Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/582 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 582/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/224
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/582
   ze dne 29. června 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 29 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem řízení operačních a dalších rizik vyvstávajících v případech, kdy jsou obchody s deriváty, u nichž je prováděn clearing („derivátové obchody s clearingem“), předkládány a přijímány ke clearingu, jakož i za účelem co nejrychlejšího poskytnutí jistoty protistranám je důležité, aby bylo možno v rané fázi – a v rámci možností ještě před uzavřením obchodu – určit, zda bude určitý derivátový obchod s clearingem ústřední protistranou ke clearingu přijat, a určit důsledky situace, kdy ústřední protistrana předložený obchod s deriváty ke clearingu nepřijme.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S cílem uplatňovat škálovatelná technická řešení, která zajistí, že derivátové obchody s clearingem bude možno ke clearingu předkládat a přijímat tak rychle, jak jen to je technicky proveditelné, by měly obchodní systém a ústřední protistrana ve své dokumentaci předem určit a jednoznačně stanovit informace, jež potřebují k plnění svých funkcí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Za účelem řádného oceňování obchodů s deriváty přihlížejí protistrany ke skutečnosti, že obchody, jejichž clearing je prováděn centrálně, podléhají odlišnému režimu pro kolaterál nežli obchody, jejichž clearing centrálně prováděn není, a to bez ohledu na skutečnost, zda je clearing daného obchodu prováděn proto, že je povinný, anebo proto, že se příslušné strany v ostatních případech na clearingu dohodly. Protistrany by tudíž měly mít možnost s výhodou uplatňovat tentýž postup a tytéž požadavky na derivátové obchody s povinným i nepovinným clearingem, tak aby byly obchody tohoto druhu ke clearingu předkládány a přijímány tak rychle, jak jen to je technicky proveditelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jsou-li derivátové obchody s clearingem uzavírány v obchodním systému, měla by pravidla obchodního systému a ústřední protistrany zajišťovat možnost provést clearing obchodu automaticky, tak aby bylo možno ještě před uzavřením obchodu zjistit, zda ústřední protistrana jeho clearing provede. V opačném případě by měl obchodní systém dávat členům clearingového systému ústřední protistrany možnost, aby si zkontrolovali pokyny z hlediska limitů, které jsou stanoveny pro jejich zákazníky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Obchodní systém by měl derivátový obchod s clearingem zpracovávat ve lhůtě kratší, jedná-li se o deriváty obchodované elektronicky, nežli v případě derivátů, jež elektronicky obchodovány nejsou, neboť v prvním uvedeném případě by míra automatického zpracování měla být vyšší.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               K derivátovým obchodům s clearingem by měl obchodní systém zasílat ústřední protistraně informace v předem sjednaném elektronickém formátu, a to jak v případě derivátů obchodovaných elektronicky, tak v případě derivátů, jež elektronicky obchodovány nejsou. Jak v případě derivátů obchodovaných elektronicky, tak v případě derivátů, jež elektronicky obchodovány nejsou, by tudíž měla ústřední protistrana rozhodovat v téže lhůtě o tom, zda určitý derivátový obchod s clearingem lze ke clearingu přijmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               U derivátových obchodů s clearingem, jež jsou uzavírány na dvoustranné bázi, probíhá jejich zpracování zpravidla s menším zapojením automatizace nežli v případě derivátových obchodů s clearingem, jež jsou uzavírány v obchodním systému. Derivátový obchod s clearingem, který je uzavřen na dvoustranné bázi, by tudíž měly protistrany předkládat ústřední protistraně ve lhůtě delší nežli v případě derivátového obchodu s clearingem, který je uzavřen v obchodním systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Za účelem řízení úvěrových rizik, jež plynou z derivátových obchodů s clearingem uzavíraných na dvoustranné bázi, by měla ústřední protistrana členům clearingového systému umožnit, aby přezkoumávali údaje o obchodech svých zákazníků a aby rozhodovali, zda tyto obchody přijmou. Vzhledem k tomu, že postupy mezi ústřední protistranou a členem clearingového systému jsou zpravidla automatické, měl by tento postup vyžadovat jen omezenou dobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Ústřední protistrany i členové clearingového systému řídí úvěrové riziko, které je spojeno s nárůstem stávajících expozic plynoucích z clearingu derivátů, u nichž je clearing prováděn. V rámci tohoto postupu ústřední protistrana či člen clearingového systému zpravidla stanoví limity na protistranu, aby související riziko expozice zmírnili, což může vést k tomu, že u některých derivátových obchodů s clearingem již nebudou přijímat nové žádosti o clearing. Zajistit, aby byly derivátové obchody s clearingem ke clearingu předkládány tak rychle, jak jen to je technicky proveditelné, tudíž neznamená, že ke clearingu budou přijímány veškeré derivátové obchody s clearingem za všech okolností. V případech, kdy derivátové obchody s clearingem ke clearingu přijímány nejsou, by měly mít protistrany jasno o režimu těchto obchodů, tak aby mohly zajistit své riziko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Je-li derivátový obchod s clearingem uzavřen elektronicky v obchodním systému a předložen ke clearingu ústřední protistraně, trvá jeho zpracování omezenou dobu, a velmi omezená je tudíž i doba mezi pokynem a nepřijetím obchodu ke clearingu, během níž může zareagovat trh a změnit se hodnota a riziko tohoto obchodu. Vzhledem k zanedbatelnosti škody, již mohou potenciálně utrpět protistrany, jejichž obchody ústřední protistrana ke clearingu nepřijme, a s cílem poskytnout protistranám jistotu by derivátové obchody s clearingem, jež jsou uzavřeny elektronicky v obchodním systému, měly být v případě, že je ústřední protistrana ke clearingu nepřijme, považovány za neplatné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Derivátové obchody s clearingem vyžadují ke zpracování zpravidla více času, jestliže nejsou uzavírány elektronicky v obchodním systému, a tato doba tudíž může být dostatečně dlouhá na to, aby mezitím zareagoval trh a hodnota a riziko těchto obchodů se významně změnily. Zneplatnění obchodu tudíž nemusí být vhodné v případě všech obchodů, jež ústřední protistrana nepřijme. V zájmu jistoty o režimu derivátových obchodů s clearingem, jež nejsou uzavírány elektronicky v obchodním systému a jež ústřední protistrana nepřijme ke clearingu, by měl být režim těchto obchodů předem upřesněn v pravidlech obchodního systému a případně ve smluvních ujednáních protistran.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Jestliže derivátový obchod s clearingem není ke clearingu přijat z jiných důvodů než kvůli úvěrovému riziku, např. kvůli technickým či administrativním problémům plynoucím z předání nepřesných či neúplných informací, je možné, že protistrany budou mít o clearing tohoto derivátového obchodu nadále zájem. Jestliže se obě protistrany dohodnou na opětovném předložení obchodu za podmínky, že k opětovnému předložení dojde během relativně krátké lhůty od prvního předložení a že opětovné předložení umožní prošetřit důvod nepřijetí obchodu ke clearingu a tento důvod vyřešit, lze povolit druhé předložení obchodu coby nového derivátového obchodu s clearingem sjednaného s týmiž ekonomickými podmínkami, neboť tento postup nadále zajišťuje řádné řízení operačních a dalších neúvěrových rizik.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V zájmu jednotnosti a s cílem hladkého fungování finančních trhů je nutné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od téhož dne.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               O těchto návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko od skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, jež byla zřízena článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zjednodušující opatření k předávání informací
   1.   Obchodní systém musí ve svých pravidlech podrobněji vymezit jednak informace, jež potřebuje od protistran derivátového obchodu s clearingem k tomu, aby mohl tento obchod předložit ke clearingu ústřední protistraně, jednak formát, v němž mu mají být tyto informace předkládány.
   2.   Ústřední protistrana musí ve svých pravidlech podrobněji vymezit jednak informace, jež potřebuje od protistran derivátového obchodu s clearingem a od obchodního systému k tomu, aby mohla u tohoto obchodu provést clearing, jednak formát, v němž jí mají být tyto informace předkládány.
   Článek 2
   Předobchodní kontrola derivátových obchodů s clearingem uzavřených v obchodním systému
   1.   Obchodní systémy a členové clearingových systémů podřídí pokyny k uzavření derivátových obchodů s clearingem v obchodním systému požadavkům odstavců 2, 3 a 4, s výjimkou případů, kdy jsou splněny všechny podmínky dle písmen a), b) a c) tohoto odstavce:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pravidla obchodního systému vyžadují, aby každý jeho člen či účastník, který není členem clearingového systému ústřední protistrany, jejímž prostřednictvím je prováděn clearing derivátového obchodu s clearingem, měl se členem clearingového systému ústřední protistrany sjednáno smluvní ujednání, podle něhož se tento člen clearingového systému automaticky stává protistranou tohoto derivátového obchodu s clearingem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pravidla ústřední protistrany stanoví, že u derivátového obchodu s clearingem, který je uzavřen v obchodním systému, je clearing prováděn automaticky a okamžitě a že se přitom protistranou této ústřední protistrany stává člen clearingového systému uvedený v písmeni a);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pravidla obchodního systému stanoví, že jeho člen či účastník anebo zákazník tohoto člena či účastníka se stává protistranou derivátového obchodu s clearingem poté, co je u tohoto obchodu proveden clearing, v souladu s přímými či nepřímými ujednáními o clearingu sjednanými se členem clearingového systému.
            
         
      
   
   2.   Obchodní systém je povinen dát členům clearingového systému k dispozici nástroje, které jim umožní provádět před uzavřením obchodů kontroly jednotlivých pokynů z hlediska limitů, jež tito členové v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 (3) stanovili pro své zákazníky a jež aktualizují.
   3.   Obchodní systém je povinen před provedením pokynu zajistit, aby pokyn zákazníka splňoval příslušné limity platné pro tohoto zákazníka podle odstavce 2:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               do 60 sekund od obdržení pokynu, je-li pokyn podáván elektronicky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               do 10 minut od obdržení pokynu, není-li pokyn podáván elektronicky.
            
         
      
   
   4.   Nesplňuje-li pokyn příslušné limity platné pro zákazníka podle odstavce 2, vyrozumí obchodní systém tohoto zákazníka a člena clearingového systému o tom, že pokyn nelze provést, a učiní tak v následujících lhůtách:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               je-li pokyn podáván elektronicky, v reálném čase;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               není-li pokyn podáván elektronicky, do 5 minut od okamžiku, kdy byl pokyn na základě příslušných limitů zkontrolován.
            
         
      
   
   Článek 3
   Lhůty k předávání informací o derivátových obchodech s clearingem uzavřených v obchodním systému
   1.   Obchodní systém, ústřední protistrana a člen clearingového systému musí splňovat požadavky odstavců 2 až 5 tohoto článku, s výjimkou případů, kdy jsou splněny všechny podmínky čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c).
   2.   O derivátovém obchodu s clearingem, který je uzavřen v obchodním systému elektronicky, je obchodní systém povinen zaslat ústřední protistraně informace do 10 sekund od uzavření obchodu.
   3.   O derivátovém obchodu s clearingem, který je uzavřen v obchodním systému neelektronicky, je obchodní systém povinen zaslat ústřední protistraně informace do 10 minut od uzavření obchodu.
   4.   Derivátový obchod s clearingem uzavřený v obchodním systému ústřední protistrana přijme, nebo nepřijme do 10 sekund od okamžiku, kdy obdrží informace od obchodního systému, a v případě nepřijetí obchodu vyrozumí v reálném čase člena clearingového systému a obchodní systém.
   5.   O nepřijetí obchodu vyrozumí člen clearingového systému a obchodní systém protistranu, která v obchodním systému derivátový obchod s clearingem uzavřela, jakmile je o tomto nepřijetí vyrozumí ústřední protistrana.
   Článek 4
   Lhůty k předávání informací o derivátových obchodech s clearingem uzavřených na dvoustranné bázi
   1.   V případě derivátových obchodů s clearingem, jež protistrany uzavřou na dvoustranné bázi, je člen clearingového systému povinen:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nechat si od svého zákazníka doložit lhůtu, v níž byl obchod předložený ke clearingu uzavřen;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zajistit, aby protistrany zasílaly ústřední protistraně informace dle čl. 1 odst. 2 do 30 minut od uzavření obchodu.
            
         
      
   
   2.   Ústřední protistrana je povinna zaslat členovi svého clearingového systému o obchodu informace dle odst. 1 písm. b) do 60 sekund od okamžiku, kdy je obdrží od protistran. Člen clearingového systému obchod přijme, nebo nepřijme do 60 sekund od okamžiku, kdy tyto informace od ústřední protistrany obdrží.
   3.   Derivátový obchod s clearingem uzavřený na dvoustranné bázi je ústřední protistranou přijat, nebo nepřijat ke clearingu do 10 sekund od okamžiku, kdy ústřední protistrana od člena clearingového systému obdrží informaci o přijetí, či nepřijetí obchodu.
   4.   Odstavce 2 a 3 tohoto článku se však nepoužijí při splnění všech následujících podmínek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pravidla ústřední protistrany zajišťují, že člen clearingového systému pro svého zákazníka stanoví a pravidelně aktualizuje limity podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/589;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pravidla ústřední protistrany stanoví, že u derivátového obchodu s clearingem, který splňuje limity dle písmene a) tohoto odstavce, provádí ústřední protistrana clearing automaticky do 60 sekund od okamžiku, kdy od protistran obdrží o tomto obchodu informace.
            
         
      
   
   5.   Ústřední protistrana, která ke clearingu nepřijme derivátový obchod s clearingem uzavřený na dvoustranné bázi, je povinna vyrozumět v reálném čase o nepřijetí clearingu člena clearingového systému. Člen clearingového systému je povinen vyrozumět o nepřijetí clearingu protistranu, která obchod uzavřela, jakmile je o tom vyrozuměn ústřední protistranou.
   Článek 5
   Režim derivátových obchodů s clearingem nepřijatých ke clearingu
   1.   Pokud ústřední protistrana nepřijme derivátový obchod s clearingem, který je uzavřen v obchodním systému elektronicky, pak obchodní systém takovýto kontrakt zneplatní.
   2.   Pokud ústřední protistrana nepřijme derivátový obchod s clearingem, který není uzavřen v obchodním systému elektronicky, pak se režim takového obchodu řídí:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pravidly obchodního systému, jestliže je kontrakt předložen ke clearingu v souladu s pravidly obchodního systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               dohodou protistran ve všech ostatních případech.
            
         
      
   
   3.   Není-li derivátový obchod s clearingem přijat v důsledku technického či administrativního problému, lze jej předložit ke clearingu ještě jednou, a to do jedné hodiny od původního předložení a formou nového obchodu, avšak s týmiž ekonomickými podmínkami, za předpokladu, že se obě protistrany na druhém předložení obchodu dohodnou. Je-li ke clearingu předložen druhý derivátový obchod s clearingem, nepodléhá obchodní systém, v němž byl uzavřen původní obchod, požadavkům článku 8 nařízení (EU) č. 600/2014.
   Článek 6
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto nařízení se použije ode dne uvedeného v čl. 55 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 600/2014.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (viz strana 417 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.