Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/586 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 586/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/382
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/586
   ze dne 14. července 2016,
   kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při činnostech dohledu, kontrole na místě a vyšetřování
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 80 odst. 3 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Informace, které si mají vyměňovat příslušné orgány podle směrnice 2014/65/EU, by měly mít dostatečný rozsah a takovou povahu, aby příslušným orgánům umožnily efektivně plnit povinnosti a úkoly dohledu. Je proto nezbytné, aby si příslušné orgány mohly vyměňovat informace, jež jim umožní vykonávat dohled nad jednáním fyzických a právnických osob v jejich příslušných jurisdikcích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby příslušné orgány mohly účinně sledovat investiční podniky, organizátory trhu a poskytovatele datových služeb, je důležitá výměna těchto relevantních informací: obecných informací a zakládacích dokumentů (včetně zakládacích listin podle vnitrostátního práva nebo jiných dokumentů, které poskytují náhled na strukturu a provozní činnosti subjektu); informací týkajících se procesu udělení povolení; informací o vedoucích orgánech investičních podniků, včetně například informací, kterými lze doložit vhodnost členů vedoucího orgánu, jako jsou jejich pracovní zkušenosti (včetně životopisů s údaji o odpovídajícím vzdělání a odborné přípravě, předchozích profesních zkušenostech a profesních činnostech nebo jiných souvisejících funkcích, které jsou v současnosti vyžadovány pro účely směrnice 2014/65/EU); informací o jejich pověsti; informací o akcionářích a členech s kvalifikovanou účastí, jako jsou obecné korporátní informace a pověst společnosti; informací týkajících se povolení podniku včetně informací o udělených nebo zamítnutých povoleních; informací o organizačních požadavcích regulovaných trhů; informací o povolení poskytovatele datových služeb; informací o udělených či zamítnutých výjimkách pro kategorizaci zákazníků jako „profesionálních“; informací o sankcích a donucovacích opatřeních; informací týkajících se provozních činností a relevantních informací o výkonu činnosti podniku a dosavadním dodržování pravidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je důležité, aby si příslušné orgány mohly vyměňovat rovněž relevantní informace pro účinný dohled nad úvěrovými institucemi, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za účelem plnění povinností dohledu komplexním způsobem je dále důležité, aby si příslušné orgány mohly vyměňovat relevantní informace, které mají případně k dispozici mimo jiné o investičních podnicích, organizátorech trhu, poskytovatelích služeb hlášení údajů, úvěrových institucích, finančních protistranách, členech nebo účastnících regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémech nebo osobách, na které se vztahuje výjimka podle článku 2 nebo 3 směrnice 2014/65/EU. Kromě toho by příslušné orgány měly mít možnost vyměňovat si příslušné základní informace o osobách, které poskytují investiční služby bez požadovaného povolení podle směrnice 2014/65/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z důvodů soudržnosti a s cílem zajistit hladké fungování finančních trhů je nutné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici 2014/65/EU použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Orgán ESMA k těmto návrhům regulačních technických norem neuspořádal veřejné konzultace, jelikož se jedná o normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v rámci spolupráce při dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování a vzhledem k jejich oblasti působnosti a dopadu se uspořádání veřejných konzultací jevilo nepřiměřené,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oblast působnosti
   Informace, které si vyměňují příslušný orgán, jemuž byla podána žádost o spolupráci („dožádaný orgán“), a příslušný orgán, který podává žádost o spolupráci („žádající orgán“), podle článku 80 směrnice 2014/65/EU, se mohou týkat těchto subjektů:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               investičního podniku, organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, kterým bylo vydáno povolení podle směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               úvěrové instituce, které bylo vydáno povolení podle směrnice Evropského parlamentu a Raday 2013/36/EU (3), poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jiné fyzické či právnické osoby nebo neregistrovaného subjektu či sdružení, které nejsou uvedeny v písmenech a) a b).
            
         
      
   
   Článek 2
   Informace vyměňované v souvislosti s investičními podniky, organizátory trhu nebo poskytovateli služeb hlášení údajů
   1.   Žádá-li příslušný orgán o spolupráci v souvislosti se subjekty uvedenými v čl. 1 písm. a), může požadovat tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               obecné informace a dokumenty týkající se založení subjektu:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           jméno subjektu, adresa ústředí a/nebo sídla, kontaktní údaje, vnitrostátní identifikační číslo subjektu a výpisy z vnitrostátních rejstříků;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           informace týkající se zakládacích dokumentů, které je subjekt povinen mít podle příslušných vnitrostátních právních předpisů;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informace uvedené v čl. 7 odst. 4 směrnice 2014/65/EU týkající se postupu udělení povolení danému subjektu, pokud tyto informace nejsou uvedeny ve veřejném rejstříku orgánu ESMA zřízeném podle čl. 8 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) č. 1095/2010;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               informace o členech vedoucího orgánu nebo osobách, které skutečně řídí činnost subjektu, které byly poskytnuty v rámci postupu udělení povolení, včetně těchto informací:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           jejich jmen, osobních identifikačních čísel (jestliže v daném členském státě existují), místa pobytu a kontaktních údajů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           postavení těchto osob v rámci subjektu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           organizačního schématu řídící struktury nebo identifikace osob odpovědných za činnosti prováděné subjektem podle směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               informace potřebné k posouzení vhodnosti členů vedoucího orgánu nebo osob, které skutečně řídí činnost subjektu, včetně těchto informací:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           informací o profesních zkušenostech;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           informací týkajících se pověsti člena vedoucího orgánu nebo výše uvedené osoby, mezi něž patří:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       informace o záznamech v rejstříku trestů nebo o trestním vyšetřování či řízení, o relevantních občanskoprávních a správních případech a disciplinárních opatřeních (včetně zákazu výkonu funkce ředitele společnosti a úpadkových, insolvenčních nebo podobných řízení), a to ve formě úředního osvědčení, je-li k dispozici, nebo jiného rovnocenného dokladu,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       informace o zahájeném vyšetřování, vymáhacím řízení, sankcích nebo jiném rozhodnutí o výkonu proti příslušné osobě,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       zamítnutí udělení registrace, povolení, členství nebo licence k výkonu obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti, odnětí, zrušení nebo ukončení takové registrace, povolení, členství nebo licence nebo vyloučení regulačním nebo správním orgánem nebo profesní organizací či sdružením,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       propuštění ze zaměstnaneckého poměru nebo ze zodpovědné funkce, ukončení fiduciárního vztahu či podobná situace;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               informace o akcionářích a členech s kvalifikovanou účastí, včetně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           seznamu osob s kvalifikovanou účastí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           v případě akcionářů, kteří jsou členy skupiny společností, organizačního schématu skupiny společností uvádějícího předmět podnikání každého podniku ve skupině s označením podniků nebo fyzických osob ve skupině, které provozují činnost podle ustanovení směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           informací a dokumentů potřebných k posouzení jejich vhodnosti;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               informace o organizační struktuře, podmínkách výkonu činnosti a plnění požadavků stanovených ve směrnici 2014/65/EU, včetně těchto informací:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           informací o politikách a postupech zajišťujících dodržování předpisů a řízení rizik, jak vyžaduje směrnice 2014/65/EU ve vztahu k subjektům a jejich vázaným zástupcům;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           záznamů o tom, jak subjekty dodržují předpisy, včetně informací uchovávaných příslušnými orgány;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           informací o organizačních a administrativních opatřeních k zabránění střetům zájmů, jak stanoví článek 23 směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           v případě investičních podniků, které vytvářejí finanční nástroje určené k prodeji zákazníkům, informací o postupu schvalování každého finančního nástroje, včetně informací o cílovém trhu a distribuční strategii, jakož i o opatřeních týkajících se přezkumu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           v případě investičních podniků informací týkajících se jejich povinností podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES (4);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           vi)
                        
                        
                           informací, které lze od investičních podniků požadovat v souvislosti s činnostmi a požadavky uvedenými v článku 16 směrnice 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               informace o povolení investičních podniků uděleném v souladu s články 5 až 10 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               informace o povolení regulovaných trhů a poskytovatelů služeb hlášení údajů uděleném v souladu s články 44, 45 a 46, resp. články 59 až 63 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               informace o výjimkách udělených či zamítnutých ve vztahu k zákazníkům, s nimiž může být na požádání zacházeno jako s profesionálními zákazníky, podle ustanovení přílohy II směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               informace o sankcích a donucovacích opatřeních vůči subjektům, včetně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           informací o sankcích uložených subjektu nebo členu vedoucího orgánu nebo osobám, které skutečně řídí činnost subjektu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           informací o porušení povinností ze strany subjektu nebo osob vykonávajících řídící funkce;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           informací o záznamech v rejstříku trestů, trestním nebo správním vyšetřování či řízení a o relevantních občanskoprávních a správních případech a disciplinárních opatřeních, a to ve formě úředního osvědčení, je-li k dispozici, nebo jiného rovnocenného dokladu;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               informace týkající se provozních činností a relevantní informace o výkonu činnosti podniku a dosavadním dodržování pravidel ve vztahu k předmětu žádosti, včetně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           informací o obchodních činnostech subjektu v souladu se směrnicí 2014/65/EU;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           interních zápisů nebo záznamů uchovávaných podniky a pobočkami pro účely kontroly příslušným orgánem;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
            
         
      
   
   2.   Pokud členský stát podle čl. 39 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby podnik ze třetí země zřídil pobočku, může příslušný orgán jiného členského státu požádat orgán příslušný k dohledu nad touto pobočkou o informace získané v souvislosti s povolením otevření pobočky od orgánu domovského státu, včetně těchto informací:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               informací relevantních pro sledování dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (5) nebo ustanovení a opatření přijatých za účelem provedení směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               odpovědi vedoucího orgánu investičního podniku ze třetí země nebo osob, jež skutečně řídí činnost daného subjektu, na dotazy příslušného orgánu.
            
         
      
   
   Článek 3
   Informace vyměňované v souvislosti s úvěrovými institucemi
   Žádá-li příslušný orgán o spolupráci v souvislosti se subjekty uvedenými v čl. 1 písm. b), může požadovat tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               informace uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), f), i) a j);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jakékoli další informace relevantní pro sledování toho, jak úvěrová instituce dodržuje nařízení (EU) č. 600/2014 nebo ustanovení a opatření přijatá za účelem provedení směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
            
         
      
   
   Článek 4
   Informace vyměňované v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 1 písm. c)
   1.   Žádá-li příslušný orgán o spolupráci v souvislosti s fyzickými osobami uvedenými v čl. 1 písm. c), může požadovat přinejmenším jméno osoby, datum a místo narození, vnitrostátní osobní identifikační číslo, adresu a kontaktní údaje.
   2.   V případě právnických osob nebo neregistrovaného subjektu či sdružení uvedených v čl. 1 písm. c) může příslušný orgán požadovat přinejmenším také dokumenty dokládající obchodní jméno a adresu sídla, poštovní adresu, pokud se liší, kontaktní údaje a vnitrostátní identifikační číslo, dále registraci právní formy v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a úplný seznam osob, které skutečně řídí činnost subjektu, jejich jméno, datum a místo narození, adresu, kontaktní údaje a vnitrostátní identifikační číslo.
   3.   Kromě toho mohou příslušné orgány požadovat informace v souvislosti s osobami poskytujícími investiční služby nebo činnosti bez požadovaného povolení nebo registrace podle směrnice 2014/65/EU, a to následující:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podrobnosti týkající se investičních služeb a činností, které jsou poskytovány;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               údaje o osobách, o nichž je známo, že byly danou fyzickou nebo právnickou osobou kontaktovány v souvislosti s poskytováním investičních služeb nebo výkonem investičních činností bez požadovaného povolení nebo registrace.
            
         
      
   
   4.   V každém případě mohou příslušné orgány v souvislosti s osobami uvedenými v čl. 1 písm. c) požadovat informace získané v souladu s nařízením (EU) č. 600/2014 nebo ustanoveními přijatými při provedení směrnice 2014/65/EU a relevantní pro sledování jejich dodržování nebo jakékoli jiné informace nezbytné pro spolupráci při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyšetřování podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
   Článek 5
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od data uvedeného jako první v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.