Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 590/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 87/449
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/590
   ze dne 28. července 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 26 odst. 9 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem účinné analýzy údajů ze strany příslušných orgánů je nezbytné, aby byly standardy a formáty používané při hlášení obchodů jednotné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tržním postupům, zkušenostem v oblasti dohledu a vývoji trhu by pro účely hlášení měl být pojem „obchod“ široký. Měl by zahrnovat nákupy a prodeje nástrojů, které musí být nahlášeny, jakož i jiné případy nabytí či pozbytí nástrojů, jež musí být nahlášeny, jelikož mohou také vyvolávat obavy v souvislosti se zneužitím trhu. Rovněž změny pomyslné hodnoty mohou vést k obavám ohledně případného zneužití trhu, jelikož jsou svou povahou srovnatelné s dodatečným nákupem nebo prodejem. Aby mohly příslušné orgány takovéto změny odlišit od ostatních nákupů a prodejů, měly by být tyto změny v hlášeních o obchodech uvedeny zvlášť.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pojem obchod by neměl zahrnovat jednání nebo události, jež nemusí být příslušným orgánům pro účely dohledu nad trhem ohlášeny. Aby bylo zajištěno, že informace o takovémto jednání a událostech nejsou v hlášeních o obchodech zahrnuty, měly by být z pojmu „obchod“ výslovně vyloučeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S cílem objasnit, které investiční podniky musí obchody hlásit, je třeba upřesnit činnosti nebo služby vedoucí k obchodu. Mělo by se tudíž mít za to, že investiční podnik provádí obchod, pokud poskytuje službu nebo vykonává činnost uvedenou v příloze I oddílu A bodech 1, 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (2), přijímá investiční rozhodnutí v souladu s diskrečním pověřením uděleným zákazníkem nebo převádí finanční nástroje na účty nebo z účtů, za předpokladu, že tyto služby nebo činnosti vedly v každém případě k obchodu. Podle čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014 by se však nemělo mít za to, že investiční podniky, které předaly pokyny vedoucí k obchodům, tyto obchody provedly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se zamezilo neohlášení obchodů či dvojímu hlášení ze strany investičních podniků, které si vzájemně předávají pokyny, měl by se investiční podnik, jenž hodlá pokyn předat, s podnikem, který tento pokyn obdrží, dohodnout na tom, zda přijímající podnik ohlásí veškeré podrobnosti o výsledném obchodu, nebo zda pokyn předá jinému investičnímu podniku. Pokud takováto dohoda neexistuje, mělo by se mít za to, že pokyn nebyl předán, a každý investiční podnik by měl podat vlastní hlášení o obchodu, jež obsahuje [veškeré] podrobnosti týkající se obchodu, který každý investiční podnik ohlašuje. Mimoto je nutno upřesnit údaje týkající se pokynu, který má být předán mezi podniky, aby bylo zajištěno, že příslušné orgány obdrží relevantní, přesné a úplné informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               K zaručení jisté a efektivní identifikace investičních podniků odpovědných za provádění obchodů by tyto podniky měly zajistit, aby byly v hlášení o obchodu podaném na základě jejich povinnosti předkládat hlášení o obchodech identifikovány pomocí ověřených, vydaných a řádně obnovených identifikačních kódů právnických osob (LEI).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               K zajištění jednotné a spolehlivé identifikace fyzických osob uvedených v hlášeních o obchodech by tyto osoby měly být identifikovány pomocí zřetězení kódu země jejich státní příslušnosti, za nímž následuje identifikační kód přidělené zemí státní příslušnosti těchto osob. Není-li tento identifikační kód k dispozici, je třeba fyzické osoby identifikovat pomocí identifikačních kódů, které jsou vytvořeny zřetězením jejich data narození a jména.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V zájmu snazšího dohledu nad trhem by identifikace zákazníků měla být jednotná, jedinečná a spolehlivá. Hlášení o obchodech by proto měla obsahovat celé jméno a datum narození zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, a zákazníci, kteří jsou právnickými osobami, by měli být identifikováni pomocí identifikačního kódu právnických osob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Osoby nebo počítačové algoritmy, jež přijímají investiční rozhodnutí, mohou být zodpovědné za zneužití trhu. K zajištění účinného dohledu nad trhem by měly být v případě, že investiční rozhodnutí přijímá jiná osoba než zákazník nebo počítačový algoritmus, tato osoba nebo algoritmus v hlášení o obchodu identifikovány pomocí jedinečných, spolehlivých a jednotných identifikačních kódů. Přijímá-li investiční rozhodnutí více než jedna osoba v investičním podniku, měla by být v hlášení uvedena osoba, která za rozhodnutí nese prvořadou odpovědnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Osoby nebo počítačové algoritmy odpovědné za určení obchodního systému za účelem přístupu nebo investičního podniku, jemuž mají být předány pokyny, či jiných podmínek souvisejících s provedením pokynu mohou být zodpovědné za zneužití trhu. Aby byl tudíž zajištěn účinný dohled nad trhem, je třeba v hlášení o obchodu identifikovat osobu nebo počítačový algoritmus v investičním podniku odpovídající za tyto činnosti. Pokud se na těchto činnostech podílí jak určitá osoba, tak i počítačový algoritmus, nebo více než jedna osoba či algoritmus, měl by investiční podnik na základě předem stanovených kritérií jednotně určovat, která osoba nebo algoritmus nesou za tyto činnosti prvořadou odpovědnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               S cílem umožnit účinné sledování trhu by měla hlášení o obchodech obsahovat přesné informace o jakékoli změně pozice investičního podniku nebo jeho zákazníka v důsledku obchodu, který musí být nahlášen, v době realizace tohoto obchodu. Investiční podniky by proto měly příslušná pole v individuálních hlášeních o obchodech vyplňovat jednotně a měly by obchod nebo jednotlivé fáze obchodu ohlásit tak, aby jejich hlášení společně poskytovala celkovou představu, která náležitě odráží změny pozice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Prodeje na krátko by měly být jako takové výslovně označeny bez ohledu na to, zda dotyčný obchod představuje prodej na krátko, nebo zda je součástí prodeje na krátko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Obzvláštní výzvou pro dohled nad trhem je účinný dohled nad trhem v případě obchodu s kombinací finančních nástrojů. Příslušný orgán potřebuje získat celkový přehled a musí být schopen posoudit obchod zvlášť s ohledem na každý finanční nástroj, který je součástí obchodu zahrnujícího více než jeden finanční nástroj. Investiční podniky, které provádějí obchody s kombinací finančních nástrojů, by proto měly ohlásit obchod pro každý finanční nástroj zvlášť a tato hlášení spojit prostřednictvím identifikačního kódu, který je na úrovni podniku pro skupinu hlášení souvisejících s realizací tohoto obchodu jedinečný.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost dohledu nad zneužíváním trhu ze strany právnických osob, měly by členské státy zajistit, aby byly identifikační kódy právnických osob vytvářeny, přidělovány a vedeny v souladu s mezinárodně stanovenými zásadami s cílem zajistit jednotnou a jedinečnou identifikaci právnických osob. Investiční podniky by měly od svých zákazníků získat identifikační kódy právnických osob před poskytnutím služeb vedoucích k ohlašovacím povinnostem s ohledem na obchody provedené jménem těchto zákazníků a tyto identifikační kódy právnických osob používat ve svých hlášeních o obchodech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               K zajištění efektivního a účinného sledování trhu by se měla hlášení o obchodech podávat pouze jednou jednomu příslušnému orgánu, který je může předat ostatním dotčeným příslušným orgánům. Pokud tudíž investiční podnik uskuteční obchod, měl by podat hlášení příslušnému orgánu domovského členského státu investičního podniku bez ohledu na to, zda se na něm podílela pobočka nebo zda podnik podávající hlášení uskutečnil obchod prostřednictvím pobočky v jiném členském státě. Uskuteční-li se obchod zcela nebo částečně prostřednictvím pobočky investičního podniku nacházející se v jiném členském státě, mělo by být hlášení podáno pouze jednou příslušnému orgánu domovského členského státu investičního podniku, pokud se příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu nedohodnou jinak. Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány hostitelského členského státu mohou vykonávat dohled nad službami, které poskytují pobočky na jejich území, musí dostávat hlášení o obchodech týkající se činnosti poboček. Z tohoto důvodu je nezbytné uvést v hlášeních podrobné údaje o činnosti poboček, aby bylo možno hlášení o obchodech předat všem dotčeným příslušným orgánům pro pobočky, které se na těchto obchodech podílejí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Pro dohled nad zneužíváním trhu jsou nezbytné úplné a přesné údaje v hlášeních o obchodech. Obchodní systémy a investiční podniky by proto měly mít metody a opatření, jež zajišťují, aby byla příslušným orgánům podávána úplná a přesná hlášení o obchodech. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na schválené mechanismy pro hlášení obchodů, jelikož ty podléhají zvláštnímu režimu stanovenému v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (3) a vztahují se na ně obdobné požadavky, co se týká zajištění úplnosti a správnosti údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Aby bylo možno vysledovat zrušení nebo opravy, měl by investiční podnik uchovávat údaje o opravách a zrušeních, které jim poskytne schválený mechanismus pro hlášení údajů v případě, že v souladu s pokyny investičního podniku zruší nebo opraví hlášení o obchodu podané jménem investičního podniku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Určení nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity umožňuje předávat hlášení o obchodech ostatním příslušným orgánům a investorům umožňuje určit příslušné orgány, jimž musí oznamovat své krátké pozice podle článků 5, 7 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 (4). Pravidla pro určování příslušného orgánu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (5) u většiny finančních nástrojů fungují účinně, proto by se neměla měnit. Je však třeba zavést nová pravidla pro nástroje, na něž se směrnice 2004/39/ES nevztahuje, konkrétně pro dluhové nástroje vydané subjektem ze třetí země, povolenky na emise a deriváty, kde podkladové aktivum nemá celosvětový identifikátor nebo se jedná o koš či index mimo EHP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Orgán ESMA vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Standardy a formáty údajů pro hlášení obchodů
   Hlášení o obchodu obsahuje veškeré podrobnosti uvedené v tabulce 2 přílohy I, které se týkají dotčených finančních nástrojů. Veškeré podrobnosti, které mají být uvedeny v hlášeních o obchodech, se předkládají v souladu se standardy a formáty stanovenými v tabulce 2 přílohy I, v elektronické a strojově čitelné formě a ve společném vzoru XML v souladu s metodikou ISO 20022.
   Článek 2
   Význam pojmu „obchod“
   1.   Pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 představuje obchod nabytí či pozbytí finančního nástroje podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014.
   2.   Nabytí uvedené v odstavci 1 zahrnuje:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nákup finančního nástroje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               uzavření derivátové smlouvy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zvýšení pomyslné hodnoty derivátové smlouvy.
            
         
      
   
   3.   Pozbytí uvedené v odstavci 1 zahrnuje:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               prodej finančního nástroje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               ukončení derivátové smlouvy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               snížení pomyslné hodnoty derivátové smlouvy.
            
         
      
   
   4.   Pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 zahrnuje pojem „obchod“ rovněž současné nabytí a pozbytí finančního nástroje, nedojde-li ke změně vlastnictví daného finančního nástroje, vyžaduje se však uveřejnění provedeného obchodu podle článků 6, 10, 20 nebo 21 nařízení (EU) č. 600/2014.
   5.   Pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 obchod nezahrnuje:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               obchody zajišťující financování vymezené v čl. 3 bodu 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 (7);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               smlouvu uzavřenou výhradně pro účely clearingu a vypořádání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               vypořádání vzájemných závazků mezi stranami, kdy je převeden čistý závazek;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               nabytí nebo pozbytí, které je pouze výsledkem činnosti v rámci úschovy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               postoupení nebo novaci derivátové smlouvy po provedení obchodu, kdy je jedna ze stran derivátové smlouvy nahrazena třetí stranou;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               kompresi portfolia;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               vytvoření nebo vyplacení podílových jednotek subjektu kolektivního investování správcem subjektu kolektivního investování;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               výkon práva vyplývajícího z finančního nástroje nebo konverzi konvertibilního dluhopisu a výsledný obchod s podkladovým finančním nástrojem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               vytvoření, skončení platnosti nebo splacení finančního nástroje v důsledku předem stanovených smluvních podmínek nebo v důsledku povinných událostí, která jsou mimo kontrolu investora, kdy v okamžiku vytvoření, skončení platnosti či splacení finančního nástroje investor nepřijímá žádné investiční rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               snížení nebo zvýšení pomyslné hodnoty derivátové smlouvy v důsledku předem stanovených smluvních podmínek nebo povinných událostí, kdy v okamžiku změny pomyslné hodnoty nepřijímá investor žádné investiční rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               změnu složení indexu nebo koše, k níž dojde po uskutečnění obchodu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               nabytí na základě plánu reinvestování dividend;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               nabytí nebo pozbytí na základě programu pobídek ve formě zaměstnaneckých akcií nebo v důsledku správy nenárokovaného majetku v úschově či nároků na zbytkové zlomkové akcie na základě událostí v podniku nebo v rámci programů snižování podílů, jsou-li splněna všechna tato kritéria:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           data nabytí či pozbytí jsou stanovena předem a jsou zveřejněna v předstihu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           investiční rozhodnutí týkající se nabytí nebo pozbytí, které přijme investor, představuje volbu investora ohledně uzavření obchodu, aniž by bylo možno podmínky obchodu jednostranně změnit;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           mezi investičním rozhodnutím a realizací obchodu existuje prodleva v délce nejméně deseti pracovních dnů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           hodnota obchodu je v případě jednorázového obchodu konkrétního investora investujícího do konkrétního nástroje omezena ekvivalentem 1 000 EUR, nebo v případě, vede-li ujednání k více obchodům, je kumulativní hodnota obchodů konkrétního investora investujícího do konkrétního nástroje omezena ekvivalentem 500 EUR za kalendářní měsíc;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               nabídku na výměnu a odkoupení dluhopisu či jiné formy dluhových cenných papírů, pokud jsou podmínky nabídky stanoveny předem a zveřejněny v předstihu a investiční rozhodnutí představuje volbu investora ohledně uzavření obchodu, aniž by bylo možno podmínky obchodu jednostranně změnit;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               o)
            
            
               nabytí nebo pozbytí, které je pouze výsledkem převodu kolaterálu.
            
         
      
   
   Vyloučení stanovené v prvním pododstavci písm. a) se nevztahuje na obchody zajišťující financování, u nichž je protistranou Evropský systém centrálních bank.
   Vyloučení stanovené v prvním pododstavci písm. i) se nevztahuje na primární veřejné nabídky akcií nebo sekundární veřejné nabídky akcií či umisťování ani na vydávání dluhopisů.
   Článek 3
   Význam pojmu „provedení obchodu“
   1.   Má se za to, že investiční podnik provedl obchod ve smyslu článku 2, pokud poskytne některou z níže uvedených služeb nebo vykoná některou z níže uvedených činností vedoucích k obchodu:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přijetí a předání pokynů ve vztahu k jednomu či několika finančním nástrojům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               provedení pokynů jménem zákazníků;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               obchodování na vlastní účet;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               přijetí investičního rozhodnutí v souladu s diskrečním pověřením uděleným zákazníkem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               převod finančních nástrojů na účet nebo z účtů.
            
         
      
   
   2.   Pokud investiční podnik předal pokyn v souladu s článkem 4, nemá se za to, že provedl obchod.
   Článek 4
   Předání pokynu
   1.   V případě investičního podniku předávajícího pokyn podle čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014 (dále jen „předávající podnik“) se má za to, že tento pokyn předal, pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pokyn byl obdržen od jeho zákazníka nebo vyplývá z jeho rozhodnutí týkajícího se nabytí či pozbytí určitého finančního nástroje v souladu s diskrečním pověřením, jež mu bylo uděleno jedním či více zákazníky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               předávající podnik předal údaje o pokynu uvedené v odstavci 2 jinému investičnímu podniku (dále jen „přijímající podnik“);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               na přijímající podnik se vztahuje ustanovení čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 a tento podnik souhlasí s ohlášením obchodu vyplývajícího z dotčeného pokynu či předáním údajů o pokynu v souladu s tímto článkem jinému investičnímu podniku.
            
         
      
   
   Pro účely prvního pododstavce písm. c) je v dohodě stanovena lhůta pro poskytnutí údajů o pokynu ze strany předávajícího podniku přijímajícímu podniku a je v ní uvedeno, že před podáním hlášení o obchodu nebo předáním pokynu v souladu s tímto článkem přijímající podnik ověří, zda obdržené údaje o pokynu neobsahují zjevné chyby či chybějící údaje.
   2.   V souladu s odstavcem 1 se předávají níže uvedené údaje o pokynu, jsou-li pro daný pokyn relevantní:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               identifikační kód finančního nástroje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               údaj o tom, zda se pokyn týká nabytí či pozbytí finančního nástroje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               cena a množství uvedené v pokynu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               označení a údaje zákazníka předávajícího podniku pro účely pokynu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               označení a údaje osoby s rozhodovací pravomocí s ohledem na daného zákazníka, je-li investiční rozhodnutí přijato na základě oprávnění k zastupování;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               informace k identifikaci prodeje na krátko;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               informace k identifikaci osoby nebo algoritmu odpovědného za investiční rozhodnutí v rámci předávajícího podniku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               země pobočky investičního podniku dohlížející na osobu odpovědnou za investiční rozhodnutí a země pobočky investičního podniku, která obdržela pokyn od zákazníka nebo přijala investiční rozhodnutí pro zákazníka v souladu s diskrečním oprávněním, které jí zákazník udělil;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               u pokynu týkajícího se komoditních derivátů údaj o tom, zda se má obchod uskutečnit za účelem snížení rizika objektivně měřitelným způsobem v souladu s článkem 57 směrnice 2014/65/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               kód identifikující předávající podnik.
            
         
      
   
   Pro účely prvního pododstavce písm. d) je v případě, je-li zákazníkem fyzická osoba, tento zákazník označen v souladu s článkem 6.
   Pro účely prvního pododstavce písm. j) je v případě, byl-li předaný pokyn obdržen od předchozího podniku, který pokyn nepředal v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku, kódem kód identifikující předávající podnik. Pokud byl předaný pokyn obdržen od předchozího předávajícího podniku v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku, je kódem podle prvního pododstavce písm. j) kód identifikující předchozí předávající podnik.
   3.   Existuje-li ve vztahu k danému pokynu více než jeden předávající podnik, je nutno údaje o pokynu uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. d) až i) uvést s ohledem na zákazníka prvního předávajícího podniku.
   4.   Jedná-li se o souhrnný pokyn pro několik zákazníků, je nutno informace uvedené v odstavci 2 předat pro každého zákazníka.
   Článek 5
   Identifikace investičního podniku provádějícího obchod
   1.   Investiční podnik, který obchod provádí, zajistí, aby byl v hlášení o obchodu, které je předloženo podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, identifikován pomocí ověřeného, vydaného a řádně obnoveného identifikačního kódu právnické osoby podle normy ISO 17442.
   2.   Investiční podnik, který obchod provádí, zajistí, aby byly referenční údaje týkající se jeho identifikačního kódu právnické osoby obnoveny v souladu s podmínkami akreditovaných místních operačních jednotek celosvětového systému identifikačních kódů právnických osob.
   Článek 6
   Informace k identifikaci fyzických osob
   1.   Fyzická osoba je v hlášení o obchodu identifikována pomocí označení vyplývajícího ze zřetězení kódu ISO 3166-1 alfa-2 (dvoumístný kód země) země státní příslušnosti dotyčné osoby, za nímž následuje vnitrostátní identifikační kód zákazníka uvedený v příloze II podle státní příslušnosti dotyčné osoby.
   2.   Vnitrostátní identifikační kód zákazníka uvedený v odstavci 1 je přidělen podle úrovní priority stanovených v příloze II, přičemž se pro dotyčnou osobu použije identifikační kód nejvyšší priority bez ohledu na to, zda je tento identifikační kód investičnímu podniku již znám.
   3.   Je-li určitá fyzická osoba státním příslušníkem více než jednoho státu Evropského hospodářského prostoru (EHP), použije se kód země první státní příslušnosti v abecedním pořadí podle kódu ISO 3166-1 alfa-2 a identifikační kód této státní příslušnosti přidělený podle odstavce 2. Je-li dotyčná osoba státním příslušníkem země mimo EHP, použije se identifikační kód nejvyšší priority v souladu s polem odkazujícím na „všechny ostatní země“ v příloze II. Je-li daná osoba státním příslušníkem státu EHP i země mimo EHP, použije se kód země podle státní příslušnosti státu EHP a identifikační kód nejvyšší priority této státní příslušnosti přidělený podle odstavce 2.
   4.   Pokud identifikační kód přidělený podle odstavce 2 odkazuje na CONCAT, je fyzická osoba investičním podnikem identifikována pomocí zřetězení níže uvedených prvků v daném pořadí:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               datum narození dotyčné osoby ve formátu RRRRMMDD;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               prvních pět znaků křestního jména;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               prvních pět znaků příjmení.
            
         
      
   
   5.   Pro účely odstavce 4 jsou u jmen vyloučeny předpony a křestní jména a příjmení kratší než pět znaků se doplní o znak „#“, aby bylo zajištěno, že odkazy na jména a příjmení v souladu s odstavcem 4 obsahují pět znaků. Všechny znaky jsou uvedeny velkými písmeny. Nepoužívají se apostrofy, diakritická znaménka, pomlčky, interpunkční znaménka nebo mezery.
   Článek 7
   Údaje o totožnosti zákazníka a identifikační kód a údaje osoby s rozhodovací pravomocí
   1.   Hlášení, které se týká obchodu provedeného jménem zákazníka, jenž je fyzickou osobou, obsahuje celé jméno a datum narození zákazníka, jak je uvedeno v polích 9, 10, 11, 18, 19 a 20 tabulky 2 v příloze I.
   2.   Není-li zákazník osobou, která v souvislosti s tímto obchodem přijala investiční rozhodnutí, je v hlášení o obchodu identifikována osoba, která toto rozhodnutí učinila jménem zákazníka, jak je uvedeno v polích 12 až 16 pro kupujícího a v polích 21 až 24 pro prodávajícího v tabulce 2 přílohy I.
   Článek 8
   Identifikace osoby nebo počítačového algoritmu odpovědného za investiční rozhodnutí
   1.   Pokud investiční rozhodnutí o nabytí či pozbytí určitého finančního nástroje přijme určitá osoba nebo počítačový algoritmus v rámci investičního podniku, jsou tato osoba nebo počítačový algoritmus identifikovány v poli 57 tabulky 2 v příloze I. Investiční podnik tuto osobu nebo počítačový algoritmus identifikuje pouze tehdy, je-li investiční rozhodnutí přijato jménem samotného investičního podniku, nebo jménem zákazníka v souladu s diskrečním pověřením uděleným zákazníkem.
   2.   Pokud investiční rozhodnutí přijímá více než jedna osoba v investičním podniku, určí investiční podnik osobu, která za toto rozhodnutí nese prvořadou odpovědnost. Osoba, která má za investiční rozhodnutí prvořadou odpovědnost, se určí podle kritérií, jež investiční podnik stanovil předem.
   3.   Odpovídá-li za investiční rozhodnutí podle odstavce 1 počítačový algoritmus v rámci investičního podniku, připojí investiční podnik v hlášení o obchodu informace k identifikaci počítačového algoritmu. Dotyčné informace splňují tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jsou jedinečné pro každý soubor kódů nebo obchodní strategii, která představuje algoritmus, bez ohledu na finanční nástroje nebo trhy, na něž se algoritmus vztahuje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               používají se důsledně, odkazuje-li se na algoritmus či jeho verzi, jakmile jsou přiděleny;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jsou po celou dobu jedinečné.
            
         
      
   
   Článek 9
   Identifikace osoby nebo počítačového algoritmu odpovědného za provedení obchodu
   1.   Pokud osoba nebo počítačový algoritmus v rámci investičního podniku, který obchod provádí, určuje obchodní systém, systematického internalizátora nebo organizovanou obchodní platformu nacházející se mimo Unii za účelem přístupu, podniky, jimž má být pokyn předán, či jiné podmínky související s provedením pokynu, jsou tato osoba nebo počítačový algoritmus identifikovány v poli 59 tabulky 2 v příloze I.
   2.   Odpovídá-li za provedení obchodu určitá osoba v rámci investičního podniku, připojí investiční podnik v hlášení o obchodu informace k identifikaci této osoby v souladu s článkem 6.
   3.   Pokud za provedení obchodu odpovídá počítačový algoritmus v rámci investičního podniku, připojí investiční podnik informace k identifikaci počítačového algoritmu v souladu s čl. 8 odst. 3.
   4.   Pokud se na provedení obchodu podílí určitá osoba i počítačový algoritmus, nebo pokud se na něm podílí více či než jedna osoba či více než jeden algoritmus, určí investiční podnik, která osoba či počítačový algoritmus nese prvořadou odpovědnost za provedení obchodu. Osoba nebo počítačový algoritmus přebírající prvořadou odpovědnost za provedení obchodu se určí v souladu s kritérii, která investiční podnik stanovil předem.
   Článek 10
   Informace k identifikaci použitelné výjimky
   Hlášení o obchodech identifikují použitelnou výjimku podle článku 4 nebo podle článku 9 nařízení (EU) č. 600/2014, v jejímž rámci se obchod uskutečnil, v souladu s polem 61 tabulky 2 v příloze I tohoto nařízení.
   Článek 11
   Informace k identifikaci prodeje na krátko
   1.   V hlášeních o obchodech jsou identifikovány obchody, které v době uskutečnění představují prodej na krátko nebo jsou součástí prodeje na krátko, v souladu s polem 62 tabulky 2 v příloze I.
   2.   Investiční podnik se všemožně vynasnaží určit prodeje na krátko, při nichž je jeho zákazník prodávajícím, včetně případu, kdy investiční podnik shromažďuje pokyny od několika zákazníků. Investiční podnik identifikuje tyto prodeje na krátko v hlášení o obchodu v souladu s polem 62 tabulky 2 v příloze I.
   3.   Pokud investiční podnik uskutečňuje prodej na krátko vlastním jménem, v hlášení o obchodu uvede, zda se prodej na krátko uskutečnil na základě jeho činností v rámci tvorby trhu nebo v rámci činnosti primárního dealera na základě výjimky stanovené v článku 17 nařízení (EU) č. 236/2012.
   Článek 12
   Ohlášení obchodu v případě kombinace finančních nástrojů
   Pokud investiční podnik provede obchod zahrnující dva či více finančních nástrojů, ohlásí obchod pro každý finanční nástroj zvlášť a tato hlášení spojí prostřednictvím identifikačního kódu, jenž je na úrovni podniku jedinečný pro skupinu hlášení, která se týkají tohoto obchodu, jak je uvedeno v poli 40 tabulky 2 v příloze I.
   Článek 13
   Podmínky, za nichž jsou vytvářeny, přidělovány a vedeny identifikační kódy právnických osob
   1.   Členské státy zajistí, aby identifikační kódy právnických osob byly vytvářeny, přidělovány a vedeny v souladu s těmito zásadami:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               specifičnost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přesnost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               konzistentnost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               neutralita;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               spolehlivost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               otevřený zdroj;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               flexibilita;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               přizpůsobitelnost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               přístupnost.
            
         
      
   
   Členské státy rovněž zajistí, aby byly identifikační kódy právnických osob vytvářeny, přidělovány a vedeny na základě jednotných celosvětových provozních norem, aby se na ně vztahoval rámec správy stanovený Výborem pro regulatorní dohled nad celosvětovým systémem identifikačních kódů právnických osob a aby byly dostupné za přiměřenou cenu.
   2.   Investiční podnik neposkytne službu vedoucí k povinnosti předložit hlášení o obchodu uzavřeném jménem zákazníka, u nějž přichází v úvahu identifikační kód právnické osoby, předtím, než od tohoto zákazníka získá identifikační kód právnické osoby.
   3.   Investiční podnik zajistí, aby délka a konstrukce kódu vyhovovala normě ISO 17442 a aby byl tento kód vložen do celosvětové databáze identifikačních kódů právnických osob, kterou spravuje centrální operační jednotka určená Výborem pro regulatorní dohled nad celosvětovým systémem identifikačních kódů právnických osob, a aby se vztahoval na dotyčného zákazníka.
   Článek 14
   Hlášení obchodů provedených pobočkami
   1.   Investiční podnik ohlásí obchody, které byly zcela nebo částečně provedeny prostřednictvím jejich pobočky, příslušnému orgánu domovského členského státu investičního podniku, pokud se příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu nedohodnou jinak.
   2.   Pokud investiční podnik provede obchod zcela nebo částečně prostřednictvím své pobočky, ohlásí obchod pouze jednou.
   3.   Mají-li být v hlášení o obchodu vloženy údaje o kódu země s ohledem na pobočku investičního podniku v souladu s poli 8, 17, 37, 58 nebo 60 tabulky 2 v příloze I kvůli skutečnosti, že se dotyčný obchod uskutečnil zcela nebo částečně prostřednictvím této pobočky, uvede investiční podnik v hlášení o obchodu pro příslušnou pobočku kód země podle ISO 3166 ve všech těchto případech:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pokud pobočka obdržela pokyn od zákazníka nebo přijala investiční rozhodnutí pro zákazníka v souladu s diskrečním pověřením uděleným tímto zákazníkem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pokud má pobočka dohledovou odpovědnost za osobu odpovědnou za dotyčné investiční rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pokud má pobočka dohledovou odpovědnost za osobu odpovědnou za provedení obchodu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               pokud se obchod uskutečnil v obchodním systému nebo organizované obchodní platformě nacházející se mimo Unii na základě členství pobočky v tomto obchodním systému nebo organizované obchodní platformě.
            
         
      
   
   4.   Pokud se na pobočku investičního podniku nevztahuje jeden či více případů uvedených v odstavci 3, vyplní se v příslušných polích v tabulce 2 přílohy I kód země ISO pro domovský členský stát investičního podniku nebo v případě podniku ze třetí země kód země, v níž má podnik své ústředí nebo sídlo.
   5.   Pobočka podniku ze třetí země předloží hlášení o obchodu příslušnému orgánu, který pobočce udělil povolení. Pobočka podniku ze třetí země vyplní v příslušných polích v tabulce 2 přílohy I kód země ISO pro členský stát příslušného orgánu, který udělil povolení.
   Pokud investiční podnik ze třetí země zřídil pobočky ve více než jednom členském státě Unie, zvolí si tyto pobočky společně jeden z příslušných orgánů ze členských států, jemuž budou zasílána hlášení o obchodech podle odstavců 1 až 3.
   Článek 15
   Metody a opatření pro hlášení finančních obchodů
   1.   Metody a opatření pro vypracování a předkládání hlášení o obchodech ze strany obchodních systémů a investičních podniků zahrnují:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               systémy, které zajišťují bezpečnost a důvěrnost nahlášených údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               mechanismy pro ověřování zdroje hlášení o obchodu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               bezpečnostní opatření, která umožňují včasné obnovení hlášení v případě selhání systému hlášení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               mechanismy k určení chyb a chybějících údajů v hlášeních o obchodech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               mechanismy, které mají zabránit dvojímu hlášení obchodů, včetně v případě, kdy investiční podnik využívá obchodní systém za účelem hlášení údajů o obchodech, jež investiční podnik uskutečnil prostřednictvím systémů obchodního systému v souladu s čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 600/2014;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               mechanismy, které zajišťují, že obchodní systém předkládá hlášení pouze jménem těch investičních podniků, které se rozhodly využívat obchodní systém, aby zasílal hlášení jejich jménem v případě obchodů uskutečněných prostřednictvím systémů obchodního systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               mechanismy, které mají zamezit ohlášení obchodu v případě, že neexistuje povinnost předložit hlášení podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, a to z toho důvodu, že se neuskutečnil obchod ve smyslu článku 2 tohoto nařízení, nebo z toho důvodu, že nástroj, který je předmětem dotyčného obchodu, nespadá do oblasti působnosti čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               mechanismy k identifikaci neohlášených obchodů, u nichž existuje povinnost předložit hlášení podle článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014, včetně případů, kdy hlášení o obchodech, která dotčený příslušný orgán zamítl, nebyla úspěšně podána znovu.
            
         
      
   
   2.   Jestliže obchodní systém nebo investiční podnik zjistí v hlášení o obchodu, které bylo předloženo příslušnému orgánu, chybu či chybějící údaj, nepředložení hlášení o obchodu včetně případu, kdy nebylo zamítnuté hlášení o obchodu podáno znovu u obchodů, jež musí být nahlášeny, nebo ohlášení obchodu, u něhož povinnost předložit hlášení neexistuje, neprodleně o této skutečnosti vyrozumí dotčený příslušný orgán.
   3.   Investiční podniky zavedou opatření, která zajišťují, aby byla jejich hlášení o obchodech úplná a přesná. Tato opatření zahrnují ověření jejich postupu předkládání hlášení a pravidelné sesouhlasení obchodních záznamů útvaru sjednávání obchodů (front office) se vzorky údajů, které jim za tímto účelem poskytly jejich příslušné orgány.
   4.   Pokud příslušné orgány vzorky údajů neposkytnou, provedou investiční podniky sesouhlasení obchodních záznamů útvaru sjednávání obchodů s informacemi obsaženými v hlášeních o obchodech, která byla předložena příslušným orgánům, nebo v hlášeních o obchodech, která jejich jménem podaly schválené mechanismy pro hlášení obchodů nebo obchodní systémy. Sesouhlasení zahrnuje ověření včasnosti hlášení, přesnosti a úplnosti jednotlivých datových polí a jejich soulad se standardy a formáty stanovenými v tabulce 2 přílohy I.
   5.   Investiční podniky zavedou opatření, která zajišťují, aby jejich hlášení o obchodech společně odrážela veškeré změny jejich pozice a pozice zákazníků u dotčených finančních nástrojů v okamžiku uskutečnění obchodů s finančními nástroji.
   6.   Pokud schválený mechanismus pro hlášení obchodů v souladu s pokyny investičního podniku zruší nebo opraví hlášení o obchodu, které bylo předloženo jménem investičního podniku, uchovává investiční podnik údaje o opravách a zrušeních, jež mu poskytl schválený mechanismus pro hlášení obchodů.
   7.   Hlášení uvedená v čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 se zasílají příslušnému orgánu domovského členského státu obchodního systému.
   8.   Příslušné orgány používají při vzájemné výměně hlášení o obchodech zabezpečené elektronické komunikační kanály.
   Článek 16
   Určení nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity
   1.   V případě převoditelného cenného papíru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU, povolenky na emise nebo podílové jednotky subjektu kolektivního investování se nejrelevantnější trh z hlediska likvidity pro daný finanční nástroj (dále jen „nejrelevantnější trh“) určí jednou za kalendářní rok na základě údajů z předchozího kalendářního roku, pokud byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován na počátku předchozího kalendářního roku, a sice takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               u nástrojů přijatých k obchodování na jednom či více regulovaných trzích je nejrelevantnějším trhem regulovaný trh, na němž byl v předchozím kalendářním roce u daného nástroje obrat vymezený v čl. 17 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (8) nejvyšší;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               u nástrojů, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích, je nejrelevantnějším trhem mnohostranný obchodní systém, kde byl v předchozím kalendářním roce u daného nástroje obrat nejvyšší;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pro účely písmena a) a b) se nejvyšší obrat vypočítá s vyloučením veškerých obchodů, které využívají výjimky s ohledem na předobchodní transparentnost podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení (EU) č. 600/2014.
            
         
      
   
   2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku je v případě, že převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU, povolenka na emise nebo podílová jednotka subjektu kolektivního investování nebyly přijaty k obchodování nebo obchodovány na začátku předchozího kalendářního roku, nebo v případě nedostatečných či neexistujících údajů pro výpočet obratu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku za účelem určení nejrelevantnějšího trhu pro tento finanční nástroj nejrelevantnějším trhem pro daný finanční nástroj trh členského státu, v němž byla poprvé podána žádost o přijetí k obchodování nebo ve kterém byl nástroj poprvé obchodován.
   3.   V případě převoditelného cenného papíru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU nebo nástroje peněžního trhu, jehož emitent je usazen v Unii, je nejrelevantnějším trhem trh členského státu, ve kterém se nachází sídlo emitenta.
   4.   V případě převoditelného cenného papíru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU nebo nástroje peněžního trhu, jehož emitent je usazen mimo Unii, je nejrelevantnějším trhem trh členského státu, ve kterém byla poprvé podána žádost o přijetí k obchodování s daným finančním nástrojem nebo ve kterém byl finanční nástroj poprvé obchodován v obchodním systému.
   5.   V případě finančního nástroje, kterým je derivátová smlouva nebo rozdílová smlouva či převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU, se nejrelevantnější trh určí takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               je-li podkladovým aktivem u finančního nástroje převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU nebo povolenka na emise, která je přijata k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodovaná v mnohostranném obchodním systému, je nejrelevantnějším trhem trh považovaný za nejrelevantnější pro podkladový cenný papír v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               je-li podkladovým aktivem u finančního nástroje převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. b) směrnice 2014/65/EU nebo nástroj peněžního trhu, který je přijat k obchodování nebo regulovaném trhu nebo obchodovaný v mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému, je nejrelevantnějším trhem trh, který se pokládá za nejrelevantnější pro podkladový finanční nástroj v souladu s odstavcem 3 nebo 4 tohoto článku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               je-li podkladovým aktivem u finančního nástroje koš, který obsahuje finanční nástroje, je nejrelevantnějším trhem trh členského státu, ve kterém byl finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               je-li podkladovým aktivem u finančního nástroje index, který obsahuje finanční nástroje, je nerelevantnějším trhem trh členského státu, ve kterém byl finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               je-li podkladovým aktivem u finančního nástroje derivát přijatý k obchodování nebo obchodovaný v obchodním systému, je nejrelevantnějším trhem trh členského státu, ve kterém je tento derivát přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému.
            
         
      
   
   6.   V případě finančních nástrojů, na něž se odstavce 1 až 5 nevztahují, je nejrelevantnějším trhem trh členského státu obchodního systému, kde byl finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo kde byl finanční nástroj poprvé obchodován.
   Článek 17
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   Ustanovení čl. 2 odst. 5 druhého pododstavce se však použije dvanáct měsíců ode dne vstupu aktu v přenesené pravomoci, který Komise přijala podle čl. 4 odst. 9 nařízení (EU) 2015/2365, v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (viz strana 126 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (viz strana 387 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Tabulka 1
      
      
         Legenda k tabulce 2
      
      
         
         
         
         
            
               
                  SYMBOL
               
               
                  DRUH ÚDAJŮ
               
               
                  DEFINICE
               
            
            
               
                  {ALPHANUM-n}
               
               
                  Až n alfanumerických znaků
               
               
                  Volný text
               
            
            
               
                  {CFI_CODE}
               
               
                  6 znaků
               
               
                  Kód ISO 10962 klasifikace finančních nástrojů
               
            
            
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
               
                  2 alfanumerické znaky
               
               
                  Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2
               
            
            
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
               
                  3 alfanumerické znaky
               
               
                  Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217
               
            
            
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
               
                  Formát data a času podle ISO 8601
               
               
                  Datum a čas v následujícím formátu:
                  RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „RRRR“ představuje rok;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „MM“ měsíc;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „DD“ den;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „hh“ představuje hodinu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „mm“ minutu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).
                           
                        
                     
                  
                  Data a časy se uvádějí v UTC.
               
            
            
               
                  {DATEFORMAT}
               
               
                  Formát data podle ISO 8601
               
               
                  Formátování dat:
                  RRRR-MM-DD
               
            
            
               
                  {DECIMAL-n/m}
               
               
                  Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky
               
               
                  Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              desetinný oddělovač je „.“ (tečka);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);
                           
                        
                     
                  
                  Hodnoty jsou zaokrouhleny a nezkráceny.
               
            
            
               
                  {INDEX}
               
               
                  4 alfabetické znaky
               
               
                  „EONA“ – EONIA
                  „EONS“ – EONIA SWAP
                  „EURI“ – EURIBOR
                  „EUUS“ – EURODOLLAR
                  „EUCH“ – EuroSwiss
                  „GCFR“ – GCF REPO
                  „ISDA“ – ISDAFIX
                  „LIBI“ – LIBID
                  „LIBO“ – LIBOR
                  „MAAA“ – Muni AAA
                  „PFAN“ – Pfandbriefe
                  „TIBO“ – TIBOR
                  „STBO“ – STIBOR
                  „BBSW“ – BBSW
                  „JIBA“ – JIBAR
                  „BUBO“ – BUBOR
                  „CDOR“ – CDOR
                  „CIBO“ – CIBOR
                  „MOSP“ – MOSPRIM
                  „NIBO“ – NIBOR
                  „PRBO“ – PRIBOR
                  „TLBO“ – TELBOR
                  „WIBO“ – WIBOR
                  „TREA“ – Státní pokladniční poukázky
                  „SWAP“ – Swapy
                  „FUSW“ – Termínované swapy
               
            
            
               
                  {INTEGER-n}
               
               
                  Celé číslo celkem až nmístné
               
               
                  Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty
               
            
            
               
                  {ISIN}
               
               
                  12 alfanumerických znaků
               
               
                  Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166
               
            
            
               
                  {LEI}
               
               
                  20 alfanumerických znaků
               
               
                  Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442
               
            
            
               
                  {MIC}
               
               
                  4 alfanumerické znaky
               
               
                  Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383
               
            
            
               
                  {NATIONAL_ID}
               
               
                  35 alfanumerických znaků
               
               
                  Identifikátor je odvozen v souladu s článkem 6 a tabulkou v příloze II.
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Údaje, které se mají vykazovat v hlášeních o obchodech
      
      Vyplnění všech polí je povinné, pokud není uvedeno jinak.
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  POLE
               
               
                  OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN
               
               
                  FORMÁTY A STRANDARDY PRO PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ
               
            
            
               
                  1
               
               
                  Status hlášení
               
               
                  Údaj o tom, zda hlášení o obchodech je nové, nebo jde o zrušení.
               
               
                  „NEWT“ – nové
                  „CANC“ – zrušení
               
            
            
               
                  2
               
               
                  Referenční číslo obchodu
               
               
                  Identifikační číslo, které je u každého hlášení o obchodech pro podnik provádějící pokyny jedinečné.
                  Pokud podle čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 předloží obchodní systém hlášení o obchodech jménem podniku, na který se nařízení (EU) č. 600/2014 nevztahuje, obchodní systém musí vyplnit toto pole číslem, které bylo interně vygenerováno tímto obchodním systémem a které je jedinečné pro každé hlášení o obchodech předložené tímto obchodním systémem.
               
               
                  {ALPHANUM-52}
               
            
            
               
                  3
               
               
                  Identifikační kód obchodů v obchodním systému
               
               
                  To je číslo vygenerované obchodními systémy a šířené kupujícími i prodávajícími stranami v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (1).
                  Vyplnění tohoto pole se vyžaduje pouze u tržní strany obchodu provedeného v určitém obchodním systému.
               
               
                  {ALPHANUM-52}
               
            
            
               
                  4
               
               
                  Identifikační kód subjektu provádějícího obchod
               
               
                  Kód používaný k identifikaci subjektu provádějícího obchod.
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  5
               
               
                  Investiční podnik, na nějž se vztahuje směrnice 2014/65/EU
               
               
                  Uvádí, zda subjekt označený v poli 4 je investiční podnik, na nějž se vztahuje čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.
               
               
                  „true“ – ano
                  „false“ – ne
               
            
            
               
                  6
               
               
                  Identifikační kód subjektu podávajícího hlášení
               
               
                  Kód používaný k identifikaci subjektu podávajícího hlášení o obchodech příslušnému orgánu v souladu s čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 600/2014.
                  Podává-li hlášení podnik provádějící obchod přímo příslušnému orgánu, musí být vyplněno kódem LEI podniku provádějícího obchod (pokud podnik provádějící obchod je právnickou osobou).
                  Podává-li hlášení obchodní systém, vyplní se kód LEI provozovatele obchodního systému.
                  Podává-li hlášení schválený mechanismus pro hlášení obchodů (ARM), vyplní se kód LEI schváleného mechanismu pro hlášení obchodů (ARM).
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  
                     Údaje o kupujícím
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              U společných účtů se pole 7–11 u každého kupujícího opakují.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, informace v polích 7–15 vyplní přijímající podnik v hlášení přijímajícího podniku, a to informacemi obdrženými od předávajícího podniku.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Týká-li se předání pokynu, který nesplnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, zachází přijímající podnik s předávajícím podnikem jako s kupujícím.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  7
               
               
                  Identifikační kód kupujícího
               
               
                  Kód použitý k identifikaci nabyvatele finančního nástroje.
                  Je-li nabyvatelem právnická osoba, použije se kód LEI nabyvatele.
                  Je-li nabyvatelem jiná než právnická osoba, použije se identifikátor uvedený v článku 6.
                  Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která využívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost nabyvatele, použije se kód LEI ústřední protistrany.
                  Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která nevyužívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost nabyvatele, použije se kód MIC daného obchodního systému nebo organizované obchodní platformy mimo Unii.
                  Je-li nabyvatelem investiční podnik, který působí jako systematický internalizátor, použije se kód LEI systematického internalizátora.
                  „INTC“ se použije k označení souhrnného účtu klienta v rámci investičního podniku za účelem vykázání převodu na uvedený účet nebo z něj se souvisejícím přiřazením k jednotlivému klientovi (jednotlivým klientům) z uvedeného účtu nebo na něj.
                  U opcí a swapcí je kupující protistranou, která má právo uplatnit opci, a prodávající protistranou, která opci prodává a získává prémii.
                  U futures a forwardů, které se netýkají měny, je kupující protistranou, která kupuje nástroj, a prodávající protistranou, která nástroj prodává.
                  U swapů týkajících se cenných papírů je kupující protistranou, která nese riziko pohybu ceny podkladového cenného papíru a získává částku jistiny. Prodávající je protistranou, která hradí částku jistiny.
                  U swapů týkajících se úrokových sazeb nebo inflačních indexů je kupující protistranou, která platí pevnou sazbu. Prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu. U bazických úrokových swapů (s proměnlivými sazbami) je kupující protistranou, která hradí rozpětí, a prodávající je protistranou, která inkasuje rozpětí.
                  U měnových swapů a forwardů a křížových měnových swapů je kupující protistranou, která získává měnu první v abecedním pořadí dle normy ISO 4217, a prodávající protistranou, která tuto měnu dodává.
                  U dividendových swapů je kupující protistranou, která získává ekvivalentní skutečnou výplatu dividend. Prodávající je protistranou, která vyplácí dividendu a inkasuje pevnou sazbu.
                  U derivátových nástrojů pro převod úvěrového rizika s výjimkou opcí a swapcí je kupující protistranou, která pořizuje zajištění. Prodávající je protistranou, která zajištění prodává.
                  U derivátové smlouvy na komoditu je kupující protistranou, která získává komoditu specifikovanou v hlášení, a prodávající je protistranou, která komoditu dodává.
                  U dohod o budoucí úrokové sazbě je kupující protistranou, která hradí pevnou sazbu, a prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu.
                  V případě navýšení pomyslné hodnoty je kupující totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původního obchodu a prodávající je totožný s převodcem finančního nástroje z původního obchodu.
                  V případě snížení pomyslné hodnoty je kupující totožný s převodcem finančního nástroje z původního obchodu a prodávající je totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původního obchodu.
               
               
                  {LEI}
                  {MIC}
                  {NATIONAL_ID}
                  „INTC“
               
            
            
               
                  
                     Další údaje
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pole 8–15 se použijí pouze tehdy, je-li kupujícím klient
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pole 9–11 se použijí pouze tehdy, je-li kupujícím fyzická osoba
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  8
               
               
                  Země pobočky u kupujícího
               
               
                  Je-li nabyvatelem klient, toto pole identifikuje zemi pobočky, která obdržela pokyn od klienta nebo učinila investiční rozhodnutí pro klienta v souladu s diskrečním pověřením, které jí bylo uděleno klientem, jak požaduje čl. 14 odst. 3.
                  Nebyla-li tato činnost provedena pobočkou, musí být vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž investiční podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
                  Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, vyplní se toto pole za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  9
               
               
                  Kupující – jméno (jména)
               
               
                  Úplné jméno (jména) kupujícího. V případě více než jednoho jména se do tohoto pole zahrnou všechna jména oddělená čárkou.
               
               
                  {ALPHANUM-140}
               
            
            
               
                  10
               
               
                  Kupující – příjmení
               
               
                  Úplné příjmení kupujícího. V případě více než jednoho příjmení se do tohoto pole zahrnou všechna příjmení oddělená čárkou.
               
               
                  {ALPHANUM-140}
               
            
            
               
                  11
               
               
                  Kupující – datum narození
               
               
                  Datum narození kupujícího
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
            
               
                  
                     Kupující s rozhodovací pravomocí
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pole 12–15 se použijí pouze tehdy, pokud rozhodující subjekt jedná na základě plné moci
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  12
               
               
                  Kód kupujícího s rozhodovací pravomocí
               
               
                  Kód používaný k identifikaci osoby, která činí rozhodnutí za účelem nabytí finančního nástroje.
                  Činí-li rozhodnutí investiční podnik, toto pole se vyplní totožností investičního podniku, a nikoli fyzické osoby, která činí investiční rozhodnutí.
                  Je-li rozhodujícím subjektem právnická osoba, použije se kód LEI rozhodujícího subjektu.
                  Je-li rozhodujícím subjektem jiná než právnická osoba, použije se identifikátor uvedený v článku 6.
               
               
                  {LEI}
                  {NATIONAL_ID}
               
            
            
               
                  
                     Údaje o kupujícím s rozhodovací pravomocí
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pole 13–15 se použijí pouze tehdy, je-li rozhodujícím subjektem fyzická osoba
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  13
               
               
                  Subjekt rozhodující o nákupu – jméno (jména)
               
               
                  Úplné jméno (jména) subjektu rozhodujícího za kupujícího. V případě více než jednoho jména se do tohoto pole zahrnou všechna jména oddělená čárkou.
               
               
                  {ALPHANUM-140}
               
            
            
               
                  14
               
               
                  Subjekt rozhodující o nákupu – příjmení
               
               
                  Úplné příjmení subjektu rozhodujícího za kupujícího. V případě více než jednoho příjmení se do tohoto pole zahrnou všechna příjmení oddělená čárkou.
               
               
                  {ALPHANUM-140}
               
            
            
               
                  15
               
               
                  Subjekt rozhodující o nákupu – datum narození
               
               
                  Datum narození subjektu rozhodujícího za kupujícího.
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
            
               
                  
                     Údaje o prodávajícím a rozhodujícím subjektu
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              U společných účtů se pole 16–20 u každého prodávajícího opakují.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Týká-li obchod prováděný za prodávajícího předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, informace v polích 16–24 vyplní přijímající podnik v hlášení přijímajícího podniku z informací obdržených od předávajícího podniku.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Týká-li se předání pokynu, který nesplnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, zachází přijímající podnik s předávajícím podnikem jako s prodávajícím.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  16
               
               
                  Identifikační kód prodávajícího
               
               
                  Kód použitý k identifikaci převodce finančního nástroje.
                  Je-li převodcem právnická osoba, použije se kód LEI převodce.
                  Je-li převodcem jiná než právnická osoba, použije se identifikátor uvedený v článku 6.
                  Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která využívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost převodce, použije se kód LEI ústřední protistrany.
                  Byl-li obchod proveden v obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii, která nevyužívá ústřední protistrany, a není-li zveřejněna totožnost převodce, použije se kód MIC daného obchodního systému nebo organizované obchodní platformy mimo Unii.
                  Je-li převodcem investiční podnik, který působí jako systematický internalizátor, použije se kód LEI systematického internalizátora.
                  „INTC“ se použije k označení souhrnného účtu klienta v rámci investičního podniku za účelem vykázání nějakého převodu na uvedený účet nebo z něj se souvisejícím přiřazením k jednotlivému klientovi (jednotlivým klientům) z uvedeného účtu nebo na něj.
                  U opcí a swapcí je kupující protistranou, která má právo uplatnit opci, a prodávající protistranou, která opci prodává a získává prémii.
                  U futures a forwardů, které se netýkají měny, je kupující protistranou, která kupuje nástroj, a prodávající protistranou, která nástroj prodává.
                  U swapů týkajících se cenných papírů je kupující protistranou, která nese riziko pohybu ceny podkladového cenného papíru a získává částku jistiny. Prodávající je protistranou, která hradí částku jistiny.
                  U swapů týkajících se úrokových sazeb nebo inflačních indexů je kupující protistranou, která platí pevnou sazbu. Prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu. U bazických úrokových swapů (s proměnlivými sazbami) je kupující protistranou, která hradí rozpětí, a prodávající je protistranou, která inkasuje rozpětí.
                  U měnových swapů a forwardů a křížových měnových swapů je kupující protistranou, která získává měnu první v abecedním pořadí dle normy ISO 4217, a prodávající protistranou, která tuto měnu dodává.
                  U dividendových swapů je kupující protistranou, která získává ekvivalentní skutečnou výplatu dividend. Prodávající je protistranou, která vyplácí dividendu a inkasuje pevnou sazbu.
                  U derivátových nástrojů pro převod úvěrového rizika s výjimkou opcí a swapcí je kupující protistranou, která pořizuje zajištění. Prodávající je protistranou, která zajištění prodává.
                  U derivátových smluv na komoditu je kupující protistranou, která získává komoditu specifikovanou v hlášení, a prodávající je protistranou, která komoditu dodává.
                  U dohod o budoucí úrokové sazbě je kupující protistranou, která hradí pevnou sazbu, a prodávající je protistranou, která inkasuje pevnou sazbu.
                  U navýšení pomyslné hodnoty je prodávající totožný s převodcem z původního obchodu.
                  U snížení pomyslné hodnoty je prodávající totožný s nabyvatelem finančního nástroje z původního obchodu.
               
               
                  {LEI}
                  {MIC}
                  {NATIONAL_ID}
                  „INTC“
               
            
            
               
                  17–24
               
               
                  
                     Pole 17–24 odpovídají, pokud jde o prodávajícího, polím 8–15 (údaje o kupujícím a rozhodujícím subjektu) týkajícím se kupujícího.
                  
               
            
            
               
                  
                     Údaje o předání
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pole 26 a 27 se vyplní pouze u hlášení o obchodech od přijímajících podniků, pokud byly splněny veškeré podmínky pro předání podle článku 4.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Jedná-li podnik jako přijímající podnik i jako předávající podnik, vyplní pole 25 jako předávající podnik a pole 26 a 27 z pohledu přijímajícího podniku.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  25
               
               
                  Předání ukazatele pokynů
               
               
                  „ano“ vyplní předávající podnik v rámci předání hlášení předávajícího podniku, pokud nebyly splněny podmínky pro předání stanovené v článku 4
                  „ne“ – ve všech ostatních případech
               
               
                  „true“
                  „false“
               
            
            
               
                  26
               
               
                  Identifikační kód předávajícího podniku pro kupujícího
               
               
                  Kód používaný k identifikaci podniku předávajícího pokyn
                  Toto vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku s identifikačním kódem, který dodá předávající podnik.
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  27
               
               
                  Identifikační kód předávajícího podniku pro prodávajícího
               
               
                  Kód používaný k identifikaci podniku předávajícího pokyn
                  Toto vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku s identifikačním kódem, který dodá předávající podnik
               
               
                  {LEI}
               
            
            
               
                  
                     Údaje o obchodech
                  
               
            
            
               
                  28
               
               
                  Datum a čas obchodování
               
               
                  Datum a čas, kdy byl obchod proveden.
                  U obchodů prováděných v určitém obchodním systému musí být úroveň podrobnosti časového členění v souladu s požadavky stanovenými v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (2).
                  U obchodů neprováděných v určitém obchodním systému se uvádí datum a čas, kdy strany dohodnou obsah těchto polí: množství, cena, měny v polích 31, 34 a 44, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a kód podkladového nástroje, je-li k dispozici. U obchodů neprováděných v určitém v obchodním systému musí čas být uveden s přesností nejméně na nejbližší sekundu.
                  Je-li obchod prováděn na základě pokynu předaného provádějícím podnikem jménem klienta třetí straně za situace, kdy podmínky pro předání stanovené v článku 4 nebyly splněny, uvádí se datum a čas obchodu, a nikoli čas předání pokynu.
               
               
                  {DATE_TIME_FORMAT}
               
            
            
               
                  29
               
               
                  Postavení
               
               
                  Informace, zda obchod byl zadán podnikem, který provádí pokyny párováním podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU nebo obchodováním na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 6 směrnice 2014/65/EU.
                  Pokud obchod nebyl zadán podnikem, který provádí pokyny párováním nebo obchodováním na vlastní účet, uvede se v tomto poli, že obchod se uskutečnil na základě jiného postavení.
               
               
                  „DEAL“ – Obchodování na vlastní účet
                  „MTCH“ – Párování pokynů na vlastní účet
                  „AOTC“ – Jakékoli jiné postavení
               
            
            
               
                  30
               
               
                  Množství
               
               
                  Počet jednotek finančního nástroje nebo počet derivátových smluv v daném obchodu.
                  Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.
                  U sázek na spready je množství peněžní hodnota vsazená na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji.
                  U swapů úvěrového selhání odpovídá množství pomyslné hodnotě, na kterou se nabyté nebo převedené zajištění vztahuje.
                  V případě navýšení nebo snížení pomyslné hodnoty derivátových smluv číslo odpovídá absolutní hodnotě změny a je vyjádřeno jako kladné číslo.
                  Údaje vykazované v tomto poli musí být v souladu s hodnotami poskytnutými v polích 33 a 46.
               
               
                  {DECIMAL-18/17} pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek.
                  {DECIMAL-18/5} pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou.
               
            
            
               
                  31
               
               
                  Měna množství
               
               
                  Měna, v níž je množství vyjádřeno.
                  Použije se, pouze pokud je množství vyjádřeno nominální nebo peněžní hodnotou.
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
            
               
                  32
               
               
                  Navýšení/snížení pomyslné hodnoty derivátů
               
               
                  Údaj o tom, zda daný obchod je navýšením, nebo snížením pomyslné hodnoty derivátové smlouvy.
                  Pole se použije, pouze pokud dojde ke změně v pomyslné hodnotě u derivátové smlouvy.
               
               
                  „INCR“ – navýšení
                  „DECR“ – snížení
               
            
            
               
                  33
               
               
                  Cena
               
               
                  Cena, za kterou se obchod realizoval, bez případné provize a úroku.
                  U opčních smluv jde o prémii z derivátové smlouvy na podkladový nástroj nebo indexový bod.
                  U sázek na rozptyl jde o referenční cenu podkladového nástroje.
                  U swapů úvěrového selhání jde o kupón v bazických bodech.
                  Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.
                  Není-li cena právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.
                  Je-li cena irelevantní, hodnota bude „NOAP“.
                  Údaje vykazované v tomto poli musí být v souladu s hodnotami poskytnutými v polích 30 a 46.
               
               
                  {DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou
                  {DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
                  {DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech
                  „PNDG“ pokud cena není k dispozici
                  „NOAP“ pokud cena není relevantní
               
            
            
               
                  34
               
               
                  Měna, v níž je uvedena cena
               
               
                  Měna, v níž je vyjádřena cena (pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou).
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
            
               
                  35
               
               
                  Čistá částka
               
               
                  Čistou částkou obchodu se rozumí peněžní částka, kterou kupující dluhového nástroje zaplatí při vypořádání obchodu. Tato peněžní částka se rovná: (čistá cena * nominální hodnota) + případné narostlé kupóny. Z čisté částky obchodu je tedy vyloučena provize nebo jiné poplatky účtované kupujícímu dluhového nástroje.
                  Pole se použije pouze v případě, kdy jde o dluhový finanční nástroj.
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
            
               
                  36
               
               
                  Systém
               
               
                  Identifikace systému, v němž byl obchod proveden.
                  Použijte identifikační kód trhu (MIC) tržního segmentu dle normy ISO 10383 u obchodů provedených v určitém obchodním systému, v rámci systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii. Pokud MIC segmentu neexistuje, použijte operační MIC.
                  Použijte MIC „XOFF“ u finančních nástrojů přijatých k obchodování či obchodovaných v obchodním systému nebo u nichž byla podána žádost o přijetí, pokud obchod týkající se daného finančního nástroje není proveden v určitém obchodním systému, v rámci systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii nebo pokud investiční podnik neví, že obchoduje s jiným investičním podnikem působícím jako systematický internalizátor.
                  Použijte MIC „XXXX“ u finančních nástrojů, které nejsou přijaty k obchodování nebo obchodovány v určitém obchodním systému nebo u nichž nebyla podána žádost o přijetí a jež nejsou obchodovány na organizované obchodní platformě mimo Unii, ale u nichž je podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v určitém obchodním systému.
               
               
                  {MIC}
               
            
            
               
                  37
               
               
                  Členství země pobočky
               
               
                  Kód používaný k identifikaci země pobočky investičního podniku, jejíž členství v trhu bylo použito k provedení obchodu.
                  Nebylo-li použito členství země pobočky, musí být toto pole vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
                  Toto pole se vyplní pouze pro tržní stranu obchodu provedeného v určitém obchodním systému nebo v organizované obchodní platformě mimo Unii.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  38
               
               
                  Platba předem
               
               
                  Peněžní hodnota veškerých plateb předem, jež prodávající obdržel nebo zaplatil.
                  Jestliže prodávající obdrží platbu předem, vyplněná hodnota je kladná. Jestliže prodávající zaplatí platbu předem, vyplněná hodnota je záporná.
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
            
               
                  39
               
               
                  Měna platby předem
               
               
                  Měna platby předem.
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
            
               
                  40
               
               
                  ID komplexních obchodních složek
               
               
                  Interní identifikátor ohlašujícího podniku, který slouží k identifikaci všech hlášení týkajících se stejného provedení určité kombinace finančních nástrojů v souladu s článkem 12. Kód musí být jedinečný na úrovni podniku pro skupinu hlášení týkajících se daného provedení.
                  Pole se použije pouze tehdy, pokud platí podmínky uvedené v článku 12.
               
               
                  {ALPHANUM-35}
               
            
            
               
                  
                     Údaje o nástroji
                  
               
            
            
               
                  41
               
               
                  Identifikační kód nástroje
               
               
                  Kód k identifikaci finančního nástroje
                  Toto pole se použije pro finanční nástroje, pro něž byla podána žádost o přijetí k obchodování, které jsou přijaty k obchodování nebo obchodovány v určitém obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora. Použije se rovněž pro finanční nástroje, které mají mezinárodní identifikační kód cenného papíru (ISIN) nebo jsou obchodovány na organizované obchodní platformě mimo Unii, u kterých se vychází z finančního nástroje obchodovaného v obchodním systému.
               
               
                  {ISIN}
               
            
            
               
                  
                     Pole 42–56 se nepoužijí v případě, kdy:
                  
                  
                     obchody jsou prováděny v určitém obchodním systému nebo s investičním podnikem, který působí jako systematický internalizátor; nebo
                  
                  
                     pole 41 je vyplněno pomocí mezinárodního identifikačního kódu cenného papíru (ISIN), který existuje na seznamu referenčních údajů orgánu ESMA.
                  
               
            
            
               
                  42
               
               
                  Úplný název nástroje
               
               
                  Úplný název finančního nástroje
               
               
                  {ALPHANUM-350}
               
            
            
               
                  43
               
               
                  Klasifikace nástroje
               
               
                  Taxonomie použitá ke klasifikaci finančního nástroje.
                  Poskytne se úplný a přesný kód klasifikace finančního nástroje (CFI).
               
               
                  {CFI_CODE}
               
            
            
               
                  44
               
               
                  Jmenovitá měna 1
               
               
                  Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.
                  V případě úrokových či měnových derivátů jde o jmenovitou měnu komponenty 1 nebo měny 1 v páru měn.
                  V případě swapce, kdy je podkladový swap tvořen jedinou měnou, jde o jmenovitou měnu podkladového swapu. U swapcí, kde je podkladový swap tvořen více měnami, jde o jmenovitou měnu komponenty 1 swapu.
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
            
               
                  45
               
               
                  Jmenovitá měna 2
               
               
                  V případě swapů více měn nebo křížových měnových swapů měna, v níž je denominována komponenta 2 smlouvy.
                  U swapcí, jejichž podkladový swap tvoří více měn, měna, v níž je denominována komponenta 2 swapu.
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
            
               
                  46
               
               
                  Cenový multiplikátor
               
               
                  Počet jednotek podkladového nástroje reprezentovaného jednou derivátovou smlouvou.
                  Peněžní hodnota na podkladě jediné swapové smlouvy, pokud pole množství udává počet swapových smluv v daném obchodu. U futures nebo opce na indexu částku na jeden indexový bod.
                  U sázek na spready pohyb ceny podkladového nástroje, na němž je sázka na spready založena.
                  Údaje vykazované v tomto poli musí odpovídat hodnotám poskytnutým v polích 30 a 33.
               
               
                  {DECIMAL-18/17}
               
            
            
               
                  47
               
               
                  Kód podkladového nástroje
               
               
                  Mezinárodní identifikační kód cenného papíru (ISIN) podkladového nástroje.
                  U nástrojů ADR, GDR a obdobných nástrojů kód ISIN finančního nástroje, na němž jsou tyto nástroje založeny.
                  U konvertibilních dluhopisů kód ISIN nástroje, na nějž lze dluhopis převést.
                  U derivátů nebo jiných nástrojů, které mají podkladový nástroj, kód ISIN podkladového nástroje, je-li podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému. Je-li podkladový nástroj akciová dividenda, pak kód ISIN související akcie, která opravňuje podkladovou dividendu.
                  U swapů úvěrového selhání se uvede kód ISIN referenčního závazku.
                  V případě, že podkladovým nástrojem je index a má kód ISIN, kód ISIN tohoto indexu.
                  Je-li podkladovým nástrojem koš, uveďte kódy ISIN každé složky koše, který je přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému. Pole 47 se vykazuje tolikrát, kolikrát je to nezbytné k uvedení všech nástrojů v koši.
               
               
                  {ISIN}
               
            
            
               
                  48
               
               
                  Název podkladového indexu
               
               
                  Pokud je podkladovým nástrojem index, název tohoto indexu.
               
               
                  {INDEX}
                  nebo
                  {ALPHANUM-25} – pokud není název indexu zahrnut do seznamu {INDEX}
               
            
            
               
                  49
               
               
                  Doba trvání podkladového indexu
               
               
                  V případě, že je podkladovým nástrojem index, doba trvání indexu.
               
               
                  {INTEGER-3}+„DAYS“ – dny
                  {INTEGER-3}+ „WEEK“ – týdny
                  {INTEGER-3}+ „MNTH“ – měsíce
                  {INTEGER-3}+ „YEAR“ – roky
               
            
            
               
                  50
               
               
                  Typ opce
               
               
                  Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva), nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva), nebo zda v době provedení nelze určit, zda jde o prodejní, či kupní opci.
                  V případě swapce půjde o:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „PUTO/“ (prodejní) v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou.
                           
                        
                     
                  
                  V případě horních a spodních mezních hodnot půjde o:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „PUTO“ (prodejní) v případě spodní mezní hodnoty.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              „kupní“ v případě horní mezní hodnoty.
                           
                        
                     
                  
                  Pole se vztahuje na deriváty, které jsou opce nebo warranty.
               
               
                  „PUTO“ – Prodejní opce
                  „CALL“ – Kupní opce
                  „OTHR“ – nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)
               
            
            
               
                  51
               
               
                  Realizační cena
               
               
                  Předem stanovená cena, za kterou bude muset držitel koupit nebo prodat podkladový nástroj, nebo údaje, že cenu nelze v době realizace určit.
                  Pole se vztahuje pouze na opci nebo warrant v případech, kdy lze realizační cenu určit v době realizace.
                  Není-li cena právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.
                  Není-li realizační cena relevantní, pole se nevyplní.
               
               
                  {DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou
                  {DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem
                  {DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech
                  „PNDG“ pokud cena není k dispozici
               
            
            
               
                  52
               
               
                  Měna realizační ceny
               
               
                  Měna realizační ceny
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
            
               
                  53
               
               
                  Realizace opce
               
               
                  Údaj, zda lze opci realizovat pouze k pevně stanovenému datu (evropský a asijský styl), sérii předem stanovených dat (bermudský styl) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americký styl).
                  Pole se vztahuje pouze na opce, warranty a potvrzení nároku.
               
               
                  „EURO“ – Evropská opce
                  „AMER“ – Americká opce
                  „ASIA“ – Asijská opce
                  „BERM“ – Bermudská opce
                  „OTHR“ – Opce jiného typu
               
            
            
               
                  54
               
               
                  Datum splatnosti
               
               
                  Datum splatnosti finančního nástroje.
                  Toto pole se použije pouze na dluhové nástroje s definovanou platností.
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
            
               
                  55
               
               
                  Datum konce platnosti
               
               
                  Datum konce platnosti finančního nástroje. Pole se vztahuje pouze na deriváty s definovanou dobou platnosti.
               
               
                  {DATEFORMAT}
               
            
            
               
                  56
               
               
                  Druh dodání
               
               
                  Údaj, zda je obchod vypořádán fyzicky, nebo v hotovosti.
                  Nelze-li druh dodání v době realizace určit, hodnota je „OPTL“.
                  Toto pole platí pouze pro deriváty.
               
               
                  „PHYS“ – vypořádáno fyzicky
                  „CASH“ – vypořádáno v hotovosti
                  „OPTN“ – na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou
               
            
            
               
                  
                     Obchodník, algoritmy, zproštění povinnosti/výjimky a ukazatele
                  
               
            
            
               
                  57
               
               
                  Investiční rozhodnutí v rámci podniku
               
               
                  Kód používaný k identifikaci osoby nebo algoritmu investičního podniku, který je odpovědný za investiční rozhodnutí.
                  U fyzických osob se použije identifikátor uvedený v článku 6.
                  Bylo-li investiční rozhodnutí učiněno algoritmem, musí být toto pole vyplněno podle článku 8.
                  Pole se použije pouze pro investiční rozhodnutí v rámci podniku.
                  Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, toto pole vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
               
               
                  {NATIONAL_ID} – fyzické osoby
                  {ALPHANUM-50} – algoritmy
               
            
            
               
                  58
               
               
                  Země pobočky dohlížející na osobu odpovědnou za investiční rozhodnutí
               
               
                  Kód používaný k identifikaci země pobočky investičního podniku pro osobu odpovědnou za investiční rozhodnutí, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 3 písm. b).
                  Nebyla-li osoba odpovědná za investiční rozhodnutí pod dohledem určité pobočky, musí být toto pole vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
                  Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, toto pole vyplní přijímající podnik v rámci hlášení přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
                  Toto pole se nepoužije, pokud investiční rozhodnutí bylo učiněno algoritmem.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  59
               
               
                  Provedení obchodu v rámci podniku
               
               
                  Kód používaný k identifikaci osoby nebo algoritmu investičního podniku, který je odpovědný za provedení.
                  U fyzických osob se použije identifikátor uvedený v článku 6. Bylo-li provedení učiněno algoritmem, musí být toto pole vyplněno podle článku 9.
               
               
                  {NATIONAL_ID} – fyzické osoby
                  {ALPHANUM-50} – algoritmy
               
            
            
               
                  60
               
               
                  Země pobočky dohlížející na osobu odpovědnou za provedení
               
               
                  Kód používaný k identifikaci země pobočky investičního podniku pro osobu odpovědnou za provedení obchodu, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 3 písm. c).
                  Nebyla-li odpovědná osoba pod dohledem určité pobočky, musí být toto pole vyplněno kódem země domovského členského státu investičního podniku nebo kódem země, v níž podnik zřídil své ústředí nebo sídlo (v případě podniků ze třetích zemí).
                  Toto pole se nepoužije, pokud provedení bylo učiněno algoritmem.
               
               
                  {COUNTRYCODE_2}
               
            
            
               
                  61
               
               
                  Ukazatel výjimky
               
               
                  Ukazatel, zda byl obchod proveden na základě výjimky z požadavků na transparentnost před uskutečněním obchodu v souladu s články 4 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014.
                  U kapitálových nástrojů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „RFPT“ = obchod za referenční cenu (Reference price transaction)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „NLIQ“ = vyjednané obchody s likvidními finančními nástroji (Negotiated transactions in liquid financial instruments)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „OILQ“ = vyjednané obchody s nelikvidními finančními nástroji (Negotiated transactions in illiquid financial instruments)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „PRIC“ = vyjednané obchody za jiných podmínek, než je aktuální tržní cena uvedeného kapitálového finančního nástroje (Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument).
                           
                        
                     
                  
                  U nekapitálových nástrojů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „SIZE“ = obchod přesahující určitý objem
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „ILQD“ = obchod s nelikvidním nástrojem
                           
                        
                     
                  
                  Toto pole se vyplňuje pouze u tržní strany obchodu provedeného v rámci výjimky v určitém obchodním systému.
               
               
                  Vyplnit jedno nebo více z následujících označení:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „RFPT“ = referenční cena
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „NLIQ“ – vyjednáno (likvidní)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „OILQ“ – vyjednáno (nelikvidní)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „PROC“ – vyjednáno (podmínky)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „SIZE“ – přesahující určitý objem
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „ILQD“ – nelikvidní nástroj
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  62
               
               
                  Ukazatel prodeje na krátko
               
               
                  Prodej na krátko, který smluvně dohodl investiční podnik svým jménem nebo jménem klienta, jak je popsáno v článku 11.
                  Pokud investiční podnik provede určitý obchod jménem klienta, který prodává, a investiční podnik ani při vynaložení nejvyššího úsilí nedokáže určit, zda se jedná o prodej na krátko, uvedee se v tomto poli „UNDI“ (informace nejsou k dispozici).
                  Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4 tohoto nařízení, toto pole vyplní přijímající podnik v hlášeních přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku.
                  Toto pole se použije pouze tehdy, pokud daný nástroj spadá do působnosti nařízení (EU) č. 236/2012 a prodávajícím je investiční podnik nebo klient investičního podniku.
               
               
                  „SESH“ – prodej na krátko bez jakékoli výjimky
                  „SSEX“ – prodej na krátko s výjimkou
                  „SELL“ – jiný prodej než na krátko
                  „UNDI“ – informace nejsou k dispozici
               
            
            
               
                  63
               
               
                  Poobchodní ukazatel OTC
               
               
                  Ukazatel druhu obchodu v souladu s čl. 20 odst. 3 písm. a) a čl. 21 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014.
                  U všech nástrojů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „BENC“ = referenční obchody (Benchmark transactions)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „ACTX“ = duální obchody (Agency cross transactions)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „LRGS“ = poobchodní označení rozsahem větších obchodů (Post-trade large-in-scale transactions)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „ILQD“ = obchod s nelikvidním nástrojem (Illiquid instrument transaction)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „SIZE“ = obchod přesahující určitý objem (Above specific size transaction)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „CANC“ = zrušení (Cancellations)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „AMND“ = změny (Amendments)
                           
                        
                     
                  
                  U kapitálových nástrojů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „SDIV“ = zvláštní dividendové obchody (Special dividend transactions)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „RPRI“ = obchody, při nichž byly obdrženy lepší ceny (Transactions which have received price improvement)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „DUPL“ = duplicitní hlášení o obchodech (Duplicative trade reports)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „TNCP“ = obchody, které nepřispívají k procesu určování cen pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 600/2014 (Transactions not contributing to the price discovery process)
                           
                        
                     
                  
                  U nekapitálových nástrojů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „TPAC“ = souborný obchod (Package transaction)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „XFPH“ = obchod představující výměnu za hmotná aktiva (Exchange for Physical transaction)
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Vyplnit jedno nebo více z následujících označení:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „BENC“ – referenční hodnota obchodu
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „ACTX“ = duální
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „LRGS“ – rozsahem větší
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „ILQD“ – nelikvidní nástroj
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „SIZE“ – přesahující určitý objem
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „CANC“ – zrušení
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „AMND“ – změny
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „SDIV“ – zvláštní dividenda
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „RPRI“ – lepší cena
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „DUPL“ – duplicitní
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „TNCP“ – nepřispívající k procesu určování cen
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „TPAC“ – souborný
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              „XFPH“ – výměna za hmotná aktiva
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  64
               
               
                  Ukazatel komoditního derivátu
               
               
                  Údaj, zda obchod snižuje riziko objektivně měřitelným způsobem v souladu s článkem 57 směrnice 2014/65/EU.
                  Týká-li se obchod předaného pokynu, který splnil podmínky pro předání stanovené v článku 4, toto pole vyplní přijímající podnik v hlášeních přijímajícího podniku, a to za použití informací obdržených od předávajícího podniku. Toto pole je použitelné pouze pro obchody s komoditními deriváty.
               
               
                  „true“ – ano
                  „false“ – ne
               
            
            
               
                  65
               
               
                  Ukazatel obchodů zajišťujících financování
               
               
                  „true“ se vyplní, pokud obchod spadá do oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/2365, ale je osvobozen od hlášení podle uvedeného nařízení.
                  „false“ v ostatních případech.
               
               
                  „true“ – ano
                  „false“ – ne
               
            
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (viz strana 193 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Vnitrostátní identifikátory klientů – fyzických osob, které se mají použít v hlášeních o obchodech
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  ISO 3166 – 1
                  alpha 2
               
               
                  Název země
               
               
                  Identifikátor s prioritou č. 1
               
               
                  Identifikátor s prioritou č. 2
               
               
                  Identifikátor s prioritou č. 3
               
            
            
               
                  AT
               
               
                  Rakousko
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  Belgie
               
               
                  Belgické vnitrostátní číslo
                  (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  BG
               
               
                  Bulharsko
               
               
                  Bulharské osobní číslo
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  CY
               
               
                  Kypr
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  CZ
               
               
                  Česká republika
               
               
                  Vnitrostátní identifikační číslo:
                  (Rodné číslo)
               
               
                  Číslo pasu
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  Německo
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  Dánsko
               
               
                  Osobní kód totožnosti
                  10 znaků alfanumerického kódu: DDMMRRXXXX
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  Estonsko
               
               
                  Estonské osobní identifikační číslo
                  (Isikukood)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  Španělsko
               
               
                  Daňové identifikační číslo:
                  (Código de identificación fiscal)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  FI
               
               
                  Finsko
               
               
                  Osobní kód totožnosti
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  Francie
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  GB
               
               
                  Spojené království
               
               
                  Národní číslo pojištění pro Spojené království
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  GR
               
               
                  Řecko
               
               
                  10 DSS znaků investorského podílu
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  HR
               
               
                  Chorvatsko
               
               
                  Osobní identifikační číslo
                  (OIB – Osobni identifikacijski broj)
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  HU
               
               
                  Maďarsko
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  Irsko
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  IS
               
               
                  Island
               
               
                  Osobní kód totožnosti (Kennitala)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  IT
               
               
                  Itálie
               
               
                  Daňový kód
                  (Codice fiscale)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  LI
               
               
                  Lichtenštejnsko
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  Číslo průkazu totožnosti
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  LT
               
               
                  Litva
               
               
                  Osobní kód
                  (Asmens kodas)
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  LU
               
               
                  Lucembursko
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  LV
               
               
                  Lotyšsko
               
               
                  Osobní kód
                  (Personas kods)
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  MT
               
               
                  Malta
               
               
                  Národní identifikační číslo:
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                   
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  Nizozemsko
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  Číslo průkazu totožnosti
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  NO
               
               
                  Norsko
               
               
                  Osobní identifikační číslo o 11 znacích
                  (Foedselsnummer)
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  PL
               
               
                  Polsko
               
               
                  Národní identifikační číslo:
                  (PESEL)
               
               
                  Daňové číslo
                  (Numer identyfikacji podatkowej)
               
               
                   
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  Portugalsko
               
               
                  Daňové číslo
                  (Número de Identificação Fiscal)
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  RO
               
               
                  Rumunsko
               
               
                  Národní identifikační číslo:
                  (Cod Numeric Personal)
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  SE
               
               
                  Švédsko
               
               
                  Osobní číslo totožnosti
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  SI
               
               
                  Slovinsko
               
               
                  Osobní identifikační číslo
                  (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
               
               
                  CONCAT
               
               
                   
               
            
            
               
                  SK
               
               
                  Slovensko
               
               
                  Osobní číslo
                  (Rodné číslo)
               
               
                  Číslo cestovního pasu
               
               
                  CONCAT
               
            
            
               
                  
                     Všechny ostatní země
                  
               
               
                  
                     Číslo cestovního pasu
                  
               
               
                  
                     CONCAT
                  
               
               
                   
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.