Nařízení Rady (EU) 2017/595 ze dne 27. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 595/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 81/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/595
   ze dne 27. března 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/127 (1) stanoví pro rok 2017 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) přijala ve dnech 7.–10. února 2017 na svém 91. výročním (mimořádném) zasedání opatření týkající se tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného v oblasti úmluvy IATTC. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V nařízeních Rady o rybolovných právech z předchozích let byl celkový přípustný odlov (TAC) ostrouna obecného v oblasti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) Atlantského oceánu stanoven na nulovou úroveň. Zákaz lovu ostrouna obecného by proto měl být omezen na tuto oblast při zachování současné výjimky pro programy zaměřené na zamezení odlovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise pro tuňáky Indického oceánu přijala na svém výročním zasedání v roce 2016 některá omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares). Vzhledem k tomu, že tato omezení odlovu mají přímý dopad na loďstvo Unie lovící pomocí košelkových nevodů, by tato opatření měla být provedena v právu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               ICES upravila své doporučení pro populaci tresky jednoskvrnné v oblasti ICES VIIa pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že tato populace podléhá povinnosti vykládky v souladu s článkem 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2), je v rybolovných právech zahrnuto zvýšení o dřívější výměty. Je proto vhodné upravit TAC pro tresku jednoskvrnnou v Irském moři, aby se zohlednilo nejnovější vědecké doporučení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V nařízení Rady (EU) 2017/127 byl celkový přípustný odlov smačků rodu Ammodytes stanoven na nulovou úroveň. Smačci rodu Ammodytes jsou druhy s krátkou délkou života. Vědecké doporučení pro ně jsou k dispozici v druhé polovině února, ale rybolov začíná již v dubnu. Omezení odlovu pro uvedený druh by nyní měla být změněna v souladu s nejnovějším vědeckým doporučením ICES vydaným dne 23. února 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vědecké doporučení vydané Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) podporuje přidělení malé dodatečné obchodní kvóty, aby se podpořila účast rybářských plavidel na vědeckém programu týkajícím se tresky obecné v divizi ICES VIIa, který bude realizován za zvláštních podmínek. Tento vědecký program by mohl být prováděn za specifických podmínek, dosáhnou-li členské státy s kvótou pro tresku obecnou v této oblasti vzájemné shody. Tato dodatečná kvóta by měla být poskytnuta pouze na dobu trvání vědeckého programu a neměla by jí být dotčena relativní stabilita stanovená pro tuto populaci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               ICES potvrdila, že celkové přípustné odlovy pro limandu obecnou a platýse bradavičnatého ve vodách Unie podoblasti IV a divize IIa ICES neměly na tyto populace záchovný účinek. Stanovené celkové přípustné odlovy nebyly plně využity a jiná opatření mohou mít větší dopad na biologický stav populace. Je proto vhodné zrušit celkové přípustné odlovy pro limandu obecnou a platýse bradavičnatého ve vodách Unie podoblasti IV a divize IIa ICES a řídit tyto populace pomocí jiných opatření pro zachování zdrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (3) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv pro huňáčka severního, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2017. Uvedená rybolovná práva je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na svém pátém výročním zasedání ve dnech 18.–22. ledna 2017 stanovila Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) celkový přípustný odlov kranase Murphyho. Uvedené opatření by mělo být provedeno v právu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Některé kódy pro podávání zpráv by měly být změněny s cílem umožnit přesné informování o odlovech a měly by být opraveny některé odkazy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2017/127 se použijí od 1. ledna 2017. Ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla použít rovněž od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/127 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (EU) 2017/127
   Nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 12 odst. 1 se písmeno v) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „v)
                        
                        
                           ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X, s výjimkou programů na zamezení stanovených v příloze IA;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 22a
               Omezení odlovu
               Odlovy tuňáka žlutoploutvého plavidly Unie lovícími pomocí košelkových nevodů nepřesáhnou omezení odlovu stanovená v příloze IK.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:
               „2a.   Členské státy ukončí rybolov u plavidel s košelkovými nevody provozujících rybolov pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) a plujících pod jejich vlajkou, je-li dosaženo omezení odlovu stanoveného pro uvedený rybolov.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 41 odst. 1 se písmeno p) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „p)
                        
                        
                           ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Přílohy IA, IB, ID, IE, IJ a IID se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354 28.12.2013, s. 22).
   
      (3)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 305, 21.11.2015, s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Příloha IA nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v celém znění přílohy IA se slova „Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení“ nahrazují slovy:
                              „Použije se čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro smačky rodu Ammodytes ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky
                                          
                                             Ammodytes spp.
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          Vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (1)
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                       
                                          458 552  (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                       
                                          10 024  (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Německo
                                       
                                       
                                          701 (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                       
                                          16 838  (2)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          486 115
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          486 115
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Analytický TAC
                                          
                                             Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                          
                                             Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                                       
                                    
                                    
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro tresku obecnou ve vodách oblasti VIIa se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Treska obecná
                                          
                                             Gadus morhua
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          VIIa
                                          (COD/07 A.)
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Belgie
                                       
                                       
                                          2 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Francie
                                       
                                       
                                          5 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Irsko
                                       
                                       
                                          97 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                       
                                          0 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                       
                                          42 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          146 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          146 (3)
                                              (4)
                                          
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Analytický TAC
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro limandu obecnou a platýse bradavičnatého ve vodách Unie oblastí IIa a IV se vypouští;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              tabulka rybolovných práv pro tresku jednoskvrnnou ve vodách oblasti VIIa se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             „Druh:
                                          
                                       
                                       
                                          Treska jednoskvrnná
                                          
                                             Melanogrammus aeglefinus
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Oblast:
                                          
                                       
                                       
                                          VIIa
                                          (HAD/07 A.)
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Belgie
                                       
                                       
                                          42
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Francie
                                       
                                       
                                          189
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Irsko
                                       
                                       
                                          1 132
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Spojené království
                                       
                                       
                                          1 252
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Unie
                                       
                                       
                                          2 615
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          TAC
                                       
                                       
                                          2 615
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          Preventivní TAC
                                          Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              v poznámce pod čarou (2) tabulky rybolovných práv pro tresku sajdu v oblastech IX a X a ve vodách Unie CECAF 34.1.1 se doplňuje kód pro podávání zpráv „(POL/93411P)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro tresku tmavou v oblastech IIIa a IV; vody Unie oblasti IIa, se kód pro podávání zpráv „(POK/2A3A4.)“ nahrazuje kódem „(POK/2C3A4)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              v poznámce pod čarou (3) tabulky rybolovných práv pro rejnokovité ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa–VIIc a VIIe–VIIk se kód pro podávání zpráv „(RJE/7FG)“ nahrazuje kódem „(RJE/7FG.)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro rejnokovité ve vodách Unie v oblasti VIId se poznámky pod čarou (1) a (2) nahrazuji tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(1)
                                       
                                       
                                          Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/07D.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/07D.) a rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) (RJE/07D.) se vykazují odděleně.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (2)
                                       
                                       
                                          Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) a rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) a rejnoka vlnitého (Raja undulata).“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro tresku tmavou v oblastech IIIa a IV a ve vodách vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 se poznámka pod čarou (3) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(3)
                                       
                                       
                                          Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí IIa a IVa (MAC/*2A4AN): 328
                                          Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvóty pro tyto druhy.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V příloze IB nařízení (EU) 2017/127 se tabulka rybolovných práv pro huňáčka severního ve vodách Grónska oblastí V a XIV nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 „Druh:
                              
                           
                           
                              Huňáček severní
                              
                                 Mallotus villosus
                              
                           
                           
                              
                                 Oblast:
                              
                           
                           
                              Vody Grónska oblastí V a XIV
                              (CAP/514GRN)
                           
                        
                        
                           
                              Dánsko
                           
                           
                              0
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Německo
                           
                           
                              0
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Švédsko
                           
                           
                              0
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Spojené království
                           
                           
                              0
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Všechny členské státy
                           
                           
                              0 (5)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Unie
                           
                           
                              0 (6)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Norsko
                           
                           
                              4 389  (6)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              TAC
                           
                           
                              Nepoužije se
                           
                           
                               
                           
                           
                              Analytický TAC
                              
                                 Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                              
                                 Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Příloha ID nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro plachetníka atlantského v Atlantském oceánu východně od 45o z. d. se kód pro podávání zpráv „(SAIL/AE45 W)“ nahrazuje kódem „(SAI/AE45 W)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro plachetníka atlantského v Atlantském oceánu západně od 45o z. d. se kód pro podávání zpráv „(SAIL/AW45 W)“ nahrazuje kódem „(SAI/AW45 W)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v tabulce rybolovných práv pro mečouna obecného ve Středomoří se kód pro podávání zpráv „(SWO/M)“ nahrazuje kódem „(SWO/MED)“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  V příloze IE nařízení (EU) 2017/127 se v tabulce rybolovných práv pro hlavouny rodu Macrourus v oblasti FAO 48.3 Antarktida kód pro podávání zpráv „(SRX/F483.)“ nahrazuje kódem „(GRV/F483.)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  V příloze IJ nařízení (EU) 2017/127 se tabulka rybolovných práv pro kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 „Druh:
                              
                           
                           
                              Kranas Murphyho
                              
                                 Trachurus murphyi
                              
                           
                           
                              
                                 Oblast:
                              
                           
                           
                              Oblast úmluvy SPRFMO
                              (CJM/SPRFMO)
                           
                        
                        
                           
                              Německo
                           
                           
                              7 573,92
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Nizozemsko
                           
                           
                              8 209,35
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Litva
                           
                           
                              5 270,13
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Polsko
                           
                           
                              9 061,6
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Unie
                           
                           
                              30 115
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              TAC
                           
                           
                              Nepoužije se
                           
                           
                               
                           
                           
                              Analytický TAC
                              
                                 Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                              
                                 Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  Příloha IID nařízení (EU) 2017/127 a dodatek 1 k ní se nahrazují tímto:„
                     PŘÍLOHA IID
                     
                        OBLASTI ŘÍZENÍ SMAČKŮ RODU AMMODYTES V DIVIZÍCH ICES IIa, IIIa A V PODOBLASTI ICES IV
                     
                     Pro účely řízení rybolovných práv pro populaci smačků rodu Ammodytes v divizích ICES IIa, IIIa a v podoblasti ICES IV stanovených v příloze IA jsou oblasti řízení, v nichž se uplatňují specifická omezení odlovu, vymezeny níže a v dodatku k této příloze:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Oblast řízení smačků rodu Ammodytes
                                 
                              
                              
                                 Statistické obdélníky ICES
                              
                           
                           
                              
                                 1r
                              
                              
                                 31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
                              
                           
                           
                              
                                 2r
                              
                              
                                 35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
                              
                           
                           
                              
                                 3r
                              
                              
                                 41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 a 48 G0
                              
                           
                           
                              
                                 4
                              
                              
                                 38–40 E7–E9 a 41–46 E6–F0
                              
                           
                           
                              
                                 5r
                              
                              
                                 47–52 F1–F5
                              
                           
                           
                              
                                 6
                              
                              
                                 41–43 G0–G3; 44 G1
                              
                           
                           
                              
                                 7r
                              
                              
                                 47–52 E6–F0
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Dodatek 1 k příloze IID
                     OBLASTI ŘÍZENÍ POPULACE SMAČKŮ RODU AMMODYTES
                     
                  “.
            
         
      
      
      
         (1)  Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.
      
         (2)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky limandy obecné, tresky bezvousé a makrely obecné činit až 2 % kvóty (OT1/*2A3A4). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.
      
         Zvláštní podmínka:
      
      v rámci výše uvedených kvót je odlov v níže uvedených oblastech řízení populací smačků rodu Ammodytes omezen na množství uvedená v příloze IID:
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              
                                 Oblast
                              
                           
                           
                              :
                           
                           
                              Vody Unie oblastí řízení populací smačků rodu Ammodytes
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                   
               
               
                  1r
               
               
                  2r
               
               
                  3r
               
               
                  4
               
               
                  5r
               
               
                  6
               
               
                  7r
               
            
            
               
                   
               
               
                  (SAN/234_1R)
               
               
                  (SAN/234_2R)
               
               
                  (SAN/234_3R)
               
               
                  (SAN/234_4)
               
               
                  (SAN/234_5R)
               
               
                  (SAN/234_6)
               
               
                  (SAN/234_7R)
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  241 443
               
               
                  165 965
               
               
                  0
               
               
                  50 979
               
               
                  0
               
               
                  165
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  5 278
               
               
                  3 628
               
               
                  0
               
               
                  1 114
               
               
                  0
               
               
                  4
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  369
               
               
                  254
               
               
                  0
               
               
                  78
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  8 866
               
               
                  6 094
               
               
                  0
               
               
                  1 872
               
               
                  0
               
               
                  6
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Unie
               
               
                  255 956
               
               
                  175 941
               
               
                  0
               
               
                  54 043
               
               
                  0
               
               
                  175
               
               
                  0
               
            
            
               
                  Celkem
               
               
                  255 956
               
               
                  175 941
               
               
                  0
               
               
                  54 043
               
               
                  0
               
               
                  175
               
               
                  0“;
               
            
         
      
      
         (3)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
      
         (4)  Kromě tohoto TAC se členské státy s přidělenou kvótou pro tresku obecnou v oblasti VIIa mohou na základě vzájemné dohody rozhodnout přidělit celkových 10 tun jednomu nebo více plavidlům účastnícím se cíleného rybolovu pro vědecké účely, který hodnotil VTHVR s cílem zlepšit vědecké informace týkající se této populace (COD/*07 A.). Název (názvy) plavidla (plavidel) oznámí dotčené členské státy Komisi předtím, než povolí jakoukoli vykládku.“;
      
         (5)  Dánsko, Německo, Švédsko a Spojené království mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ pouze poté, co vyčerpaly svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10 % kvóty Unie, však nesmějí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec.
      
         (6)  Pro rybolovné období od 20. června 2016 do 30. dubna 2017.“.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.