo rabaty, a informace o tom, jak se tyto náklady liší v závislosti na zúčastněném uživateli nebo finančním nástroji, a o relevantních částkách, o něž se náklady liší. Složky nákladů zahrnují:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           poplatky za provedení,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           poplatky za předložení, změnu či zrušení pokynů nebo stažení kotací,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           poplatky týkající se přístupu k tržním údajům a využívání terminálů,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           poplatky za clearing nebo vypořádání a veškeré další poplatky hrazené třetím stranám, které se podílejí na provádění pokynu;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               popis povahy a úrovně slev, rabatů nebo jiných plateb nabízených uživatelům místa provádění včetně informací o tom, jak se tyto slevy, rabaty nebo jiné platby liší v závislosti na zúčastněném uživateli nebo finančním nástroji, a o částkách, o něž se liší;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               popis povahy a částky veškerých nepeněžitých výhod nabízených uživatelům místa provádění včetně informací o tom, jak se tyto nepeněžité výhody liší v závislosti na zúčastněném uživateli nebo finančním nástroji, a o hodnotě, o kterou se liší;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               popis povahy a úrovně veškerých daní nebo dávek, které byly fakturovány místu provádění jménem členů nebo uživatelů místa nebo které tomuto místu provádění vznikly;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               odkaz na webovou stránku místa nebo na jiný zdroj, kde jsou k dispozici další informace o nákladech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               celková hodnota všech slev, rabatů, nepeněžitých výhod či jiných plateb, které jsou vymezeny v bodech b) a c), vyjádřená jako procentní podíl celkové hodnoty obchodu během období, o němž se podává zpráva;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               celková hodnota všech nákladů vymezených v písmeni a) bez celkové hodnoty slev a rabatů, nepeněžitých výhod a jiných plateb vymezených v písmenech b) a c), vyjádřená jako procentní podíl celkové hodnoty obchodu během období, o němž se podává zpráva.
            
         
      
   
   Článek 6
   Pravděpodobnost provedení
   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o pravděpodobnosti provedení za každý den obchodování v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
   Místa provádění zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, informace o pravděpodobnosti provedení za každý den obchodování v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 6 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               počet a hodnota provedených obchodů, pokud bylo obchodů více než jeden;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy, kromě pasivních pokynů, jejichž platnost má na konci dne skončit nebo které mají být na konci dne zrušeny;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly v daný den změněny;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               medián objemu obchodu v daný den, jestliže proběhlo více obchodů než jeden;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               medián objemu všech pokynů a žádostí o kotaci v daný den, pokud bylo obdrženo více pokynů nebo žádostí o kotaci;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               počet určených tvůrců trhu.
            
         
      
   
   Článek 7
   Dodatečné informace pro místa provádění, jež provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů a systém průběžného obchodování na základě kotací
   1.   Místa provádění a systematičtí internalizátoři, kteří provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace o referenčních časech upřesněných v čl. 4 písm. a) bodech i) a ii), a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Místa provádění, která provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace o referenčních časech upřesněných v čl. 4 písm. a) bodech i) a ii), a to v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 7 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               nejlepší poptávková a nabídková cena a odpovídající objemy,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               ii)
            
            
               hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení.
            
         
      
   
   2.   Místa provádění a systematičtí internalizátoři, kteří provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Místa provádění, která provozují systém obchodování formou průběžné aukce na základě evidence pokynů, systém průběžného obchodování na základě kotací nebo jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 8 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               průměrné skutečné rozpětí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               průměrný objem nejlepší poptávky a nabídky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               průměrné rozpětí nejlepší poptávky a nabídky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               počet zrušení nejlepší poptávky a nabídky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               počet změn nejlepší poptávky a nabídky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               průměrná hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               střed a medián doby, která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrželo agresivní pokyn nebo přijalo kotaci, a následným celkovým či částečným provedením;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               počet neúspěšných pokynů k úplnému provedení nebo zrušení (Fill or Kill);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               počet pokynů k okamžitému provedení nebo zrušení, které obdržely nulové plnění (Immediate or Cancel);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               počet a hodnota obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článku 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               počet a hodnota obchodů provedených v obchodním systému podle článku 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014, avšak kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou zahrnuty v písmeni k);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               počet a průměrná doba trvání přerušení v důsledku aukce založené na volatilitě nebo přerušení okruhu, k nimž došlo během běžné obchodní doby obchodního systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               povaha, počet a průměrná doba trvání pozastavení obchodování, k nimž došlo v důsledku rozhodnutí obchodního systému přijatého v běžné obchodní době, avšak kromě pozastavení, která byla nahlášena podle čl. 3 odst. 1 bodu v).
            
         
      
   
   3.   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři, kteří provozují svoji činnost zcela nebo zčásti v rámci systému průběžného obchodování na základě kotací, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Místa provádění, která provozují svoji činnost zcela nebo zčásti v rámci systému průběžného obchodování na základě kotací, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto odstavce.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 8 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               počet a průměrná doba trvání veškerých období v průběhu běžné obchodní doby místa, která trvala více než 15 minut a během nichž nebyla předložena žádná poptávka ani nabídka, a to pro každý den obchodování;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               průměrná přítomnost kotací vyjádřená jako procentní podíl běžné obchodní doby místa v daný den.
            
         
      
   
   Článek 8
   Dodatečné informace pro místa provádění, která provozují systémy založené na žádostech o kotace
   Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři, kteří provozují systém obchodování založený na žádostech o kotace nebo jakýkoli jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
   Místa provádění, která provozují systém obchodování založený na žádostech o kotace nebo jakýkoli jiný typ systému obchodování, o němž jsou takové informace k dispozici, zveřejní pro každý tržní segment, který provozují, a každý finanční nástroj, na nějž se nevztahuje obchodní povinnost podle článků 23 a 28 nařízení (EU) č. 600/2014, za každý den obchodování dodatečné informace v souladu s třetím pododstavcem tohoto článku.
   Zveřejní se tyto informace, a to ve formátu stanoveném v tabulce 9 přílohy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               střed a medián doby, která uplynula mezi přijetím kotace a provedením, a to u všech obchodů v rámci daného finančního nástroje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               střed a medián doby, která uplynula mezi žádostí o kotaci a poskytnutím veškerých odpovídajících kotací, a to u všech kotací v rámci daného finančního nástroje.
            
         
      
   
   Článek 9
   Určení rozpětí pro podávání zpráv
   Místa provádění hlásí provedené obchody uvedené v článku 4 v těchto rozpětích:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               u všech finančních nástrojů kromě nástrojů peněžního trhu:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           rozpětí 1: vyšší než 0 EUR a nižší nebo rovno standardnímu tržnímu objemu nebo konkrétnímu objemu pro daný finanční nástroj,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           rozpětí 2: vyšší než standardní tržní objem nebo konkrétní objem pro daný finanční nástroj a nižší nebo rovno velkému rozsahu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           rozpětí 3: vyšší než velký rozsah;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               u nelikvidních akcií, fondů obchodovaných v obchodním systému nebo certifikátů:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           rozpětí 1: vyšší než 0 EUR a nižší nebo rovno nejmenšímu dostupnému standardnímu tržnímu objemu u daného typu nástroje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           rozpětí 2: vyšší než nejmenší dostupný standardní tržní objem u daného typu nástroje a nižší nebo rovno velkému rozsahu,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           rozpětí 3: vyšší než velký rozsah;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               u nástrojů peněžního trhu:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           rozpětí 1: vyšší než 0 EUR a nižší nebo rovno 10 milionů EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           rozpětí 2: vyšší než 10 milionů EUR a nižší nebo rovno 50 milionů EUR,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           rozpětí 3: vyšší než 50 milionů EUR.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 10
   Formát pro zveřejnění
   Místa provádění zveřejňují za každý den obchodování informace v souladu s šablonami stanovenými v příloze, a to ve strojově čitelném elektronickém formátu, a zpřístupňují je ke stažení veřejnosti.
   Článek 11
   Periodicita informací, které se mají zveřejnit
   Místa provádění zveřejňují informace čtvrtletně a nejpozději do tří měsíců od konce každého čtvrtletí, a to tímto způsobem:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               do 30. června informace o období od 1. ledna do 31. března;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               do 30. září informace o období od 1. dubna do 30. června;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               do 31. prosince informace o období od 1. července do 30. září;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               do 31. března informace o období od 1. října do 31. prosince.
            
         
      
   
   Článek 12
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka 1 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 1 – typ místa provádění
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Místo
               
               
                  Název
               
               
                  Identifikační kód (identifikační kód trhu (MIC) ISO 10383 nebo identifikační kód právnické osoby (LEI))
               
               
                   
               
            
            
               
                  Země příslušného orgánu
               
               
                  název
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Tržní segment
               
               
                  název
               
               
                  identifikační kód (tržní segment ISO 10383 MIC)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Datum dne obchodování
               
               
                  ISO 8601
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Výpadky
               
               
                  povaha
               
               
                  počet
               
               
                  průměrná doba trvání
               
            
            
               
                  Plánovaná aukce
               
               
                  povaha
               
               
                  počet
               
               
                  průměrná doba trvání
               
            
            
               
                  Neúspěšné obchody
               
               
                   
               
               
                  počet
               
               
                  hodnota (jako % celkové hodnoty obchodů provedených v daný den)
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 2 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 2 – typ finančního nástroje
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Finanční nástroj
               
               
                  Název
               
               
                  Identifikační kód (ISO 6166)
               
            
            
               
                  Písemný popis finančního nástroje, pokud není k dispozici identifikační kód (včetně měny podkladového nástroje, cenového multiplikátoru, cenové notace, notace množství a druhu dodání)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Klasifikace nástroje
               
               
                  (kód ISO 10962 CFI)
               
            
            
               
                  Měna
               
               
                  (ISO 4217)
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 3 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. a)
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Rozpětí objemu
               
               
                  Všechny obchody provedené v prvních dvou minutách po čase T
               
               
                  První obchod po čase T (pokud v prvních dvou minutách po čase T žádný obchod neproběhl)
               
            
            
               
                  Čas (T)
               
               
                   
               
               
                  Prostý průměr zrealizované ceny (bez provizí a vzniklých úroků)
               
               
                  Celková zrealizovaná cena
               
               
                  Cena
               
               
                  Čas provedení
               
               
                  Objem obchodu
               
               
                  Systém obchodování
               
               
                  Způsob obchodování
               
               
                  Obchodní platforma
               
               
                  Nejlepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení
               
            
            
               
                  09:30:00
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  2
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  3
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  11:30:00
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  2
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  3
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  13:30:00
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  2
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  3
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  15:30:00
               
               
                  1
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  2
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                  3
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 4 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. b)
      
      
         
         
         
            
               
                  Prostý průměr cen obchodů
               
               
                   
               
            
            
               
                  Objemově vážená průměrná cena obchodů
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nejvyšší zrealizovaná cena
               
               
                   
               
            
            
               
                  Nejnižší zrealizovaná cena
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 5 – Informace o nákladech, které se mají zveřejnit podle článku 5
      
      
         
         
         
            
               
                  Informace požadované podle čl. 5 písm. a) až d)
               
               
                  (Popis)
               
            
            
               
                  Odkaz na webové stránky nebo jiný zdroj, kde jsou k dispozici další informace o nákladech
               
               
                   
               
            
            
               
                  Celková hodnota všech slev, rabatů nebo jiných nabídnutých plateb (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva)
               
               
                  %
               
            
            
               
                  Celková hodnota všech nákladů (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva)
               
               
                  %
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 6 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle článku 6
      
      
         
         
         
            
               
                  Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet provedených obchodů
               
               
                   
               
            
            
               
                  Celková hodnota provedených obchodů
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly změněny
               
               
                   
               
            
            
               
                  Medián objemu obchodu
               
               
                   
               
            
            
               
                  Medián objemu všech pokynů nebo žádostí o kotace
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet určených tvůrců trhu
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 7 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 1
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Čas
               
               
                  Nejlepší poptávková cena
               
               
                  Nejlepší nabídková cena
               
               
                  Objem poptávky
               
               
                  Objem nabídky
               
               
                  Hloubka evidence pokynů v rámci 3 cenových navýšení
               
            
            
               
                  9:30:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  11:30:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  13:30:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  15:30:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 8 – Informace, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3
      
      
         
         
         
            
               
                  Průměrné skutečné rozpětí
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrný objem nejlepší poptávky a nabídky
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrné rozpětí nejlepší poptávky a nabídky
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet zrušení nejlepší poptávky a nabídky
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet změn nejlepší poptávky a nabídky
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrná hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení
               
               
                   
               
            
            
               
                  Střední doba (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrželo agresivní pokyn nebo přijalo kotaci, a následným celkovým či částečným provedením
               
               
                   
               
            
            
               
                  Medián doby (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění přijalo tržní pokyn, a následným celkovým či částečným provedením
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet neúspěšných pokynů k úplnému provedení nebo zrušení (Fill or Kill)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet pokynů k okamžitému provedení nebo zrušení, které obdržely nulové plnění (Immediate or Cancel)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hodnota obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu
               
               
                   
               
            
            
               
                  Hodnota obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet přerušení obchodování
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrná doba trvání přerušení obchodování
               
               
                   
               
            
            
               
                  Počet pozastavení
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povaha pozastavení
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrná doba trvání pozastavení
               
               
                   
               
            
            
               
                  V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací počet období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace
               
               
                   
               
            
            
               
                  V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací průměrná délka období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace
               
               
                   
               
            
            
               
                  Průměrná přítomnost kotací
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 9 – Informace, které se mají zveřejnit podle článku 8
      
      
         
         
         
            
               
                  Střední doba, která uplynula mezi přijetím a provedením
               
               
                   
               
            
            
               
                  Medián doby, která uplynula mezi přijetím a provedením
               
               
                   
               
            
            
               
                  Střední doba, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací
               
               
                   
               
            
            
               
                  Medián doby, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací
               
               
                   
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.