Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/581 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 581/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/212
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/581
   ze dne 24. června 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 35 odst. 6 a čl. 36 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zabránilo narušování hospodářské soutěže, měly by mít ústřední protistrany a obchodní systémy možnost zamítnout žádost o přístup k ústřední protistraně nebo obchodnímu systému, pouze pokud vynaložily veškeré přiměřené úsilí k řízení rizik spojených s takovým přístupem, a přesto určité významné nepřiměřené riziko přetrvává.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle nařízení (EU) č. 600/2014 musí ústřední protistrana nebo obchodní systém, jestliže zamítne žádost o přístup, své rozhodnutí plně zdůvodnit, včetně toho, že uvede, proč budou příslušná rizika vzniklá poskytnutím přístupu v dané situaci neřiditelná a jaké významné nepřiměřené riziko bude přetrvávat. Vhodný způsob, jak tak strana, jež odepře přístup, může učinit, je jasně popsat, jaké změny by poskytnutí přístupu znamenalo pro řízení rizik a jak by musela řídit riziko spojené se změnami, k nimž by v důsledku poskytnutého přístupu došlo, a vysvětlit dopady na její činnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (EU) č. 600/2014 nerozlišuje mezi riziky, jež poskytnutím přístupu vzniknou ústředním protistranám, a těmi, jež vzniknou obchodním systémům, a jak pro ústřední protistrany, tak pro obchodní systémy uvádí tytéž obecné kategorie podmínek, jež je při posuzování žádostí o přistup třeba zvážit. Vzhledem k rozdílné povaze činností vykonávaných ústředními protistranami a obchodními systémy však mohou být dopady rizik vzniklých poskytnutím přístupu na ústřední protistrany a obchodní systémy různé, a proto je nutné k ústředním protistranám a obchodním systémům přistupovat rozdílně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příslušný orgán by měl při posuzování, zda přístup ohrozí hladké a řádné fungování trhů či negativně ovlivní systémové riziko, zvážit, zda má daná ústřední protistrana nebo obchodní systém odpovídající systémy řízení rizik, včetně provozních a právních rizik, aby dohodou o přístupu nevznikla významná nepřiměřená rizika pro třetí strany, jež nebude možné zmírnit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podmínky, za nichž musí být přístup povolen, by měly být přiměřené a nediskriminační, aby zůstal zachován smysl nediskriminačního přístupu. Diskriminační účtování poplatků s cílem odradit od přístupu by nemělo být povoleno. Poplatky se však mohou lišit, pokud k tomu existuje objektivně oprávněný důvod, například pokud jsou náklady na zavedení přístupových opatření vyšší. Poskytnutím přístupu vznikají ústředním protistranám a obchodním systémům jak jednorázové náklady, například na posouzení právních požadavků, tak průběžné náklady. Jelikož rozsah žádosti o přístup a s ním spojené náklady na realizaci dohody o přístupu se pravděpodobně budou lišit případ od případu, není vhodné zahrnovat do tohoto nařízení konkrétní rozdělení nákladů mezi ústřední protistranu a obchodní systém. Rozdělení nákladů nicméně je důležitým prvkem dohody o přístupu, a obě strany by proto měly pokrytí nákladů v dohodě specifikovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) by ústřední protistrana, která chce rozšířit svou činnost o další služby nebo činnosti, na které se první povolení nevztahuje, měla podat žádost o rozšíření povolení. Rozšíření povolení je nutné, pokud má ústřední protistrana v úmyslu nabízet clearingové služby pro finanční nástroje s jiným rizikovým profilem nebo podstatně se lišící od jejího stávajícího souboru produktů. Smlouva obchodovaná v obchodním systému, jemuž ústřední protistrana poskytla přístup, která spadá do třídy finančních nástrojů, na niž se vztahuje stávající povolení ústřední protistrany, a má tedy podobné rizikové charakteristiky jako smlouvy, u nichž již ústřední protistrana provedla clearing, by měla být považována za ekonomicky rovnocennou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby se zajistilo, že ústřední protistrana nebude u ekonomicky rovnocenných smluv obchodovaných v obchodním systému, jemuž byl poskytnut přístup k ústřední protistraně, uplatňovat diskriminační požadavky na kolaterál a maržové požadavky, měla by být jakákoliv změna metodiky stanovení marží a provozních požadavků na stanovení marží a vzájemné započtení ekonomicky rovnocenných smluv, u nichž již ústřední protistrana provedla clearing, podrobena přezkumu výborem ústřední protistrany pro řízení rizik a považována za významnou změnu modelů a parametrů pro účely přezkumu podle nařízení (EU) č. 648/2012. Přezkum by měl ověřit, zda jsou nové modely a parametry nediskriminační a zda vycházejí z relevantních úvah o rizicích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (EU) č. 648/2012 brání narušování hospodářské soutěže tím, že požaduje nediskriminační přístup k ústředním protistranám, které nabízejí clearing mimoburzovních (OTC) derivátů obchodním systémům. Nařízení (EU) č. 600/2014 pak uznává nutnost zavést podobné požadavky pro regulované trhy. Vzhledem k tomu, že ústřední protistrana může provést clearing OTC derivátů i derivátů obchodovaných v obchodním systému, mělo by nediskriminační zacházení s ekonomicky rovnocennými smlouvami obchodovanými v obchodním systému, jenž žádá přístup k ústřední protistraně, zohledňovat všechny relevantní smlouvy, u nichž ústřední protistrana provedla clearing, bez ohledu na to, kde jsou smlouvy obchodované.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Oznámení příslušného orgánu kolegiu pro danou ústřední protistranu a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o schválení přechodných opatření pro ústřední protistranu dle článku 35 nařízení (EU) č. 600/2014 by mělo být učiněno neprodleně, aby pomohlo ostatním příslušným orgánům porozumět dopadům, jaké to bude mít na danou ústřední protistranu a všechny obchodní systémy, které jsou s ní úzce propojené. Oznámení by mělo obsahovat všechny důležité informace nezbytné k tomu, aby kolegium pro ústřední protistranu a orgán ESMA rozhodnutí pochopily, a také v zájmu větší transparentnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Jasné požadavky ohledně toho, jaké informace by ústřední protistrany a obchodní systémy měly předkládat v rámci oznámení příslušným orgánům a orgánu ESMA o svém úmyslu využít přechodná opatření podle článků 35 a 36 nařízení (EU) č. 600/2014, by měly přispět k transparentnímu a jednotnému způsobu oznamování. Je proto nutné, aby oznamovací postup zahrnoval jednotné šablony oznámení, a umožnil tak konzistentní a jednotný způsob provádění dohledu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Je důležité zabránit tomu, aby větší obchodní systémy používaly metody výpočtu, jež minimalizují jejich roční pomyslnou částku, a umožní jim tak vyvázat se z působnosti ustanovení o přístupu. Jestliže existují rovnocenně přijímané alternativní způsoby výpočtu pomyslné částky, pomůže tomuto riziku zabránit použití výpočtu, který povede k vyšší výsledné částce. Metody používané k výpočtu pomyslné částky pro účely nařízení (EU) č. 600/2014 by měly umožnit, aby se z působnosti daných ustanovení vyvázaly skutečně menší obchodní systémy, které dosud nedosáhly takové technologické úrovně, aby se za rovných podmínek zapojily do interakcí s většinou trhu poobchodních infrastruktur. Je také důležité, aby předepsané metody byly přímé a jednoznačné, a přispěly tak ke konzistentnímu a jednotnému způsobu provádění dohledu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pro obchodní systémy je důležité, aby byly ve výpočtu své pomyslné částky pro účely nařízení (EU) č. 600/2014 konzistentní, a mohly tak ustanovení o přístupu uplatňovat spravedlivě. To je zvlášť důležité u určitých druhů derivátů obchodovaných v obchodním systému v jednotkách, například barelech nebo tunách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Z důvodu konzistentnosti a pro zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data. Aby se však zajistilo, že ústřední protistrany a obchodní systémy budou moci využít přechodných opatření podle čl. 35 odst. 5 a čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014, měla by se některá ustanovení tohoto nařízení použít od data jeho platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce spjata, neboť se zabývají odepřením a poskytnutím přístupu k ústředním protistranám a obchodním systémům a způsobem, jak se ústřední protistrany a obchodní systémy mohou z požadavků na přístup dle tohoto nařízení vyvázat. Za účelem zajištění jednotnosti uvedených ustanovení, která by většinou měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k těmto ustanovením pro osoby, na něž se tyto povinnosti vztahují, je žádoucí zařadit všechny regulační technické normy požadované čl. 35 odst. 6 a čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 do jediného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Orgán ESMA uspořádal k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K ÚSTŘEDNÍM PROTISTRANÁM A OBCHODNÍM SYSTÉMŮM
   
   
      ODDÍL 1
   
   
      
         Nediskriminační přístup k ústředním protistranám
      
   
   Článek 1
   Podmínky odepření přístupu ústřední protistranou
   1.   Ústřední protistrana posoudí, zda by poskytnutím přístupu vzniklo kterékoliv z rizik uvedených v článcích 2, 3 a 4, a přístup odepře, pouze pokud po vynaložení přiměřeného úsilí v oblasti řízení takových rizik dojde k závěru, že existují významná nepřiměřená rizika, jež se řízení vymykají.
   2.   Pokud ústřední protistrana odepře přístup, uvede, která z rizik vyjmenovaných v článcích 2, 3 a 4 by poskytnutím přístupu vznikla, a vysvětlí, proč se vymykají řízení.
   Článek 2
   Odepření přístupu ústřední protistranou na základě předpokládaného objemu obchodů
   Ústřední protistrana může zamítnout žádost o přístup z důvodu předpokládaného objemu obchodů následkem takového přístupu, pouze pokud by výsledkem byla jedna z těchto situací:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               rozšiřitelnost ústřední protistrany byla překročena do té míry, že ústřední protistrana není schopna přizpůsobit své systémy tak, aby mohly předpokládaný objem obchodů zpracovat;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               plánovaná kapacita ústřední protistrany byla překročena tak, že by ústřední protistrana nebyla schopna získat potřebnou další kapacitu ke clearingu předpokládaného objemu obchodů.
            
         
      
   
   Článek 3
   Odepření přístupu ústřední protistranou na základě provozního rizika a složitosti
   Ústřední protistrana může zamítnout žádost o přístup z důvodu provozního rizika a složitosti.
   Provozní rizika a složitost zahrnují tyto situace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               inkompatibilita IT systémů ústřední protistrany a obchodního systému znemožňuje ústřední protistraně zajistit jejich propojení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               nedostatek lidských zdrojů s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi pro výkon funkcí ústřední protistrany v souvislosti s rizikem pramenícím z dalších finančních nástrojů, jež se liší od finančních nástrojů, u nichž již ústřední protistrana provedla clearing, nebo nemožnost potřebné lidské zdroje na dané funkce přidělit.
            
         
      
   
   Článek 4
   Odepření přístupu ústřední protistranou na základě dalších faktorů způsobujících významná nepřiměřená rizika
   1.   Ústřední protistrana může zamítnout žádost o přístup z důvodu významných nepřiměřených rizik, jestliže je splněna některá z těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               neposkytuje clearingové služby pro finanční nástroje, pro něž se přístup žádá, a ani po vynaložení přiměřeného úsilí by nebyla schopna poskytnout clearingovou službu, jež by odpovídala požadavkům podle hlav II, III a IV nařízení (EU) č. 648/2012;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytnutí přístupu by ohrozilo její ekonomickou životaschopnost nebo její schopnost splnit minimální kapitálové požadavky podle článku 16 nařízení (EU) č. 648/2012;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               existují právní rizika;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               pravidla ústřední protistrany nejsou kompatibilní s pravidly obchodního systému a ústřední protistrana tuto inkompatibilitu nemůže ve spolupráci s obchodním systémem odstranit.
            
         
      
   
   2.   Ústřední protistrana může zamítnout žádost o přístup z důvodu právního rizika dle odst. 1 písm. c), pokud by v důsledku poskytnutí přístupu nebyla schopna prosazovat svá pravidla závěrečného započtení a postupy pro případ selhání nebo řídit rizika vzniklá současným použitím různých modelů přijetí obchodu.
   
      ODDÍL 2
   
   
      
         Nediskriminační přístup k obchodním systémům
      
   
   Článek 5
   Podmínky odepření přístupu obchodním systémem
   1.   Obchodní systém posoudí, zda by poskytnutím přístupu vzniklo kterékoliv z rizik uvedených v článcích 6 a 7, a přístup odepře, pouze pokud po vynaložení přiměřeného úsilí v oblasti řízení takových rizik dojde k závěru, že existují významná nepřiměřená rizika, jež se řízení vymykají.
   2.   Pokud obchodní systém odepře přístup, uvede, která z rizik vyjmenovaných v článcích 6 a 7 by poskytnutím přístupu vznikla a proč se vymykají řízení.
   Článek 6
   Odepření přístupu obchodním systémem na základě provozního rizika a složitosti
   Obchodní systém může zamítnout žádost o přístup z důvodu provozního rizika a složitosti vyplývajících z takového přístupu, pouze pokud existuje riziko inkompatibility jeho IT systémů s IT systémy ústřední protistrany, která obchodnímu systému znemožňuje zajistit jejich propojení.
   Článek 7
   Odepření přístupu obchodním systémem na základě dalších faktorů způsobujících významná nepřiměřená rizika
   Obchodní systém může zamítnout žádost o přístup z důvodu významných nepřiměřených rizik v kterémkoliv z těchto případů:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytnutí přístupu by ohrozilo jeho ekonomickou životaschopnost nebo jeho schopnost splnit minimální kapitálové požadavky podle čl. 47 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pravidla obchodního systému nejsou kompatibilní s pravidly ústřední protistrany a obchodní systém tuto inkompatibilitu nemůže ve spolupráci s ústřední protistranou odstranit.
            
         
      
   
   Článek 8
   Podmínky, za kterých se má za to, že přístup ohrozí hladké a řádné fungování trhů či negativně ovlivní systémové riziko
   Kromě roztříštění likvidity, jak je definována v čl. 2 odst. 1 bodě 45 nařízení (EU) č. 600/2014, se má pro účely čl. 35 odst. 4 písm. b) a čl. 36 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení za to, že poskytnutí přístupu ohrozí hladké a řádné fungování trhů či negativně ovlivní systémové riziko, jestliže je příslušný orgán schopen předložit důvody pro zamítnutí, včetně důkazu, že systémy řízení rizik jedné či obou stran žádosti o přístup nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily vzniku významných nepřiměřených rizik pro třetí strany následkem poskytnutí přístupu, a neexistuje nápravné opatření, jež by taková rizika dostatečně zmírnilo.
   KAPITOLA II
   
      PODMÍNKY, ZA KTERÝCH MUSÍ BÝT PŘÍSTUP POVOLEN
   
   Článek 9
   Podmínky, za kterých musí být přístup povolen
   1.   Strany se dohodnou na svých právech a povinnostech vyplývajících z poskytnutého přístupu, včetně rozhodného práva, kterým se bude jejich vztah řídit. Podmínky dohody o přístupu budou:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jasně definované, transparentní, platné a vymahatelné;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v případě, že má k obchodnímu systému přístup více ústředních protistran, specifikovat způsob, jakým se budou obchody v obchodním systému přidělovat ústřední protistraně, která je stranou dohody;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               obsahovat jasná pravidla ohledně okamžiku vstupu převodního příkazu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (5) do příslušného systému a okamžiku neodvolatelnosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               obsahovat pravidla ukončení dohody o přístupu kteroukoliv stranou, která:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           budou zahrnovat ukončení dohody řádným způsobem tak, že ostatní subjekty nebudou vystaveny přílišnému dalšímu riziku, včetně jasných a transparentních ujednání o správě a řádném doběhnutí smluv a pozic uzavřených na základě dohody o přístupu, jež byly v okamžiku ukončení otevřené;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           zajistí, aby měla příslušná strana přiměřené množství času k nápravě jakéhokoliv porušení dohody, jež není důvodem k jejímu okamžitému ukončení;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           umožní dohodu ukončit, jestliže riziko vzroste na úroveň, jež by předtím byla důvodem k odepření přístupu;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               uvádět, které finanční nástroje jsou předmětem dohody o přístupu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               specifikovat způsob pokrytí jednorázových a průběžných nákladů vzniklých žádostí o přístup;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               obsahovat ustanovení o nárocích a závazcích vyplývajících z dohody o přístupu.
            
         
      
   
   2.   Podmínky dohody o přístupu budou vyžadovat, aby strany dohody přijaly odpovídající politiky a postupy a zavedly systémy, jež zajistí:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               včasnou, spolehlivou a bezpečnou komunikaci mezi stranami;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               předchozí konzultaci s druhou stranou v případě, že by provozní změny u jedné strany mohly významně ovlivnit dohodu o přístupu nebo rizika, jimž je druhá strana vystavena;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               v případech, jež nespadají pod písmeno b), oznámení změny druhé straně včas a před jejím zavedením;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               řešení sporů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               identifikaci, sledování a řízení možných rizik vyplývajících z dohody o přístupu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               přijetí všech nezbytných informací obchodním systémem, tak aby mohl plnit svou povinnost sledovat čisté otevřené pozice;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               přijetí doručených fyzicky vypořádaných komodit ústřední protistranou.
            
         
      
   
   3.   Příslušné strany dohody o přístupu zajistí, aby:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               při udělování přístupu byly dodržovány řádné standardy v oblasti řízení rizik;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informace poskytnuté v žádosti o přístup, včetně informací o významných změnách, byly po celou dobu trvání dohody o přístupu aktuální;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               neveřejné a obchodně citlivé informace včetně informací poskytnutých během vývojové fáze finančního nástroje byly použity pouze pro konkrétní účel, pro který byly poskytnuty, a aby se na jejich základě jednalo pouze za konkrétním účelem, na němž se strany dohodly.
            
         
      
   
   Článek 10
   Nediskriminační a transparentní poplatky za clearing účtované ústřední protistranou
   1.   Ústřední protistrana účtuje poplatky za clearing pouze těch obchodů, jež byly realizovány v obchodním systému, jemuž poskytla přístup, a to na základě objektivních kritérií platných pro všechny členy clearingového systému a případně pro zákazníky. Za tím účelem ústřední protistrana používá pro všechny členy clearingového systému a případně zákazníky stejný ceník a slevy a její poplatky jsou nezávislé na tom, v kterém obchodním systému obchod probíhá.
   2.   Ústřední protistrana účtuje obchodnímu systému poplatky pouze v souvislosti s přístupem a na základě objektivních kritérií. Na všechny obchodní systémy s přístupem do ústřední protistrany se ve vztahu k týmž nebo podobným finančním nástrojům proto vztahují stejné poplatky a slevy, ledaže existuje objektivní důvod k uplatnění jiného ceníku.
   3.   V souladu s článkem 38 nařízení (EU) č. 648/2012 ústřední protistrana zajistí, aby byly ceníky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku snadno dostupné, odpovídajícím způsobem uváděly, k jaké poskytované službě se poplatky vztahují, a byly dostatečně podrobné, aby byly účtované poplatky předvídatelné.
   4.   Odstavce 1 až 3 se týkají poplatků účtovaných k pokrytí jednorázových a průběžných nákladů.
   Článek 11
   Nediskriminační a transparentní poplatky účtované obchodním systémem
   1.   Obchodní systém účtuje poplatky pouze v souvislosti s přístupem a na základě objektivních kritérií. Na všechny ústřední protistrany s přístupem do obchodního systému se ve vztahu k týmž nebo podobným finančním nástrojům proto vztahují stejné poplatky a slevy, ledaže existuje objektivní důvod k uplatnění jiného ceníku.
   2.   Obchodní systém zajistí, aby byly ceníky uvedené v odstavci 1 snadno dostupné, odpovídajícím způsobem uváděly, k jaké poskytované službě se poplatky vztahují, a byly dostatečně podrobné, aby byly účtované poplatky předvídatelné.
   3.   Odstavce 1 a 2 se týkají všech poplatků spojených s přístupem, včetně poplatků účtovaných k pokrytí jednorázových a průběžných nákladů.
   KAPITOLA III
   
      PODMÍNKY NEDISKRIMINAČNÍHO ZACHÁZENÍ SE SMLOUVAMI
   
   Článek 12
   Požadavky na kolaterál a maržové požadavky u ekonomicky rovnocenných smluv
   1.   Ústřední protistrana určí, zda jsou smlouvy obchodované v obchodním systému, jemuž poskytla přístup, ekonomicky rovnocenné smlouvám s podobnými rizikovými charakteristikami, u nichž již ústřední protistrana provedla clearing.
   2.   Pro účely tohoto článku považuje ústřední protistrana všechny smlouvy obchodované v obchodním systému, jemuž poskytla přístup, spadající do třídy finančních nástrojů, na niž se vztahuje povolení ústřední protistrany dle článku 14 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo případné rozšířené povolení dle článku 15 uvedeného nařízení, za ekonomicky rovnocenné smlouvám v příslušné třídě finančních nástrojů, u nichž již ústřední protistrana provedla clearing.
   3.   Ústřední protistrana může smlouvu obchodovanou v obchodním systému, jemuž poskytla přístup, která má výrazně jiný rizikový profil nebo se podstatně liší od smluv v příslušné třídě finančních nástrojů, u nichž již ústřední protistrana provedla clearing, považovat za ekonomicky neekvivalentní, jestliže pro takovou smlouvu a v souvislosti s žádostí daného obchodního systému o přístup dosáhla rozšíření povolení dle článku 15 nařízení (EU) č. 648/2012.
   4.   Ústřední protistrana uplatní na ekonomicky rovnocenné smlouvy uvedené v odstavci 1 stejné metodiky stanovení marží a kolaterálu, bez ohledu na to, kde jsou smlouvy obchodovány. Ústřední protistrana podmíní clearing ekonomicky rovnocenné smlouvy uvedené v odstavci 1 přijetím změn ve svých modelech a parametrech rizik, pouze pokud je to nezbytné ke zmírnění rizikových faktorů ve vztahu k danému obchodnímu systému nebo smlouvám v něm obchodovaným. Takové změny se považují za významné změny modelů a parametrů rizik ústřední protistrany dle článků 28 a 49 nařízení (EU) č. 648/2012.
   Článek 13
   Vzájemné započtení ekonomicky rovnocenných smluv
   1.   Ústřední protistrana použije k vzájemnému započtení ekonomicky rovnocenných smluv dle čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení tytéž postupy, bez ohledu na to, kde byly smlouvy obchodovány, za předpokladu, že je daný postup započtení platný a vymahatelný dle směrnice 98/26/ES a platných insolvenčních předpisů.
   2.   Má-li ústřední protistrana za to, že právní nebo bazické riziko související s postupem započtení použitým u dané ekonomicky rovnocenné smlouvy není dostatečně zmírněno, podmíní clearing dané smlouvy změnou příslušného postupu bez započtení smlouvy. Takové změny se považují za významné změny modelů a parametrů rizik ústřední protistrany dle článků 28 a 49 nařízení (EU) č. 648/2012.
   3.   Pro účely odstavce 2 se „bazickým rizikem“ rozumí riziko plynoucí z ne zcela korelovaných pohybů mezi dvěma nebo více aktivy nebo smlouvami, u nichž ústřední protistrana provádí clearing.
   Článek 14
   Vázané zajištění souvisejících smluv, jejichž clearing provádí stejná ústřední protistrana
   Jestliže ústřední protistrana vypočítává marže ve vztahu k vázanému zajištění souvisejících smluv, jejichž clearing provádí stejná ústřední protistrana, (stanovení marží ve vztahu k portfoliu) v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 648/2012 a článkem 27 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 (6), použije svůj způsob stanovení marží ve vztahu k portfoliu u všech relevantních souvisejících smluv, bez ohledu na to, kde jsou smlouvy obchodovány. U smluv vykazujících značnou a hodnověrnou vzájemnou souvislost nebo rovnocenný statistický parametr závislosti se uplatní tytéž kompenzace nebo snížení.
   KAPITOLA IV
   
      PŘECHODNÁ OPATŘENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 15
   Oznámení ústřední protistrany příslušnému orgánu
   Pokud ústřední protistrana žádá o povolení k využití přechodných opatření dle čl. 35 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014, podá svému příslušnému orgánu písemné oznámení s použitím formuláře č. 1 obsaženého v příloze tohoto nařízení.
   Článek 16
   Oznámení příslušného orgánu orgánu ESMA a kolegiu pro ústřední protistranu
   Příslušné orgány oznamují orgánu ESMA a kolegiu pro ústřední protistranu každé rozhodnutí schválit přechodné opatření dle čl. 35 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014, a to písemně, bez zbytečného odkladu a nejpozději jeden měsíc od přijetí rozhodnutí a s použitím formuláře č. 2 obsaženého v příloze tohoto nařízení.
   Článek 17
   Oznámení obchodního systému příslušnému orgánu týkající se prvního přechodného období
   Jestliže si obchodní systém nepřeje být vázán článkem 36 nařízení (EU) č. 600/2014, předloží svému příslušnému orgánu písemné oznámení s použitím formulářů č. 3.1 a 3.2 obsažených v příloze tohoto nařízení.
   Článek 18
   Oznámení obchodního systému příslušnému orgánu týkající se prodloužení přechodného období
   Jestliže si obchodní systém nepřeje být vázán článkem 36 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu dalších 30 měsíců, předloží svému příslušnému orgánu a orgánu ESMA písemné oznámení s použitím formulářů č. 4.1 a 4.2 obsažených v příloze tohoto nařízení.
   Článek 19
   Další specifikace výpočtu pomyslné částky
   1.   Podle čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 obchodní systém, který si nepřeje být vázán článkem 36 uvedeného nařízení po dobu 30 měsíců počínaje datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, zahrne do výpočtu roční pomyslné částky všechny obchody s deriváty obchodovanými v obchodním systému uzavřené podle jeho pravidel v kalendářním roce předcházejícím datu použitelnosti nařízení.
   2.   Pro účely výpočtu roční pomyslné částky podle čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 za rok předcházející roku, v němž se nařízení stalo použitelným, obchodní systém použije skutečné číselné údaje za takové období, za jaké jsou dostupné.
   Pokud má obchodní systém pro rok předcházející roku, v němž se nařízení (EU) č. 600/2014 stalo použitelným, k dispozici údaje za méně než 12 měsíců, vypočte pro daný rok přibližnou částku, a to na základě těchto tří vstupů:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               skutečné údaje za co nejdelší období počínaje začátkem roku předcházejícího roku, v němž se nařízení (EU) č. 600/2014 stalo použitelným, které zahrnuje alespoň prvních osm měsíců;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               skutečné údaje za rovnocenné období v roce předcházejícím rok uvedený v písmeni a) tohoto odstavce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               skutečné údaje za celý rok předcházející roku uvedenému v písmeni a) tohoto odstavce.
            
         
      
   
   Přibližná hodnota roční pomyslné částky se vypočte jako součin vstupů uvedených ve druhém pododstavci písm. a) a vstupů uvedených ve druhém pododstavci písm. c), který se vydělí vstupy uvedenými ve druhém pododstavci písm. b).
   3.   Jestliže si obchodní systém po skončení prvního nebo kteréhokoliv následného období 30 měsíců nepřeje být vázán článkem 36 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu dalších 30 měsíců, zahrne do výpočtu roční pomyslné částky podle čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 všechny obchody s deriváty obchodovanými v obchodním systému uzavřené podle jeho pravidel v každém z prvních dvou průběžných let předchozího 30měsíčního období.
   4.   Existují-li v případě určitých druhů nástrojů přijatelné alternativní způsoby výpočtu roční pomyslné částky, avšak výsledné hodnoty těchto výpočtů se značně liší, použije se výpočet, který vede k vyšší výsledné hodnotě. Zejména u derivátů, jako jsou futures a opce, včetně všech druhů komoditních derivátů udávaných v jednotkách, odpovídá roční pomyslná částka plné hodnotě podkladového aktiva daného derivátu při ceně platné v okamžiku, kdy byl obchod uzavřen.
   Článek 20
   Schvalování a ověřování ze strany orgánu ESMA
   1.   Pro účely ověřování dle čl. 36 odst. 6 písm. d) nařízení (EU) č. 600/2014 obchodní systém předloží orgánu ESMA na jeho žádost veškeré skutečnosti a číselné údaje, z nichž výpočet vychází.
   2.   Orgán ESMA při ověřování předložených číselných údajů o roční pomyslné částce vezme v úvahu rovněž relevantní poobchodní údaje a roční statistiky.
   3.   Orgán ESMA vyvázání se z působnosti příslušných ustanovení schválí nebo zamítne do tří měsíců od přijetí všech relevantních informací pro účely oznámení podle článku 16 nebo 17, včetně informací uvedených v článku 19.
   Článek 21
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   Články 15, 16, 17, 19 a 20 se však použijí od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 41).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Formulář č. 1
      
      
         Oznámení podle článku 15
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Název ústřední protistrany
               
               
                  Kontaktní údaje
               
               
                  Úzce propojené obchodní systémy
               
               
                  Příslušnost úzce propojených obchodních systémů
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
            
         
      
      
         
      
      
         Formulář č. 2
      
      
         Oznámení podle článku 16
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Název ústřední protistrany
               
               
                  Kontaktní údaje
               
               
                  Datum rozhodnutí o schválení
               
               
                  Datum začátku a konce přechodného období
               
               
                  Úzce propojené obchodní systémy
               
               
                  Příslušnost úzce propojených obchodních systémů
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  Začátek:
                  Konec:
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
            
         
      
      
         
      
      
         Formulář č. 3.1
      
      
         Obecné oznámení podle článku 17
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Název obchodního systému
               
               
                  Kontaktní údaje
               
               
                  Název a příslušnost obchodních systémů ve skupině se sídlem v Unii
               
               
                  Název a příslušnost úzce propojených ústředních protistran
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
            
         
      
      
         
      
      
         Formulář č. 3.2
      
      
         Oznámení pomyslné částky podle článku 17
      
      
         
         
         
            
               
                  Obchodní systém
               
               
                  Pomyslná částka obchodovaná v r. 2016
               
            
            
               
                  Kategorie aktiv X:
               
               
                   
               
            
            
               
                  Kategorie aktiv Y:
               
               
                   
               
            
            
               
                  Kategorie aktiv Z:
                  …
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         Formulář č. 4.1
      
      
         Obecné oznámení podle článku 18
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Název obchodního systému
               
               
                  Kontaktní údaje
               
               
                  Název a příslušnost obchodních systémů ve skupině se sídlem v Unii
               
               
                  Název a příslušnost úzce propojených ústředních protistran
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
               
                  1.
                  2.
                  3.
                  …
               
            
         
      
      
         
      
      
         Formulář č. 4.2
      
      
         Oznámení pomyslné částky podle článku 18
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Název obchodního systému:
               
               
                  Pomyslná částka za průběžný rok
                  …
               
               
                  Pomyslná částka za průběžný rok
                  …
               
            
            
               
                  Kategorie aktiv X:
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Kategorie aktiv Y:
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Kategorie aktiv Z:
                  …
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.