Nařízení Komise (EU) 2017/605 ze dne 29. března 2017, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 605/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 84/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/605
   ze dne 29. března 2017,
   kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha VI nařízení (ES) č. 1005/2009 stanoví termíny pro ukončení používání, po kterých by se pro hasicí přístroje a systémy požární ochrany v „novém vybavení“, včetně nových letadel, neměly používat halony. Podle bodu 2 písm. b) přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 závisí definice „nového vybavení“ na datu předložení žádosti o osvědčení typu příslušnému regulačnímu orgánu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Z důvodů právní jasnosti a jednotnosti při uplatňování nařízení (ES) č. 1005/2009 je nezbytné v definici „nového vybavení“ uvedené v bodě 2 písm. b) přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 upřesnit, že v případě letadel se žádost o osvědčení typu týká pouze žádosti o nové osvědčení typu a nevztahuje se na změny stávajícího osvědčení typu. Takové ustanovení by rovněž bylo v souladu s konceptem, který pro normy týkající se halonů používá Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1005/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V bodě 2 písm. b) přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 se doplňuje druhá věta, která zní:
   
      „Pokud jde o letadla, rozumí se předložením žádosti o osvědčení typu předložení žádosti o nové osvědčení typu letadla.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.