Nařízení Komise (EU) 2017/624 ze dne 30. března 2017, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, daminozid a tolylfluanid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 624/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 93/30
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/624
      ze dne 30. března 2017,
      kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, daminozid a tolylfluanid v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro bifenazát byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro daminozid a tolylfluanid byly stanoveny v příloze V uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pokud jde o bifenazát, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (2). Nařízením (EU) č. 79/2014 (3) byla provedena doporučení úřadu týkající se přezkumu stávajících MLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jde o daminozid, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Nařízením (EU) č. 87/2014 (5) byla provedena doporučení úřadu týkající se přezkumu stávajících MLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o tolylfluanid, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (6). Nařízením Komise (EU) 2015/552 (7) byla provedena doporučení úřadu týkající se přezkumu stávajících MLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o produkty, pro které nebyla na úrovni Evropské unie nahlášena žádná příslušná povolení nebo příslušné přípustné odchylky pro dovoz, ani pro ně nebyly k dispozici MLR Codexu, dospěl úřad k závěru, že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým znalostem byly stanoveny MLR pro bifenazát podle nařízení (EU) č. 79/2014 na specifické mezi stanovitelnosti a MLR pro daminozid a tolylfluanid byly stanoveny podle nařízení (EU) č. 87/2014 a nařízení (EU) 2015/552, na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit tyto meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie. V případě složitých definicí reziduí sestávajících z více částí musí být každá jednotlivá složka analyzována s nejnižší možnou technicky proveditelnou mezí stanovitelnosti. Pokud jsou MLR stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti, je tato mez součtem mezí stanovitelnosti pro všechny složky definice rezidua. Vzhledem k tomu, že definice reziduí, pokud jde o bifenazát, daminozid a tolylfluanid, tvoří více částí, dospěly uvedené laboratoře, s přihlédnutím k nutnosti analyzovat všechny složky definice reziduí na úrovni, která je technicky proveditelná, k závěru, že by MLR stanovené na úrovni meze stanovitelnosti měly být zvýšeny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 30. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(12):2484. [48 s.].
      
         (3)  Nařízení Komise (EU) č. 79/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, chlorprofam, esfenvalerát, fludioxonil a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 27, 30.1.2014, s. 9).
      
         (4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for daminozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(4):2650. [16 s.].
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 87/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, butralin, chlortoluron, daminozid, isoproturon, pikoxystrobin, pyrimethanil a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 35, 5.2.2014, s. 1).
      
         (6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 s.].
      
         (7)  Nařízení Komise (EU) 2015/552 ze dne 7. dubna 2015, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichloropropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin (Úř. věst. L 92, 8.4.2015, s. 20).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze II se sloupec pro bifenazát nahrazuje tímto:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Číselný kód
                              
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                              
                                 Bifenazát (suma bifenazátu a bifenazát-diazenu, vyjádřeno jako bifenazát) (F)
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3)
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0100000
                              
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0110000
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                              
                                 0,9
                              
                           
                           
                              
                                 0110010
                              
                              
                                 Grapefruity
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110020
                              
                              
                                 Pomeranče
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110030
                              
                              
                                 Citrony
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110040
                              
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110050
                              
                              
                                 Mandarinky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0120000
                              
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                              
                                 0,2
                              
                           
                           
                              
                                 0120010
                              
                              
                                 Mandle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120020
                              
                              
                                 Para ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120030
                              
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120040
                              
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120050
                              
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120060
                              
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120070
                              
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120080
                              
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120090
                              
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120100
                              
                              
                                 Pistácie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120110
                              
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0130000
                              
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                              
                                 0,7 (+)
                              
                           
                           
                              
                                 0130010
                              
                              
                                 Jablka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130020
                              
                              
                                 Hrušky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130030
                              
                              
                                 Kdoule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130040
                              
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130050
                              
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0140000
                              
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                              
                                 2
                              
                           
                           
                              
                                 0140010
                              
                              
                                 Meruňky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140020
                              
                              
                                 Třešně
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140030
                              
                              
                                 Broskve
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140040
                              
                              
                                 Švestky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0150000
                              
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0151000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0151010
                              
                              
                                 Stolní hrozny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151020
                              
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0152000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             jahody
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 3
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0153000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 7
                              
                           
                           
                              
                                 0153010
                              
                              
                                 Ostružiny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153020
                              
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153030
                              
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0154000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154010
                              
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0154020
                              
                              
                                 Klikvy
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0154030
                              
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0154040
                              
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0154050
                              
                              
                                 Šípky
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154060
                              
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154070
                              
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0154080
                              
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0160000
                              
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0161000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161010
                              
                              
                                 Datle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161020
                              
                              
                                 Fíky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161030
                              
                              
                                 Stolní olivy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161040
                              
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161050
                              
                              
                                 Karamboly
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161060
                              
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161070
                              
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0162000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162010
                              
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162020
                              
                              
                                 Liči
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162030
                              
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162040
                              
                              
                                 Opuncie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162050
                              
                              
                                 Zlatolist
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162060
                              
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0163000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163010
                              
                              
                                 Avokádo
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163020
                              
                              
                                 Banány
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163030
                              
                              
                                 Mango
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163040
                              
                              
                                 Papája
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163050
                              
                              
                                 Granátová jablka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163060
                              
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163070
                              
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163080
                              
                              
                                 Ananas
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163090
                              
                              
                                 Chlebovník
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163100
                              
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163110
                              
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0200000
                              
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0210000
                              
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0211000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             brambory
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0212000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212010
                              
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212020
                              
                              
                                 Batáty
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212030
                              
                              
                                 Jamy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212040
                              
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0213000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213010
                              
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213020
                              
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213030
                              
                              
                                 Celer bulvový
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213050
                              
                              
                                 Topinambury
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213060
                              
                              
                                 Pastinák
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213070
                              
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213080
                              
                              
                                 Ředkve
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213090
                              
                              
                                 Kozí brada
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213100
                              
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213110
                              
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0220000
                              
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220010
                              
                              
                                 Česnek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220020
                              
                              
                                 Cibule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220030
                              
                              
                                 Šalotka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220040
                              
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0230000
                              
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0231000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             lilkovité
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231010
                              
                              
                                 Rajčata
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0231020
                              
                              
                                 Paprika setá
                              
                              
                                 3
                              
                           
                           
                              
                                 0231030
                              
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0231040
                              
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0231990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0232000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tykvovité s jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0232010
                              
                              
                                 Okurky salátové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232020
                              
                              
                                 Okurky nakládačky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232030
                              
                              
                                 Cukety
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0233000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             tykvovité s nejedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0233010
                              
                              
                                 Melouny cukrové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233020
                              
                              
                                 Dýně
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233030
                              
                              
                                 Melouny vodní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0234000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kukuřice cukrová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0239000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             ostatní plodová zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0240000
                              
                              
                                 
                                    Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0241000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející růžice
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241010
                              
                              
                                 Brokolice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241020
                              
                              
                                 Květák
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0242000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242010
                              
                              
                                 Kapusta růžičková
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242020
                              
                              
                                 Zelí hlávkové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0243000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina listová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243010
                              
                              
                                 Zelí pekingské / pe-tsai
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243020
                              
                              
                                 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0244000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kedlubny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0250000
                              
                              
                                 
                                    Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0251000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             salát a ostatní salátové rostliny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0251010
                              
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251020
                              
                              
                                 Salát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251030
                              
                              
                                 Čekanka štěrbák / endivie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251040
                              
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251050
                              
                              
                                 Barborky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251060
                              
                              
                                 Roketa setá / rukola
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251070
                              
                              
                                 Červená hořčice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251080
                              
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0252000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             špenát a podobná zelenina (listy)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0252010
                              
                              
                                 Špenát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252020
                              
                              
                                 Šrucha
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252030
                              
                              
                                 Mangold
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0253000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             listy révy vinné a podobných druhů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0254000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0255000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             čekanka obecná setá
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0256000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             bylinky a jedlé květy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256010
                              
                              
                                 Kerblík
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256020
                              
                              
                                 Pažitka
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256030
                              
                              
                                 Celerová nať
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256040
                              
                              
                                 Petrželová nať
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256050
                              
                              
                                 Šalvěj lékařská
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256060
                              
                              
                                 Rozmarýn lékařský
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256070
                              
                              
                                 Tymián
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256080
                              
                              
                                 Bazalka pravá a jedlé květy
                              
                              
                                 40
                              
                           
                           
                              
                                 0256090
                              
                              
                                 Vavřín / bobkový list
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256100
                              
                              
                                 Estragon
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0260000
                              
                              
                                 
                                    Lusková zelenina
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260010
                              
                              
                                 Fazolové lusky
                              
                              
                                 7
                              
                           
                           
                              
                                 0260020
                              
                              
                                 Vyluštěná fazolová semena
                              
                              
                                 0,4
                              
                           
                           
                              
                                 0260030
                              
                              
                                 Hrachové lusky
                              
                              
                                 7
                              
                           
                           
                              
                                 0260040
                              
                              
                                 Vyluštěná hrachová zrna
                              
                              
                                 0,4
                              
                           
                           
                              
                                 0260050
                              
                              
                                 Čočka
                              
                              
                                 0,4
                              
                           
                           
                              
                                 0260990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0270000
                              
                              
                                 
                                    Řapíkatá a stonková zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0270010
                              
                              
                                 Chřest
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270020
                              
                              
                                 Kardy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270030
                              
                              
                                 Celer řapíkatý
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270040
                              
                              
                                 Fenykl obecný sladký
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270050
                              
                              
                                 Artyčoky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270060
                              
                              
                                 Pór
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270070
                              
                              
                                 Reveň kadeřavá / rebarbora
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270080
                              
                              
                                 Bambusové výhonky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270090
                              
                              
                                 Palmové vegetační vrcholy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0280000
                              
                              
                                 
                                    Houby, mechy a lišejníky
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0280010
                              
                              
                                 Pěstované houby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0280020
                              
                              
                                 Volně rostoucí houby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0280990
                              
                              
                                 Mechy a lišejníky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0290000
                              
                              
                                 
                                    Řasy a prokaryota
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0300000
                              
                              
                                 
                                    LUŠTĚNINY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300010
                              
                              
                                 Fazole
                              
                              
                                 0,3
                              
                           
                           
                              
                                 0300020
                              
                              
                                 Čočka
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0300030
                              
                              
                                 Hrách
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0300040
                              
                              
                                 Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0300990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0400000
                              
                              
                                 
                                    OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0401000
                              
                              
                                 
                                    Olejnatá semena
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401010
                              
                              
                                 Lněná semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401020
                              
                              
                                 Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401030
                              
                              
                                 Maková semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401040
                              
                              
                                 Sezamová semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401050
                              
                              
                                 Slunečnicová semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401060
                              
                              
                                 Semena řepky olejky
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401070
                              
                              
                                 Sójové boby
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401080
                              
                              
                                 Hořčičná semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401090
                              
                              
                                 Bavlníková semena
                              
                              
                                 0,3
                              
                           
                           
                              
                                 0401100
                              
                              
                                 Dýňová semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401110
                              
                              
                                 Semena světlice barvířské
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401120
                              
                              
                                 Semena brutnáku lékařského
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401130
                              
                              
                                 Semena lničky seté
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401140
                              
                              
                                 Konopná semena
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401150
                              
                              
                                 Semena skočce obecného
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0401990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0402000
                              
                              
                                 
                                    Olejnaté plody
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0402010
                              
                              
                                 Olivy na olej
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402020
                              
                              
                                 Jádra plodů palem
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402030
                              
                              
                                 Plody palem
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402040
                              
                              
                                 Vlnovec pětimužný / kapok
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0500000
                              
                              
                                 
                                    OBILOVINY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500010
                              
                              
                                 Ječmen
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500020
                              
                              
                                 Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500030
                              
                              
                                 Kukuřice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500040
                              
                              
                                 Proso
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500050
                              
                              
                                 Oves
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500060
                              
                              
                                 Rýže
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500070
                              
                              
                                 Žito
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500080
                              
                              
                                 Čirok
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500090
                              
                              
                                 Pšenice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0600000
                              
                              
                                 
                                    ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0610000
                              
                              
                                 
                                    Čaje
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0620000
                              
                              
                                 
                                    Kávová zrna
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0630000
                              
                              
                                 
                                    Bylinné čaje z
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0631000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             květů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631010
                              
                              
                                 Heřmánek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631020
                              
                              
                                 Ibišek súdánský
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631030
                              
                              
                                 Růže
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631040
                              
                              
                                 Jasmín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631050
                              
                              
                                 Lípa
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0632000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             listů a nadzemních částí rostlin
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632010
                              
                              
                                 Jahodník
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632020
                              
                              
                                 Roibos
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632030
                              
                              
                                 Cesmína paraguayská / yerba maté
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0633000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             kořenů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633010
                              
                              
                                 Kozlík lékařský / baldrián
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633020
                              
                              
                                 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0639000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             veškerých jiných částí rostlin
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0640000
                              
                              
                                 
                                    Kakaové boby
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0650000
                              
                              
                                 
                                    Rohovník obecný / svatojánský chléb
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0700000
                              
                              
                                 
                                    CHMEL
                                 
                              
                              
                                 20
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0800000
                              
                              
                                 
                                    KOŘENÍ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0810000
                              
                              
                                 
                                    Semena
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0810010
                              
                              
                                 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810020
                              
                              
                                 Bulvuška
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810030
                              
                              
                                 Miřík celer
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810040
                              
                              
                                 Koriandr setý
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810050
                              
                              
                                 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810060
                              
                              
                                 Kopr vonný
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810070
                              
                              
                                 Fenykl sladký
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810080
                              
                              
                                 Pískavice řecké seno
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810090
                              
                              
                                 Muškátový oříšek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0820000
                              
                              
                                 
                                    Plody
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0820010
                              
                              
                                 Nové koření
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820020
                              
                              
                                 Žlutodřev
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820030
                              
                              
                                 Kmín kořenný
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820040
                              
                              
                                 Kardamom
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820050
                              
                              
                                 Jalovcové bobule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820060
                              
                              
                                 Pepř (bílý, černý a zelený)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820070
                              
                              
                                 Vanilka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820080
                              
                              
                                 Tamarind / indické datle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0830000
                              
                              
                                 
                                    Kůra
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0830010
                              
                              
                                 Skořice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0830990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0840000
                              
                              
                                 
                                    Kořeny a oddenky
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0840010
                              
                              
                                 Lékořice
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840020
                              
                              
                                 Zázvor
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840030
                              
                              
                                 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                 (+)
                              
                           
                           
                              
                                 0840990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0850000
                              
                              
                                 
                                    Pupeny
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0850010
                              
                              
                                 Hřebíček
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0850020
                              
                              
                                 Kapary
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0850990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0860000
                              
                              
                                 
                                    Květinové pestíky
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0860010
                              
                              
                                 Šafrán
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0860990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0870000
                              
                              
                                 
                                    Semenné míšky
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,1
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0870010
                              
                              
                                 Muškátový květ
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0870990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0900000
                              
                              
                                 
                                    CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0900010
                              
                              
                                 Řepa cukrovka (kořen)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900020
                              
                              
                                 Cukrová třtina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900030
                              
                              
                                 Kořen čekanky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1000000
                              
                              
                                 
                                    PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1010000
                              
                              
                                 
                                    Tkáně z
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1011000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             prasat
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1011020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 1011030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1011040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1011050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1011990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1012000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             skotu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1012020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 1012030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1012040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1012050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1012990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1013000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovcí
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1013020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 1013030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1013040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1013050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1013990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1014000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             koz
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1014020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 1014030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1014040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1014050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1014990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1015000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             koňovitých
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1015020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 1015030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1015040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1015050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1015990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1016000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             drůbeže
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1016010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1017000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             g)
                                          
                                          
                                             ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1017020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 1017030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1017040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1017050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1017990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1020000
                              
                              
                                 
                                    Mléko
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1020010
                              
                              
                                 Kravské
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020020
                              
                              
                                 Ovčí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020030
                              
                              
                                 Kozí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020040
                              
                              
                                 Kobylí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1030000
                              
                              
                                 
                                    Ptačí vejce
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1030010
                              
                              
                                 Slepičí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030020
                              
                              
                                 Kachní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030030
                              
                              
                                 Husí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030040
                              
                              
                                 Křepelčí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1040000
                              
                              
                                 
                                    Med a další včelařské produkty
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1050000
                              
                              
                                 
                                    Obojživelníci a plazi
                                 
                           &nbs