Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 583/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 87/229
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/583
      ze dne 14. července 2016,
      kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 1 odst. 8, čl. 9 odst. 5, čl. 11 odst. 4, čl. 21 odst. 5 a čl. 22 odst. 4 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Vysoký stupeň transparentnosti je zásadní k zajištění toho, aby byli investoři dostatečně informováni o pravdivé úrovni uskutečněných a potenciálních obchodů s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty, a to bez ohledu na to, zda tyto obchody probíhají na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech, v organizovaných obchodních systémech, u systematických internalizátorů nebo mimo rámec těchto systémů. Tento vysoký stupeň transparentnosti by měl rovněž zajistit rovné podmínky mezi obchodními systémy tak, aby proces určování cen ve vztahu k jednotlivým finančním nástrojům nebyl narušen roztříštěností likvidity a aby investoři nebyli tímto trestáni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Zároveň je nezbytné si uvědomit, že mohou existovat okolnosti, za kterých by měly být stanoveny výjimky z povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti nebo odklad povinností týkajících se poobchodní transparentnosti, aby se zabránilo zhoršení likvidity jako nezamýšlenému důsledku povinnosti uveřejnit obchody, čímž může dojít k uveřejnění rizikových pozic. Je tedy vhodné stanovit přesné okolnosti, za kterých mohou být uděleny výjimky z předobchodní transparentnosti a odklady poobchodní transparentnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce spjata, neboť se zabývají požadavky na předobchodní a poobchodní transparentnost, které se vztahují na obchodování s nekapitálovými finančními nástroji. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu zúčastněným stranám, a zejména těm, které těmto povinnostem podléhají, je nutné zahrnout tyto regulační technické normy do jediného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V případě, že příslušné orgány udělí výjimku ve vztahu k požadavkům týkajícím se předobchodní transparentnosti, nebo povolí odklad plnění povinnosti poobchodní transparentnosti, měly by jednat se všemi regulovanými trhy, mnohostrannými obchodními systémy, organizovanými obchodními systémy a investičními podniky obchodujícími mimo rámec obchodních systémů stejně a nediskriminačně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Je vhodné objasnit omezený počet odborných pojmů. Tyto odborné pojmy jsou nezbytné k zajištění jednotného používání ustanovení obsažených v tomto nařízení v Unii, a tudíž přispívají k vytvoření jednotného souboru pravidel pro unijní finanční trhy. Tyto definice slouží výlučně pro účely stanovení povinností týkajících se transparentnosti pro nekapitálové finanční nástroje a měly by být přísně omezeny pro účel pochopení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Komodity obchodované v obchodním systému (exchange-traded-commodities, dále jen „ETCs“) a dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (exchange-traded notes, dále jen „ETNs“), na které se vztahuje toto nařízení, by měly být s ohledem na jejich právní strukturu považovány za dluhové nástroje. Nicméně protože jsou obchodovány podobným způsobem jako fondy obchodované v obchodním systému, měl by se na ně vztahovat podobný režim transparentnosti jako na fondy obchodované v obchodním systému.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V souladu s nařízením (EU) č. 600/2014 by měla být řada nástrojů považována za způsobilé k udělení výjimky z předobchodní transparentnosti pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh. Tento požadavek by se měl vztahovat také na deriváty, na které se vztahuje povinnost clearingu, ale nevztahuje se na ně obchodní povinnost, jakož i na dluhopisy, deriváty, strukturované finanční produkty a povolenky na emise, které nejsou likvidní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Obchodní systém, který provozuje systém žádostí o kotace, by měl uveřejnit pevnou kupní a prodejní cenu nebo vykonavatelné projevy zájmu a intenzitu zájmu na těchto cenách nejpozději v době, kdy je žádající subjekt schopen provést obchod podle pravidel systému. To má zajistit, že členové nebo účastníci, kteří poskytují žádajícímu subjektu kotace jako první, nebudou znevýhodněni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Většina likvidních krytých dluhopisů jsou hypoteční dluhopisy vydávané za účelem poskytování úvěrů k financování soukromého nákupu nemovitosti jednotlivci, jejichž průměrná hodnota je v přímé souvislosti s hodnotou úvěru. Na trhu s krytými dluhopisy poskytovatelé likvidity zajištují, aby se profesionální investoři obchodující ve velkých objemech spojili s vlastníky nemovitostí obchodujícími v malých objemech. Aby nedošlo k narušení této funkce a s tím souvisejícím škodlivým důsledkům pro vlastníky nemovitosti, měl by být konkrétní objem pro daný nástroj, nad který by poskytovatelé likvidity mohli těžit z výjimky z předobchodní transparentnosti, nastaven na objem obchodu, pod nímž leží 40 procent obchodů, jelikož se tento objem považuje za odrážející průměrnou cenu nemovitosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Informace, u kterých se vyžaduje zpřístupnění v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen možné, by měly být zpřístupněny co nejdříve, jak je to technicky proveditelné s ohledem na přiměřenou úroveň účinnosti a výdaje na systémy na straně dotčeného organizátora trhu, schváleného systému pro uveřejňování informací nebo investičního podniku. Tyto informace by měly být zveřejněny v těsné blízkosti maximální lhůty pouze ve výjimečných případech, kdy dostupné systémy neumožňují uveřejnění v kratší lhůtě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Investiční podniky by měly uveřejňovat podrobnosti obchodů provedených mimo rámec obchodního systému prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací. Toto nařízení by mělo stanovit způsob, jakým investiční podniky ohlašují své obchody schváleným systémům pro uveřejňování informací, a mělo by se použít ve spojení s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví možnost určit uplatnění povinnosti poobchodního uveřejnění obchodů provedených mezi dvěma investičními podniky, včetně systematických internalizátorů, v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty, které jsou určeny faktory jinými než aktuální tržní hodnota, jako je převod finančních nástrojů jako zajištění. Takové obchody nepřispívají k procesu určování cen nebo by mohly investorům poskytnout nepřesný obraz či bránit nejlepšímu možnému provedení, a proto toto nařízení stanoví obchody určené faktory jinými než aktuální tržní hodnota, které by neměly být uveřejněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Investiční podniky často provádějí na vlastní účet nebo jménem klientů obchody s deriváty a jinými finančními nástroji nebo aktivy, které zahrnují řadu propojených, podmíněných obchodů. Takovéto souborné obchody umožňují investičním podnikům a jejích klientům lépe řídit rizika, jelikož cena jednotlivých složek souborného obchodu odráží celkový rizikový profil souboru, a nikoliv převládající tržní cenu jednotlivých složek. Souborné obchody mohou mít různou podobu, například výměnu za hmotná aktiva, obchodní strategie prováděné v obchodních systémech nebo individualizované souborné obchody, a tato specifika je nutno zohlednit při nastavování příslušného režimu transparentnosti. Je proto vhodné pro účely tohoto nařízení stanovit podmínky uplatnění odkladů povinnosti poobchodní transparentnosti pro souborné obchody. Taková opatření by neměla být dostupná pro obchody, které zajišťují finanční nástroje, prováděné v rámci běžného podnikání.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Výměna za hmotná aktiva je nedílnou součástí finančních trhů, umožňující účastníkům trhu organizovat a provádět obchody s deriváty obchodovanými v obchodním systému, které jsou přímo napojeny na obchod na trhu s podkladovými hmotnými aktivy. Jsou široce využívány a zahrnují velké množství subjektů, jako jsou farmáři, pěstitelé, výrobci a zpracovatelé komodit. Výměna za hmotná aktiva typicky proběhne, když se prodávající hmotného aktiva snaží uzavřít svou odpovídající zajišťovací pozici v derivátové smlouvě s kupujícím hmotného aktiva v případě, že druhý jmenovaný má ve stejné derivátové smlouvě také odpovídající zajištění. Tímto tedy usnadní účinné uzavření zajišťovacích pozic, které již nejsou potřebné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  U transakcí prováděných mimo rámec pravidel obchodního systému je nezbytné objasnit, který investiční podnik obchod uveřejní v případech, kdy jsou obě strany obchodu investičními podniky usazenými v Unii, aby se zajistilo uveřejnění obchodu, aniž by došlo ke zdvojení. Proto by měl odpovědnost za uveřejnění obchodu nést vždy prodávající investiční podnik, ovšem kromě případů, kdy je pouze jedna ze stran systematickým internalizátorem a jedná se o nakupující podnik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Pokud je pouze jedna ze stran systematickým internalizátorem ve vztahu k danému finančními nástroji a zároveň se jedná o stranu nakupující tento nástroj, měla by být odpovědná za uveřejnění tohoto obchodu, jelikož to od ní její zákazníci očekávají a může lépe vyplnit hlášení týkající se jejího postavení systematického internalizátora. Aby se zajistilo, že je obchod uveřejněn pouze jednou, měl by systematický internalizátor informovat druhou stranu o tom, že daný obchod uveřejňuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Je důležité zachovat stávající normy pro uveřejňování obchodů realizovaných jako vzájemně zajištěné obchody, aby se zabránilo několikanásobnému uveřejnění jednoho obchodu a k poskytnutí právní jistoty, pokud jde o to, který investiční podnik je odpovědný za uveřejnění obchodu. Z toho důvodu by dva odpovídající obchody uzavřené ve stejnou dobu a za stejnou cenu s jedinou protistranou měly být uveřejněny jako jediný obchod.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 600/2014 umožňuje příslušným orgánům, aby požadovaly uveřejnění doplňujících podrobností při uveřejňování informací těžících z odkladu, nebo aby povolily odklad na delší časové období. S cílem přispět k jednotnému používání těchto ustanovení v celé Unii je třeba vytvořit rámec podmínek a kritérií, na jejichž základě mohou být příslušnými orgány povoleny dodatečné odklady.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Obchodování s mnoha nekapitálovými finančními nástroji, a zejména s deriváty, je občasné, variabilní a podléhá pravidelným úpravám obchodních modelů. Statické způsoby určování finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh, a statické způsoby určování různých prahových hodnot za účelem nastavení povinností týkajících se předobchodní a poobchodní transparentnosti bez stanovení možnosti upravit stav likvidity a prahové hodnoty podle změn obchodních modelů by proto nebyly vhodné. Je tedy vhodné stanovit metodiku a parametry, které jsou nutné k provedení posouzení likvidity a výpočtu prahových hodnot pro uplatnění výjimek z předobchodní transparentnosti a odkladu poobchodní transparentnosti v pravidelných intervalech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Za účelem zajištění důsledného uplatňování výjimek z předobchodní transparentnosti a odkladů poobchodních povinností je nutné vytvořit jednotná pravidla týkající se obsahu a četnosti údajů, které příslušné orgány mohou od obchodních systémů, schválených systém pro uveřejňování informací a poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací požadovat pro účely transparentnosti. Je také nezbytné specifikovat metodiku pro výpočet příslušných prahových hodnot a vytvořit jednotná pravidla týkající se uveřejňování informací v celé Unii. Pravidla týkající se konkrétní metodiky a údaje nezbytné k provádění výpočtů za účelem určení režimu transparentnosti platného pro nekapitálové finanční nástroje by se měla použít ve spojení s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 (3), které stanoví společné prvky týkající se obsahu a četnosti žádostí o údaje určených obchodním systémům, schváleným systémům pro uveřejňování informací a poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů obecněji.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  U dluhopisů jiných než ETCs a ETNs by měly být obchody pod hranicí 100 000 EUR vyloučeny z výpočtů prahových hodnot pro předobchodní a poobchodní transparentnost, jelikož se považují za obchody maloobchodního objemu. Tyto obchody s maloobchodním objemem by měly v každém případě těžit z nového režimu transparentnosti a jakákoli prahová hodnota zakládající výjimku nebo odklad transparentnosti by měla být stanovena nad touto úrovní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Účelem osvobození od povinností týkajících se transparentnosti stanovených v nařízení (EU) č. 600/2014 je zajistit, aby účinnost operací prováděných v rámci Eurosystému při plnění hlavních úkolů, jak jsou stanoveny ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, který je přílohou Smlouvy o Evropské unii (dále jen „statut“), a podle odpovídajících vnitrostátních ustanovení platných pro členy Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) v členských státech, jejichž měnou není euro, která závisí na včasných a důvěrných obchodech, nebyla ohrožena zveřejněním informací o těchto obchodech. Je zásadní, aby centrální banky měly možnost kontrolovat, zda, kdy a jakým způsobem jsou zveřejněny informace o jejich činnostech, aby se maximalizoval zamýšlený dopad a omezil jakýkoli nezamýšlený dopad na trh. Z toho důvodu by měla být členům ESCB a jejich protistranám poskytnuta právní jistota s ohledem na rozsah osvobození od požadavků na transparentnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Jednou z hlavních povinností ESCB dle Smlouvy a statutu a podle odpovídajících vnitrostátních ustanovení platných pro členy ESCB v členských státech, jejichž měnou není euro, je provádění devizové politiky, což zahrnuje držení a správu devizových rezerv, aby bylo zajištěno, že v případě potřeby je k dispozici dostatečné množství likvidních prostředků pro operace spojené s devizovou politikou. Uplatňování požadavků na transparentnost na činnosti správy devizových rezerv může mít za následek nezamýšlené signály na trhu, které by mohly narušit devizovou politiku Eurosystému a členů ESCB v členských státech, jejichž měnou není euro. Podobné úvahy se mohou v jednotlivých případech rovněž vztahovat na operace správy devizových rezerv při výkonu měnové politiky a politiky finanční stability.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Osvobození od povinností týkajících se transparentnosti pro obchody, ve kterých je protistrana členem ESCB, by se nemělo vztahovat na obchody, které uzavřel jakýkoli člen ESCB při výkonu svých investičních operací. To by mělo zahrnovat operace provedené pro administrativní účely nebo pro pracovníky člena ESCB včetně operací prováděných správcem důchodového systému v souladu s článkem 24 statutu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Dočasné pozastavení povinností týkajících se transparentnosti by mělo být uloženo pouze ve výjimečných případech, které představují významný pokles likvidity v rámci celé kategorie finančních nástrojů na základě objektivních a měřitelných faktorů. Je nezbytné rozlišovat mezi kategoriemi, u kterých je zpočátku určena existence či neexistence likvidního trhu, jelikož u kategorie, která je již určena jako nelikvidní, je pravděpodobné, že snadněji dojde k dalšímu významnému poklesu v relativních hodnotách. Proto by pozastavení povinností týkajících se likvidity u nástrojů, u kterých byla určena neexistence likvidního trhu, mělo být uloženo, pouze pokud došlo k poklesu většímu, než je relativní prahová hodnota.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Režim předobchodní a poobchodní transparentnosti zavedený nařízením (EU) č. 600/2014 by měl být vhodně nastaven pro trh a uplatňován jednotným způsobem v celé Unii. Z toho důvodu je zásadní stanovit potřebné výpočty, které mají být provedeny, včetně časových období a způsobů jejich provádění. V tomto ohledu by období výpočtů stanovená tímto nařízením měla zajistit, že jsou příslušné prahové hodnoty režimu aktualizovány ve vhodných intervalech tak, aby odrážely tržní podmínky, aby se předešlo účinkům narušení trhu. Je rovněž vhodné centralizovat uveřejnění výsledů výpočtů tak, aby byly dostupné všem účastníkům finančního trhu a příslušným orgánům v Unii na jednom místě a uživatelsky vstřícným způsobem. Za tím účelem by měly příslušné orgány informovat orgán ESMA o výsledcích svých výpočtů a orgán ESMA by měl uveřejnit tyto výpočty na svých internetových stránkách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  V zájmu bezproblémového provádění nových požadavků na transparentnost je vhodné ustanovení o transparentnosti zavádět postupně. Prahová hodnota likvidity použitá pro určení dluhopisů, pro které existuje likvidní trh, tedy „průměrný denní počet obchodů“, by měla být zaváděna postupně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Do 30. července roku následujícího po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost by orgán ESMA měl Komisi každoročně předkládat posouzení prahové hodnoty likvidity určující povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti podle článků 8 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014 a tam, kde je to vhodné, předložit přepracovanou regulační technickou normu za účelem přizpůsobení prahové hodnoty likvidity.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Podobně by měly být postupně zaváděny obchodní percentily použité k určení konkrétního objemu pro daný nástroj, které umožňují osvobození od povinností týkajících se předobchodní transparentnosti pro nekapitálové nástroje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Za tímto účelem by měl orgán ESMA Komisi každoročně předkládat posouzení prahových hodnot pro výjimky a tam, kde je to vhodné, předložit přepracovanou regulační normu za účelem přizpůsobení prahových hodnot pro výjimky vztahující se na nekapitálové nástroje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  Pro účely výpočtů transparentnosti jsou nezbytné referenční údaje pro stanovení podkategorie aktiv, ke které náleží každý finanční nástroj. Je proto nutné požadovat, aby obchodní systémy poskytovaly kromě údajů vyžadovaných na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 (4) ještě dodatečné referenční údaje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Při určování finančních nástrojů, pro které neexistuje ve vztahu k devizovým derivátům likvidní trh, bylo vzhledem k nedostatku údajů potřebných pro komplexní kvantitativní analýzu celého trhu vyžadováno kvalitativní posouzení. Ve výsledku by do doby, než budou dostupné kvalitnější údaje, měly být devizové deriváty posuzovány pro účely tohoto nařízení tak, že pro ně neexistuje likvidní trh.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  S cílem umožnit efektivní zahájení užívání nových pravidel transparentnosti by měly být účastníky trhu poskytnuty údaje pro výpočet a uveřejnění finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh, a velikosti pokynů, které jsou velké svým rozsahem nebo které převyšují konkrétní objem pro daný nástroj, a to v dostatečném předstihu před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Z důvodu soudržnosti a pro zajištění bezproblémového fungování finančních trhů je nezbytné, aby se toto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data. Nicméně v zájmu zajištění účinného fungování nového regulačního režimu transparentnosti by se některá ustanovení tohoto nařízení měla použít ode dne vstupu nařízení v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  Orgán ESMA uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      KAPITOLA I
      
         DEFINICE
      
      Článek 1
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  „souborným obchodem“ se rozumí jeden z těchto obchodů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              obchod v rámci derivátové smlouvy nebo jiný finanční nástroj závislý na současném provedení obchodu v odpovídajícím množství podkladových hmotných aktiv (výměna za hmotná aktiva);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              obchod, který zahrnuje provedení dvou nebo více dílčích obchodů s finančními nástroji a:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          který provádí dvě nebo více protistran;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          kde každá složka obchodu nese významné hospodářské nebo finanční riziko, které souvisí se všemi ostatními složkami;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          kde je provedení všech složek souběžné a závislé na provedení všech ostatních složek.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  „systémem žádostí o kotace“ se rozumí obchodní systém, jsou-li splněny tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              kotace jsou členem či účastníkem poskytovány v reakci na žádost o kotaci předloženou jedním nebo několika dalšími členy či účastníky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              kotace je vykonatelná výhradně žádajícím členem či účastníkem;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              žádající člen či účastník trhu může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, které mu byly na žádost poskytnuty.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  „systémem hlasového obchodování“ se rozumí obchodní systém, kde jsou obchody mezi členy dohadovány prostřednictvím hlasového vyjednávání.
               
            
         
      
      KAPITOLA II
      
         PŘEDOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST PRO REGULOVANÉ TRHY, MNOHOSTRANNÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY A ORGANIZOVANÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY
      
      Článek 2
      Povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti
      (čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 600/2014)
      Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejňují rozsah kupních a prodejních cen, jakož i intenzitu obchodních zájmů na uvedených cenách v souladu s druhem obchodního systému, který provozují, a požadavky na informace, jak jsou stanoveny v příloze 1.
      Článek 3
      Pokyny velkého rozsahu
      (čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)
      Pokyn je velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, pokud je v době zápisu pokynu nebo po jakékoli změně pokynu roven nebo větší než minimální velikost pokynu, která se stanoví v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.
      Článek 4
      Druh a minimální velikost pokynů uchovávaných v systému na správu pokynů
      (čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   Pokyn uchovávaný až do uveřejnění v systému na správu pokynů obchodního systému, u kterého mohou být prominuty povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti, je tohoto druhu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  má být uveřejněn v knize objednávek provozované obchodním systémem a je závislý na objektivních podmínkách, které jsou předem definované v protokolu systému;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vzájemně se neovlivňuje s jinými obchodními zájmy před uveřejněním v knize objednávek provozované obchodním systémem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  jakmile je uveřejněn v knize objednávek, vzájemně se ovlivňuje s jinými pokyny v souladu s pravidly platnými pro pokyny daného druhu v době uveřejnění.
               
            
         
      
      2.   Pokyny uchovávané až do uveřejnění v systému na správu pokynů obchodního systému, u kterých mohou být prominuty povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti, mají v době zápisu a po jakékoli změně jednu z těchto minimálních velikostí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  v případě záložního pokynu velikost větší nebo rovnou 10 000 EUR;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pro veškeré další pokyny velikost větší nebo rovnou minimálnímu obchodovatelnému množství předem stanovenému provozovatelem systému podle pravidel a protokolů systému.
               
            
         
      
      3.   Za záložní pokyn uvedený v čl. 2 písm. a) se považuje limitní pokyn skládající se z uveřejněného pokynu vztahujícího se k části množství a neuveřejněného pokynu vztahujícího se ke zbytku množství v případě, kdy je neuveřejněné množství schopné provedení pouze poté, co je uvolněno do knihy objednávek jako nový uveřejněný pokyn.
      Článek 5
      Konkrétní objem pro daný finanční nástroj
      (čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   Vykonavatelný projev zájmu je větší než konkrétní objem pro daný finanční nástroj, pokud je v době zápisu nebo po jakékoli změně roven nebo větší než minimální velikost vykonavatelného projevu zájmu, která se stanoví v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.
      2.   Orientační předobchodní ceny vykonavatelných projevů zájmu, které jsou větší než konkrétní objem pro daný finanční nástroj určený v souladu s odstavcem 1 a menší než příslušná velikost velkého rozsahu určená v souladu s článkem 3, se považují za blízké ceně obchodních zájmů, pokud obchodní systém uveřejní:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  nejlepší dostupnou cenu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  prostý průměr cen;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vážený průměr cen na základě objemu, ceny, času nebo počtu vykonavatelných projevů zájmu.
               
            
         
      
      3.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní metodiku pro výpočet předobchodních cen a čas uveřejnění při zadávání a aktualizaci orientačních předobchodních cen.
      Článek 6
      Kategorie finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh
      (čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014)
      Finanční nástroj nebo kategorie finančních nástrojů se považují za nástroje, pro které neexistuje likvidní trh, pokud je tak stanoveno v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.
      KAPITOLA III
      
         POOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST PRO OBCHODNÍ SYSTÉMY A INVESTIČNÍ PODNIKY OBCHODUJÍCÍ MIMO RÁMEC OBCHODNÍHO SYSTÉMU
      
      Článek 7
      Povinnosti týkající se poobchodní transparentnosti
      (čl. 10 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 5 nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   Investiční podniky obchodující mimo rámec pravidel obchodního systému a organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní s odkazem na každý obchod podrobnosti stanovené v tabulkách 1 a 2 přílohy II a použijí veškerá příslušná označení uvedená v tabulce 3 přílohy II.
      2.   V případě, že je dříve uveřejněná zpráva o obchodu zrušena, investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému a organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní novou zprávu o obchodu, která zahrnuje veškeré podrobnosti z původní zprávy o obchodu a označení zrušení specifikované v tabulce 3 přílohy II.
      3.   V případě, že je dříve uveřejněná zpráva o obchodu pozměněna, investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému, organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  novou zprávu o obchodu, která obsahuje veškeré podrobnosti z původní zprávy o obchodu a označení zrušení specifikované v tabulce 3 přílohy II;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  novou zprávu o obchodu, která obsahuje veškeré podrobnosti z původní zprávy o obchodu se zanesenými všemi potřebnými změnami a označením změny specifikovaným v tabulce 3 přílohy II.
               
            
         
      
      4.   Poobchodní informace se zpřístupní v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, v každém případě pak:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  po dobu prvních tří let uplatňování nařízení (EU) č. 600/2014 do 15 minut po provedení příslušného obchodu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  poté do 5 minut po provedení příslušného obchodu.
               
            
         
      
      5.   Je-li obchod uzavřen dvěma investičními podniky mimo rámec pravidel obchodního systému, ať už na vlastní účet nebo jménem zákazníka, pouze investiční podnik prodávající daný finanční nástroj uveřejní obchod prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací.
      6.   Odchylně od odstavce 5 v případě, že pouze jeden z investičních podniků, který je stranou obchodu, je systematickým internalizátorem ve vztahu k danému finančnímu nástroji a jedná se o nakupující podnik, pak pouze tento podnik uveřejní obchod prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací, přičemž o tom uvědomí prodávajícího.
      7.   Investiční podniky přijmou veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl obchod uveřejněn jako jediný obchod. Z toho důvodu se dva odpovídající obchody uzavřené ve stejnou dobu a za stejnou cenu s jedinou protistranou považují za jediný obchod.
      8.   Informace týkající se souborného obchodu se zpřístupní ve vztahu ke každé ze složek v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, s ohledem na potřebu přidělit ceny jednotlivým finančním nástrojům, a budou zahrnovat označení souborného obchodu nebo označení výměny za hmotná aktiva, jak jsou uvedena v tabulce 3 přílohy II. V případě, že je souborný obchod způsobilý k odkladu uveřejnění podle článku 8, zpřístupní se informace týkající se všech složek až poté, co ve vztahu k danému obchodu uplyne doba odkladu.
      Článek 8
      Odklad uveřejnění obchodů
      (čl. 11 odst. 1 a 3 a čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   Pokud příslušný orgán povolí odklad uveřejnění podrobností o obchodu podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejní investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému, organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém každý obchod nejpozději do 19:00 hod. místního času druhého pracovního dne po dni provedení obchodu za předpokladu, že je splněna jedna z těchto podmínek:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  obchod je velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, jak je uvedeno v článku 9;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jedná se o obchod s finančním nástrojem nebo kategorií finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh, jak je stanoveno v souvislosti s metodikou uvedenou v článku 13;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  obchod se uskutečňuje mezi investičním podnikem obchodujícím na vlastní účet jiným způsobem než párováním pokynů na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (6) a jinou protistranou, přičemž je větší než konkrétní objem pro daný nástroj stanovený v článku 10;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  jedná se o souborný obchod, který splňuje jedno z těchto kritérií:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              jedna nebo více jeho složek jsou obchody s finančními nástroji, pro které neexistuje likvidní trh;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              jedna nebo více jeho složek jsou obchody s finančními nástroji, které jsou velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, jak je uvedeno v článku 9;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              obchod se uskutečňuje mezi investičním podnikem obchodujícím na vlastní účet jiným způsobem než párováním pokynů na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU a jinou protistranou, přičemž jedna nebo více jeho složek jsou obchody s finančními nástroji, které jsou větší než konkrétní objem pro daný nástroj stanovený v článku 10.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2.   Po uplynutí doby odkladu stanovené v odstavci 1 se uveřejní veškeré podrobnosti obchodu, pokud není přiznána prodloužená nebo neomezená doba odkladu v souladu s článkem 11.
      3.   Je-li obchod mezi dvěma investičními podniky, ať už na vlastní účet nebo jménem zákazníka, proveden mimo rámec pravidel obchodního systému, je příslušným orgánem pro účely určení rozhodného režimu odkladu příslušný orgán toho investičního podniku, který je odpovědný za uveřejnění obchodu prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací v souladu s čl. 7 odst. 5, 6 a 7.
      Článek 9
      Obchody velkého rozsahu
      (čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)
      Obchod je velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, pokud je roven nebo větší než minimální objem obchodu, který se vypočítá v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.
      Článek 10
      Konkrétní objem pro daný finanční nástroj
      (čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014)
      Obchod je větší než konkrétní objem pro daný finanční nástroj, pokud je roven nebo větší než minimální objem obchodu, který se vypočítá v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.
      Článek 11
      Požadavky na transparentnost ve spojení s odkladem uveřejnění podle uvážení příslušných orgánů
      (čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   V případě, že příslušné orgány vykonávají svou pravomoc ve spojení s povolením odkladu uveřejnění podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014, platí následující:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány si vyžádají uveřejnění některé z těchto informací po celou dobu odkladu, jak je uvedeno v článku 8:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              veškeré podrobnosti obchodu stanovené v tabulkách 1 a 2 přílohy II s výjimkou podrobností týkajících se objemu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              při minimálním počtu 5 obchodů uzavřených ve stejném dni se obchody uveřejní v souhrnné podobě následující pracovní den do 9:00 hod. místního času;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány umožní neuveřejňovat objem jednotlivých obchodů po prodlouženou dobu čtyř týdnů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  pokud jde o nekapitálové nástroje jiné než veřejnoprávní dluhopisy, a pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány umožní po prodlouženou dobu odkladu čtyř týdnů uveřejnění několika obchodů uzavřených v průběhu jednoho kalendářního týdne v souhrnné podobě následující úterý do 9:00 hod. místního času;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  pokud jde o veřejnoprávní dluhopisy, a pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány umožní po neomezenou dobu uveřejnění několika obchodů uzavřených v průběhu jednoho kalendářního týdne v souhrnné podobě následující úterý do 9:00 hod. místního času.
               
            
         
      
      2.   V případě uplynutí prodloužené doby odkladu stanovené v odst. 1 písm. b) se uplatní tyto požadavky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pokud jde o nástroje jiné než veřejnoprávní dluhopisy, uveřejnění úplných podrobností veškerých jednotlivých obchodů, a to následující pracovní den do 9:00 hod. místního času;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud jde o veřejnoprávní dluhopisy tam, kde příslušné orgány rozhodnou, že nevyužijí možností stanovených v čl. 11 odst. 3 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 600/2014 po sobě podle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejnění úplných podrobností veškerých jednotlivých obchodů, a to následující pracovní den do 9:00 hod. místního času;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  pokud jde o veřejnoprávní dluhopisy tam, kde příslušné orgány využijí možností stanovených v čl. 11 odst. 3 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 600/2014 po sobě podle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejnění několika obchodů uzavřených během stejného kalendářního týdne v souhrnné podobě v úterý následující po uplynutí prodloužené doby odkladu čtyř týdnů počítané od posledního dne daného kalendářního týdne, a to do 9:00 hod. místního času.
               
            
         
      
      3.   Pokud jde o nástroje jiné než veřejnoprávní dluhopisy, veškeré podrobnosti o jednotlivých obchodech se uveřejní čtyři týdny po uveřejnění souhrnných podrobností v souladu odst. 1 písm. c) do 9:00 hod. místního času.
      4.   Souhrnné denní nebo týdenní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují následující informace o dluhopisech, strukturovaných finančních produktech, derivátech a povolenkách na emise, a to ve vztahu ke každému dni nebo týdnu příslušného kalendářního období:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  váženou průměrnou cenu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  celkový obchodovaný objem uvedený v tabulce 4 přílohy II;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  celkový počet obchodů.
               
            
         
      
      5.   Souhrny obchodů se tvoří na základě kódu ISIN. V případě, že kód ISIN není k dispozici, tvoří se souhrny obchodů na úrovni kategorie finančních nástrojů, na které se vztahuje zkouška likvidity stanovená v článku 13.
      6.   V případě, že den předpokládaného uveřejnění stanoveného v odst. 1 písm. c) a d) a odstavcích 2 a 3 není pracovním dnem, dojde k uveřejnění následující den do 9:00 hod. místního času.
      Článek 12
      Použití poobchodní transparentnosti pro určité druhy obchodů prováděných mimo rámec obchodního systému
      (čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)
      Povinnost uveřejnit objem a cenu obchodů, jakož i čas, kdy byly uzavřeny, která je stanovená v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se nevztahuje na:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  obchody uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (7);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  obchody provedené správcovskou společností, definovanou v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (8), nebo správcem alternativních investičních fondů, definovaným v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (9), který přenáší skutečné vlastnictví finančních nástrojů z jednoho subjektu kolektivního investování na jiný, a kde není stranou obchodu žádný investiční podnik;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  „předání obchodu“ nebo „převzetí obchodu“, tedy obchod, při kterém investiční podnik předá zákazníkův obchod jinému investičnímu podniku, nebo od jiného investičního podniku takový obchod převezme, za účelem poobchodního zpracování;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  převody finančních nástrojů jako zajištění při dvoustranných obchodech nebo v souvislosti s maržovými požadavky či požadavky na zajištění ústřední protistrany nebo jako součást procesu řízení selhání ústřední protistrany.
               
            
         
      
      KAPITOLA IV
      
         SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PŘEDOBCHODNÍ A POOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST
      
      Článek 13
      Metodika provádění výpočtů transparentnosti
      (čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   Pro určení finančních nástrojů a kategorií finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh pro účely článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), se použijí napříč kategoriemi aktiv tyto metodiky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  statický způsob určení likvidity pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              kategorii aktiv sekuritizovaných derivátů, jak jsou definovány v tabulce 4.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              následující podkategorie aktiv kapitálových derivátů: indexové opce, indexové futures/forwardy, akciové opce, akciové futures/forwardy, opce vázané na dividendu indexu, futures/forwardy vázané na dividendu indexu, opce vázané na volatilitu indexu, futures/forwardy vázané na volatilitu indexu, ETF opce, ETF futures/forwardy a ostatní kapitálové deriváty, jak jsou definovány v tabulce 6.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              kategorii aktiv devizových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 8.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              podkategorie aktiv ostatních úrokových derivátů, ostatních komoditních derivátů, ostatních úvěrových derivátů, ostatních derivátů C10, ostatních rozdílových smluv, ostatních povolenek na emise a ostatních derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 a 13.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pravidelné hodnocení na základě kvantitativního a případně kvalitativního kritéria likvidity pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs, jak jsou definovány v tabulce 2.1 přílohy III a dále specifikovány v čl. 17 odst. 1;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              dluhopisy ETC a ETN, jak jsou definovány v tabulce 2.4 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              kategorii aktiv úrokových derivátů s výjimkou podkategorie aktiv ostatních úrokových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 5.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              tyto podkategorie aktiv kapitálových derivátů: swapy a swapy portfolia, jak jsou definovány v tabulce 6.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              kategorii aktiv komoditních derivátů s výjimkou podkategorie ostatních komoditních derivátů, jak jsou definovány v tabulce 7.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              tyto podkategorie aktiv úvěrových derivátů: swapy úvěrového selhání založené na indexu a swapy úvěrového selhání na jedno jméno, jak jsou definovány v tabulce 9.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              kategorii aktiv derivátů C10 s výjimkou podkategorie aktiv ostatních derivátů C10, jak jsou definovány v tabulce 10.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              viii)
                           
                           
                              tyto podkategorie aktiv rozdílových smluv: měnové rozdílové smlouvy a komoditní rozdílové smlouvy, jak jsou definovány v tabulce 11.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ix)
                           
                           
                              kategorii aktiv povolenek na emise s výjimkou podkategorie aktiv ostatních povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulce 12.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              x)
                           
                           
                              kategorii aktiv derivátů povolenek na emise s výjimkou podkategorie aktiv ostatních derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulce 13.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  pravidelné hodnocení na základě kvalitativního kritéria likvidity pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              tyto podkategorie aktiv úvěrových derivátů: indexové opce CDS (swapu úvěrového selhání) a CDS opce na jedno jméno, jak jsou definovány v tabulce 9.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              tyto podkategorie aktiv rozdílových smluv: akciové rozdílové smlouvy, dluhopisové rozdílové smlouvy, rozdílové smlouvy na akciové futures/forwardy a rozdílové smlouvy na akciové opce, jak jsou definovány v tabulce 11.1 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  pravidelné hodnocení na základě metodiky dvou zkoušek pro strukturované finanční produkty, jak jsou definovány v tabulce 3.1 přílohy III.
               
            
         
      
      2.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj uvedeného v článku 5 a pokynů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedených v článku 3 se použijí tyto metodiky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  prahová hodnota pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              dluhopisy ETC a ETN, jak jdou definovány v tabulce 2.5 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              kategorii aktiv sekuritizovaných derivátů, jak jsou definovány v tabulce 4.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              všechny podkategorie akciových derivátů, jak jsou definovány v tabulkách 6.2 a 6.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              všechny podkategorie devizových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 8.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak jsou definovány v tabulkách 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 a 11.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 12.3 a 13.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              všechny strukturované finanční produkty, které neprojdou zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              viii)
                           
                           
                              všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh, v případě, že projdou pouze zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, který je dále specifikovaný v čl. 17 odst. 3, nebo prahová hodnota pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs, jak jsou definovány v tabulce 2.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              všechny podkategorie s likvidním trhem pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak jsou definovány v tabulkách 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 a 11.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              všechny podkategorie s likvidním trhem pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 12.2 a 13.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh, a které prošly zkouškami 1 a 2 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. c) a obchodů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) se použijí tyto metodiky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  prahová hodnota pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              dluhopisy ETC a ETN, jak jdou definovány v tabulce 2.5 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              kategorii aktiv sekuritizovaných derivátů, jak jsou definovány v tabulce 4.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              všechny podkategorie akciových derivátů, jak jsou definovány v tabulkách 6.2 a 6.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              všechny podkategorie devizových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 8.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak jsou definovány v tabulkách 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 a 11.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 12.3 a 13.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vii)
                           
                           
                              všechny strukturované finanční produkty, které neprojdou zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              viii)
                           
                           
                              všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh, v případě, že projdou pouze zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu pro všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs, jak jsou definovány v tabulce 2.3 přílohy III;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  nejvyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, objem obchodu, pod kterým leží procento objemu odpovídající objemovému percentilu, nebo prahová hodnota pro všechny podkategorie aktiv, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak je stanoveno v tabulkách 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 a 11.2 přílohy III;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  vyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, nebo prahová hodnota pro:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              všechny podkategorie aktiv, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak je stanoveno v tabulkách 12.2 a 13.2 přílohy III;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh, a které prošly zkouškami 1 a 2 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      4.   Pro účely odst. 3 písm. c) v případě, že objem obchodu odpovídající objemovému percentilu pro určení obchodu velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem je vyšší než 97,5 obchodního percentilu, nebude objem obchodu zohledněn, a konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. c) a objem obchodů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. a) se určí jako vyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, nebo prahová hodnota.
      5.   V souladu s nařízeními v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 a (EU) 2017/577 příslušné orgány shromažďují denně údaje z obchodních systémů, schválených systémů pro uveřejňování informací a od poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací, které jsou nezbytné k provedení výpočtů pro určení:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  finančních nástrojů a kategorií finančních nástrojů bez likvidního trhu, jak je stanoveno v odstavci 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  objemů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem a konkrétního objemu pro daný nástroj, jak je stanoveno v odstavcích 2 a 3.
               
            
         
      
      6.   Příslušné orgány provádějící výpočty pro kategorii finančních nástrojů mezi sebou uzavřou dohody o spolupráci, aby bylo zajištěno shromáždění údajů nezbytných pro provádění výpočtů v celé Unii.
      7.   Pro účely odst. 1 písm. b) a d), odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) příslušné orgány zohlední obchody provedené v Unii v období od 1. ledna do 31. prosince předcházejícího roku.
      8.   Objem obchodu pro účely odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) se určí podle míry objemu, jak je definováno v tabulce 4 přílohy II. Je-li objem obchodu definovaný pro účely odstavců 2 a 3 vyjádřen v peněžní hodnotě a finanční nástroj není denominován v eurech, objem obchodu se převede na měnu, ve které je tento finanční nástroj denominován, a to s použitím referenčního směnného kurzu eura Evropské centrální banky platného k 31. prosinci předcházejícího roku.
      9.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém mohou převést objemy obchodů určené v souladu s odstavci 2 a 3 na odpovídající počet šarží předem definovaných daným obchodním systémem pro danou podkategorii či podkategorii aktiv. Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém mohou zachovat tyto objemy obchodů až do uplatnění výsledků příštích výpočtů provedených v souladu s odstavcem 17.
      10.   Do výpočtů uvedených v odst. 2 písm. b) bodě i) a odst. 3 písm. b) se nezahrnou obchody s objemem rovným nebo menším než 100 000 EUR.
      11.   Pro účely určení objemů uvedených v odstavcích 2 a 3 se odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) nepoužijí v případě, že je počet obchodů zahrnovaných do výpočtů menší než 1 000, přičemž v takových případech se použijí tyto prahové hodnoty:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  100 000 EUR pro všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  prahové hodnoty definované v odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) pro všechny finanční nástroje, na které se nevztahuje písm. a) tohoto odstavce.
               
            
         
      
      12.   S výjimkou odkazů na povolenky na emise či jejich deriváty se výpočty uvedené v odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) zaokrouhlují na:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  100 000, pokud je prahová hodnota nižší než 1 milion;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  500 000, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 1 milion, ale nižší než 10 milionů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  5 milionů, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 10 milionů, ale nižší než 100 milionů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  25 milionů, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 100 milionů.
               
            
         
      
      13.   Pro účely odstavce 1 se kvantitativní kritéria likvidity specifikovaná pro každou kategorii aktiv v příloze III určí podle oddílu 1 přílohy III.
      14.   Pro akciové deriváty, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému, které nepatří do podkategorie, pro kterou byl uveřejněn konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v článku 5 a čl. 8 odst. 1 písm. c) a velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedené v článku 3 a čl. 8 odst. 1 písm. a), a které patří do jedné z podkategorií aktiv stanovených v odst. 1 písm. a) bodě ii), konkrétní objem pro daný finanční nástroj, velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem jsou ty, které se vztahují na nejnižší průměrnou denní pomyslnou hodnotu podkategorie, do které akciový derivát patří.
      15.   Finanční nástroje přijaté k obchodování nebo poprvé obchodované v obchodním systému, které nepatří do žádné z podkategorií, pro které byl uveřejněn konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v článku 5 a čl. 8 odst. 1 písm. c) a velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedené v článku 3 a čl. 8 odst. 1 písm. a), se považují za nástroje, pro které neexistuje likvidní trh do doby, než se použijí výsledky výpočtů provedených v souladu s článkem 17. Pro konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v článku 5 a čl. 8 odst. 1 písm. c), velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedené v článku 3 a čl. 8 odst. 1 písm. a) se použijí ty, které se vztahují na podkategorie, u kterých je stanoveno, že pro ně neexistuje likvidní trh patřící do stejné podkategorie aktiv.
      16.   Po ukončení obchodního dne, ale před koncem daného dne, předloží obchodní systémy příslušným orgánům podrobnosti uvedené v příloze IV pro provádění výpočtů uvedených v odstavci 5 vždy, když je finanční nástroj přijat k obchodování nebo poprvé obchodován v tomto obchodním systému nebo vždy, když dojde ke změně dříve poskytnutých podrobností.
      17.   Příslušné orgány zajistí uveřejnění výsledků výpočtů uvedených v odstavci 5 pro každý finanční nástroj a kategorii finančních nástrojů do 30. dubna následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. dubna každý rok poté. Výsledy výpočtů se použijí od 1. června každého roku po uveřejnění.
      18.   Pro účely výpočtů podle odst. 1 písm. b) bodu i) a odchylně od odstavců 7, 15 a 17 zajistí příslušné orgány v souvislosti s dluhopisy s výjimkou ETCs a ETNs uveřejnění výpočtů uvedených v odst. 5 písm. a) čtvrtletně první den v únoru, květnu, srpnu a listopadu následující po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a první den v únoru, květnu, srpnu a listopadu každý rok poté. Výpočty zahrnují obchody provedené v Unii v průběhu předcházejícího kalendářního čtvrtletí a použijí se po dobu 3 měsíců počínaje šestnáctým dnem v únoru, květnu, srpnu a listopadu každého roku.
      19.   Dluhopisy s výjimkou ETCs a ETNs, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému během prvních dvou měsíců čtvrtletí, se považují za dluhopisy, pro které existuje likvidní trh, jak je uvedeno v tabulce 2.2 přílohy III, do doby, než se použijí výsledky výpočtů kalendářního čtvrtletí.
      20.   Dluhopisy s výjimkou ETCs a ETNs, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému během posledního měsíce čtvrtletí, se považují za dluhopisy, pro které existuje likvidní trh, jak je uvedeno v tabulce 2.2 přílohy III, do doby, než se použijí výsledky výpočtů následujícího kalendářního čtvrtletí.
      Článek 14
      Obchody, na které se vztahuje výjimka podle čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014
      (čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014)
      Má se za to, že obchod je uzavřen členem Evropského systému centrálních bank (ESCB) při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability, pokud takovýto obchod splňuje některý z těchto požadavků:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  obchod je realizován za účelem výkonu měnové politiky včetně obchodu realizovaného v souladu s články 18 a 20 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, který je přílohou Smlouvy o Evropské unii, nebo operace realizované podle odpovídajících vnitrostátních ustanovení platných pro členy ESCB v členských státech, jejichž měnou není euro;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jedná se o devizovou operaci včetně operací realizovaných za účelem držení či správy oficiálních devizových rezerv členských států nebo služby správy rezerv poskytované členem ESCB centrálním bankám v jiných zemích, na které byla výjimka rozšířena v souladu s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  obchod je realizován za účelem výkonu politiky finanční stability.
               
            
         
      
      Článek 15
      Obchody, na které se nevztahuje výjimka podle čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014
      (čl. 1 odst. 7 nařízení (EU) č. 600/2014)
      Ustanovení čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 neplatí pro tyto druhy obchodů uzavřených členem ESCB k provedení investiční operace, která nemá souvislost s výkonem jednoho z úkolů uvedených v článku 14 tímto členem:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  obchody uzavřené pro správu vlastních prostředků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  obchody uzavřené pro administrativní účely nebo pracovníky člena ESCB včetně obchodů prováděných správcem důchodového systému pro své zaměstnance;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  obchody uzavřené pro vlastní investiční portfolio na základě povinností stanovených vnitrostátními právními předpisy.
               
            
         
      
      Článek 16
      Dočasné pozastavení povinností týkajících se transparentnosti
      (čl. 9 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)
      1.   Příslušný orgán může dočasně pozastavit povinnosti stanovené v článcích 8 a 10 nařízení (EU) č. 600/2014 pro finanční nástroje, pro které existuje likvidní trh v souladu s metodikou stanovenou v článku 13 v případě, že pro třídu dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů celkový objem tak, jak je definován v tabulce 4 přílohy II, vypočítaný za předcházejících 30 kalendářních dní, představuje méně než 40 % průměrného měsíčního objemu vypočítaného za 12 celých kalendářních měsíců předcházejících těmto 30 kalendářním dnům.
      2.   Příslušný orgán může dočasně pozastavit povinnosti stanovené v článcích 8 a 10 nařízení (EU) č. 600/2014 pro finanční nástroje, pro které neexistuje likvidní trh v souladu s metodikou stanovenou v článku 13 v případě, že pro třídu dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů celkový objem tak, jak je definován v tabulce 4 přílohy II, vypočítaný za předcházejících 30 kalendářních dní, představuje méně než 20 % průměrného měsíčního objemu vypočítaného za 12 celých kalendářních měsíců předcházejících těmto 30 kalendářním dnům.
      3.   Při provádění výpočtů uvedených v odstavcích 1 a 2 zohlední příslušné orgány obchody provedené ve všech systémech v Unii pro kategorii dotčených dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů. Tyto výpočty jsou provedeny na úrovni kategorie finančních nástrojů, na které se vztahuje zkouška likvidity stanovená v článku 13.
      4.   Před tím, než příslušné orgány rozhodnou o pozastavení povinností týkajících se transparentnosti, ujistí se, že významný pokles likvidity napříč všemi systémy není výsledkem sezonních vlivů příslušné kategorie finančních nástrojů na likviditu.
      Článek 17
      Ustanovení pro posouzení likvidity pro dluhopisy a pro stanovení prahových hodnot předobchodního konkrétního objemu pro daný nástroj na základě obchodních percentilů
      1.   Pro určení dluhopisů, pro které neexistuje likvidní trh pro účely článku 6, a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 1 písm. b), se pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ použije „průměrný denní počet obchodů“ odpovídající stadiu S1 (15 denních obchodů).
      2.   Má se za to, že pro korporátní dluhopisy a kryté dluhopisy, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému, existuje likvidní trh do doby, než se použijí výsledky prvního čtvrtletního stanovení likvidity uvedeného v čl. 13 odst. 18, pokud:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  velikost emise překročí 1 000 000 000 EUR v průběhu stadií S1 a S2, stanovených v souladu s odstavcem 6;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  velikost emise překročí 500 000 000 EUR v průběhu stadií S3 a S4, stanovených v souladu s odstavcem 6.
               
            
         
      
      3.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj pro účely článku 5 a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 2 písm. b) se jako příslušný obchodní percentil použije obchodní percentil odpovídající stadiu S1 (30. percentil).
      4.   Orgán ESMA do 30. července následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. července každého roku poté předloží Komisi posouzení fungování prahových hodnot pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ u dluhopisů, jakož i obchodních percentil, jež určují konkrétní objem pro daný finanční nástroj v působnosti odstavce 8. Povinnost předložit posouzení fungování prahových hodnot pro kritérium likvidity u dluhopisů končí, jakmile je dosaženo S4 v posloupnosti odstavce 6. Povinnost předložit posouzení obchodních percentil končí, jakmile je dosaženo S4 v posloupnosti odstavce 8.
      5.   Posouzení uvedené v odstavci 4 zohlední:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  vývoj objemů obchodů s nekapitálovými nástroji, na které se vztahují povinnosti týkající se transparentnosti podle článků 8 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vliv percentilových prahových hodnot určujících konkrétní objem pro daný finanční nástroj na poskytovatele likvidity a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  případné další významné faktory.
               
            
         
      
      6.   Orgán ESMA – s ohledem na posouzení provedené v souladu s odstavci 4 a 5 – předloží Komisi pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ v této posloupnosti:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  S2 (10 obchodů denně) do 30. července následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  S3 (7 obchodů denně) do 30. července následujícího roku a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  S4 (2 obchody denně) do 30. července následujícího roku.
               
            
         
      
      7.   Pokud orgán ESMA nepředloží pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu na další úroveň podle posloupnosti uvedené v odstavci 6, posouzení orgánu ESMA provedené v souladu s odstavci 4 a 5 vysvětlí, z jakého důvodu není upravení prahové hodnoty na příslušnou další úroveň žádoucí. V tomto případě bude přesun do dalšího fáze odložen o jeden rok.
      8.   Orgán ESMA – s ohledem na posouzení provedené v souladu s odstavci 4 a 5 – předloží Komisi pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu pro obchodní percentily v této posloupnosti:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  S2 (40. percentil) do 30. července následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  S3 (50. percentil) do 30. července následujícího roku a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  S4 (60. percentil) do 30. července následujícího roku.
               
            
         
      
      9.   Pokud orgán ESMA nepředloží pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu na další úroveň podle posloupnosti uvedené v odstavci 8, posouzení orgánu ESMA provedené v souladu s odstavci 4 a 5 vysvětlí, z jakého důvodu není upravení prahové hodnoty na příslušnou další úroveň žádoucí. V tomto případě bude přesun do dalšího fáze odložen o jeden rok.
      Článek 18
      Přechodná ustanovení
      1.   Příslušné orgány nejpozději šest měsíců před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost shromáždí nezbytné údaje, provedou výpočty a zajistí uveřejnění podrobností uvedených v čl. 13 odst. 5.
      2.   Pro účely odstavce 1:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  výpočty vychází z údajů z referenčního období, které trvá šest měsíců a začíná 18 měsíců před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  výsledky výpočtů obsažených v prvním uveřejnění se použijí do doby, než se použijí výsledky prvních řádných výpočtů stanovených v čl. 13 odst. 17.
               
            
         
      
      3.   Odchylně od odstavce 1 v případě dluhopisů jiných než ETCs a ETNs, příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily uveřejnění výsledků výpočtů transparentnosti určených v čl. 13 odst. 1 písm. b) bodě i) nejpozději k prvnímu dni měsíce předcházejícího vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, a to na základě referenčního období, které trvá tři měsíce a začíná prvním dnem pátého měsíce předcházejícího vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost.
      4.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 3 do doby, než se použijí výsledky prvního řádného výpočtu stanoveného v čl. 13 odst. 18.
      5.   Dluhopisy, s výjimkou ETCs a ETNs, které jsou přijaty k obchodování nebo jsou poprvé obchodovány v obchodním systému v období tří měsíců před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, se považují za dluhopisy, pro které neexistuje likvidní trh, jak je stanoveno v tabulce 2.2 přílohy III, do doby, než se použijí výsledky prvního řádného výpočtu stanoveného v čl. 13 odst. 18.
      Článek 19
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. ledna 2018. Článek 18 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 14. července 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (viz strana 126 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (viz strana 174 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se datových standardů a formátů pro referenční údaje finančních nástrojů a technická opatření v souvislosti s opatřeními Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a příslušných orgánů (viz strana 368 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
         (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
      
         (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
      
         (9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Popis typu systému a souvisejících informací určených k uveřejnění podle článku 2
         
         
            Informace určené k uveřejnění podle článku 2
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Typ systému
                  
                  
                     Popis systému
                  
                  
                     Informace určené k uveřejnění
                  
               
               
                  
                     Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek
                  
                  
                     Systém, který na základě knihy objednávek a obchodních algoritmů páruje bez zásahu člověka a průběžně pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.
                  
                  
                     Pro každý finanční nástroj celkový počet pokynů a objem z nich v nejméně pěti úrovních nejlepších nákupních a prodejních cen.
                  
               
               
                  
                     Systém obchodování na základě kótování
                  
                  
                     Systém, při němž se obchody uzavírají na základě kotací podniku, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu drželi kótované ceny pro balíky, v nichž jsou vyváženě zastoupeny jak potřeby členů a účastníků obchodovat v balících určité komerční velikosti, tak rizika, jimž se vytavuje sám tvůrce trhu.
                  
                  
                     Pro každý finanční nástroj nejlepší nákupní a prodejní cena ze všech tvůrců trhu s tímto nástrojem, společně s objemem, který se k těmto cenám váže.
                     Zveřejněné kotace představují závazné přísliby k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za niž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné ceny.
                  
               
               
                  
                     Systém obchodování formou periodické aukce
                  
                  
                     Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka.
                  
                  
                     Pro každý finanční nástroj cenu, za kterou by systém obchodování formou aukce nejlépe uspokojil svůj obchodní algoritmus, a objem, který by byl za tuto cenu potenciálně realizovatelný účastníky tohoto systému.
                  
               
               
                  
                     Systém obchodování založený na žádostech o kotace
                  
                  
                     Systém obchodování, při němž jsou jedna nebo více kotací poskytovány na základě žádosti o kotaci předložené jedním nebo více jinými členy nebo účastníky. Kotaci může uskutečnit výhradně žádající člen nebo účastník trhu. Žádající člen nebo účastník může obchod uzavřít přijetím jedné nebo více kotací, které mu byly na základě žádosti poskytnuty.
                  
                  
                     Kotace a k nim se vázající objemy od jakéhokoli člena nebo účastníka, které by v případě přijetí vedly k obchodu podle pravidel systému. Veškeré kotace předložené na základě žádosti mohou být uveřejněny současně, nejpozději však tehdy, když se stanou proveditelnými.
                  
               
               
                  
                     Hlasový obchodní systém
                  
                  
                     Systém obchodování, při němž jsou obchody organizovány prostřednictvím ústního jednání členů.
                  
                  
                     Poptávky a nabídky a k nim se vázající objemy od jakéhokoli člena nebo účastníka, které by v případě přijetí vedly k obchodu podle pravidel systému.
                  
               
               
                  
                     Systém obchodování, který nespadá pod prvních 5 řádků
                  
                  
                     Hybridní systém spadající do dvou či více z prvních pěti řádků, anebo systém, při němž se cena určuje úplně jinak než v systémech v prvních pěti řádcích.
                  
                  
                     Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotovaných cenách a o obchodních zájmech; zejména pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a/nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Bližší údaje o obchodech určené k uveřejnění
         
         
            Tabulka 1
         
         
            Tabulka symbolů pro tabulku 2
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     SYMBOL
                  
                  
                     TYP DAT
                  
                  
                     DEFINICE
                  
               
               
                  
                     {ALPHANUM-n}
                  
                  
                     Až n alfanumerických znaků
                  
                  
                     Volný text
                  
               
               
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
                  
                     3 alfanumerické znaky
                  
                  
                     Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217
                  
               
               
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
                  
                     Formát data a času podle ISO 8601
                  
                  
                     Datum a čas v následujícím formátu:
                     RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
                     kde:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „RRRR“ představuje rok,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „MM“ představuje měsíc,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „DD“ představuje den,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „hh“ představuje hodinu,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „mm“ představuje minutu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).
                              
                           
                        
                     
                     Data a časy se uvádějí v UTC.
                  
               
               
                  
                     {DECIMAL-n/m}
                  
                  
                     Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část
                  
                  
                     Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 desetinný oddělovač je „.“ (tečka),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).
                              
                           
                        
                     
                     Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.
                  
               
               
                  
                     {ISIN}
                  
                  
                     12 alfanumerických znaků
                  
                  
                     Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
                  
               
               
                  
                     {MIC}
                  
                  
                     4 alfanumerické znaky
                  
                  
                     Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 2
         
         
            Seznam podrobností pro účely poobchodní transparentnosti
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Podrobnosti
                  
                  
                     Finanční nástroje
                  
                  
                     Popis/podrobnosti, které se mají uveřejnit
                  
                  
                     Typ místa provádění/uveřejnění
                  
                  
                     Formát, který se vyplní, jak je uvedeno v tabulce 1
                  
               
               
                  
                     Datum a čas obchodování
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Datum a čas, kdy byl obchod proveden.
                     Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra rozčlenění v souladu s požadavky stanovenými v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (1).
                     Pro obchody, které nebyly provedené v obchodním systému, se datem a časem rozumí okamžik, kdy strany se dohodnou na obsahu těchto polí: množství, cena, měny (v polích 31, 34 a 40, jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a případně kód podkladového nástroje. Pro obchody, které nebyly provedeny v obchodním systému, se ohlášený čas rozčlení alespoň na nejbližší sekundu.
                     Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky pro předávání stanovené v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, rozumí se datum a čas obchodu, nikoli čas předání pokynu.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
               
               
                  
                     Typ identifikačního kódu nástroje
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Typ kódu k identifikaci finančního nástroje
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     „ISIN“ = kód ISIN, je-li ISIN k dispozici
                     „OTHR“ = jiný identifikační kód
                  
               
               
                  
                     Identifikační kód nástroje
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Kód k identifikaci finančního nástroje
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {ISIN}
                     Pokud identifikačním kódem nástroje není ISIN, identifikační kód, který derivátový nástroj identifikuje na základě polí 3 až 5, 7 a 8 a 12 až 42, jak je stanoveno v příloze IV, a polí 13 a 24 až 48, jak je stanoveno v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585, a seskupování derivátových nástrojů, jak je stanoveno v příloze III.
                  
               
               
                  
                     Cena
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Cena, za kterou se obchod realizoval, bez případné provize a úroku.
                     U opčních smluv jde o prémii z derivátové smlouvy na podkladový nástroj nebo indexový bod.
                     U sázek na rozptyl jde o referenční cenu podkladového nástroje.
                     U swapů úvěrového selhání (CDS) jde o kupón v bazických bodech.
                     Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.
                     Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota by měla být „PNDG“.
                     Není-li cena použitelná, pole se nevyplní.
                     Informace uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli Množství.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou.
                     {DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
                     „PNDG“ pokud cena není k dispozici
                     {DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech
                  
               
               
                  
                     Místo provádění
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Identifikace místa, kde byl obchod proveden.
                     Pro obchody provedené v obchodním systému použijte MIC tržního segmentu ISO 10383. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.
                     Pro finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému, kde obchod týkající se daného finančního nástroje není proveden v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformě mimo Unii, použijte kód MIC „XOFF“.
                     Pro finanční nástroj předložený k obchodování nebo obchodovaný v obchodním systému, kde je obchod týkající se daného finančního nástroje proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použijte SINT.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {MIC} – obchodní systémy
                     „SINT“ – systematický internalizátor
                  
               
               
                  
                     Cenová notace
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     „MONE“ – peněžní hodnota
                     „PERC“ – procentní podíl
                     „YIEL“ – výnos
                     „BAPO“ – bazické body
                  
               
               
                  
                     Měna, v níž je uvedena cena
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Měna, v níž je vyjádřena cena (použije se, je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota)
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
               
                  
                     Notace množství v měrné jednotce
                  
                  
                     Pro komoditní deriváty, deriváty povolenek na emise a povolenky na emise, s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
                  
                  
                     Údaj o měrných jednotkách, v nichž je vyjádřeno množství v měrné jednotce
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     „TOCD“ — tuny ekvivalentu oxidu uhličitého
                     nebo
                     případně {ALPHANUM-25}
                  
               
               
                  
                     Množství v měrné jednotce
                  
                  
                     Pro komoditní deriváty, deriváty povolenek na emise a povolenky na emise, s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
                  
                  
                     Odpovídající hodnota obchodovaných komodit nebo povolenek na emise vyjádřená v měrné jednotce
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {DECIMAL-18/17}
                  
               
               
                  
                     Množství
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
                  
                  
                     Počet jednotek finančního nástroje nebo počet derivátových smluv v obchodu.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {DECIMAL-18/17}
                  
               
               
                  
                     Pomyslná částka
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
                  
                  
                     Jmenovitá částka nebo pomyslná částka
                     U sázek na rozptyl je pomyslnou hodnotou peněžní hodnota vsazená na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji.
                     U swapů úvěrového selhání odpovídá pomyslné hodnotě, na kterou se nabyté nebo převedené zajištění vztahuje.
                     Informace uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli Cena.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {DECIMAL-18/5}
                  
               
               
                  
                     Jmenovitá měna
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.
                  
                  
                     Měna, v níž je denominována pomyslná částka
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {CURRENCYCODE_3}
                  
               
               
                  
                     Druh
                  
                  
                     Pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise
                  
                  
                     Toto pole se použije pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     „EUAE“ – EUA
                     „CERE“ – CER
                     „ERUE“ – ERU
                     „EUAA“ – EUAA
                     „OTHR“ – jiné (pouze pro deriváty)
                  
               
               
                  
                     Datum a čas zveřejnění
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Datum a čas, kdy byl obchod uveřejněn systémem obchodování nebo schváleným systémem pro uveřejňování informací.
                     Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra rozčlenění v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.
                     Pro obchody, které nebyly provedené v obchodním systému, se ohlášený čas rozčlení alespoň na nejbližší sekundu.
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {DATE_TIME_FORMAT}
                  
               
               
                  
                     Místo zveřejnění
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Kód použitý k identifikaci obchodního systému a schváleného systému pro uveřejňování informací zveřejňujících obchod.
                  
                  
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchodní systém {MIC}
                     Schválený systém pro uveřejňování informací: {MIC}, je-li k dispozici. Případně 4místný kód, jak byl uveřejněn v seznamu poskytovatelů služeb vykazování údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.
                  
               
               
                  
                     Identifikační kód obchodu
                  
                  
                     Pro všechny finanční nástroje
                  
                  
                     Alfanumerický kód přidělený obchodními systémy (podle článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (2)) a schválenými systémy pro uveřejňování informací a používaný v jakémkoli následném odkazu na daný obchod.
                     Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC tržního segmentu dle ISO10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC tržního segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.
                     Pokud schválený systém pro uveřejňování informací nepoužívá MIC, musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro 4místný kód použitý k identifikaci a obchodní den.
                     Z komponent identifikačního kódu obchodu nesmí být patrná totožnost protistran daného obchodu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     {ALPHANUMERICAL-52}
                  
               
               
                  
                     Obchody, které mají být podrobeny clearingu
                  
                  
                     Pro deriváty
                  
                  
                     Kód určený k identifikaci toho, zda bude obchod podroben clearingu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     „true“ – obchod má být podroben clearingu
                     „false“ – obchod nemá být podroben clearingu
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 3
         
         
            Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Označení
                  
                  
                     Název označení
                  
                  
                     Typ místa provádění/uveřejnění
                  
                  
                     Popis
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „BENC“
                  
                  
                     Označení referenční hodnoty obchodu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Všechny druhy obchodů realizovaných za průměrnou cenu váženou objemem a všechny další obchody, kde se cena vypočítá za vícenásobná časová období podle dané referenční hodnoty.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „ACTX“
                  
                  
                     Označení pro duální obchod (Agency cross transaction)
                  
                  
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody, kde investiční podnik spároval pokyny dvou klientů s nákupem a prodejem provedeným jako jeden obchod a zahrnující stejný objem a cenu.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „NPFT“
                  
                  
                     Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Všechny druhy obchodů, které jsou uvedeny v článku 12 tohoto nařízení a které nepřispívají k tvorbě cen.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „LRGS“
                  
                  
                     Poobchodní označení obchodu LIS
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „ILQD“
                  
                  
                     Označení obchodu nelikvidního nástroje
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody provedené v rámci odkladu pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „SIZE“
                  
                  
                     Poobchodní označení obchodu SSTI
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Transakce provedené v rámci poobchodního odkladu pro konkrétní objem pro daný nástroj.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „TPAC“
                  
                  
                     Označení souborného obchodu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Souborné obchody, které nepředstavují výměnu za hmotná aktiva podle článku 1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „XFPH“
                  
                  
                     Označení obchodu představujícího výměnu za hmotná aktiva
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Výměna za hmotná aktiva podle článku 1.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „CANC“
                  
                  
                     Označení zrušení
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Je-li dříve uveřejněný obchod stornován.
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     „AMND“
                  
                  
                     Označení změny
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.
                  
               
               
                  
                     OZNAČENÍ DODATEČNÉHO ODKLADU
                  
               
               
               
                  
                     Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod i)
                  
                  
                     „LMTF“
                  
                  
                     Označení omezených podrobností
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     První hlášení s uveřejněním omezených podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).
                  
               
               
                  
                     „FULF“
                  
                  
                     Označení úplných podrobností
                  
                  
                     Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).
                  
               
               
                  
                     Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod ii)
                  
                  
                     „DATF“
                  
                  
                     Označení pro denní souhrnné obchody
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Uveřejnění denních souhrnných obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).
                  
               
               
                  
                     „FULA“
                  
                  
                     Označení úplných podrobností
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Jednotlivé obchody, pro které byly dříve uveřejněny úplné podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).
                  
               
               
                  
                     Čl. 11 odst. 1 písm. b).
                  
                  
                     „VOLO“
                  
                  
                     Označení pro chybějící údaje o objemu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody, pro které jsou omezené podrobnosti uveřejněny v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).
                  
               
               
                  
                     „FULV“
                  
                  
                     Označení úplných podrobností
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).
                  
               
               
                  
                     Čl. 11 odst. 1 písm. c)
                  
                  
                     „FWAF“
                  
                  
                     Označení čtyřtýdenního souhrnu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Uveřejnění souhrnných obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).
                  
               
               
                  
                     „FULJ“
                  
                  
                     Označení veškerých podrobností
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Jednotlivé obchody, které dříve využívaly souhrnného uveřejňování v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).
                  
               
               
                  
                     Čl. 11 odst. 1 písm. d)
                  
                  
                     „IDAF“
                  
                  
                     Označení pro neomezený souhrn
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody, pro které bylo v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) povoleno uveřejnění několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období.
                  
               
               
                  
                     Pro státní dluhové nástroje se následně použije čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 písm. c).
                  
                  
                     „VOLW“
                  
                  
                     Označení pro chybějící údaje o objemu
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody, pro které jsou omezené podrobnosti uveřejňovány v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bude následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).
                  
               
               
                  
                     „COAF“
                  
                  
                     Označení následného souhrnu (následné chybějící údaje o objemu pro státní dluhové nástroje)
                  
                  
                     Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém
                     Schválený systém pro uveřejňování informací
                     Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací
                  
                  
                     Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bylo následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 4
         
         
            Míra objemu
         
         
            
            
            
               
                  
                     Druh nástroje
                  
                  
                     Objem
                  
               
               
                  
                     Všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a strukturovaných finančních produktů
                  
                  
                     Celková jmenovitá hodnota obchodovaných dluhových nástrojů
                  
               
               
                  
                     Druhy dluhopisů ETC a ETN
                  
                  
                     Počet obchodovaných jednotek (3)
                     
                  
               
               
                  
                     Sekuritizované deriváty
                  
                  
                     Počet obchodovaných jednotek (3)
                     
                  
               
               
                  
                     Úrokové deriváty
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Měnové deriváty
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Akciové deriváty
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Komoditní deriváty
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Úvěrové deriváty
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Rozdílové smlouvy
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Deriváty C10
                  
                  
                     Pomyslná částka obchodovaných smluv
                  
               
               
                  
                     Deriváty povolenek na emise
                  
                  
                     Tuny ekvivalentu oxidu uhličitého
                  
               
               
                  
                     Povolenky na emise
                  
                  
                     Tuny ekvivalentu oxidu uhličitého
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).
         
            (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (viz strana 193 v tomto čísle Úředního věstníku).
         
            (3)  Cena za jednotku.
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Posouzení likvidity, prahové hodnoty LIS a SSTI pro nekapitálové finanční nástroje
         
         1.   Pokyny pro účely této přílohy
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Odkazem na „kategorii aktiv“ se rozumí odkaz na tyto kategorie finančních nástrojů: dluhopisy, strukturované finanční produkty, sekuritizované deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10, rozdílové smlouvy, povolenky na emise a deriváty povolenek na emise.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Odkazem na „podkategorii aktiv“ se rozumí odkaz na kategorii aktiv segmentovanou na podrobnější míru rozčlenění na základě typu smlouvy a/nebo druhu podkladového nástroje.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Odkazem na „podkategorii“ se rozumí odkaz na podkategorii aktiv segmentovanou na podrobnější míru rozčlenění na základě dalších kvalitativních kritérií pro segmentaci, jak je uvedeno v tabulkách 2.1 až 13.3 této přílohy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.
                  
                  
                     „Průměrným denním obratem“ se rozumí celkový obrat pro konkrétní finanční nástroj stanovený podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II a provedený v období stanoveném v čl. 13 odst. 7, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5.
                  
                  
                     „Průměrnou denní pomyslnou částkou (Average daily notional amount, ADNA)“ se rozumí celková pomyslná částka pro konkrétní finanční nástroj stanovená podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II a provedená v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro všechny ostatní finanční nástroje, vydělená počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6.
                  
                  
                     „Podílem obchodovaných dní v posuzovaném období“ se rozumí počet dní v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro strukturované finanční produkty, v nichž byl proveden alespoň jeden obchod pro daný finanční nástroj, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     7.
                  
                  
                     „Průměrným denním počtem obchodů“ se rozumí celkový počet obchodů provedených pro konkrétní finanční nástroj v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro všechny ostatní finanční nástroje, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     8.
                  
                  
                     „Futures“ se rozumí smlouva o koupi nebo prodeji komodity nebo finančního nástroje k určenému budoucímu datu za cenu sjednanou kupujícím a prodávajícím při zahájení smlouvy. Všechny futures mají standardní podmínky určující minimální množství a kvalitu, která může být nakoupena či prodána, nejnižší částku, o niž lze změnit cenu, postupy pro vypořádání, datum splatnosti a další charakteristiky související s danou smlouvou.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     9.
                  
                  
                     „Opcí“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, koupit (opce k prodeji) nebo prodat (opce k nákupu) určitý finanční nástroj nebo komoditu za předem stanovenou cenu nebo realizační cenu, k určitému budoucímu datu nebo datu provedení nebo do určitého budoucího data nebo data provedení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     10.
                  
                  
                     „Swapem“ se rozumí smlouva, v níž se dvě strany dohodnou k určitému budoucímu datu vyměnit peněžní toky v jednom finančním nástroji za peněžní toky v jiném finančním nástroji.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     11.
                  
                  
                     „Portfoliovým swapem“ se rozumí smlouva, jejímž prostřednictvím mohou koncoví uživatelé obchodovat s vícenásobnými swapy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     12.
                  
                  
                     „Futures“ se rozumí soukromá dohoda mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji komodity nebo finančního nástroje k určenému budoucímu datu za cenu sjednanou kupujícím a prodávajícím při zahájení smlouvy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     13.
                  
                  
                     „Swapcí“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     14.
                  
                  
                     „Futures na swap“ se rozumí futures, které dávají vlastníkovi povinnost vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     15.
                  
                  
                     „Forwardem na swap“ se rozumí forward, který dává vlastníkovi povinnost vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.
                  
               
            
         
         2.   Dluhopisy
         
         
            Tabulka 2.1
         
         
            Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh
         
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)
                  
               
               
                  
                     
                        Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud na kumulativní bázi nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Průměrná denní pomyslná částka
                     
                     [kvantitativní kritéria likvidity 1]
                  
                  
                     
                        Průměrný denní počet obchodů
                     
                     [kvantitativní kritéria likvidity 2]
                  
                  
                     
                        Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období
                     
                     [kvantitativní kritéria likvidity 3]
                  
               
               
                  
                     100 000  EUR
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     80 %
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     10
                  
                  
                     7
                  
                  
                     2
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 2.2
         
         
            Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh
         
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)
                  
               
               
                  
                     Každý jednotlivý dluhopis se určí jako nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18, pokud je charakterizován specifickou kombinací druhu dluhopisu a objemem emise, jak je uvedeno v každém řádku tabulky
                  
               
               
                  
                     
                        Druh dluhopisu
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Objem emise
                     
                  
               
               
                  
                     Státní dluhopis
                  
                  
                     tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný veřejnoprávním emitentem, kterým je buď:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Unie;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky (special purpose vehicle) tohoto členského státu;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b).
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     1 000 000 000
                  
               
               
                  
                     Jiný veřejný dluhopis
                  
                  
                     tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný kterýmkoli z následujících veřejných emitentů:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v případě federativního členského státu člen federace;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 Evropská investiční banka;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 veřejný subjekt, který není emitentem státního dluhopisu, jak je uvedeno v předchozím řádku.
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     500 000 000
                  
               
               
                  
                     Konvertibilní dluhopis
                  
                  
                     tímto dluhopisem se rozumí nástroj sestávající z dluhopisu nebo sekuritizovaného dluhového nástroje s vloženým derivátem, jako například opce na koupi podkladového kapitálu
                  
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     500 000 000
                  
               
               
                  
                     Krytý dluhopis
                  
                  
                     tímto dluhopisem se rozumí dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES
                  
                  
                     během fází S1 a S2
                  
                  
                     během fází S3 a S4
                  
               
               
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     1 000 000 000
                  
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     500 000 000
                  
               
               
                  
                     Podnikový dluhopis
                  
                  
                     tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný evropskou akciovou společností (Societas Europaea) zřízenou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 (1) nebo některou z forem společností uvedených v článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (2) nebo jejich ekvivalentem ve třetích zemích
                  
                  
                     během fází S1 a S2
                  
                  
                     během fází S3 a S4
                  
               
               
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     1 000 000 000
                  
                  
                     menší než (v EUR)
                  
                  
                     500 000 000
                  
               
               
                  
                     
                        Druh dluhopisu
                     
                  
                  
                     
                        Pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18 se použije následující metodika
                     
                  
               
               
                  
                     Jiný dluhopis
                  
                  
                     Dluhopis, který nepatří mezi žádné z výše uvedených druhů dluhopisů, se považuje za nemající likvidní trh.
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 2.3
         
         
            Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)
                  
               
               
                  
                     
                        Druh dluhopisu
                     
                  
                  
                     
                        Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot dle druhů dluhopisů
                     
                  
                  
                     
                        Percentily, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro každý druh dluhopisu
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
               
               
                  
                     Státní dluhopis
                  
                  
                     obchody provedené ve státních dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     300 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     300 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     90
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     50
                  
                  
                     60
                  
               
               
                  
                     Jiný veřejný dluhopis
                  
                  
                     obchody provedené v jiných veřejných dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     300 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     300 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     90
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     50
                  
                  
                     60
                  
               
               
                  
                     Konvertibilní dluhopis
                  
                  
                     obchody provedené v konvertibilních dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     200 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     200 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     90
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     50
                  
                  
                     60
                  
               
               
                  
                     Krytý dluhopis
                  
                  
                     obchody provedené v krytých dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     300 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     300 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     90
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     40
                  
                  
                     40
                  
               
               
                  
                     Podnikový dluhopis
                  
                  
                     obchody provedené v podnikových dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     200 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     200 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     90
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     50
                  
                  
                     60
                  
               
               
                  
                     Jiné dluhopisy
                  
                  
                     obchody provedené v jiných dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     200 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     200 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     90
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     50
                  
                  
                     60
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 2.4
         
         
            Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN)
                  
               
               
                  
                     
                        Druh dluhopisu
                     
                  
                  
                     
                        Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Průměrný denní obrat
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 1]
                  
                  
                     
                        Průměrný denní počet obchodů
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 2]
                  
               
               
                  
                     
                        Komodity obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Commodities, ETC)
                     
                     dluhový nástroj vydaný emitentem v komoditách nebo komoditních derivátech proti přímé investici. Cena ETC je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETC pasivně sleduje vývoj komodity nebo indexů komodit, ke kterým se vztahuje.
                  
                  
                     500 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
               
               
                  
                     
                        Dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Notes, ETN)
                     
                     dluhový nástroj vydaný emitentem v podkladových nástrojích nebo podkladových derivátech proti přímé investici. Cena ETN je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETN pasivně sleduje vývoj podkladového nástroje, ke kterému se vztahuje.
                  
                  
                     500 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 2.5
         
         
            Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN)
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro každý jednotlivý nástroj určený jako mající likvidní trh
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Druh dluhopisu
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
               
               
                  
                     ETC
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
                  
                     50 000 000  EUR
                  
                  
                     50 000 000  EUR
                  
               
               
                  
                     ETN
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
                  
                     50 000 000  EUR
                  
                  
                     50 000 000  EUR
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro každý jednotlivý nástroj určený jako nemající likvidní trh
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Druh dluhopisu
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
               
               
                  
                     ETC
                  
                  
                     900 000  EUR
                  
                  
                     900 000  EUR
                  
                  
                     45 000 000  EUR
                  
                  
                     45 000 000  EUR
                  
               
               
                  
                     ETN
                  
                  
                     900 000  EUR
                  
                  
                     900 000  EUR
                  
                  
                     45 000 000  EUR
                  
                  
                     45 000 000  EUR
                  
               
            
         
         3.   Strukturované finanční produkty (SFP)
         
         
            Tabulka 3.1
         
         
            SFP – kategorie nemající likvidní trh
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)
                  
               
               
                  
                     
                        Test 1 – posouzení kategorie aktiv SFP
                     
                  
               
               
                  
                     Posouzení kategorie aktiv SFP pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)
                  
               
               
                  
                     
                        Obchody, které se zohlední pro výpočet hodnot týkajících se kvantitativních kritérií likvidity pro účely posouzení kategorie aktiv SFP
                     
                  
                  
                     
                        Kategorie aktiv SFP se posoudí použitím následujících prahových hodnot kvantitativních kritérií likvidity
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 1]
                  
                  
                     
                        Průměrný denní počet obchodů
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 2]
                  
               
               
                  
                     Obchody prováděné ve všech SFP
                  
                  
                     300 000 000  EUR
                  
                  
                     500
                  
               
               
                  
                     
                        Zkouška 2 – SFP nemající likvidní trh
                     
                  
               
               
                  
                     Pokud se obě hodnoty týkající se kvantitativních kritérií likvidity nacházejí nad kvantitativními prahovými hodnotami likvidity stanovenými pro účely posouzení kategorie aktiv SFP, je zkouška 1 splněna a provede se zkouška 2. Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity
                  
               
               
                  
                     
                        Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 1]
                  
                  
                     
                        Průměrný denní počet obchodů
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 2]
                  
                  
                     
                        Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období
                     
                     [kvantitativní kritéria likvidity 3]
                  
               
               
                  
                     100 000  EUR
                  
                  
                     2
                  
                  
                     80 %
                  
               
            
         
         
            
         
         
            Tabulka 3.2
         
         
            SFP – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS, pokud není zkouška 1 splněna
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro všechny SFP, pokud není zkouška 1 splněna
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
               
               
                  
                     100 000  EUR
                  
                  
                     250 000  EUR
                  
                  
                     500 000  EUR
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
               
            
         
         
            Tabulka 3.3
         
         
            SFP – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS, pokud je zkouška 1 splněna
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)
                  
               
               
                  
                     
                        Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot
                     
                  
                  
                     
                        Pokud je zkouška 1 splněna, použijí se pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro SFP určené jako mající likvidní trh percentily a spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
                  
                     
                        Obchod – percentil
                     
                  
                  
                     
                        Spodní hranice prahové hodnoty
                     
                  
               
               
                  
                     Obchody provedené ve všech SFP určených jako mající likvidní trh
                  
                  
                     S1
                  
                  
                     S2
                  
                  
                     S3
                  
                  
                     S4
                  
                  
                     100 000  EUR
                  
                  
                     70
                  
                  
                     250 000  EUR
                  
                  
                     80
                  
                  
                     500 000  EUR
                  
                  
                     90
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
               
               
                  
                     30
                  
                  
                     40
                  
                  
                     50
                  
                  
                     60
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro SFP určené jako nemající likvidní trh, pokud je zkouška 1 splněna
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
               
               
                  
                     100 000  EUR
                  
                  
                     250 000  EUR
                  
                  
                     500 000  EUR
                  
                  
                     1 000 000  EUR
                  
               
            
         
         4.   Sekuritizované deriváty
         
         
            Tabulka 4.1
         
         
            Sekuritizované deriváty – kategorie nemající likvidní trh
         
         Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty
         těmito deriváty se rozumí převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44) písm. c) směrnice 2014/65/EU lišící se od strukturovaných finančních produktů, který by měl zahrnovat nejméně:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     standardním krytým warrantem se rozumí cenné papíry dávající držiteli právo, ale nikoli povinnost, k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti koupit (prodat) určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu nebo, v případě že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, za uhrazení kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou (realizační cenou) a realizační cenou (aktuální tržní cenou);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     spekulativními certifikáty (leverage certificate) se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva se spekulativním účinkem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     exotickými krytými warranty (exotic covered warrants) se rozumí kryté warranty, jejichž hlavní složkou je kombinace opcí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     obchodovatelná práva (negotiable rights);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     investičními certifikáty se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva bez spekulativního účinku.
                  
               
            
         
         
            Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika
         
         všechny sekuritizované deriváty se považují za mající likvidní trh
         
            Tabulka 4.2
         
         
            Sekuritizované deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Předobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Předobchodní LIS
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní SSTI
                     
                  
                  
                     
                        Poobchodní LIS
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
                  
                     
                        Prahová hodnota
                     
                  
               
               
                  
                     50 000  EUR
                  
                  
                     60 000  EUR
                  
                  
                     90 000  EUR
                  
                  
                     100 000  EUR
                  
               
            
         
         5.   Úrokové deriváty
         
         
            Tabulka 5.1
         
         
            Úrokové deriváty – kategorie nemající likvidní trh
         
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Kategorie aktiv – úrokové deriváty
                  
               
               
                  
                     jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU, jejímž hlavním podkladovým nástrojem je úroková sazba, dluhopis, půjčka, jakýkoli koš, portfolio nebo index zahrnující úrokovou sazbu, dluhopis, půjčku nebo jakýkoli jiný produkt představující vývoj úrokové sazby, dluhopisu, půjčky.
                  
               
               
                  
                     
                        Podkategorie aktiv
                     
                  
                  
                     
                        Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže
                     
                  
                  
                     
                        Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 1]
                  
                  
                     
                        Průměrný denní počet obchodů
                     
                     [kvantitativní kritérium likvidity 2]
                  
                  
                     
                        Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Dluhopisové futures/forwardy
                     
                  
                  
                     podkategorie dluhopisových futures/forwardů je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 1 – emitent podkladového nástroje
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladového dodatelného dluhopisu definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Krátkodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 1 a 4 roky se považuje za krátkodobý
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Střednědobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 4 a 8 roky se považuje za střednědobý
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 8 a 15 roky se považuje za dlouhodobý
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Ultradlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem delším než 15 let se považuje za ultradlouhodobý
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     5 000 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
                  
                     kdykoli je podkategorie určená jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti určená jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určená jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month)
                  
               
               
                  
                     
                        Opce na dluhopisy
                     
                  
                  
                     podkategorie dluhopisových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dluhopis nebo podkladové dluhopisové futures/forwardy
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     5 000 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Úrokové futures a dohoda o forwardových úrokových mírách
                     
                  
                  
                     podkategorie úrokových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová úroková sazba
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladové úrokové sazby
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     500 000 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
                  
                     kdykoli je podkategorie určená jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti určená jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určená jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month)
                  
               
               
                  
                     
                        Možnosti úrokové sazby
                     
                  
                  
                     podkategorie úrokových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová úroková sazba nebo futures podkladové úrokové sazby nebo dohoda o forwardových úrokových mírách
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladové úrokové sazby
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     500 000 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Swapce
                     
                  
                  
                     podkategorie swapce je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový druh swapu definovaný takto: měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, inflační měnový swap jedné měny (inflation single currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, OIS (jednodenní indexový swap, overnight index swap) měnového swapu jedné měny (OIS single currency swap), futures/forwardy na OIS měnového swapu jedné měny, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou (fixed-to-fixed multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, inflační měnový swap více měn (inflation multi-currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap více měn, OIS měnového swapu více měn (OIS multi-currency swap), futures/forwardy na OIS měnového swapu více měn
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 3 – index inflace, je-li podkladovým druhem swapu buď inflační měnový swap jedné měny, nebo inflační měnový swap více měn
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     500 000 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Kritérium pro segmentaci 5 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 5 let
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zbytková splatnost 5: 5 roky < čas do doby splatnosti ≤ 10 let
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zbytková splatnost 6: nad 10 roků
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                        Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“) a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou
                     
                     swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou
                  
                  
                     podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             …
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     50 000 000  EUR
                  
                  
                     10
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“) a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami
                     
                     swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami
                  
                  
                     podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce
                                          
                                       
                                    
                       &nb