Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 625/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 95/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625
      ze dne 15. března 2017
      o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. b) uvedené smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
      v souladu s řádným legislativním postupem (3),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) vyžaduje, aby při definování a provádění politik a činností Unie byla zaručena vysoká úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí. Tohoto cíle by mimo jiné mělo být dosaženo prostřednictvím opatření ve veterinární a fytosanitární oblasti, jejichž konečným cílem je ochrana lidského zdraví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Smlouva o fungování EU dále stanoví, že Unie má přispět k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých v rámci dotvoření vnitřního trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Právní předpisy Unie stanoví soubor harmonizovaných pravidel k zajištění toho, aby potraviny a krmiva byly bezpečné a zdravé a aby se činnosti, které by mohly mít dopad na bezpečnost zemědělsko-potravinového řetězce nebo na ochranu zájmů spotřebitele ve vztahu k potravinám a informacím o potravinách, prováděly v souladu se zvláštními požadavky. Pravidla Unie existují rovněž proto, aby zajistila vysokou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat v rámci zemědělsko-potravinového řetězce a ve všech oblastech činnosti, kde je hlavním cílem boj proti možnému šíření nákaz zvířat, které jsou v některých případech přenosné na člověka, nebo škodlivých organismů poškozujících rostliny či rostlinné produkty a ochrana životního prostředí před riziky, která mohou představovat geneticky modifikované organismy (GMO) nebo přípravky na ochranu rostlin. Správné uplatňování těchto pravidel (společně dále označovaných jako „právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce“) přispívá k fungování vnitřního trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Základní pravidla Unie, pokud jde o potravinové a krmivové právo, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Kromě těchto základních pravidel se konkrétnější potravinové a krmivové právo vztahuje na různé oblasti, jako je výživa zvířat včetně medikovaných krmiv, hygiena potravin a krmiv, zoonózy, vedlejší produkty živočišného původu, rezidua veterinárních léčivých přípravků, kontaminující látky, tlumení a eradikace nákaz zvířat s dopady pro lidské zdraví, označování potravin a krmiv, přípravky na ochranu rostlin, potravinářské přídatné látky a doplňkové látky v krmivech, vitaminy, minerální soli, stopové prvky a další přídatné látky, materiály přicházející do styku s potravinami, požadavky na jakost a složení, pitná voda, ionizace, nové potraviny a GMO.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Cílem právních předpisů Unie týkajících se zdraví zvířat je zajistit vysokou úroveň zdraví lidí a zvířat v Unii, racionální rozvoj zemědělství a akvakultury a zvýšení produktivity. Tyto právní předpisy jsou zapotřebí k tomu, aby přispěly k dotvoření vnitřního trhu se zvířaty a produkty živočišné výroby a aby se zamezilo šíření infekčních chorob, které vzbuzují obavy na úrovni Unie. Zahrnují takové oblasti, jako je obchod uvnitř Unie, vstup do Unie, eradikace nákaz, veterinární kontroly a oznamování nákaz, a rovněž přispívají k bezpečnosti potravin a krmiv.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Nákazy zvířat, včetně nákaz způsobených mikroorganismy, u kterých se vyvinula rezistence k antimikrobikům, mohou mít značný dopad na veřejné zdraví, bezpečnost potravin a krmiv a na zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Aby se zajistila vysoká úroveň zdraví zvířat a veřejného zdraví v Unii, stanoví se na úrovni Unie pravidla pro opatření v oblasti zdraví zvířat a pro bezpečnost krmiv a potravin. Dodržování těchto pravidel, včetně pravidel, která mají řešit problematiku rezistence k antimikrobikům, by mělo podléhat úředním kontrolám podle tohoto nařízení. Kromě toho stanoví právní předpisy Unie pravidla týkající se uvádění veterinárních léčivých přípravků na trh a jejich používání, která přispívají k soudržnému postupu na úrovni Unie zaměřenému na prosazování uvážlivého používání antimikrobiálních látek na úrovni zemědělských podniků a na minimalizaci rozvíjení rezistence k antimikrobikům u zvířat a jejího přenosu potravinami živočišného původu. Akce č. 2 a 3 doporučované sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. listopadu 2011 nazvaným „Akční plán proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence“ zdůrazňují zásadní úlohu zvláštních pravidel Unie v oblasti veterinárních léčivých přípravků. Dodržování těchto zvláštních pravidel by mělo podléhat kontrolám podle uvedených právních předpisů Unie, a proto nespadá do oblasti působnosti tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Článek 13 Smlouvy o fungování EU uznává, že zvířata jsou vnímající bytosti. Právní předpisy Unie týkající se dobrých životních podmínek zvířat požadují, aby majitelé zvířat, chovatelé zvířat i příslušné orgány dodržovali požadavky na dobré životní podmínky zvířat, které zajistí humánní zacházení s nimi a zabrání jejich zbytečnému utrpení a bolesti. Tato pravidla jsou založena na vědeckých důkazech a mohou zlepšit jakost a bezpečnost potravin živočišného původu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se zdraví rostlin regulují vstup, zavlékání nebo šíření škodlivých organismů rostlin, které v Unii neexistují nebo zde nejsou v současnosti rozšířené. Jejich cílem je chránit zdraví plodin Unie i veřejné a soukromé zeleně a lesů, při zachování biologické rozmanitosti a životního prostředí Unie a zajištění jakosti rostlin a rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv vyrobených z rostlin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se přípravků na ochranu rostlin upravují povolování, uvádění na trh, používání a kontrolu přípravků na ochranu rostlin, jakož i veškerých účinných látek, safenerů, synergentů, formulačních přísad a adjuvantů, které tyto přípravky mohou obsahovat nebo se z nich skládat. Cílem těchto pravidel je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí prostřednictvím vyhodnocování rizik, jež přípravky na ochranu rostlin představují, a zároveň harmonizací pravidel pro jejich uvádění na trh zlepšit fungování unijního trhu a zdokonalit zemědělskou výrobu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (6) stanoví předchozí povolování, sledovatelnost a označování GMO a geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Podle směrnice 2001/18/ES nebo nařízení (ES) č. 1829/2003 lze povolit geneticky modifikované organismy, které nejsou určeny k přímé spotřebě, jako je osivo využívané jako zdrojový materiál k výrobě potravin a krmiv. Bez ohledu na právní základ, podle kterého mohou být GMO povoleny, by měly podléhat stejným pravidlům úředních kontrol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se ekologické produkce a označování ekologických produktů poskytují základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce a mají za cíl přispět k ochraně přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a dobrých životních podmínek zvířat a k rozvoji venkovských oblastí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se zemědělských režimů jakosti zemědělských produktů a potravin stanoví produkty a potraviny, které jsou předmětem chovu, pěstování a výroby na základě přesných specifikací, a současně podporují rozmanitost zemědělské produkce, ochranu názvů produktů a informování spotřebitelů o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce vycházejí ze zásady, že provozovatelé ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, které řídí, nesou odpovědnost za zajištění souladu s požadavky, které se vztahují na jejich činnosti, stanovenými právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Pravidla Unie týkající se obchodních norem pro produkty rybolovu a akvakultury zajišťují udržitelné produkty a využití plného potenciálu vnitřního trhu; usnadňují obchodní činnosti na základě spravedlivé hospodářské soutěže a pomáhají tak zlepšovat výnosnost produkce. Zajišťují soulad se stejnými požadavky kladenými na dovážené produkty i produkty pocházející z Unie. Pravidla Unie týkající se obchodních norem pro zemědělské produkty přispívají ke zlepšování hospodářských podmínek produkce a uvádění na trh a ke zvyšování jakosti těchto produktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Odpovědnost za prosazování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce nesou členské státy, jejichž příslušné orgány monitorují a ověřují prostřednictvím organizace úředních kontrol, že jsou příslušné požadavky Unie účinně dodržovány a prosazovány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (7) zavedlo jediný právní rámec pro organizaci úředních kontrol. Ten výrazně zlepšil účinnost úředních kontrol, prosazování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, úroveň ochrany před riziky pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat v Unii a úroveň ochrany životního prostředí před riziky, která mohou představovat GMO a přípravky na ochranu rostlin. Také poskytl konsolidovaný právní rámec podporující integrovaný přístup k provádění úředních kontrol v zemědělsko-potravinovém řetězci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Existuje řada ustanovení v rámci právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, jejichž prosazování se neřídilo nařízením (ES) č. 882/2004 nebo se jím řídilo pouze částečně. Specifická pravidla týkající se úředních kontrol zůstala zachována zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (8). Zdraví rostlin z velké části také spadá mimo oblast působnosti nařízení (ES) č. 882/2004, přičemž některá pravidla pro úřední kontroly stanoví směrnice Rady 2000/29/ES (9).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Směrnice Rady 96/23/ES (10) rovněž stanoví velmi podrobný soubor pravidel, který stanoví mimo jiné minimální četnost úředních kontrol a zvláštní donucovací opatření, která mají být přijata v případě nesouladu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  S cílem racionalizovat a zjednodušit celkový právní rámec a zároveň dosáhnout cíle lepší regulace by měla být pravidla použitelná na úřední kontroly v konkrétních oblastech integrována do jediného právního rámce pro úřední kontroly. Za tímto účelem by se mělo nařízení (ES) č. 882/2004 a jiné akty Unie, jimiž se v současné době řídí úřední kontroly v konkrétních oblastech, zrušit a nahradit tímto nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Toto nařízení by mělo usilovat o vytvoření harmonizovaného rámce Unie pro organizaci úředních kontrol a úředních činností jiných než úřední kontroly v celém zemědělsko-potravinovém řetězci, s přihlédnutím k pravidlům pro úřední kontroly stanoveným v nařízení (ES) č. 882/2004 a v příslušných odvětvových právních předpisech a ke zkušenostem získaným při používání těchto pravidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Součástí pravidel, která stanoví požadavky na udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin, obsažených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (11), jsou ustanovení o kontrole zařízení pro aplikaci pesticidů, obsažená v článku 8 uvedené směrnice, která budou platit, dokud se pravidla pro úřední kontroly stanovená v tomto nařízení nebudou vztahovat na uvedené kontrolní činnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  K ověření souladu s pravidly o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty (plodiny na orné půdě, víno, olivový olej, ovoce a zelenina, chmel, mléko a mléčné výrobky, hovězí a telecí maso, skopové a kozí maso a med) již existuje dobře zavedený zvláštní kontrolní systém. Toto nařízení by se proto nemělo vztahovat na ověřování souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (12) upravujícím společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty, ledaže kontroly prováděné ve vztahu k obchodním normám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (13) naznačují možné případy podvodných nebo klamavých praktik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Některé definice v současné době stanovené v nařízení (ES) č. 882/2004 by měly být přizpůsobeny tak, aby zohledňovaly širší oblast působnosti tohoto nařízení, byly sjednoceny s jinými právními akty Unie a vyjasnily nebo případně nahradily termíny, které mají v různých odvětvích různé významy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Vyžadují-li právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce, aby příslušné orgány ověřovaly dodržování příslušných pravidel Unie provozovateli a aby zvířata nebo zboží splňovaly zvláštní požadavky pro účely vydání úředních osvědčení nebo potvrzení, mělo by se takové ověřování souladu považovat za úřední kontrolu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce navíc pověřují příslušné orgány členských států zvláštními úkoly, které se mají provádět na ochranu zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí v souvislosti s GMO a přípravky na ochranu rostlin. Tyto úkoly jsou činnosti ve veřejném zájmu, které jsou příslušné orgány členských států povinny provádět za účelem odstranění, omezení nebo zabránění šíření veškerých nebezpečí, která mohou vyvstat pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo pro dobré životní podmínky zvířat nebo i pro životní prostředí. Tyto jiné úřední činnosti, které zahrnují udělování povolení nebo schvalování, epizootický dozor a monitorování, eradikaci a omezení nákaz nebo škodlivých organismů, jakož i vydávání úředních osvědčení nebo potvrzení, se řídí stejnými odvětvovými pravidly, která se prosazují prostřednictvím úředních kontrol, a tedy tímto nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Členské státy by měly určit příslušné orgány pro všechny oblasti, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Členské státy sice mohou nejlépe identifikovat a rozhodnout, který příslušný orgán nebo orgány mají být určeny pro každou oblast nebo její část, měly by však být rovněž povinny určit jediný orgán v každé oblasti nebo části oblasti, který zajistí náležitě koordinovanou komunikaci s příslušnými orgány jiných členských států a s Komisí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Pro provádění úředních kontrol, jejichž cílem je ověřit správné uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, a jiných úředních činností, které jsou právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny orgánům členských států, by členské státy měly určit příslušné orgány, které působí ve veřejném zájmu, mají dostatečné zdroje, jsou náležitě vybaveny a poskytují záruky nestrannosti a profesionality. Příslušné orgány by měly zajistit kvalitu, důslednost a účinnost úředních kontrol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Správné uplatňování a prosazování pravidel, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, vyžaduje náležitou obeznámenost jak s těmito pravidly, tak s pravidly tohoto nařízení. Je proto důležité, aby pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti byli pravidelně školeni o platných právních předpisech v závislosti na oblasti své působnosti, jakož i o povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Příslušné orgány by měly provádět nebo zadávat interní audity, aby se zjistilo, zda jsou splněny požadavky tohoto nařízení. Tyto audity by měly být prováděny transparentně a podléhat nezávislému přezkumu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Provozovatelé by měli mít, s výhradou vnitrostátních předpisů, právo na opravný prostředek proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány. Příslušné orgány by o tomto právu měly provozovatele informovat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  Příslušné orgány by měly zajistit, aby pracovníci odpovědní za úřední kontroly nesdělovali informace získané při výkonu těchto kontrol, které jsou předmětem služebního tajemství. V případě, že neexistuje převažující zájem odůvodňující sdělení informací, by se služební tajemství mělo vztahovat na informace, které by mohly narušit účel inspekcí, šetření nebo auditů, ochranu obchodních zájmů nebo ochranu soudního řízení a právního poradenství. Služební tajemství by však nemělo příslušným orgánům bránit ve zveřejňování věcných informací o výsledku úředních kontrol týkajících se jednotlivých provozovatelů, bylo-li dotčenému provozovateli před zveřejněním daných informací umožněno předložit připomínky a tyto připomínky byly vzaty v úvahu nebo zveřejněny společně s informacemi zveřejněnými příslušnými orgány. Nutností respektovat služební tajemství není rovněž dotčena povinnost příslušných orgánů informovat veřejnost, pokud existují přiměřené důvody k domněnce, že potraviny nebo krmivo mohou představovat riziko pro zdraví v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 178/2002. Právo jednotlivců na ochranu jejich osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (14) by nemělo být tímto nařízením dotčeno. Těmito pravidly by rovněž neměly být dotčeny situace, kdy sdělení informací vyžadují právní předpisy Unie nebo členských států.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Příslušné orgány by měly provádět úřední kontroly pravidelně, na základě rizika a s vhodnou četností ve všech odvětvích a u všech provozovatelů, činností, zvířat a zboží, které se řídí právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce. Četnost úředních kontrol by měly stanovit příslušné orgány s ohledem na potřebu přizpůsobit provádění kontrol riziku a míře souladu očekávaných v různých situacích, včetně možných porušení právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, která jsou spáchána pomocí podvodných nebo klamavých praktik. Stejně tak je při úpravě prováděných kontrol třeba vzít v úvahu pravděpodobnost nesouladu se všemi oblastmi právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. V některých případech však právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce vyžadují, aby úřední kontroly za účelem vydání úředního osvědčení nebo potvrzení, které jsou předpokladem pro dodávání zvířat nebo zboží na trh nebo jejich přemísťování, byly prováděny bez ohledu na úroveň rizika nebo pravděpodobnost nesouladu. V takových případech závisí četnost úředních kontrol na potřebách spojených s vydáváním osvědčení nebo potvrzení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  V zájmu zachování účinnosti úředních kontrol při ověřování souladu by tyto kontroly neměly být před svým provedením oznamovány, ledaže je předchozí oznámení k jejich provedení naprosto nezbytné (například v případě úředních kontrol prováděných na jatkách během činností, které vyžadují trvalou nebo pravidelnou účast pracovníků nebo zástupců příslušných orgánů v prostorách provozovatele) nebo pokud to vyžaduje povaha kontrolních činností (což je zejména případ auditních činností).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Úřední kontroly by měly být důkladné a účinné a měly by zajistit správné používání právních předpisů Unie. Vzhledem k tomu, že úřední kontroly mohou představovat pro provozovatele zátěž, měly by příslušné orgány kontrolní činnosti organizovat a provádět s ohledem na jejich zájmy a uvedenou zátěž omezit na to, co je nezbytně nutné pro provedení efektivních a účinných úředních kontrol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Úřední kontroly by měli provádět pracovníci, kteří jsou nezávislí, tj. nenacházejí se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, jež by přímo či nepřímo mohla ovlivnit jejich schopnost plnit své profesní povinnosti nestranně. Měla by být rovněž zavedena vhodná opatření, která zajistí nestrannost v případech, kdy se kontroly provádějí u zvířat, zboží, na místech nebo u činností, jež příslušejí veřejnému orgánu nebo subjektu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  Příslušné orgány členského státu by měly provádět úřední kontroly se stejnou mírou péče bez ohledu na to, zda se prosazovaná pravidla uplatňují pouze na činnosti, které jsou relevantní pouze na území tohoto členského státu, nebo na činnosti, které budou mít dopad na soulad s právními předpisy Unie týkajícími se zvířat a zboží, které mají být přemísťovány, uvedeny na trh v jiném členském státě nebo vyvezeny mimo Unii. V případě vývozu mimo Unii mohou být příslušné orgány v souladu s právními předpisy Unie rovněž povinny ověřit, zda zvířata a zboží splňují požadavky stanovené třetí zemí určení těchto zvířat nebo zboží. Dále pokud jde o stanovení vzorů pro vývozní osvědčení, měly by se příslušné prováděcí pravomoci stanovené v tomto nařízení uplatňovat pouze v případech, kdy vydávání těchto osvědčení stanoví právo Unie, a zejména dvoustranné dohody uzavřené mezi Unií a třetí zemí nebo sdružením třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  Aniž jsou dotčeny požadavky na sledovatelnost stanovené v odvětvových právních předpisech, mělo by být příslušným orgánům členských států umožněno po provozovatelích ve výjimečných případech požadovat, aby v míře nezbytně nutné pro organizaci úředních kontrol ohlásili vstup zvířat nebo zboží z jiného členského státu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  Příslušné orgány by v zájmu zajištění správného prosazování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce měly mít pravomoc provádět úřední kontroly ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce zvířat a zboží, na které se uvedené předpisy vztahují. Aby se zajistilo důkladné a efektivní provádění úředních kontrol, měly by mít příslušné orgány též pravomoc provádět úřední kontroly ve všech fázích produkce a distribuce zboží, látek, materiálů nebo předmětů, na které se právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce nevztahují, pokud je to nezbytné k tomu, aby se plně prošetřila možná porušení těchto předpisů a identifikovala se příčina takových porušení. Příslušné orgány by v zájmu efektivního provádění těchto úředních kontrol měly vypracovat a vést seznam nebo evidenci provozovatelů podléhajících kontrole.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (39)
               
               
                  Příslušné orgány jednají v zájmu provozovatelů a veřejnosti a prostřednictvím odpovídajících donucovacích opatření zajišťují, aby byly důsledně zachovány a chráněny vysoké standardy ochrany stanovené právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce a aby byl soulad s takovými právními předpisy prostřednictvím úředních kontrol ověřován v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Příslušné orgány, jakož i pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly některé úkoly přeneseny, by se proto měly provozovatelům i veřejnosti odpovídat za efektivnost a účinnost úředních kontrol, které provádějí. Měly by poskytovat přístup k informacím týkajícím se organizace a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a pravidelně zveřejňovat informace o úředních kontrolách a jejich výsledcích. Příslušné orgány by také měly mít za určitých podmínek právo zveřejnit nebo zpřístupnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů na základě výsledku úředních kontrol. Používání ratingových systémů členskými státy by mělo být umožněno a podporováno jakožto prostředek ke zvýšení transparentnosti v celém zemědělsko-potravinovém řetězci, za předpokladu, že tyto systémy poskytují náležité záruky spravedlnosti, soudržnosti, transparentnosti a objektivity. Příslušné orgány by měly mít zavedena opatření nezbytná k tomu, aby rating přesně odrážel skutečnou míru souladu; příslušné orgány je především třeba motivovat k tomu, aby zajistily, že rating vychází z výsledku několika úředních kontrol nebo, vychází-li z výsledku jediné úřední kontroly a její zjištění jsou nepříznivá, aby následné úřední kontroly byly provedeny v přiměřené lhůtě. Nezbytná je zejména transparentnost ratingových kritérií, aby bylo možné porovnávat osvědčené postupy a postupem času zvážit i vytvoření uceleného přístupu na úrovni Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (40)
               
               
                  Je důležité, aby příslušné orgány, jakož i pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly některé úkoly přeneseny, zajišťovaly a ověřovaly účinnost a důslednost úředních kontrol, které provádějí. Za tímto účelem by měly jednat na základě písemně zdokumentovaných postupů a měly by poskytovat informace a pokyny pro pracovníky, kteří úřední kontroly provádějí. Měly by mít rovněž zavedené vhodné zdokumentované postupy a mechanismy k průběžnému ověřování účinnosti a důslednosti vlastní činnosti a v případě zjištění nedostatků by měly přijmout nápravná opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (41)
               
               
                  V zájmu usnadnění identifikace případů nesouladu a racionalizace přijímání nápravných opatření dotčeným provozovatelem by měl být výsledek úředních kontrol písemně zaznamenán a jeho kopie by měla být na žádost poskytnuta provozovateli. Jestliže úřední kontroly vyžadují nepřetržitou nebo pravidelnou přítomnost pracovníků příslušných orgánů k monitorování činností provozovatele, bylo by pořizování písemných záznamů o jednotlivých inspekcích nebo návštěvách v prostorách provozovatele nepřiměřené. V takových případech by měly být písemné záznamy připravovány s takovou četností, která umožní, aby byly příslušné orgány a provozovatel pravidelně informováni o míře souladu a aby jim byly ihned oznámeny jakékoliv zjištěné nedostatky nebo nesoulad.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (42)
               
               
                  Provozovatelé by měli s příslušnými orgány nebo s pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na něž byly některé úkoly přeneseny, plně spolupracovat, aby byl zajištěn hladký průběh úředních kontrol a příslušné orgány mohly provádět i jiné úřední činnosti. Provozovatelé nesoucí odpovědnost za zásilku vstupující do Unie by měli poskytnout veškeré dostupné informace týkající se této zásilky. Všichni provozovatelé by měli příslušným orgánům poskytnout alespoň informace, jež umožní identifikovat jak tyto provozovatele samotné a jejich činnosti, tak provozovatele, které zásobují a kteří zásobují je.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (43)
               
               
                  Toto nařízení zavádí jednotný legislativní rámec pro organizaci úředních kontrol za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce ve všech oblastech, na které se tyto předpisy vztahují. V některých z uvedených oblastí právní předpisy Unie stanoví podrobné požadavky, které mají být splněny, což vyžaduje zvláštní dovednosti a zvláštní prostředky pro provádění úředních kontrol. Aby se zamezilo rozdílnosti postupů prosazování právních předpisů, která by mohla vést k nestejné ochraně zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin i k nestejné ochraně životního prostředí a narušovat fungování vnitřního trhu se zvířaty a zbožím, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, a hospodářskou soutěž, měla by mít Komise možnost doplnit pravidla stanovená tímto nařízením přijetím dodatečných pravidel pro úřední kontroly, která budou moci zohlednit potřeby kontrol v uvedených oblastech. Zejména by taková pravidla měla stanovit zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a minimální četnost takových kontrol, zvláštní nebo dodatečná opatření k těm, která jsou stanovena v tomto nařízení, které by příslušné orgány měly přijmout ve vztahu k případům nesouladu, zvláštní odpovědnost a úkoly příslušných orgánů vedle těch, které jsou stanoveny v tomto nařízení, a zvláštní kritéria pro aktivaci mechanismů správní pomoci stanovených v tomto nařízení. V dalších případech se taková dodatečná pravidla mohou stát nezbytnými k zajištění podrobnějšího rámce pro provádění úředních kontrol u potravin a krmiv, pokud se objeví nové informace o rizicích pro zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, které naznačují, že pokud nebudou existovat společné specifikace pro provádění úředních kontrol v členských státech, nezajistí kontroly očekávanou úroveň ochrany před těmito riziky, jak ji stanoví právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (44)
               
               
                  S cílem umožnit účinnou organizaci úředních kontrol, na něž se vztahuje toto nařízení, by členské státy měly mít možnost určit osoby, které jsou podle jejich vlastního uvážení nejvhodnější k provádění takových kontrol, za předpokladu, že se zajistí vysoká úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat v celém zemědělsko-potravinovém řetězci a splnění mezinárodních norem a povinností. V určitých případech by však členské státy měly být povinny využít úředních veterinárních lékařů, pracovníků rostlinolékařských služeb nebo jiných konkrétně určených osob, a to pokud jsou jejich zvláštní dovednosti nezbytné k zajištění spolehlivých výsledků úředních kontrol. Tímto by neměla být dotčena možnost členských států využít rovněž úředních veterinárních lékařů (a to i k provádění úředních kontrol drůbeže a zajícovců), pracovníků rostlinolékařských služeb nebo jiných konkrétně určených osob v případech, kdy jejich využití není podle tohoto nařízení vyžadováno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (45)
               
               
                  Příslušné orgány by za účelem vypracování nových kontrolních metod a technik v souvislosti s úředními kontrolami produkce masa měly mít možnost přijmout vnitrostátní opatření k provádění časově a rozsahem omezených pilotních projektů. Taková opatření by měla zajistit, aby příslušné orgány ověřovaly, zda provozovatelé dodržují všechny základní předpisy vztahující se na produkci masa, včetně požadavku, aby maso bylo bezpečné a vhodné pro lidskou spotřebu. S cílem zajistit, aby Komise a členské státy měly před přijetím uvedených vnitrostátních opatření možnost posoudit jejich dopad a vyjádřit své stanovisko, a měly tak možnost přijmout nejvhodnější opatření, by uvedená opatření měla být v souladu s články 5 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (15) a pro účely těchto článků oznamována Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (46)
               
               
                  Příslušné orgány by měly mít možnost přenést některé ze svých úkolů na jiné subjekty. Měly by být stanoveny vhodné podmínky, které zajistí zachování nestrannosti, kvality a důslednosti úředních kontrol a jiných úředních činností. Pověřený subjekt by zejména měl být akreditován podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) pro provádění inspekcí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (47)
               
               
                  V zájmu zajištění spolehlivosti a důslednosti úředních kontrol a jiných úředních činností v celé Unii by měly metody používané pro odběr vzorků, laboratorní analýzy, testy a diagnostiku splňovat vědecké normy a zvláštní analytické, testovací a diagnostické potřeby dotčených laboratoří a zajišťovat solidní a spolehlivé analytické, testovací a diagnostické výsledky. Měla by být stanovena jasná pravidla pro volbu metody, která má být použita v případě, že je k dispozici větší počet metod z různých zdrojů, jako jsou ISO, Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO), Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC), Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE), referenční laboratoře Evropské unie a národní referenční laboratoře nebo vnitrostátní právo.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (48)
               
               
                  Provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží jsou v rámci úředních kontrol předmětem odběru vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky, by měli mít právo na druhé odborné stanovisko, získané na jejich vlastní náklady. Takové právo by danému provozovateli mělo umožnit vyžádat si, aby jiný znalec provedl dokumentární přezkum prvotního vzorku, analýzy, testu nebo diagnostiky, jakož i druhou analýzu, test nebo diagnostiku částí materiálu, který byl prvotně odebrán, pokud taková druhá analýza, test nebo diagnostika nejsou technicky nemožné nebo nepodstatné. O takový případ by šlo zejména v situacích, kdy je úroveň, v níž jsou zvířata nebo zboží nebezpečí vystaveny, obzvláště nízká nebo je rozšíření tohoto nebezpečí obzvláště sporadické či nepravidelné, jako například za účelem posouzení přítomnosti karanténních organismů nebo případně za účelem provedení mikrobiologické analýzy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (49)
               
               
                  Pro účely provádění úředních kontrol obchodu, který se uskutečňuje prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků na dálku, by měly mít příslušné orgány možnost prostřednictvím anonymně podaných objednávek (tzv. „mystery shopping“) získat vzorky, které mohou být analyzovány, testovány nebo ověřeny z hlediska jejich souladu. Příslušné orgány by měly přijmout všechny kroky nezbytné v zájmu zachování práv provozovatelů na druhé odborné stanovisko.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (50)
               
               
                  Laboratoře určené příslušnými orgány k provádění analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností by měly mít odbornou způsobilost, vybavení, infrastrukturu a pracovníky pro provádění takových úkolů na nejvyšší úrovni. V zájmu zajištění solidních a spolehlivých výsledků by tyto laboratoře měly být akreditovány k využívání těchto metod v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“. Akreditace by měl udělovat vnitrostátní akreditační subjekt působící v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (16).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (51)
               
               
                  Akreditace je preferovaný nástroj k zajištění vysoké efektivnosti úředních laboratoří, jedná se ale rovněž o složitý a nákladný proces, který by měl za následek nepřiměřenou zátěž pro laboratoř v případech, kdy je uplatnění laboratorních analytických, testovacích nebo diagnostických metod obzvláště jednoduché a nevyžaduje specializované postupy nebo vybavení, jako je tomu v případě zjišťování přítomnosti trichinel v rámci inspekce a za určitých podmínek v případech, kdy laboratoř vykonává analýzy, testy nebo diagnostiku pouze v rámci jiných úředních činností, a nikoliv v rámci úředních kontrol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (52)
               
               
                  V zájmu zajištění pružnosti a přiměřenosti přístupu, zejména v případě laboratoří věnujících se zdraví zvířat nebo rostlin, je třeba stanovit přijímání odchylek, jejichž cílem je umožnit, aby určité laboratoře nemusely být akreditovány pro všechny metody, které používají. To je zejména případ situace, kdy nejsou k dispozici validované metody pro zjištění přítomnosti konkrétního škodlivého organismu rostlin. Navíc nemusí být akreditace laboratoře pro všechny metody, které by jako úřední laboratoř měla používat, okamžitě dosažitelná v případech, kdy mají být použity nové nebo nedávno upravené metody, v případech nově vznikajících rizik nebo v mimořádných situacích. Za určitých podmínek by proto mělo být úředním laboratořím dovoleno provádět analýzy, testy a diagnostiku pro příslušné orgány dříve, než získají příslušnou akreditaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (53)
               
               
                  Úřední kontroly prováděné u zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, mají zásadní význam, neboť zajišťují jejich soulad s právními předpisy platnými v Unii, a především s pravidly stanovenými s cílem chránit zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobré životní podmínky zvířat a v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin také životní prostředí. Takové úřední kontroly by měly proběhnout předtím, než jsou zvířata nebo zboží propuštěny do volného oběhu v Unii. Četnost úředních kontrol by měla přiměřeně zohledňovat rizika pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobré životní podmínky zvířat a životní prostředí, která mohou zvířata a zboží vstupující do Unie představovat, a měla by též zohledňovat to, jak provozovatel dosud dodržoval požadavky stanovené právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, které kontroly již byly u uvedených zvířat a zboží provedeny v dotčené třetí zemi a jaké uvedená třetí země poskytuje záruky, že zvířata a zboží vyvážené do Unie splňují požadavky stanovené v právních předpisech Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (54)
               
               
                  Je nezbytné stanovit kategorie zvířat a zboží, jež je třeba vždy předložit na stanovištích hraniční kontroly pro účely úředních kontrol, které se mají provést před jejich vstupem na území Unie. Je rovněž nezbytné stanovit možnost požadovat, aby se tatáž povinnost dočasně vztahovala i na další kategorie zboží, a to na základě zvláštních opatření k danému účelu, a dále možnost požadovat, aby určité jiné kategorie zboží, zejména některé potraviny obsahující produkty rostlinného původu i zpracované produkty živočišného původu (směsné produkty), byly před svým vstupem do Unie vždy předkládány na stanovišti hraniční kontroly pro účely úředních kontrol.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (55)
               
               
                  Některá zvířata nebo zboží by vzhledem k rizikům pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo pro životní prostředí, která mohou představovat, měly podléhat zvláštním úředním kontrolám při svém vstupu na území Unie. Stávající pravidla Unie vyžadují provádění úředních kontrol na hranicích Unie, aby se ověřilo, zda jsou splněny normy v oblasti zdraví lidí a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, které se vztahují na zvířata a produkty živočišného původu, zárodečné produkty a vedlejší produkty živočišného původu, a že rostliny a rostlinné produkty splňují fytosanitární požadavky. Zesílené kontroly při vstupu do Unie se také provádějí i u některého dalšího zboží, pokud je to odůvodněno nově vznikajícími nebo již známými riziky. V tomto nařízení by měly být stanoveny konkrétní náležitosti takových kontrol, které v současnosti upravují směrnice Rady 97/78/ES (17), 91/496/EHS (18) a 2000/29/ES a nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (19).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (56)
               
               
                  K posílení efektivnosti systému úředních kontrol Unie a zajištění optimálního přidělování zdrojů pro úřední kontroly vyčleněných na hraniční kontroly a usnadnění prosazování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce by měl být zaveden společný integrovaný systém úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, který by nahradil stávající roztříštěné kontrolní rámce a který by se vztahoval na všechny zásilky, jež by měly být vzhledem k riziku, které mohou představovat, při vstupu na území Unie kontrolovány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (57)
               
               
                  Úřední kontroly by měly být u zásilek prováděny na stanovištích hraniční kontroly v okamžiku, kdy do těchto stanovišť dorazí. Tyto úřední kontroly by měly zahrnovat kontroly dokladů u všech zásilek, případně včetně kontroly elektronickými prostředky, a kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděné s četností závisející na riziku, které každá zásilka zvířat nebo zboží představuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (58)
               
               
                  Četnost fyzických kontrol by měla být stanovena a upravována na základě rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí. Tento přístup by měl umožnit příslušným orgánům přidělovat zdroje na kontroly tam, kde je riziko nejvyšší. Četnost kontrol totožnosti by rovněž měla být snížena nebo omezena na ověření úřední pečeti zásilky, pokud je to odůvodněno sníženým rizikem, které zásilka, jež do Unie vstupuje, představuje. Přístup ke kontrolám totožnosti a fyzickým kontrolám založený na riziku by měl být uplatňován prostřednictvím využití dostupných souborů údajů a informací, jakož i počítačových systémů pro sběr a správu údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (59)
               
               
                  V některých případech, a pokud je zajištěna vysoká úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin také vysoká úroveň ochrany životního prostředí, by mohly být úřední kontroly, které příslušné orgány běžně provádějí na stanovištích hraniční kontroly, prováděny na jiných kontrolních místech nebo jinými orgány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (60)
               
               
                  V zájmu organizace účinného systému úředních kontrol by k zásilkám z třetích zemí, které vyžadují kontroly při vstupu do Unie, měl být přiložen společný zdravotní vstupní doklad, který se použije pro oznámení příchodu zásilek na stanoviště hraniční kontroly předem a k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí přijatých příslušnými orgány ohledně zásilek, které tento doklad provází. Stejný doklad by měl provozovatel použít k získání povolení od celních orgánů, jakmile jsou provedeny všechny úřední kontroly.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (61)
               
               
                  V některých členských státech je vzhledem ke zvláštním zeměpisným omezením, jako jsou dlouhá pobřeží nebo hranice, obtížné trvale plnit minimální požadavky týkající se stanovišť hraniční kontroly. Neopracovaná dřevěná kulatina je obvykle dovážena ve velkém množství skrze specializované přístavy nebo kontrolní stanoviště a nepravidelně, a je proto obtížné zajistit, aby byla stanoviště hraniční kontroly nepřetržitě plně vybavena a byli na nich nepřetržitě přítomni příslušní pracovníci. K zajištění účinných úředních kontrol u specifické neopracované dřevěné kulatiny by měly být povoleny odchylky od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (62)
               
               
                  Úřední kontroly u zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí by měly být prováděny na stanovištích hraniční kontroly určených členskými státy v souladu se souborem minimálních požadavků. Určení těchto stanovišť by mělo být zrušeno nebo pozastaveno, pokud přestanou uvedené minimální požadavky splňovat nebo pokud by jejich činnosti mohly představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí. Rozhodnutí o zrušení nebo pozastavení takového určení by muselo brát v potaz míru závažnosti rizika a zásadu přiměřenosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (63)
               
               
                  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování pravidel pro úřední kontroly u zásilek přicházejících ze třetích zemí, měla by být stanovena společná pravidla vztahující se na opatření, která by příslušné orgány a provozovatelé měli přijmout v případě podezření na nesoulad s požadavky a v případě nesouladných zásilek a zásilek, které by mohly představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (64)
               
               
                  S cílem předejít nesrovnalostem a zdvojování při provádění úředních kontrol, umožnit, aby zásilky, u kterých jsou prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly a na jiných kontrolních stanovištích, mohly být včas identifikovány, a zajistit účinné provádění kontrol by měla být zajištěna spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány, celními orgány a jinými dotčenými orgány, které se zabývají zásilkami přicházejícími ze třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (65)
               
               
                  Členské státy by měly zajistit, aby byly vždy k dispozici dostatečné finanční zdroje na vhodný personál a vybavení příslušných orgánů provádějících úřední kontroly a jiné úřední činnosti. Ačkoli primární odpovědnost za to, že jejich činnosti jsou prováděny v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, nesou provozovatelé, měl by být systém vlastních kontrol, který si za tímto účelem zavedou, doplněn zvláštním systémem úředních kontrol spravovaným každým členským státem v zájmu zajištění účinného dozoru nad trhem v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Takový systém je ze své podstaty složitý a náročný z hlediska zdrojů a měl by mít zajištěn stabilní přísun zdrojů na úřední kontroly, a to na úrovni, která v kterémkoliv okamžiku odpovídá potřebám prosazování práva. V zájmu snížení závislosti systému úředních kontrol na veřejných financích by příslušné orgány měly vybírat poplatky nebo platby na pokrytí nákladů, které jim vzniknou při provádění úředních kontrol u některých provozovatelů a některých aktivit, u nichž právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce vyžadují registraci nebo schválení v souladu s právními předpisy Unie o hygieně potravin a krmiv nebo pravidly pro zdraví rostlin. Od provozovatelů by měly být rovněž vybírány poplatky nebo platby na náhradu nákladů na úřední kontroly prováděné za účelem vydání úředního osvědčení nebo potvrzení a nákladů na úřední kontroly prováděné příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (66)
               
               
                  Poplatky nebo platby by měly pokrývat, nikoliv však převyšovat náklady, včetně režijních nákladů, které příslušným orgánům při provádění úředních kontrol vzniknou. Režijní náklady by mohly zahrnovat náklady na podporu a organizaci, jež jsou nezbytné k plánování a provádění úředních kontrol. Tyto náklady by měly být vypočítány na základě každé jednotlivé úřední kontroly nebo na základě všech úředních kontrol provedených za určité období. Uplatňují-li se poplatky nebo platby na základě skutečných nákladů jednotlivých úředních kontrol, pak by celkové poplatky placené provozovateli, kteří pravidla dlouhodobě dodržují, měly být nižší vzhledem k tomu, že úřední kontroly by u nich měly být méně časté, než u provozovatelů, kteří pravidla nedodržují. V zájmu podpory dodržování právních předpisů Unie všemi provozovateli bez ohledu na metodu (na základě skutečných nákladů, nebo paušální sazby), kterou jednotlivé členské státy pro výpočet poplatků nebo plateb zvolily, by se výpočet poplatků nebo plateb v případě, že je založen na celkových nákladech vzniklých příslušným orgánům v průběhu určitého období a účtovaných všem provozovatelům bez ohledu na to, zda jsou v referenčním období předmětem úřední kontroly, či nikoli, měl provádět tak, aby provozovatelé, kteří právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce důsledně dodržují, byli odměněni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (67)
               
               
                  Přímé nebo nepřímé vracení poplatků nebo plateb vybraných příslušnými orgány by mělo být zakázáno, neboť by znevýhodňovalo provozovatele, na které by se vracení poplatků nevztahovalo, a potenciálně by narušovalo hospodářskou soutěž.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (68)
               
               
                  Financování úředních kontrol prostřednictvím poplatků nebo plateb vybíraných od provozovatelů by mělo být zcela transparentní, aby občané a podniky rozuměli metodě a údajům, které byly ke stanovení poplatků nebo plateb použity.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (69)
               
               
                  Právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce stanoví případy, kdy by mělo být dodání některých zvířat nebo zboží na trh nebo jejich přemístění doprovázeno úředním osvědčením podepsaným osvědčujícím úředníkem. Je vhodné zavést společný soubor pravidel, kterými se stanoví povinnosti příslušných orgánů a osvědčujících úředníků s ohledem na vydávání úředních osvědčení, jakož i charakteristiky, které by úřední osvědčení měla mít, aby byla zajištěna jejich spolehlivost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (70)
               
               
                  V jiných případech pravidla, která náleží do oblasti působnosti tohoto nařízení, stanoví, že při dodání některých zvířat nebo zboží na trh nebo jejich přemístění má být připojeno úřední označení, značka nebo jiné úřední potvrzení vydané provozovateli pod úředním dohledem příslušných orgánů nebo samotnými příslušnými orgány. Úřední potvrzení zahrnují například rostlinolékařské pasy, loga ekologické produkce, identifikační známky, pokud jsou tyto prvky vyžadovány právními předpisy Unie, a značky chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo zaručených tradičních specialit. Je vhodné stanovit minimální soubor pravidel, která zajistí, aby se i vydávání úředních potvrzení mohlo provádět na základě vhodných záruk spolehlivosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (71)
               
               
                  Úřední kontroly a jiné úřední činnosti by měly vycházet z analytických, testovacích a diagnostických metod, které splňují nejmodernější vědecké normy a nabízejí solidní, spolehlivé a srovnatelné výsledky v celé Unii. Metody používané úředními laboratořemi i kvalita a jednotnost jimi získaných analytických, testovacích a diagnostických údajů by proto měly být průběžně zdokonalovány. Za tímto účelem by Komise měla mít možnost určovat referenční laboratoře Evropské unie a využívat jejich odborné pomoci ve všech oblastech zemědělsko-potravinového řetězce, v nichž je zapotřebí přesných a spolehlivých analytických, testovacích a diagnostických výsledků. Referenční laboratoře Evropské unie by měly zejména zajistit, aby národním referenčním laboratořím a úředním laboratořím byly poskytovány aktuální informace o dostupných metodách, a také by měly organizovat mezilaboratorní porovnávací zkoušky nebo se jich aktivně účastnit a nabízet školení pro národní referenční laboratoře nebo úřední laboratoře.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (72)
               
               
                  Ustanovení čl. 32 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, a čl. 21 prvního pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (20), pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro doplňkové látky v krmivech, svěřují těmto referenčním laboratořím zvláštní úkoly v rámci postupu udělování povolení pro geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nebo pro doplňkové látky v krmivech, které se týkají zejména testování, posuzování a validace detekční nebo analytické metody navržené žadatelem. Tyto laboratoře by tedy měly pro účely tohoto nařízení působit coby referenční laboratoře Evropské unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (73)
               
               
                  Pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností s cílem zjistit možná porušení pravidel, včetně porušení pravidel spáchaných pomocí klamavých nebo podvodných praktik, a v oblasti dobrých životních podmínek zvířat by příslušné orgány měly mít přístup k aktualizovaným, spolehlivým a konzistentním technickým údajům, výsledkům výzkumu, novým technologiím a odborným poznatkům nezbytným pro správné uplatňování právních předpisů Unie použitelných v uvedených dvou oblastech. Za tímto účelem by Komise měla mít možnost určovat referenční střediska Evropské unie pro ověřování pravosti a důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce a dobré životní podmínky zvířat a využívat jejich odbornou pomoc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (74)
               
               
                  V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení, podpory hladkého fungování vnitřního trhu a zajištění důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh by měly být účinně a soustavně sledovány případy nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, které vyžadují uplatnění donucovacích opatření ve více než jednom členském státě. Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízený článkem 50 nařízení (ES) č. 178/2002, který již příslušným orgánům umožňuje rychle vyměňovat a šířit informace o vážných přímých nebo nepřímých rizicích pro lidské zdraví, pokud jde o potraviny či krmiva, nebo o vážných rizicích pro zdraví lidí či zvířat nebo pro životní prostředí, pokud jde o krmiva, by měl umožnit přijetí urychlených opatření, aby se uvedeným vážným rizikům předešlo. Uvedený nástroj sice umožňuje přijímat včasná opatření ve všech dotčených členských státech zaměřená na předcházení některým vážným rizikům v zemědělsko-potravinovém řetězci, nemůže ale sloužit k tomu, aby umožňoval účinnou přeshraniční pomoc a spolupráci mezi příslušnými orgány s cílem zajistit, aby případy nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, které mají přeshraniční rozměr, byly účinně sledovány nejen v členském státě, kde byl případ nesouladu poprvé zjištěn, ale také v členském státě, kde k němu původně došlo. Správní pomoc a spolupráce by zejména měly příslušným orgánům umožnit sdílet informace a zjišťovat, prošetřovat a účinně a přiměřeně řešit přeshraniční porušování právních předpisů Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce i v případech, kdy podvodné nebo klamavé praktiky mají nebo by mohly mít přeshraniční rozměr.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (75)
               
               
                  Žádosti o správní pomoc a veškerá oznámení by měla vést k vhodným následným krokům. Aby se usnadnila správní pomoc a spolupráce, měly by být členské státy povinny určit jedno nebo více styčných míst, která budou podporovat a koordinovat komunikaci mezi příslušnými orgány v různých členských státech. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení a v zájmu racionalizace a zjednodušení spolupráce mezi členskými státy by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijetí prováděcích aktů, které stanoví specifikace technických nástrojů, které mají být použity, postupy pro komunikaci mezi styčnými místy a jednotný formát pro žádosti o pomoc, oznámení a odpovědi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (76)
               
               
                  Po každém členském státě by se mělo požadovat, aby sestavil a pravidelně aktualizoval víceletý vnitrostátní plán kontrol týkající se všech oblastí, na něž se vztahují právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce, a obsahující informace o struktuře a organizaci jeho systému úředních kontrol. Takové plány představují nástroj, jehož prostřednictvím by měl každý členský stát zajistit, aby se úřední kontroly prováděly efektivním, na riziku založeným způsobem na celém jeho území, v celém zemědělsko-potravinovém řetězci a v souladu s tímto nařízením. Jejich vhodnost k zamýšlenému účelu by měly zajistit náležité konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami uspořádané před zahájením přípravy těchto plánů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (77)
               
               
                  S cílem zajistit soudržnost a úplnost víceletého vnitrostátního plánu kontrol by každý členský stát měl určit jeden subjekt pověřený koordinací přípravy svého plánu a podle potřeby i shromažďováním informací o jeho provádění, přezkumu a aktualizaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (78)
               
               
                  Členské státy by měly být povinny předkládat Komisi výroční zprávu s informacemi o kontrolních činnostech a provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení a pro usnadnění shromažďování a předávání srovnatelných údajů, následného sestavování těchto údajů do celounijních statistik a přípravy zpráv Komise o provádění úředních kontrol v celé Unii by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijetí prováděcích aktů, jimiž zavede jednotné vzorové formuláře pro podávání výročních zpráv.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (79)
               
               
                  Odborníci Komise by měli mít možnost provádět v členských státech kontroly, včetně auditů, s cílem ověřit uplatňování příslušných právních předpisů Unie a fungování vnitrostátních systémů kontrol a příslušných orgánů. Kontroly Komise by rovněž měly sloužit k šetření a shromažďování informací o postupech nebo problémech při prosazování, mimořádných situacích a novém vývoji v členských státech. Odborníci Komise by rovněž měli mít možnost zúčastnit se na žádost dotčených členských států kontrol prováděných příslušnými orgány třetích zemí na území daného členského státu; takové kontroly by měly být organizovány v úzké spolupráci mezi dotčenými členskými státy a Komisí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (80)
               
               
                  Zvířata a zboží ze třetích zemí by měly splňovat stejné požadavky, které se vztahují na zvířata a zboží z Unie, nebo požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším rovnocenné, pokud jde o cíle, které sledují právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce. Tato zásada je zakotvena v článku 11 nařízení (ES) č. 178/2002, který stanoví, že potraviny a krmivo dovážené do Unie mají splňovat odpovídající požadavky potravinového práva Unie nebo požadavky, které se považují přinejmenším za rovnocenné. Zvláštní požadavky na uplatňování této zásady jsou stanoveny v rámci pravidel Unie týkajících se ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin, které zakazují zavlékat do Unie některé škodlivé organismy, které se zde zatím nevyskytují (nebo se vyskytují pouze v omezeném rozsahu), pravidel Unie, kterými se stanoví veterinární požadavky umožňující vstup zvířat a některých produktů živočišného původu do Unie pouze ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu vytvořeném za tímto účelem, a pravidel Unie pro organizaci úředních kontrol u produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, ve kterých se rovněž stanoví vytvoření seznamu třetích zemí, z nichž je vstup takových produktů do Unie povolen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (81)
               
               
                  S cílem zajistit, aby zvířata a zboží vstupující do Unie ze třetích zemí splňovaly všechny požadavky stanovené v právních předpisech Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce nebo požadavky považované za rovnocenné vedle požadavků stanovených předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, předpisy Unie, kterými se stanoví veterinární požadavky, a předpisy Unie, kterými se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu s cílem zabezpečit plnění požadavků stanovených v právních předpisech Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce ve vztahu k veterinárním a fytosanitárním záležitostem, by Komise měla mít možnost stanovit podmínky pro vstup zvířat a zboží do Unie v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby tato zvířata a zboží splňovaly všechny příslušné požadavky v rámci právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce nebo rovnocenné požadavky. Tyto podmínky by se měly vztahovat na zvířata nebo zboží nebo kategorie zvířat nebo zboží ze všech třetích zemí nebo z určitých třetích zemí nebo jejich regionů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (82)
               
               
                  Ve zvláštních případech, v nichž se prokáže, že určitá zvířata nebo zboží pocházející ze třetí země, skupiny třetích zemí nebo jejich regionů představují riziko pro zdraví lidí, zvířat a rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, anebo pokud existují důkazy, že může docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, by Komise měla mít možnost přijímat opatření k omezení takových rizik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (83)
               
               
                  Provádění efektivních a účinných úředních kontrol a jiných úředních činností a v konečném důsledku i bezpečnost a zdraví lidí, zvířat a rostlin a ochrana životního prostředí závisejí také na tom, zda kontrolní orgány mají k dispozici dobře vyškolené pracovníky s odpovídajícími znalostmi ve všech oblastech, které jsou relevantní pro správné uplatňování právních předpisů Unie. Komise by proto měla zajišťovat náležitá a specializovaná školení na podporu jednotného přístupu příslušných orgánů k úředním kontrolám a jiným úředním činnostem. Aby se ve třetích zemích zvýšila obeznámenost s právními předpisy a požadavky Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, měla by být taková školení určena i pracovníkům příslušných orgánů ve třetích zemích. V takovém případě by měly být činnosti v oblasti odborné přípravy koncipovány tak, aby zohlednily konkrétní potřeby rozvojových zemí a podporovaly jejich kontroly a donucovací opatření, aby tak tyto země mohly splňovat podmínky pro dovoz zvířat a zboží do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (84)
               
               
                  V zájmu podpory sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi příslušnými orgány by Komise měla mít možnost organizovat mezi členskými státy ve spolupráci s nimi programy pro výměnu pracovníků, kteří jsou úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi pověřeni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (85)
               
               
                  Pro provádění efektivních úředních kontrol a jiných úředních činností je důležité, aby příslušné orgány v členských státech, Komise a případně i provozovatelé měli možnost rychle a účinně sdílet údaje a informace související s úředními kontrolami nebo jejich výsledky. Prostřednictvím právních předpisů Unie bylo zavedeno několik informačních systémů spravovaných Komisí, které umožňují tyto údaje a informace zpracovávat a spravovat prostřednictvím celounijních počítačových a internetových nástrojů. Systém určený k zaznamenávání a sledování výsledků úředních kontrol je obchodní řídicí a expertní systém (systém Traces), který byl zřízen rozhodnutím Komise 2003/24/ES (21) a rozhodnutím Komise 2004/292/ES (22) v souladu se směrnicí Rady 90/425/EHS (23) a který se v současnosti používá pro správu údajů a informací o zvířatech a produktech živočišného původu a o příslušných úředních kontrolách. Toto nařízení by mělo umožňovat, aby byl tento systém spravován a modernizován tak, aby jej bylo možné použít pro veškeré zboží, u kterého právní předpisy Unie týkající se zemědělsko-potravinového řetězce stanoví zvláštní požadavky nebo praktická opatření pro úřední kontroly.Rovněž existují specializované počítačové systémy pro rychlou výměnu informací mezi členskými státy a s Komisí ve věci rizik, která mohou vzniknout v zemědělsko-potravinovém řetězci nebo pro zdraví zvířat a rostlin. Článek 50 nařízení (ES) č. 178/2002 zřizuje systém RASFF, což je systém pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví vyvolaného potravinami nebo krmivy, článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (24) systém pro ohlašování a podávání zpráv o opatřeních týkajících se na seznamu uvedených nákaz a článek 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (25) systém pro ohlašování a podávání zpráv o výskytu škodlivých organismů a oznamování případů nesouladu. Všechny tyto systémy by měly fungovat harmonickým a soudržným způsobem, který bude využívat součinnosti mezi jednotlivými systémy, zabrání duplicitě, zjednoduší činnost těchto systémů a zvýší jejich efektivnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (86)
               
               
                  V zájmu efektivnějšího řízení úředních kontrol by Komise měla zavést počítačový informační systém, který bude integrovat a případně modernizovat všechny příslušné stávající informační systémy, což umožní používání pokročilých komunikačních a certifikačních nástrojů a co nejefektivnější využití údajů a informací souvisejících s úředními kontrolami. Aby se předešlo zbytečnému zdvojování požadavků na informace, měla by koncepce takového počítačového systému zohlednit potřebu případně zajistit kompatibilitu a interoperabilitu daného počítačového systému s jinými informačními systémy, které orgány veřejné moci spravují a prostřednictvím nichž probíhá automatická výměna nebo zpřístupňování příslušných údajů. Kromě toho by měla být v souladu s Digitální agendou pro Evropu stanovena možnost používat elektronické podpisy ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (26). Ve fázi vývoje jakékoliv nové funkce takového počítačového systému a při vypracovávání příslušných prováděcích opatření, která by mohla mít vliv na zpracovávání osobních údajů a právo na soukromí, by měl být konzultován evropský inspektor ochrany údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (87)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení, pokud jde o řádné fungování počítačového informačního systému, jeho technických specifikací, jakož i povinnosti a práva jednotlivých zapojených aktérů a uživatelů, při zohlednění zejména potřeby minimalizovat administrativní zátěž tím, že se podle potřeby využijí mezinárodně standardizovaný jazyk, struktura zpráv a výměnné protokoly, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (88)
               
               
                  Příslušné orgány by měly prošetřit případy, kdy existuje podezření na nesoulad s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce, a je-li takový nesoulad zjištěn, určit jeho původ a rozsah, jakož i povinnosti provozovatelů. Měly by rovněž přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby dotyční provozovatelé provedli nápravu situace, a k zabránění dalšímu nesouladu. Příslušné orgány by při organizaci a provádění šetření a donucovacích opatření měly náležitě zohlednit potenciální rizika a pravděpodobnost klamavých nebo podvodných praktik v celém zemědělsko-potravinovém řetězci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (89)
               
               
                  Ověřování souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce prostřednictvím úředních kontrol má zásadní význam pro to, aby se zajistilo, že v celé Unii bude efektivně dosahováno cílů uvedených právních předpisů. Narušení systémů kontroly v daném členském státě mohou v některých případech výrazně bránit dosažení těchto cílů a vést ke vzniku rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, a to nezávisle na zapojení či odpovědnosti provozovatelů nebo jiných aktérů, nebo vést k situacím rozsáhlého závažného nesouladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení by Komise měla být schopna na vážná narušení kontrolního systému v některém členském státě reagovat přijetím opatření, která se zaměří na omezení nebo odstranění uvedených rizik ze zemědělsko-potravinového řetězce ještě předtím, než dotyčný členský stát přijme nezbytná opatření, aby narušení systému napravil. Komisi by proto měly být svěřeny prováděcí pravomoci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (90)
               
               
                  Porušení pravidel stanovených v právních předpisech Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce a v tomto nařízení by mělo podléhat účinným, odrazujícím a přiměřeným sankcím na vnitrostátní úrovni v celé Unii, jejichž přísnost zohledňuje mimo jiné potenciální škody na lidském zdraví, ke kterým může v důsledku porušení pravidel dojít, včetně případů, kdy provozovatelé při úřední kontrole nespolupracují, a případů, kdy jsou vystavena nebo použita falešná či zavádějící úřední osvědčení nebo potvrzení. Aby finanční sankce za porušení pravidel spáchané pomocí podvodných nebo klamavých praktik, byly dostatečně odstrašující, měly by být stanoveny na úrovni převyšující neoprávněnou výhodu plynoucí pachateli z použití těchto praktik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (91)
               
               
                  Kdokoliv by měl mít možnost příslušným orgánům poskytnout nové informace, které jim napomohou při odhalování případů porušení tohoto nařízení a pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 a následným ukládání sankcí. Neexistence jasných postupů nebo obavy z odvety by však mohly od upozorňování na nekalé praktiky odrazovat. Oznamování porušení tohoto nařízení je užitečným nástrojem k zajištění, aby příslušné orgány byly schopny odhalovat případy porušení a ukládat za ně sankce. Toto nařízení by proto mělo zajistit, aby byla k dispozici odpovídající opatření, která komukoliv umožní upozornit příslušné orgány na případná porušení tohoto nařízení a ochrání ho před odvetou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (92)
               
               
                  Toto nařízení se vztahuje na oblasti, které jsou již zahrnuty v některých v současnosti platných aktech. Aby nedocházelo k duplicitě a aby se zavedl soudržný právní rámec, měly by se zrušit a tímto nařízením nahradit následující akty: nařízení (ES) č. 882/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (27), směrnice Rady 89/608/EHS (28), 89/662/EHS (29), 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES (30) a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (31).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (93)
               
               
                  V zájmu zajištění soudržnosti by měly být provedeny změny těchto aktů: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (32), nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (33), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (34), nařízení (ES) č. 1069/2009, nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 (35), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (36), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (37) a směrnic Rady 98/58/ES (38), 1999/74/ES (39), 2007/43/ES (40), 2008/119/ES (41) a 2008/120/ES (42).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (94)
               
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (43) stanoví rámec pro financování kroků a opatření Unie v celém zemědělsko-potravinovém řetězci v oblastech, na něž se vztahuje, v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020. Některé z těchto aktů a opatření mají za cíl zlepšit provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v celé Unii. Nařízení (EU) č. 652/2014 by se mělo změnit tak, aby se zohlednilo zrušení nařízení (ES) č. 882/2004 tímto nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (95)
               
               
                  Vzhledem ke specifické situaci v odvětví rostlin, na které se dosud nevztahovala stejná úroveň kontroly jako na jiné zboží podle tohoto nařízení, je důležité, aby zavedení nového systému bylo co možná nejplynulejší a bezchybné. Z tohoto důvodu je třeba stanovit zvláštní ustanovení týkající se načasování přijetí příslušných aktů v přenesené pravomoci. Je rovněž zřejmé, že v odvětví rostlin je odůvodněné mít výjimku z povinnosti kontroly dokladů, která se má provádět na stanovištích hraniční kontroly u rostlin, rostlinných produktů a dalších předmětů představujících nízkou úroveň rizika, a umožnit v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů kontrolu dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly, je-li taková kontrola schopna zajistit stejnou míru spolehlivosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (96)
               
               
                  Za účelem změn odkazů na evropské normy a příloh II a III tohoto nařízení s cílem zohlednit legislativní, technický a vědecký vývoj a doplnit do tohoto nařízení zvláštní pravidla vztahující se na úřední kontroly a jiné úřední činnosti v oblastech, na něž se toto nařízení vztahuje, včetně pravidel pro kvalifikaci a školení pracovníků, dodatečnou odpovědnost a úkoly příslušných orgánů, případy, v nichž se akreditace laboratoří nevyžaduje, některé výjimky z úředních kontrol na hranicích, kritéria, která se mají použít pro určení četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol, stanovení podmínek, které musí splňovat některá zvířata nebo zboží vstupující do Unie ze třetích zemí, další požadavky a úkoly referenčních laboratoří a středisek Evropské unie a dodatečné požadavky pro národní referenční laboratoře, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (44). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (97)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení, pokud jde o určování referenčních laboratoří Evropské unie a referenčních středisek Evropské unie pro ověřování pravosti a důvěryhodnosti zemědělsko-potravinového řetězce a pro dobré životní podmínky zvířat, přijímání programů kontrol Komise v členských státech a provádění intenzivnějších úředních kontrol v případech porušení právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, které vyžadují koordinovanou pomoc a následné kroky Komise, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (98)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení, mimo jiné včetně pravidel a praktických opatření pro audity, formát osvědčení a dalších dokladů, zavádění počítačových systémů pro správu informací, spolupráci mezi provozovateli a příslušnými orgány a mezi příslušnými orgány, celními orgány a jinými orgány, metody odběru vzorků a laboratorní analytické, testovací a diagnostické metody, jakož i jejich validaci a výklad, sledovatelnost, zařazování zvířat nebo zboží, které jsou předmětem kontrol, na seznamy a zařazování zemí nebo území, které mohou vyvážet určitá zvířata a zboží do Unie, na seznamy, oznamování zásilek předem, výměnu informací, stanoviště hraniční kontroly, izolaci a karanténu, souhlas s předvývozními kontrolami prováděnými třetími zeměmi, opatření k omezení rizika nebo ukončení rozsáhlého závažného nesouladu u některých zvířat nebo zboží pocházejících z některé třetí země nebo jejího regionu, uznání třetích zemí nebo regionů, které nabízejí záruky rovnocenné těm, které se uplatňují v Unii, a zrušení takového uznání, školení a výměnné programy pro pracovníky mezi členskými státy a pohotovostní plány pro potraviny a krmiva za účelem provádění obecného plánu řízení krizí podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (45).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (99)
               
               
                  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž aby byl zajištěn harmonizovaný přístup, pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej, z důvodu jeho účinků, složitosti a přeshraniční a mezinárodní povahy, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
               
            
         
      
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      HLAVA I
      
         PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
      
      Článek 1
      Předmět a oblast působnosti
      1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  financování úředních kontrol;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  správní pomoc a spolupráci mezi členskými státy v zájmu řádného uplatňování pravidel uvedených v odstavci 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  provádění kontrol Komisí v členských státech a ve třetích zemích;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  přijímání podmínek, které musí být splněny ve vztahu ke zvířatům a zboží vstupujícím do Unie ze třetích zemí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  zavedení počítačového informačního systému pro správu informací a údajů souvisejících s úředními kontrolami.
               
            
         
      
      2.   Toto nařízení se vztahuje na úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly stanovenými buď na úrovni Unie, nebo členskými státy, k uplatňování právních předpisů Unie v těchto oblastech:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  potraviny a bezpečnost potravin, důvěryhodnost a nezávadnost v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zájmů a informovanosti spotřebitelů, jakož i na výrobu a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, zpracování, distribuce a použití, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zdraví, zájmů a informovanosti spotřebitelů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  požadavky týkající se zdraví zvířat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  požadavky na dobré životní podmínky zvířat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů, s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  ekologická produkce a označování ekologických produktů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit.
               
            
         
      
      3.   Toto nařízení se vztahuje také na úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v odstavci 2, pokud se tyto požadavky vztahují na zvířata a zboží vstupující do Unie nebo určené k vývozu z Unie.
      4.   Toto nařízení se nevztahuje na úřední kontroly pro ověření souladu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  s nařízením (EU) č. 1308/2013; toto nařízení se však vztahuje na kontroly podle článku 89 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud uvedené kontroly odhalí možné podvodné nebo klamavé praktiky týkající se obchodních norem podle článků 73 až 91 nařízení (EU) č. 1308/2013;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU (46);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (47).
               
            
         
      
      5.   Články 4, 5, 6 a 8, čl. 12 odst. 2 a 3, články 15, 18 až 27, 31 až 34, 37 až 42, 78 a 86 až 108, čl. 112 písm. b) a články 130 až 141 se použijí rovněž na jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány v souladu s tímto nařízením nebo s pravidly uvedenými v odstavci 2 tohoto článku.
      Článek 2
      Úřední kontroly a jiné úřední činnosti
      1.   Pro účely tohoto nařízení se „úředními kontrolami“ rozumějí činnosti prováděné buď příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na něž byly v souladu s tímto nařízením přeneseny některé úkoly úřední kontroly, za účelem ověření:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zda provozovatelé dodržují toto nařízení a pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zda zvířata nebo zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně požadavků na vydání úředního osvědčení nebo úředního potvrzení.
               
            
         
      
      2.   Pro účely tohoto nařízení se „jinými úředními činnostmi“ rozumějí činnosti, které nejsou úředními kontrolami a jsou prováděny buď příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na něž byly v souladu s tímto nařízením a pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 přeneseny určité jiné úřední činnosti, včetně činností, jejichž cílem je ověření přítomnosti nákaz zvířat či výskytu škodlivých organismů rostlin, předcházení či omezení šíření takových nákaz nebo škodlivých organismů, jejich eradikace, udělení povolení nebo schválení a vydání úředních osvědčení či úředních potvrzení.
      Článek 3
      Definice
      Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  „potravinovým právem“ potravinové právo ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 178/2002;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  „krmivovým právem“ právní a správní předpisy upravující krmiva obecně a bezpečnost krmiv zvláště, na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni, v jakékoliv fázi produkce, zpracování, distribuce nebo použití krmiv;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  „příslušným orgánem“:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              ústřední orgán členského státu odpovědný za organizaci úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              jakýkoliv jiný orgán, kterému byla tato odpovědnost svěřena;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              případně odpovídající orgán třetí země;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  „kontrolním orgánem pro ekologickou produkci“ organizace veřejné správy členského státu pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů, jíž příslušné orgány svěřily, zcela nebo zčásti, své pravomoci v souvislosti s uplatňováním nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (48), případně včetně odpovídajícího orgánu třetí země nebo působícího ve třetí zemi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  „pověřeným subjektem“ samostatná právnická osoba, na kterou byly příslušnými orgány přeneseny některé úkoly úřední kontroly nebo některé úkoly související s jinými úředními činnostmi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  „postupy ověřování kontrol“ zavedená opatření a opatření prováděná příslušnými orgány za účelem zajištění důslednosti a účinnosti úředních kontrol a jiných úředních činností;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  „kontrolním systémem“ systém zahrnující příslušné orgány a zdroje, struktury, opatření a postupy zavedené v členském státě k zajištění toho, aby úřední kontroly byly prováděny v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v článcích 18 až 27;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  „plánem kontrol“ popis vypracovaný příslušnými orgány, který obsahuje informace o struktuře a organizaci systému úředních kontrol a o jeho fungování a podrobný rozpis úředních kontrol, které mají být v daném období provedeny v každé z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  „zvířaty“ živočichové ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/429;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  „nákazou zvířat“ nákaza ve smyslu čl. 4 bodu 16 nařízení (EU) 2016/429;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  „zbožím“ vše, na co se vztahuje jedno nebo více pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, s výjimkou zvířat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  „potravinami“ potraviny ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  „krmivy“ krmiva ve smyslu čl. 3 bodu 4 nařízení (ES) č. 178/2002;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  „vedlejšími produkty živočišného původu“ vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 1069/2009;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  „získanými produkty“ získané produkty ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1069/2009;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  „rostlinami“ rostliny ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) 2016/2031;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  „škodlivými organismy rostlin“ škodlivé organismy ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18)
               
               
                  „přípravky na ochranu rostlin“ přípravky na ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19)
               
               
                  „produkty živočišného původu“ produkty živočišného původu ve smyslu bodu 8.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (49);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20)
               
               
                  „zárodečnými produkty“ zárodečné produkty ve smyslu čl. 4 bodu 28 nařízení (EU) 2016/429;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21)
               
               
                  „rostlinnými produkty“ rostlinné produkty ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  22)
               
               
                  „jinými předměty“ jiné předměty ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení (EU) 2016/2031;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  23)
               
               
                  „nebezpečím“ jakýkoliv faktor nebo podmínka, které mohou mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  24)
               
               
                  „rizikem“ míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  25)
               
               
                  „úředním osvědčováním“ postup, jímž příslušné orgány potvrzují splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  26)
               
               
                  „osvědčujícím úředníkem“:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              jakýkoliv úředník příslušných orgánů oprávněný podepisovat úřední osvědčení jménem těchto orgánů nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              jakákoliv jiná fyzická osoba, která je příslušnými orgány oprávněna podepisovat úřední osvědčení v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  27)
               
               
                  „úředním osvědčením“ písemný nebo elektronický doklad podepsaný osvědčujícím úředníkem a potvrzující splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  28)
               
               
                  „úředním potvrzením“ jakékoliv označení, značka nebo jiná forma potvrzení, které vydají provozovatelé pod dohledem příslušných orgánů prostřednictvím specializovaných úředních kontrol nebo které vydají samotné příslušné orgány a které potvrzuje splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v tomto nařízení nebo v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  29)
               
               
                  „provozovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, na kterou se vztahuje jedna nebo více povinností stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  30)
               
               
                  „auditem“ systematické a nezávislé šetření, které má za cíl zjistit, zda jsou činnosti a s nimi spojené výsledky těchto činností v souladu s plánovanými opatřeními a zda jsou tato opatření účinně uplatňována a vhodná pro dosažení stanovených cílů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  31)
               
               
                  „ratingem“ klasifikace provozovatelů na základě posouzení jejich souladu s ratingovými kritérii;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  32)
               
               
                  „úředním veterinárním lékařem“ veterinární lékař jmenovaný příslušným orgánem buď jako člen jeho personálu, nebo jiným způsobem, a řádně kvalifikovaný k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením i příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  33)
               
               
                  „úředním pracovníkem rostlinolékařské služby“ fyzická osoba jmenovaná příslušným orgánem buď jako člen jeho personálu, nebo jiným způsobem, a řádně kvalifikovaná k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením i příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  34)
               
               
                  „specifikovaným rizikovým materiálem“ specifikovaný rizikový materiál ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  35)
               
               
                  „dlouhotrvající cestou“ dlouhotrvající cesta ve smyslu čl. 2 písm. m) nařízení (ES) č. 1/2005;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  36)
               
               
                  „zařízením pro aplikaci pesticidů“ zařízení pro aplikaci pesticidů ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2009/128/ES;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  37)
               
               
                  „zásilkou“ soubor zvířat nebo zboží, na které se vztahuje totéž úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo jakýkoliv jiný doklad, které byly dopraveny týmž dopravním prostředkem, které pocházejí ze stejného území nebo třetí země a které jsou, s výjimkou zboží podléhajícího pravidlům uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. g), stejného druhu, třídy nebo popisu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  38)
               
               
                  „stanovištěm hraniční kontroly“ místo, včetně zařízení, která k němu patří, určené členským státem k provádění úředních kontrol stanovených v čl. 47 odst. 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  39)
               
               
                  „místem výstupu“ stanoviště hraniční kontroly nebo jiné místo určené členským státem, ve kterém zvířata spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1/2005 opouštějí celní území Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  40)
               
               
                  „vstupem do Unie“ přivezení zvířat nebo zboží do některého z území uvedených v příloze I tohoto nařízení z oblastí mimo tato území, s výjimkou případů souvisejících s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), u nichž se těmito slovy rozumí přivezení zboží na „území Unie“ ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/2031;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  41)
               
               
                  „kontrolou dokladů“ kontrola úředních osvědčení, úředních potvrzení a dalších dokladů, včetně dokladů obchodní povahy, které musí doprovázet zásilku podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, podle čl. 56 odst. 1 nebo podle prováděcích aktů přijatých v souladu s čl. 77 odst. 3, čl. 126 odst. 3, čl. 128 odst. 1 a čl. 129 odst. 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  42)
               
               
                  „kontrolou totožnosti“ vizuální inspekce za účelem ověření, že obsah a označení zásilky, včetně značek na zvířatech, pečetí a dopravních prostředků, odpovídají informacím uvedeným v úředních osvědčeních, úředních potvrzeních a dalších doprovodných dokladech;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  43)
               
               
                  „fyzickou kontrolou“ kontrola zvířat nebo zboží a případně kontroly balení, dopravních prostředků, označování a teploty, odběr vzorků pro analýzu, testování nebo diagnostiku a jakékoliv další kontroly nezbytné pro ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  44)
               
               
                  „tranzitem“ přesun z jedné třetí země do jiné třetí země uskutečňovaný pod celním dohledem přes některé z území uvedených v příloze I nebo z jednoho z území uvedených v příloze I na jiné území uvedené v příloze I po průjezdu přes území třetí země, s výjimkou případů souvisejících s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), u nichž se jedná o jednu z těchto možností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              přesun z jedné třetí země do jiné třetí země ve smyslu čl. 1 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU) 2016/2031 uskutečňovaný pod celním dohledem přes „území Unie“ ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení; nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              přesun z „území Unie“ na jinou část „území Unie“ ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/2031 uskutečňovaný přes území třetí země ve smyslu čl. 1 odst. 3 prvního pododstavce uvedeného nařízení;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  45)
               
               
                  „celním dohledem“ celní dohled ve smyslu čl. 5 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (50);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  46)
               
               
                  „celními kontrolami“ celní kontroly ve smyslu čl. 5 bodu 3 nařízení (EU) č. 952/2013;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  47)
               
               
                  „úředním zadržením“ postup, kterým příslušné orgány zajistí, aby zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny úřední kontroly, nebyly před tím, než je přijato rozhodnutí o jejich určení, přemísťovány ani s nimi nebylo manipulováno; to zahrnuje skladování prováděné provozovateli pod dohledem příslušných orgánů a podle jejich pokynů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  48)
               
               
                  „knihou jízd“ doklad stanovený v bodech 1 až 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1/2005;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  49)
               
               
                  „pomocným úředním veterinárním pracovníkem“ zástupce příslušných orgánů, který byl vyškolen v souladu s požadavky stanovenými podle článku 18 a je zaměstnán za účelem provedení některých úkolů úřední kontroly nebo některých úkolů souvisejících s jinými úředními činnostmi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  50)
               
               
                  „masem a jedlými droby“ pro účely čl. 49 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení produkty uvedené v číslech 0201 až 0208 kapitoly 2 třídy I části II přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (51);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  51)
               
               
                  „značkou zdravotní nezávadnosti“ značka, která se přidělí po provedení úřední kontroly podle čl. 18 odst. 2 písm. a) a c) a která osvědčuje, že maso je vhodné k lidské spotřebě.
               
            
         
      
      HLAVA II
      
         ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ ČINNOSTI V ČLENSKÝCH STÁTECH
      
      
         KAPITOLA I
      
      
         
            Příslušné orgány
         
      
      Článek 4
      Určení příslušných orgánů
      1.   Pro každou z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, určí členské státy příslušný orgán nebo orgány, kterým svěří odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol a jiných úředních činností.
      2.   Jestliže členský stát svěří odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností pro jednu oblast více než jednomu příslušnému orgánu na celostátní, regionální nebo místní úrovni nebo jestliže mají příslušné orgány určené v souladu s odstavcem 1 v rámci uvedeného určení možnost převést některé úkoly související s úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi na jiné orgány veřejné správy, tento členský stát:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zajistí efektivní a účinnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými orgány a důslednost a účinnost úředních kontrol nebo jiných úředních činností na svém území a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  určí v souladu se svými ústavními požadavky jediný orgán odpovědný za koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí a s dalšími členskými státy, pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné v každé z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2.
               
            
         
      
      3.   Příslušné orgány odpovědné za ověřování souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) mohou svěřit některé úkoly související s úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi jednomu nebo více kontrolním orgánům pro ekologickou produkci. V takových případech přidělí každému z nich číselný kód.
      4.   Členské státy zajistí, aby byla Komise informována o kontaktních údajích a veškerých případných změnách ohledně:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  příslušných orgánů určených v souladu s odstavcem 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jediných orgánů určených v souladu s odst. 2 písm. b);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  kontrolních orgánů pro ekologickou produkci uvedených v odstavci 3;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  pověřených subjektů uvedených v čl. 28 odst. 1.
               
            
         
      
      Informace uvedené v prvním pododstavci členské státy rovněž zpřístupní veřejnosti, včetně zpřístupnění na internetu.
      Článek 5
      Obecné povinnosti příslušných orgánů a kontrolních orgánů pro ekologickou produkci
      1.   Příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činností;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zavedené postupy nebo opatření k zajištění nestrannosti, kvality a důslednosti úředních kontrol a jiných úředních činností na všech úrovních;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  zavedené postupy nebo opatření k zajištění toho, aby u personálu provádějícího úřední kontroly a jiné úřední činnosti nedocházelo k žádnému střetu zájmů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  k dispozici odpovídající laboratorní kapacity pro analýzu, testování a diagnostiku, nebo mít k těmto kapacitám přístup;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  k dispozici dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby úřední kontroly a jiné úřední činnosti mohly být prováděny efektivně a účinně, nebo mít k těmto pracovníkům přístup;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  vhodná a řádně udržovaná zařízení a vybavení, aby pracovníci mohli provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti efektivně a účinně;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a k přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  zavedené právní postupy s cílem zajistit, aby pracovníci měli v zájmu umožnění řádného plnění svých úkolů přístup do prostor provozovatelů a k dokumentům, které provozovatelé uchovávají;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  zavedené pohotovostní plány a musí být připraveny podle takových plánů jednat v případě mimořádné situace, případně v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.
               
            
         
      
      2.   Jmenování úředního veterinárního lékaře musí mít písemnou podobu a stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavku na neexistenci jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední veterinární lékaře.
      3.   Jmenování úředního pracovníka rostlinolékařské služby musí mít písemnou podobu a stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavku na neexistenci jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední pracovníky rostlinolékařské služby.
      4.   Pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  absolvují pro oblast své působnosti náležité školení, které jim umožní kompetentním způsobem vykonávat své povinnosti a důsledně provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  průběžně se dovzdělávají v oblasti své působnosti a pravidelně se jim dle potřeby dostává dalšího školení a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  v případě potřeby absolvují školení v tematických oblastech uvedených v kapitole I přílohy II a o povinnostech příslušných orgánů vyplývající z tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Příslušné orgány, kontrolní orgány pro ekologickou produkci a pověřené subjekty vypracují a zavedou školicí programy za účelem zajištění toho, aby pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti absolvovali školení uvedená v písmenech a), b) a c).
      5.   Je-li k provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností způsobilý více než jeden útvar příslušného orgánu, musí být mezi těmito útvary zajištěna efektivní a účinná koordinace.
      Článek 6
      Audity příslušných orgánů
      1.   V zájmu zajištění dodržování tohoto nařízení příslušnými orgány tyto orgány provádějí nebo zadávají interní audity a na základě jejich výsledků přijímají vhodná opatření.
      2.   Audity uvedené v odstavci 1 musí být podrobeny nezávislému přezkumu a prováděny transparentním způsobem.
      Článek 7
      Právo na opravný prostředek
      Proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány v souladu s článkem 55, čl. 66 odst. 3 a 6, článkem 67, čl. 137 odst. 3 písm. b) a čl. 138 odst. 1 a 2 týkajícím se fyzických nebo právnických osob mají tyto osoby právo podat opravný prostředek v souladu s vnitrostátním právem.
      Právem podat opravný prostředek není dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout urychleně opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.
      Článek 8
      Povinnost příslušných orgánů zachovávat důvěrnost
      1.   Příslušné orgány zajistí, aby s výhradou podmínek odstavce 3 nebyly informace získané při výkonu jejich povinností v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností, které jsou v souladu s právními předpisy daného členského státu nebo Unie ze své povahy předmětem služebního tajemství, sdělovány třetím stranám.
      Členské státy za tímto účelem zajistí, aby pracovníkům a dalším osobám činným v průběhu úředních kontrol a jiných úředních činností byly uloženy náležité povinnosti týkající se zachování důvěrnosti.
      2.   Odstavec 1 se vztahuje i na kontrolní orgány pro ekologickou produkci, na pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly přeneseny konkrétní úkoly úřední kontroly, a na úřední laboratoře.
      3.   S výjimkou situace, kdy převažuje veřejný zájem na zveřejnění informací, které jsou předmětem služebního tajemství podle odstavce 1, a aniž jsou dotčeny situace, kdy je jejich zveřejnění vyžadováno právními předpisy Unie nebo daného členského státu, zahrnují tyto informace také informace, jejichž zveřejnění by narušilo:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  účel inspekcí, šetření a auditů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  ochranu obchodních zájmů provozovatele nebo jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  ochranu soudního řízení a právního poradenství.
               
            
         
      
      4.   Při posuzování, zda převažuje veřejný zájem na zveřejnění informací, které jsou předmětem služebního tajemství podle odstavce 1, zohlední příslušné orgány mimo jiné možná rizika pro zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo pro životní prostředí a povahu, závažnost a rozsah těchto rizik.
      5.   Povinnosti zachovávat důvěrnost stanovené v tomto článku nebrání příslušným orgánům, aby zveřejnily nebo jinak veřejnosti zpřístupnily informace o výsledku úředních kontrol týkajících se jednotlivých provozovatelů, za předpokladu, že jsou splněny níže uvedené podmínky, aniž jsou dotčeny situace, kdy je zveřejnění vyžadováno právními předpisy Unie nebo daného členského státu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  dotčenému provozovateli je dána možnost vyjádřit se k informacím, které má příslušný orgán v úmyslu zveřejnit nebo jinak zpřístupnit veřejnosti, před jejich zveřejněním nebo zpřístupněním, se zohledněním naléhavosti situace a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  informace, které jsou zveřejněny nebo veřejnosti jinak zpřístupněny, zohledňují připomínky vyjádřené dotčeným provozovatelem nebo jsou zveřejněny či zpřístupněny společně s takovými připomínkami.
               
            
         
      
      
         KAPITOLA II
      
      
         
            Úřední kontroly
         
      
      
         Oddíl I
      
      
         
            Obecné požadavky
         
      
      Článek 9
      Obecná pravidla pro úřední kontroly
      1.   Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně u všech provozovatelů na základě rizika a s přiměřenou četností, s přihlédnutím:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  ke zjištěným rizikům, pokud jde o:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              zvířata a zboží;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              činnosti pod kontrolou provozovatelů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              umístění činností nebo provozu provozovatelů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              používání produktů, postupů, materiálů nebo látek, které mohou ovlivnit bezpečnost, důvěryhodnost a nezávadnost potravin nebo bezpečnost krmiv, zdraví či dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, mohou mít nepříznivý dopad také na životní prostředí;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  k veškerým informacím naznačujícím pravděpodobnost, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo původu anebo metodu výroby či produkce potravin;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  k historii provozovatelů, pokud jde o výsledky úředních kontrol, které u nich byly provedeny, a jejich soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  ke spolehlivosti a výsledkům vlastních kontrol, které byly provedeny provozovateli nebo třetí stranou na jejich žádost, případně včetně soukromých systémů záruky kvality, za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  k veškerým informacím, které by mohly poukazovat na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.
               
            
         
      
      2.   Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně, s vhodnou četností určenou na základě rizika, aby zjistily možné případy záměrného porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 spáchaného pomocí klamavých nebo podvodných praktik, přičemž zohledňují informace týkající se takového porušení sdílené prostřednictvím mechanismů správní pomoci stanovených v článcích 102 až 108 a veškeré další informace poukazující na možnost takového porušení.
      3.   Úřední kontroly prováděné před uvedením na trh nebo přemístěním některých zvířat a zboží za účelem vydání úředních osvědčení nebo úředních potvrzení, která pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 vyžadují jako podmínku pro uvedení na trh nebo přemístění zvířat nebo zboží, se provádějí v souladu s:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  příslušnými akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými Komisí v souladu s články 18 až 27.
               
            
         
      
      4.   Úřední kontroly se provádějí bez předchozího oznámení, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení náležitě odůvodněné a nezbytné k tomu, aby mohla být úřední kontrola provedena. V případě úředních kontrol na žádost provozovatele může příslušný orgán rozhodnout, zda mají být tyto úřední kontroly před svým provedením oznámeny, či nikoliv. Úřední kontroly s předchozím oznámením nevylučují provedení úředních kontrol bez předchozího oznámení.
      5.   Úřední kontroly se provádějí pokud možno tak, aby administrativní zátěž provozovatelů a narušení jejich provozu bylo omezeno na nezbytné minimum, aniž by to nepříznivě ovlivnilo účinnost těchto kontrol.
      6.   Příslušné orgány provádějí úřední kontroly stejným způsobem, přičemž zohlední potřebu přizpůsobit tyto kontroly konkrétním situacím, bez ohledu na to, zda se jedná o zvířata a zboží:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  dostupné na trhu Unie, ať už pocházejí z členského státu, kde se dané úřední kontroly provádějí, nebo z jiného členského státu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  které mají být vyvezeny z Unie; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vstupující do Unie.
               
            
         
      
      7.   V míře nezbytně nutné pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy určení požadovat po provozovatelích, kteří si nechávají zvířata nebo zboží dodávat z jiného členského státu, aby příchod takových zvířat nebo zboží ohlásili.
      Článek 10
      Provozovatelé, postupy a činnosti, u kterých jsou prováděny úřední kontroly
      1.   V míře nezbytné k ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly u:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvířat a zboží v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  látek, materiálů nebo jiných předmětů, které mohou mít vliv na vlastnosti nebo zdraví zvířat a zboží, a jejich souladu s příslušnými požadavky v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  provozovatelů, pokud jde o činnosti, včetně chovu zvířat, o vybavení, dopravní prostředky, prostory a jiná místa pod jejich kontrolou a jejich okolí a o související dokumentaci.
               
            
         
      
      2.   Aniž jsou dotčena pravidla týkající se stávajících seznamů nebo registrů zřízených na základě pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, příslušné orgány vypracují a aktualizují seznam provozovatelů. Pokud takový seznam nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být použity i pro účely tohoto nařízení.
      3.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 měnící toto nařízení stanovením kategorií provozovatelů, kteří mají být vyňati z povinnosti zápisu na seznam provozovatelů uvedený v odstavci 2 tohoto článku, pokud by pro ně tento zápis představoval nepřiměřenou administrativní zátěž ve srovnání s riziky souvisejícími s jejich činnostmi.
      Článek 11
      Transparentnost úředních kontrol
      1.   Příslušné orgány provádějí úřední kontroly s vysokou mírou transparentnosti a alespoň jednou za rok zpřístupní veřejnosti, mimo jiné i zveřejněním na internetu, relevantní informace o organizaci a provádění úředních kontrol.
      Rovněž zajistí pravidelné a včasné zveřejňování informací o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  druhu, počtu a výsledku úředních kontrol;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  druhu a počtu zjištěných případů nesouladu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  druhu a počtu případů, kdy byla příslušnými orgány přijata opatření v souladu s článkem 138, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  druhu a počtu případů, kdy byly uloženy sankce uvedené v článku 139.
               
            
         
      
      Informace uvedené v písmenech a) až d) druhého pododstavce tohoto odstavce lze případně poskytovat zveřejněním ve výroční zprávě uvedené v čl. 113 odst. 1.
      2.   Příslušné orgány stanoví postupy s cílem zajistit, aby veškeré nepřesnosti v informacích zpřístupněných veřejnosti byly náležitě opraveny.
      3.   Příslušné orgány mohou zveřejnit nebo jinak veřejnosti zpřístupnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů na základě výsledku jedné nebo více úředních kontrol za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  ratingová kritéria jsou objektivní, transparentní a veřejně přístupná a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jsou zavedena vhodná opatření, která zajistí spravedlnost, soudržnost a transparentnost ratingového postupu.
               
            
         
      
      Článek 12
      Dokumentované kontrolní postupy
      1.   Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s dokumentovanými postupy.
      Tyto postupy zahrnují tematické oblasti kontrolních postupů stanovené v kapitole II přílohy II a obsahují pokyny pro pracovníky provádějící úřední kontroly.
      2.   Příslušné orgány musí mít zavedeny postupy k ověření kontrol.
      3.   Příslušné orgány:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  přijmou nápravná opatření, kdykoli jsou na základě postupů stanovených v odstavci 2 zjištěny nedostatky, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  dokumentované postupy stanovené v odstavci 1 podle potřeby aktualizují.
               
            
         
      
      4.   Odstavce 1, 2 a 3 se použijí i na pověřené subjekty a kontrolní orgány pro ekologickou produkci.
      Článek 13
      Písemné záznamy o úředních kontrolách
      1.   Příslušné orgány vypracují písemný záznam o každé úřední kontrole, kterou provedou. Tyto záznamy mohou mít tištěnou nebo elektronickou podobu.
      Záznam musí obsahovat:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  popis účelu úředních kontrol;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  použité kontrolní metody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  výsledky úředních kontrol a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  případně opatření, která příslušné orgány požadují, aby dotčený provozovatel v důsledku jejich úředních kontrol přijal.
               
            
         
      
      2.   Není-li pro účely soudního vyšetřování nebo ochrany soudního řízení nutné postupovat jinak, poskytne se provozovatelům, u nichž se provádí úřední kontrola, na žádost kopie záznamu uvedeného v odstavci 1, ledaže bylo vydáno úřední osvědčení nebo úřední potvrzení. Příslušné orgány okamžitě písemně informují provozovatele o každém případu nesouladu, který při úředních kontrolách zjistí.
      3.   Pokud úřední kontroly vyžadují trvalou nebo pravidelnou přítomnost pracovníků nebo zástupců příslušných orgánů v prostorách provozovatele, vypracovávají se záznamy uvedené v odstavci 1 s takovou četností, která příslušným orgánům a provozovateli umožní, aby byli:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pravidelně informováni o úrovni souladu a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  okamžitě informováni o každém případu nesouladu zjištěném při úředních kontrolách.
               
            
         
      
      4.   Odstavce 1, 2 a 3 se použijí i na pověřené subjekty, kontrolní orgány pro ekologickou produkci a fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly.
      Článek 14
      Metody a techniky úředních kontrol
      Metody a techniky úředních kontrol zahrnují v případě potřeby:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  přezkoumání kontrol, které provozovatelé zavedli, a získaných výsledků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  inspekce:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              vybavení, dopravních prostředků, prostor a jiných míst pod kontrolou provozovatelů a jejich okolí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              zvířat a zboží, včetně polotovarů, surovin, složek, pomocných látek a dalších výrobků používaných k přípravě a výrobě zboží nebo ke krmení a ošetřování zvířat;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              výrobků a procesů na čištění a údržbu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              vysledovatelnosti, označování, prezentace, reklamy a souvisejících obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a správnou zemědělskou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů, které mohou být důležité pro posouzení souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, případně včetně příslušných dokumentů doprovázejících potraviny, krmivo a veškeré látky či materiály, které do zařízení vstupují nebo je opouštějí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  ověření měření provedených provozovateli a jiných výsledků testů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  odběr vzorků, analýzy, diagnostiku a testy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  audity provozovatelů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  veškeré další činnosti potřebné ke zjištění případů nesouladu.
               
            
         
      
      Článek 15
      Povinnosti provozovatelů
      1.   Jestliže to příslušné orgány požadují, poskytnou provozovatelé v míře, která je nezbytná pro provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností, pracovníkům příslušných orgánů přístup:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  k vybavení a dopravním prostředkům a do prostor a jiných míst pod svou kontrolou a jejich okolí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  ke svým počítačovým systémům pro správu informací;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  ke zvířatům a zboží pod svou kontrolou;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  k dokumentům a jakýmkoliv jiným důležitým informacím.
               
            
         
      
      2.   Při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech jsou provozovatelé pracovníkům příslušných orgánů a kontrolních orgánů pro ekologickou produkci nápomocni při plnění jejich úkolů a spolupracují s nimi.
      3.   Provozovatel odpovědný za zásilku vstupující do Unie kromě povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 neprodleně zpřístupní v tištěné nebo elektronické podobě veškeré informace týkající se daných zvířat a zboží.
      4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla spolupráce a výměny informací mezi provozovateli a příslušnými orgány týkajících se příjezdu a vykládky zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, pokud je to nezbytné k zajištění jejich úplné identifikace a účinného provádění úředních kontrol u takových zvířat a zboží. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      5.   Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 3 poskytnou provozovatelé příslušným orgánům alespoň tyto aktualizované údaje:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  své jméno (název) a právní formu a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  konkrétní činnosti, které provádějí, včetně činností vykonávaných prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, a místa, která mají pod svou kontrolou.
               
            
         
      
      6.   Povinnosti provozovatelů stanovené v tomto článku platí i v případě úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných úředními veterinárními lékaři, úředními pracovníky rostlinolékařské služby, pověřenými orgány, kontrolními orgány a fyzickými osobami, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly nebo některé úkoly související s jinými úředními činnostmi.
      
         Oddíl II
      
      
         
            Dodatečné požadavky na úřední kontroly a jiné úřední činnosti v určitých oblastech
         
      
      Článek 16
      Dodatečné požadavky
      1.   Pravidla stanovená v tomto oddíle se v oblastech jimi upravených použijí dodatečně k ostatním pravidlům stanoveným v tomto nařízení.
      2.   Komise při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů stanovených v tomto oddíle vezme v úvahu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zkušenosti získané příslušnými orgány a provozovateli potravinářských a krmivářských podniků při uplatňování postupů uvedených v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (52) a článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (53);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vědecký a technologický vývoj;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  očekávání spotřebitelů, pokud jde o složení potravin, a změny ve struktuře spotřeby potravin;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  rizika pro zdraví lidí, zvířat a rostlin spojená se zvířaty a zbožím a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  informace o možných úmyslných porušeních pravidel spáchaných pomocí podvodných nebo klamavých praktik.
               
            
         
      
      3.   Při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů stanovených v tomto oddíle, a pokud to nebrání dosažení cílů, které sledují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, zohlední Komise také:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  potřebu usnadnit uplatňování aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, se zohledněním povahy a velikosti malých podniků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  potřebu umožnit pokračující využívání tradičních metod v jakékoliv fázi produkce, zpracování nebo distribuce potravin a v produkci tradičních potravin a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  potřeby provozovatelů umístěných v regionech vystavených zvláštním zeměpisným omezením.
               
            
         
      
      Článek 17
      Zvláštní definice
      Pro účely článku 18 se rozumí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  výrazem „na odpovědnost úředního veterinárního lékaře“ situace, kdy úřední veterinární lékař zadá provedení určitého úkonu pomocnému úřednímu veterinárnímu pracovníkovi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  výrazem „pod dohledem úředního veterinárního lékaře“ situace, kdy určitý úkon provádí pomocný úřední veterinární pracovník na odpovědnost úředního veterinárního lékaře a tento úřední veterinární lékař je přítomen v daných prostorách po dobu nutnou k provedení tohoto úkonu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  „prohlídkou před porážkou“ ověření požadavků na zdraví lidí a zvířat a na dobré životní podmínky zvířat před poražením daného zvířete, případně včetně klinického vyšetření každého jednotlivého zvířete, a ověření informací o potravinovém řetězci podle oddílu III přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  „prohlídkou po porážce“ ověření v prostorách jatek nebo zařízení na zpracování zvěřiny, zda jsou splněny požadavky týkající se:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              jatečně upravených těl ve smyslu bodu 1.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a drobů ve smyslu bodu 1.11 uvedené přílohy pro účely rozhodnutí, zda je dané maso vhodné k lidské spotřebě,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              bezpečného odstraňování specifikovaného rizikového materiálu a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 18
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s výrobou produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
      1.   Součástí úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, které jsou prováděny za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, je ověření souladu s příslušnými požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1099/2009.
      2.   Úřední kontroly uvedené v odstavci 1, jež jsou prováděny v souvislosti s produkcí masa, zahrnují:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  prohlídku před porážkou provedenou na jatkách úředním veterinárním lékařem, kterému mohou být v souvislosti s předvýběrem zvířat nápomocni pomocní úřední veterinární pracovníci vyškolení za tímto účelem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  odchylně od písmene a), pokud jde o drůbež a zajícovce, prohlídku před porážkou prováděnou úředním veterinárním lékařem, pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  prohlídku po porážce prováděnou úředním veterinárním lékařem, pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  ostatní úřední kontroly prováděné na jatkách, v bourárnách a zařízeních na zpracování zvěřiny úředním veterinárním lékařem, pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře k ověření souladu s požadavky, které se vztahují na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              hygienu produkce masa;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              přítomnost reziduí veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v produktech živočišného původu určených k lidské spotřebě;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              audity správné hygienické praxe a postupy založené na zásadách HACCP;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              laboratorní testy ke zjištění přítomnosti původců zoonóz a nákaz zvířat a k ověření, zda je splněno mikrobiologické kritérium ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (54);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              manipulaci a odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a specifikovaného rizikového materiálu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              zdraví a dobré životní podmínky zvířat.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.   Příslušný orgán může na základě analýzy rizik povolit, aby personál jatek asistoval při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami uvedenými v odstavci 2 v zařízeních na porážku drůbeže nebo zajícovců nebo aby v zařízeních na porážku jiných druhů zvířat vykonal konkrétní úkoly týkající se odběru vzorků a testování související s takovými kontrolami, a to pod podmínkou, že tento personál:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jedná nezávisle na personálu jatek pracujícím ve výrobě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  absolvoval odpovídající školení k provádění těchto úkolů a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vykonává tyto úkoly v přítomnosti a podle pokynů úředního veterinárního lékaře nebo pomocného úředního veterinárního pracovníka.
               
            
         
      
      4.   Pokud úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. a) a c) nezjistí žádné nedostatky, v jejichž důsledku by dané maso nebylo vhodné k lidské spotřebě, označí se domácí kopytníci, velká volně žijící zvěř a savci zvěře ve farmových chovech kromě zajícovců značkou zdravotní nezávadnosti; toto označení provede úřední veterinární lékař, nebo se provede pod jeho dohledem či na jeho odpovědnost, nebo je za podmínek stanovených v odstavci 3 provede personál jatek.
      5.   Úřední veterinární lékař nese i nadále odpovědnost za rozhodnutí učiněná v návaznosti na úřední kontroly stanovené v odstavcích 2 a 4, a to i v případě, že provedení určitého úkonu zadal pomocnému úřednímu veterinárnímu pracovníkovi.
      6.   Pro účely úředních kontrol uvedených v odstavci 1 prováděných v souvislosti s živými mlži provedou příslušné orgány klasifikaci produkčních a sádkovacích oblastí.
      7.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol podle odstavců 2 až 6 tohoto článku týkající se:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. a) možné provádět na určitých jatkách prohlídku před porážkou pod dohledem nebo na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, za předpokladu, že tyto odchylky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud jde o drůbež a zajícovce, kritérií a podmínek k určení, kdy jsou splněny dostatečné záruky, aby úřední kontroly mohly být prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, s ohledem na prohlídky před porážkou uvedené v odst. 2 písm. b);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. a) možné provádět prohlídku před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. a) a b) možné provádět prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení, kdy jsou splněny dostatečné záruky, aby úřední kontroly mohly být prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, s ohledem na prohlídky po porážce a auditní činnosti uvedené v odst. 2 písm. c) a d);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení situace, kdy odchylně od odst. 2 písm. c) má v případě nucené porážky prohlídku po porážce provést úřední veterinární lékař;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení situace, kdy v souvislosti s hřebenatkovitými (Pectinidae), mořskými plži a sumýši (Holothuroidea) nemá být odchylně od odstavce 6 provedena klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  zvláštních odchylek, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus tarandus), bělokura rousného (Lagopus lagopus) a bělokura horského (Lagopus mutus), s cílem umožnit pokračování zavedených místních a tradičních zvyků a postupů, za předpokladu, že uvedené odchylky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  kritérií a podmínek k určení situace, kdy odchylně od odst. 2 písm. d) může úřední kontroly v bourárnách provádět personál, který je příslušnými orgány za tímto účelem určen a náležitě vyškolen;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  zvláštních minimálních požadavků na pracovníky příslušných orgánů, úřední veterinární lékaře a pomocné úřední veterinární pracovníky, aby se zajistilo náležité provádění jejich úkolů stanovených v tomto článku, včetně minimálních požadavků na školení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  vhodných minimálních požadavků na školení pracovníků jatek asistujících při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi podle odstavce 3.
               
            
         
      
      8.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v tomto článku, pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou minimální četnost s ohledem na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každým produktem živočišného původu a s různými procesy, jimiž prochází, a v případech, kdy je určitá minimální úroveň úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, jež mohou produkty živočišného původu představovat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  podmínky pro klasifikaci a monitorování klasifikovaných produkčních a sádkovacích oblastí pro živé mlže;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány přijmout v souvislosti se zvláštními případy nesouladu jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  praktická opatření pro prohlídky před porážkou a po porážce, jak jsou uvedeny v odst. 2 písm. a), b) a c), včetně jednotných požadavků nezbytných k zajištění splnění dostatečných záruk, pokud jsou úřední kontroly prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  technické požadavky na značku zdravotní nezávadnosti a praktická opatření pro její používání;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou minimální četnost u syrového mléka, mléčných výrobků a produktů rybolovu v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, jež tyto komodity mohou představovat.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      9.   Členské státy mohou souběžně s naplňováním cílů tohoto nařízení, a zejména pokud jde o dodržování požadavků na bezpečnost potravin, přijmout vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí časově a rozsahem omezené pilotní projekty, jejichž cílem je posouzení alternativních praktických opatření pro provádění úředních kontrol produkce masa. Tato vnitrostátní opatření se oznámí postupem stanoveným v článcích 5 a 6 směrnice (EU) 2015/1535. Výsledek hodnocení provedených v rámci pilotních projektů se oznámí Komisi, jakmile je k dispozici.
      10.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 19
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s rezidui příslušných látek v potravinách a krmivech
      1.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) zahrnují úřední kontroly, které se provádějí v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech.
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol podle odstavce 1 tohoto článku a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol, případně včetně rozsahu odebíraných vzorků a fáze produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat v souladu s metodami, které se pro odebírání vzorků a laboratorní analýzy mají použít, stanovenými v souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a) a b), s ohledem na specifická nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu týkajícími se zvířat a zboží ze třetích zemí nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v článcích 65 až 72.
               
            
         
      
      3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1 a opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto kontroly přijmout, pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol s ohledem na nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v odstavci 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zvláštní dodatečná opatření a zvláštní dodatečné informace k opatřením a informacím uvedeným v článku 110 pro přípravu příslušných částí víceletých vnitrostátních plánů kontrol stanovených v čl. 109 odst. 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  zvláštní praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      4.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 20
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti se zvířaty, produkty živočišného původu, zárodečnými produkty, vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty
      1.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a), c), d) a e) zahrnují úřední kontroly, které se provádějí v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce, u zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů.
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na úřední kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů, aby se na zjištěná nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s opatřeními k prevenci a tlumení nákaz stanovenými podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol u vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, aby se na specifická nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. e);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.
               
            
         
      
      3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1, pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k tomu, aby se na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s opatřeními k prevenci a tlumení nákaz stanovenými podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d), a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol u vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k tomu, aby se na specifická nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. e).
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      4.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 21
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření, která mají být přijata příslušnými orgány v souvislosti s požadavky týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat
      1.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f) se provádějí ve všech příslušných fázích produkce, zpracování a distribuce v celém zemědělsko-potravinovém řetězci.
      2.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly, jimiž se stanoví požadavky na dobré životní podmínky zvířat v případě jejich přepravy, zejména s nařízením (ES) č. 1/2005, musí zahrnovat:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a třetími zeměmi úřední kontroly prováděné před nakládkou, při nichž je kontrolována způsobilost zvířat pro přepravu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a třetími zeměmi, při nichž se přepravují domácí koňovití jiní než evidovaní koňovití a domácí skot, ovce, kozy a prasata, před uskutečněním těchto cest:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              úřední kontroly knihy jízd za účelem ověření, že je plán přepravy realistický a že vykazuje soulad s nařízením (ES) č. 1/2005, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              úřední kontroly za účelem ověření, že přepravce uvedený v knize jízd má platné povolení přepravce, osvědčení o schválení pro dopravní prostředek pro dlouhotrvající cesty a osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  na stanovištích hraniční kontroly stanovených v čl. 59 odst. 1 a na místech výstupu:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              úřední kontroly způsobilosti přepravovaných zvířat a dopravních prostředků za účelem ověření souladu s kapitolou II přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005 a případně s kapitolou VI uvedené přílohy;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              úřední kontroly za účelem ověření, že přepravci dodržují platné mezinárodní dohody a mají platné povolení přepravce a osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              úřední kontroly za účelem ověření, zda domácí koňovití a domácí skot, ovce, kozy a prasata byli nebo mají být přepravováni dlouhotrvajícími cestami.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.   Při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností přijmou příslušné orgány nezbytná opatření s cílem předejít vzniku jakéhokoliv prodlení mezi naložením zvířat a jejich odjezdem nebo v průběhu přepravy či omezit takové prodlení na minimum.
      Příslušné orgány nesmějí zvířata v průběhu přepravy zadržovat, ledaže je to nezbytné výhradně z důvodů dobrých životních podmínek zvířat nebo z důvodů souvisejících se zdravím zvířat nebo lidí. Pokud je nutné zvířata během přepravy zadržet po dobu delší než dvě hodiny, příslušné orgány zajistí, aby byla přijata vhodná opatření s cílem postarat se o ně a případně je nakrmit, napojit, vyložit a ustájit.
      4.   Je-li v návaznosti na úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. b) zjištěn nesoulad a pořadatel ho před dlouhotrvající cestou nenapraví provedením náležitých změn podmínek přepravy, příslušné orgány tuto dlouhotrvající cestu zakáží.
      5.   Zjistí-li příslušné orgány v návaznosti na úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. c), že zvířata nejsou k další přepravě způsobilá, nařídí, aby byla vyložena, napojena a nakrmena a aby jim byl poskytnut odpočinek, dokud nebudou způsobilá v přepravě pokračovat.
      6.   Nesoulad s pravidly uvedenými v odstavci 1 tohoto článku se pro účely článků 105 a 106 rovněž oznámí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  členským státům, které udělily povolení přepravci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  je-li zjištěn nesoulad s kterýmkoliv z uvedených pravidel ze strany dopravního prostředku, členskému státu, který vydal pro tento dopravní prostředek osvědčení o schválení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  je-li zjištěn nesoulad s kterýmkoliv z uvedených pravidel ze strany řidiče, členskému státu, který tomuto řidiči vydal osvědčení o způsobilosti.
               
            
         
      
      7.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      8.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f). Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední rizika pro dobré životní podmínky zvířat v souvislosti se zemědělskými činnostmi a přepravou, porážkou a usmrcováním zvířat a stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v reakci na rizika související s různými druhy zvířat a dopravními prostředky a na potřebu zabránit postupům, které nejsou v souladu, a s cílem omezit utrpení zvířat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  ověření požadavků na dobré životní podmínky zvířat na stanovištích hraniční kontroly a v místech výstupu a minimální požadavky platné pro tato místa výstupu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zvláštní kritéria a podmínky pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  případy a podmínky, kdy mohou úřední kontroly za účelem ověření souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat zahrnovat i použití zvláštních ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat vycházejících z měřitelných kritérií účinnosti, a vypracování takových ukazatelů na základě vědeckých a technických poznatků.
               
            
         
      
      9.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f), která stanoví požadavky na dobré životní podmínky zvířat, a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v návaznosti na tyto kontroly, pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na rizika související s různými druhy zvířat a dopravními prostředky a na potřebu zabránit postupům, které nejsou v souladu, a s cílem omezit utrpení zvířat, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  praktická opatření pro vedení písemných záznamů o provedených úředních kontrolách a dobu jejich uchovávání.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 22
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti se zdravím rostlin
      1.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) zahrnují úřední kontroly škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a kontroly profesionálních provozovatelů a dalších osob, na něž se tato pravidla vztahují.
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) vztahujícími se na toto zboží a pro opatření přijímaná příslušnými orgány po provedení těchto úředních kontrol. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky pro provádění těchto úředních kontrol v případě dovozu konkrétních rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), do Unie a jejich přemísťování v Unii, v reakci na zjištěná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;
               
            
         
      
      3.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), jež se na toto zboží vztahují, a pro kroky přijímané příslušnými orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly, pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální úroveň úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jednotnou četnost úředních kontrol prováděných příslušnými orgány u provozovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž se zohlední i to, zda provozovatelé mají zaveden plán řízení fytosanitárních rizik, jak je uvedeno v článku 91 uvedeného nařízení, pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které produkují;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  jednotnou četnost úředních kontrol prováděných příslušnými orgány u provozovatelů, kteří jsou oprávněni provádět označování uvedené v čl. 96 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 nebo vydávat úřední potvrzení podle čl. 99 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      4.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 23
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s GMO pro účely produkce potravin a krmiv a s geneticky modifikovanými potravinami a krmivem
      1.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c) zahrnují úřední kontroly GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv prováděné ve všech příslušných fázích produkce, zpracování a distribuce v celém zemědělsko-potravinovém řetězci.
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol uvedená v odstavci 1 tohoto článku a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední potřebu zajistit určitou minimální úroveň úředních kontrol, aby se zamezilo postupům, které porušují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), a stanoví:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika týkající se:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              přítomnosti GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv, které nebyly povoleny v souladu se směrnicí 2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003, v zemědělsko-potravinovém řetězci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv a správného uplatňování plánu monitorování uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) směrnice 2001/18/ES a v čl. 5 odst. 5 písm. b) a čl. 17 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.
               
            
         
      
      3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1, přičemž zohlední potřebu zajistit určitou minimální úroveň úředních kontrol, aby se zamezilo postupům, které porušují tato pravidla, pokud jde o jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika týkající se:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  přítomnosti GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv, které nebyly povoleny v souladu se směrnicí 2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003, v zemědělsko-potravinovém řetězci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv a správného uplatňování plánu monitorování uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) směrnice 2001/18/ES a v čl. 5 odst. 5 písm. b) a čl. 17 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003;
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      4.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 24
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin
      1.   Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. h) tohoto nařízení zahrnují úřední kontroly aktivních látek a safenerů, synergentů, formulačních přísad a adjuvantů podle čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.
      2.   Při určování četnosti úředních kontrol založených na riziku uvedených v odstavci 1 zohlední příslušné orgány mimo jiné:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  výsledky příslušných monitorovacích činností včetně těch, které se týkají reziduí pesticidů, provedených pro účely čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 a článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (55);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  informace o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin, včetně ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin, a výsledky souvisejících kontrol prováděných orgány podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (56) a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  informace o případech otrav souvisejících s přípravky na ochranu rostlin, včetně informací dostupných podle článku 56 nařízení (ES) č. 1107/2009, a informace o reakci na ohrožení zdraví zpřístupňovaných středisky podle čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (57).
               
            
         
      
      3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky na ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a bojovat proti ilegálnímu obchodu s nimi, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány přijmout v souvislosti se zvláštními případy nesouladu jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.
               
            
         
      
      4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol u produktů uvedených v odstavci 1, pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky na ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a bojovat proti nezákonnému obchodu s nimi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  sběr informací o podezření na otravy v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin, jejich monitorování a podávání příslušných zpráv;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  sběr informací o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin včetně ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin, jejich monitorování a podávání příslušných zpráv.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      5.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 25
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů
      Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i), pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní požadavky a dodatečné informace k informacím uvedeným v článku 110 pro přípravu příslušných částí víceletého vnitrostátního plánu kontrol stanoveného v čl. 109 odst. 1 a zvláštní dodatečný obsah zpráv stanovených v článku 113;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zvláštní povinnosti a úkoly referenčních středisek Evropské unie vedle povinností a úkolů stanovených v článku 98;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108, včetně výměny informací mezi příslušnými orgány a pověřenými subjekty o případech nesouladu nebo pravděpodobnosti nesouladu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  metody používané pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy a testy, s výjimkou jakýchkoliv pravidel, jejichž součástí je stanovení prahových hodnot.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 26
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány v souvislosti s chráněnými označeními původu, chráněnými zeměpisnými označeními a zaručenými tradičními specialitami
      1.   Odchylně od čl. 31 odst. 3 v souvislosti s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j) mohou příslušné orgány v případech, kdy přenesly rozhodování ve věci povolení užívání zapsaného názvu určitého produktu, přenést rovněž uplatňování těchto opatření:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  opatření nařizující, aby určité činnosti daného provozovatele byly předmětem systematických nebo intenzivnějších úředních kontrol;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  opatření nařizující, aby provozovatel zvýšil četnost svých vlastních kontrol;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  opatření nařizující úpravu označení produktu, aby byly splněny jeho specifikace a dodržena pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. j).
               
            
         
      
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j). Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  požadavky, metody a techniky uvedené v článcích 12 a 14 pro úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu se specifikacemi produktů a požadavky na označování;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zvláštní metody a techniky uvedené v článku 14 pro provádění úředních kontrol s cílem zajistit vysledovatelnost zboží a zvířat, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. j), ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce a potvrdit soulad s uvedenými pravidly;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 138 odst. 1 a 2.
               
            
         
      
      3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j), pokud jde o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvláštní praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108, včetně výměny informací mezi příslušnými orgány a pověřenými subjekty o případech nesouladu nebo pravděpodobnosti nesouladu, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zvláštní povinnosti pověřených subjektů týkající se podávání zpráv.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      4.   Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.
      Článek 27
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány, pokud jde o nově zjištěná rizika týkající se potravin a krmiv
      1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol u určitých kategorií potravin nebo krmiv za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci reagují na nově zjištěná rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z nových modelů produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v případě neexistence takových společných pravidel účinně řešit. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jednotné zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každou kategorií potravin a krmiv a různými procesy, jimiž prochází, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.
               
            
         
      
      2.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro úřední kontroly prováděné u určitých kategorií potravin nebo krmiv za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) s cílem reagovat na nově zjištěná rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z nových modelů produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v případě neexistence takových společných pravidel účinně řešit, pokud jde o jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každou kategorií potravin a krmiv a různými procesy, jimiž prochází. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      3.   V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech souvisejících s vážným rizikem pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 145 odst. 3.
      
         KAPITOLA III
      
      
         
            Přenesení některých úkolů příslušných orgánů
         
      
      Článek 28
      Přenesení některých úkolů úřední kontroly příslušnými orgány
      1.   Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly úřední kontroly na jeden nebo více pověřených subjektů v souladu s podmínkami uvedenými v článku 29 nebo na fyzické osoby v souladu s podmínkami uvedenými v článku 30. Příslušný orgán zajistí, aby pověřený subjekt nebo fyzická osoba, na něž byly takové úkoly přeneseny, měly nezbytné pravomoci k jejich účinnému výkonu.
      2.   Pokud se příslušný orgán nebo členský stát rozhodne přenést některé úkoly úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) na jeden nebo více pověřených subjektů, přidělí každému pověřenému subjektu kódové číslo a určí náležité orgány odpovědné za jejich schvalování a dozor nad nimi.
      Článek 29
      Podmínky pro přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty
      Přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty, jak je uvedeno v čl. 28 odst. 1, musí být provedeno písemně a splňovat tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pověření obsahuje přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které pověřený subjekt může provádět, a podmínek, za kterých je může provádět;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pověřený subjekt:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu nezbytné pro provádění těch úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              je nestranný a nenachází se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, jež by přímo či nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jeho profesního jednání, pokud jde o provádění těch úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              pracuje a je akreditován v souladu s normami souvisejícími s dotyčnými přenesenými úkoly, včetně normy EN ISO/IEC 17020 „Požadavky pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              má dostatečné pravomoci k provádění úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny; a
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  jsou zavedena opatření k zajištění účelné a efektivní koordinace mezi pověřujícími příslušnými orgány a pověřeným subjektem.
               
            
         
      
      Článek 30
      Podmínky pro přenesení některých úkolů úřední kontroly na fyzické osoby
      Příslušné orgány přenést některé úkoly úřední kontroly na jednu nebo více fyzických osob, jestliže to umožňují pravidla stanovená v článcích 18 až 27. Toto přenesení úkolů musí být učiněno písemně a splňovat tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pověření obsahuje přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které dotyčné fyzické osoby mohou provádět, a podmínek, za kterých je dotyčné fyzické osoby mohou provádět;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  dotyčné fyzické osoby:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              mají odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu nezbytné pro provádění těch úkolů úřední kontroly, které na ně byly přeneseny;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              jednají nestranně a nenacházejí se v žádném střetu zájmů v souvislosti s prováděním těch úkolů úřední kontroly, které na ně byly přeneseny; a
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  jsou zavedena opatření k zajištění účelné a efektivní koordinace mezi pověřujícími příslušnými orgány a dotyčnými fyzickými osobami.
               
            
         
      
      Článek 31
      Podmínky pro přenesení některých úkolů souvisejících s jinými úředními činnostmi
      1.   Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly týkající se jiných úředních činností na jeden nebo více pověřených subjektů, jsou-li splněny tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 takovému přenesení úkolů nebrání a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jsou splněny podmínky stanovené v článku 29, s výjimkou podmínky stanovené v písm. b) bodě iv).
               
            
         
      
      2.   Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly související s jinými úředními činnostmi na jednu nebo více fyzických osob, jsou-li splněny tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 takové přenesení umožňují a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jsou splněny podmínky stanovené v článku 30, které se uplatní obdobně.
               
            
         
      
      3.   Příslušné orgány nesmějí na pověřený subjekt či na fyzickou osobu přenést rozhodování ve věci úkolů stanovených v čl. 138 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a 3.
      Článek 32
      Povinnosti pověřených subjektů a fyzických osob
      Pověřené subjekty nebo fyzické osoby, na něž byly přeneseny v souladu s čl. 28 odst. 1 některé úkoly úřední kontroly nebo v souladu s článkem 31 některé úkoly související s jinými úředními činnostmi:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  sdělují výsledky úředních kontrol a jiných úředních činností, které provádějí, pověřujícím příslušným orgánům pravidelně a kdykoliv o to tyto příslušné orgány požádají;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  okamžitě informují pověřující příslušné orgány, kdykoliv výsledky úředních kontrol odhalí nesoulad nebo poukáží na pravděpodobnost nesouladu, ledaže je ve zvláštních ujednáních mezi příslušným orgánem a dotčeným pověřeným subjektem nebo fyzickou osobou stanoven jiný postup; a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  umožní příslušným orgánům přístup do svých prostor a zařízení a spolupracují a poskytují pomoc.
               
            
         
      
      Článek 33
      Povinnosti příslušných pověřujících orgánů
      Příslušné orgány, které na pověřené subjekty nebo fyzické osoby přenesly v souladu s čl. 28 odst. 1 některé úkoly úřední kontroly nebo v souladu s článkem 31 některé úkoly související s jinými úředními činnostmi:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  organizují v případě potřeby audity nebo inspekce takových subjektů nebo osob, přičemž se zamezí zdvojování úsilí a zohlední případné akreditace uvedené v čl. 29 písm. b) bodě iv);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  přenesení úkolů bez prodlení plně nebo částečně zruší, pokud:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              existují důkazy o tom, že daný pověřený subjekt nebo fyzická osoba neplní řádně úkoly, které na ně byly přeneseny;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              pověřený subjekt nebo fyzická osoba nepřijme vhodná a včasná opatření k nápravě zjištěných nedostatků; nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              se ukázalo, že byla porušena nezávislost nebo nestrannost pověřeného subjektu nebo fyzické osoby.
                           
                        
                     
                  
                  Tímto písmenem není dotčena pravomoc příslušných orgánů zrušit přenesení úkolů z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení.
               
            
         
      
      
         KAPITOLA IV
      
      
         
            Odběr vzorků, analýzy, testy a diagnostika
         
      
      Článek 34
      Metody používané pro odběr vzorků, analýzy, testy a diagnostiku
      1.   Metody používané pro odběr vzorků, laboratorní analýzy, testy a diagnostiku při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech musí být v souladu s pravidly Unie, která stanoví tyto metody nebo kritéria jejich účinnosti.
      2.   V případě, že pravidla Unie uvedená v odstavci 1 neexistují, využijí úřední laboratoře v souvislosti s úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi pro své zvláštní analytické, testovací a diagnostické potřeby jednu z těchto metod, podle jejich vhodnosti k danému účelu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  dostupné metody, které jsou v souladu s příslušnými mezinárodně uznávanými pravidly nebo protokoly, včetně těch, které přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN), nebo
                  příslušné metody vyvinuté nebo doporučené referenčními laboratořemi Evropské unie a validované v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v případě, že neexistují vhodná pravidla nebo protokoly uvedené v písmeni a), metody splňující příslušná pravidla stanovená na vnitrostátní úrovni, nebo pokud taková pravidla neexistují, příslušné metody vyvinuté nebo doporučené národními referenčními laboratořemi v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly, nebo
                  příslušné metody vyvinuté a validované podle mezinárodně uznávaných vědeckých protokolů v rámci mezilaboratorních nebo vnitrolaboratorních studií pro validaci metod.
               
            
         
      
      3.   V případě, že jsou naléhavě zapotřebí laboratorní analýzy, testy nebo diagnostika a žádná z metod uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku není k dispozici, může příslušná národní referenční laboratoř nebo, pokud taková národní referenční laboratoř neexistuje, jakákoliv jiná laboratoř určená v souladu s čl. 37 odst. 1 použít jiné metody než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, až do validace vhodné metody v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly.
      4.   Pokud je to možné, musí být metody používané pro laboratorní analýzy charakterizovány příslušnými kritérii stanovenými v příloze III.
      5.   Vzorky se odebírají, manipuluje se s nimi a jsou označovány takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich právní, vědecká a technická platnost.
      6.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla týkající se:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  metod používaných pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy, testy a diagnostiku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  kritérií účinnosti, analytických, zkušebních nebo diagnostických parametrů, nejistoty měření a postupů validace uvedených metod;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  výkladu výsledků analýz, testů a diagnostiky.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 35
      Druhé odborné stanovisko
      1.   Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci úředních kontrol, měli právo na druhé odborné stanovisko, získané na jejich vlastní náklady.
      Právo na druhé odborné stanovisko opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným a řádně kvalifikovaným znalcem.
      2.   Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, zejména s ohledem na rozšíření a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu, příslušné orgány:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zajistí při odebírání vzorku, pokud to daný provozovatel požaduje, odběr dostatečného množství, aby bylo k dispozici i pro druhé odborné stanovisko a přezkum uvedený v odstavci 3, ukáže-li se to jako nezbytné; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud není možné odebrat dostatečné množství, jak je uvedeno v písmeni a), informují o této skutečnosti provozovatele.
               
            
         
      
      Tento odstavec se nepoužije při posuzování výskytu karanténních škodlivých organismů na rostlinách, v rostlinných produktech nebo jiných předmětech za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g).
      3.   Členské státy mohou rozhodnout, že v případě sporu mezi příslušnými orgány a provozovateli založeného na druhém odborném stanovisku uvedeném v odstavci 1 mohou provozovatelé na své vlastní náklady požadovat provedení dokumentárního přezkumu prvotní analýzy, testu nebo diagnostiky a případně jiné analýzy, testu či diagnostiky jinou úřední laboratoří.
      4.   Žádostí provozovatele o druhé odborné stanovisko podle odstavce 1 tohoto článku není dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout okamžitá opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.
      Článek 36
      Odběr vzorků u zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku
      1.   V případě zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku lze pro účely úřední kontroly použít vzorky, které od provozovatelů objednaly příslušné orgány bez toho, aby se identifikovaly.
      2.   Jakmile příslušné orgány obdrží vzorky, přijmou veškerá opatření k zajištění toho, aby provozovatelé, od nichž byly tyto vzorky v souladu s odstavcem 1 objednány:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  byli informováni o tom, že tyto vzorky byly odebrány v rámci úřední kontroly a případně jsou pro účely takové úřední kontroly analyzovány nebo testovány, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pokud jsou vzorky uvedené v uvedeném odstavci analyzovány nebo testovány, mohli využít práva na druhé odborné stanovisko podle čl. 35 odst. 1.
               
            
         
      
      3.   Odstavce 1 a 2 se použijí na pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly.
      Článek 37
      Určení úředních laboratoří
      1.   Příslušné orgány určí úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech v členském státě, na jehož území tyto příslušné orgány působí, nebo v jiném členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
      2.   Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř určit laboratoř nacházející se v jiném členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud jsou splněny tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jsou zavedena vhodná ujednání, podle kterých mohou příslušné orgány provádět audity a inspekce uvedené v čl. 39 odst. 1 nebo pověřit provedením těchto auditů a inspekcí příslušné orgány daného členského státu či třetí země, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde se laboratoř nachází, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  uvedená laboratoř je již určena jako úřední laboratoř příslušnými orgány členského státu, na jehož území je umístěna.
               
            
         
      
      3.   Určení úřední laboratoře musí být provedeno písemně a musí obsahovat podrobný popis:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  úkolů, které laboratoř provádí jakožto úřední laboratoř;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  podmínek, za nichž úkoly uvedené v písmeni a) provádí, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  nezbytných ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a spolupráce mezi laboratoří a příslušnými orgány.
               
            
         
      
      4.   Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř určit pouze laboratoř, která:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebné k provádění analýz, testů nebo diagnostiky vzorků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných, vyškolených a zkušených pracovníků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  zajišťuje, že úkoly jí svěřené podle odstavce 1 plní nestranně, a nenachází se v této souvislosti ve střetu zájmů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  dokáže zajistit včasné výsledky analýz, testů nebo diagnostiky provedených na vzorcích odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  působí v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a je v souladu s touto normou akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem působícím v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008.
               
            
         
      
      5.   Rozsah akreditace úřední laboratoře uvedené v odst. 4 písm. e):
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zahrnuje ty laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické metody, které musí laboratoř působící jako úřední laboratoř používat pro analýzu, testování a diagnostiku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  může zahrnovat jednu nebo více laboratorních analytických, testovacích nebo diagnostických metod nebo skupiny metod;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  může být definován flexibilním způsobem, který umožní zahrnout do rozsahu akreditace i pozměněné verze metod používaných úřední laboratoří v době, kdy byla akreditace udělena, nebo nové metody vedle uvedených metod na základě vlastní validace dané laboratoře bez zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem před použitím těchto pozměněných nebo nových metod.
               
            
         
      
      6.   Pokud žádná úřední laboratoř určená v Unii či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, podle odstavce 1 nemá odbornou způsobilost, vybavení, infrastrukturu a pracovníky nezbytné k provádění nových nebo obzvlášť neobvyklých laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky, mohou příslušné orgány o provedení těchto analýz, testů a diagnostiky požádat laboratoř nebo diagnostické centrum, které nesplňují jeden nebo více požadavků stanovených v odstavcích 3 a 4.
      Článek 38
      Povinnosti úředních laboratoří
      1.   Pokud výsledky analýz, testů nebo diagnostiky provedených na vzorcích odebraných při úředních kontrolách nebo jiných úředních činnostech ukazují na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, anebo na pravděpodobnost nesouladu, úřední laboratoře o tom okamžitě informují příslušné orgány, které je určily za účelem provedení daných analýz, testů nebo diagnostiky, a případně pověřené subjekty nebo fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly. Ve zvláštních ujednáních mezi příslušnými orgány, pověřenými subjekty nebo fyzickými osobami, na něž byly úkoly přeneseny, a úředními laboratořemi je však možné upřesnit, že se uvedené informace se nemusí poskytnout okamžitě.
      2.   Na žádost referenční laboratoře Evropské unie nebo národní referenční laboratoře se úřední laboratoře účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek nebo odbornostních zkoušek organizovaných pro analýzy, testy nebo diagnostiku, které provádějí jako úřední laboratoře.
      3.   Úřední laboratoře zpřístupní veřejnosti na žádost příslušných orgánů názvy metod, které používají pro analýzy, testy nebo diagnostiku prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností.
      4.   Úřední laboratoře na žádost příslušných orgánů uvedou společně s výsledky i příslušnou metodu použitou pro danou analýzu, testování nebo diagnostiku prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností.
      Článek 39
      Audity úředních laboratoří
      1.   Příslušné orgány organizují audity úředních laboratoří, které určily v souladu s čl. 37 odst. 1 pravidelně a kdykoliv se domnívají, že je audit nezbytný, ledaže shledají takové audity zbytečnými s ohledem na posouzení potřeby akreditace podle čl. 37 odst. 4 písm. e).
      2.   Příslušný orgán určení úřední laboratoře okamžitě zruší, a to zcela nebo pro určité úkoly, pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na základě výsledků auditu uvedeného v odstavci 1, ze kterých vyplývá, že:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  již nesplňuje podmínky stanovené v čl. 37 odst. 4 a 5;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  neplní povinnosti stanovené v článku 38;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  dosahuje podprůměrných výsledků v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách uvedených v čl. 38 odst. 2.
               
            
         
      
      Článek 40
      Odchylky od podmínky povinné akreditace pro některé úřední laboratoře
      1.   Odchylně od čl. 37 odst. 4 písm. e) mohou příslušné orgány jako úřední laboratoře určit bez ohledu na to, zda splňují podmínky stanovené v uvedeném písmeni:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  laboratoře:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              jejichž jedinou činností je zjišťování přítomnosti trichinel v mase;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              které k zjišťování přítomnosti trichinel v mase používají pouze metody uvedené v článku 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1375 (58);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              které provádějí zjišťování přítomnosti trichinel pod dohledem příslušných orgánů nebo úřední laboratoře určené v souladu s čl. 37 odst. 1 a jsou akreditovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro používání metod uvedených v bodě ii) tohoto písmene a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              které se pravidelně účastní porovnávacích nebo odbornostních mezilaboratorních zkoušek organizovaných národními referenčními laboratořemi pro metody, které používají ke zjišťování přítomnosti trichinel, a dosahují v těchto zkouškách uspokojivých výsledků;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  laboratoře, které provádějí pouze analýzy, testy nebo diagnostiku v rámci jiných úředních činností, za předpokladu, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              používají pouze laboratorní analytické, testovací a diagnostické metody uvedené v čl. 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a) nebo b);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              provádějí analýzy, testy nebo diagnostiku pod dohledem příslušných orgánů nebo národních referenčních laboratoří ve vztahu k metodám, které používají;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              se pravidelně účastní porovnávacích nebo odbornostních mezilaboratorních zkoušek organizovaných národními referenčními laboratořemi ve vztahu k metodám, které používají, a dosahují v těchto zkouškách uspokojivých výsledků, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              mají zavedený systém záruky kvality k zajištění spolehlivých a důvěryhodných výsledků používaných laboratorních analytických, testovacích a diagnostických metod.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2.   Pokud metody používané laboratořemi uvedenými v odst. 1 písm. b) tohoto článku vyžadují potvrzení výsledku laboratorní analýzy, testu nebo diagnostiky, musí potvrzující laboratorní analýzu, test nebo diagnostiku provést úřední laboratoř, která splňuje požadavky stanovené v čl. 37 odst. 4 písm. e).
      3.   Úřední laboratoře určené v souladu s odstavcem 1 se musí nacházet v členských státech, na jejichž území se nacházejí příslušné orgány, které je určily.
      Článek 41
      Pravomoci přijmout odchylky od podmínky povinné akreditace všech laboratorních analytických, testovacích a diagnostických metod používaných úředními laboratořemi
      Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o případy a podmínky, kdy příslušné orgány mohou jako úřední laboratoře v souladu s čl. 37 odst. 1 určit laboratoře, které nesplňují požadavky uvedené v čl. 37 odst. 4 písm. e), pro všechny metody, které používají pro účely úředních kontrol nebo jiných úředních činností, za předpokladu, že tyto laboratoře splňují tyto podmínky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  působí a jsou akreditovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro používání jedné nebo více metod, které jsou podobné metodám, které používají, nebo je nahrazují, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  pravidelně a ve významné míře používají metody, k nimž jim byla udělena akreditace podle písmene a) tohoto článku; s výjimkou oblasti, na niž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), pokud pro zjištění určitého škodlivého organismu rostlin uvedeného v čl. 34 odst. 1 a 2 neexistuje validovaná metoda.
               
            
         
      
      Článek 42
      Dočasné odchylky od podmínek povinné akreditace pro úřední laboratoře
      1.   Odchylně od čl. 37 odst. 5 písm. a) mohou příslušné orgány dočasně určit jako úřední laboratoř v souladu s čl. 37 odst. 1 stávající úřední laboratoř pro použití laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické metody, pro kterou laboratoř nemá akreditaci podle čl. 37 odst. 4 písm. e), pokud:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  použití takové metody nově vyžadují pravidla Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  změny používané metody vyžadují novou akreditaci nebo rozšíření rozsahu působnosti akreditace získané úřední laboratoří; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  potřeba použití metody vyplývá z mimořádné situace nebo nově vznikajícího rizika pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.
               
            
         
      
      2.   Dočasné určení uvedené v odstavci 1 podléhá těmto podmínkám:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  úřední laboratoř je již akreditována v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro používání metody, která je podobná metodě, která není zahrnuta do oblasti působnosti její akreditace;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  úřední laboratoř má zavedený systém záruky kvality, aby byly zajištěny spolehlivé a důvěryhodné výsledky použitím metody, která není zahrnuta do oblasti působnosti stávající akreditace;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  analýzy, testy a diagnostika se provádějí pod dohledem příslušných orgánů nebo národní referenční laboratoře pro uvedenou metodu.
               
            
         
      
      3.   Dočasné určení stanovené v odstavci 1 nesmí překročit dobu jednoho roku. Může být jednou prodlouženo o další období jednoho roku.
      4.   Úřední laboratoře určené v souladu s odstavcem 1 se musí nacházet v členských státech, na jejichž území se nacházejí příslušné orgány, které je určily.
      
         KAPITOLA V
      
      
         
            Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie
         
      
      Článek 43
      Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie
      Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie se organizují na základě rizika. V případě zvířat a zboží uvedených v článcích 47 a 48 se tyto úřední kontroly provádějí v souladu s články 47 až 64.
      
         Oddíl I
      
      
         
            Zvířata a zboží jiné než ty, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II
         
      
      Článek 44
      Úřední kontroly zvířat a zboží jiných než těch, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II
      1.   K ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány pravidelně, na základě rizika a s přiměřenou četností úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie, na které se nevztahují články 47 a 48.
      2.   U zvířat a zboží uvedených v odstavci 1 se přiměřená četnost úředních kontrol stanoví se zohledněním:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, souvisejících s různými kategoriemi zvířat a zboží;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jakýchkoli informací naznačujících pravděpodobnost, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo původu, metodu výroby či produkce zboží;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  záznamů o tom, jak byly požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2, které se vztahují na dotčená zvířata nebo zboží, dosud dodržovány:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              třetí zemí a zařízením původu nebo případně místem produkce;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              vývozcem;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              provozovatelem odpovědným za zásilku;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  kontrol, které již byly u dotčených zvířat a zboží provedeny, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  záruk, které příslušné orgány třetí země původu poskytly, pokud jde o to, že dotyčná zvířata a zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, jež jsou uznány za alespoň jim rovnocenné.
               
            
         
      
      3.   Úřední kontroly stanovené v odstavci 1 se provádějí na vhodných místech celního území Unie, včetně:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  místa vstupu do Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  stanoviště hraniční kontroly;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  místa propuštění zboží do volného oběhu v Unii;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  skladů a prostor provozovatele odpovědného za zásilku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  místa určení.
               
            
         
      
      4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, provádějí příslušné orgány na stanovištích hraniční kontroly a jiných místech vstupu do Unie úřední kontroly následujících předmětů, kdykoliv mají důvod se domnívat, že jejich vstup do Unie může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  dopravních prostředků, a to i prázdných, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  balení, včetně palet.
               
            
         
      
      5.   Příslušné orgány mohou také provádět úřední kontroly zboží propuštěného do některého z celních režimů uvedených v čl. 5 bodě 16 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo dočasně uskladněného ve smyslu čl. 5 bodu 17 uvedeného nařízení.
      Článek 45
      Druhy úředních kontrol zvířat a zboží jiných než těch, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II
      1.   Jsou-li úřední kontroly prováděny v souladu s čl. 44 odst. 1, zahrnují:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  vždy kontrolu dokladů a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v závislosti na riziku pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.
               
            
         
      
      2.   Příslušné orgány provádějí fyzické kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) za vhodných podmínek, které umožňují řádné provedení šetření.
      3.   Pokud kontroly dokladů, kontroly totožnosti nebo fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto článku prokáží, že zvířata a zboží nejsou v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, použijí se čl. 66 odst. 1, 3 a 5, články 67, 68 a 69, čl. 71 odst. 1 a 2, čl. 72 odst. 1 a 2 a články 137 a 138.
      4.   Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení stanovením toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány požadovat po provozovateli, aby oznámil vstup určitého zboží do Unie.
      Článek 46
      Odebrané vzorky ze zvířat a zboží jiných než těch, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II
      1.   Pokud jsou odebrány vzorky ze zvířat a zboží, příslušné orgány, aniž jsou dotčeny články 34 až 42:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  informují dotčené provozovatele a případně celní orgány a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  rozhodnou, zda je třeba daná zvířata nebo zboží zadržovat do doby, než budou k dispozici výsledky provedených analýz, testů nebo diagnostiky, nebo zda mohou být propuštěny, za předpokladu, že je zajištěna vysledovatelnost těchto zvířat nebo zboží.
               
            
         
      
      2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zavede postupy nezbytné k zajištění vysledovatelnosti zvířat nebo zboží uvedených v odst. 1 písm. b) a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  určí doklady, které musí provázet zvířata nebo zboží uvedené v odstavci 1, pokud byly příslušnými orgány odebrány vzorky.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      
         Oddíl II
      
      
         
            úřední kontroly zvířat a zboží na stanovištích hraniční kontroly
         
      
      Článek 47
      Zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
      1.   K zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie u každé zásilky pro tyto kategorie zvířat a zboží dovážených do Unie:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zvířata;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  produkty živočišného původu, zárodečné produkty a vedlejší produkty živočišného původu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v seznamech vypracovaných podle čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zboží z některých třetích zemí, u kterých se Komise rozhodla prostřednictvím prováděcích aktů stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto článku, že je nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo protože existují doklady o tom, že by mohlo docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné opatření přijaté v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU) 2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující, aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené prostřednictvím svých kódů podle kombinované nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním kontrolám;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření prostřednictvím aktů přijatých v souladu s článkem 126 nebo 128 nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které vyžadují, aby byl při vstupu zvířat nebo zboží do Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo opatřeními.
               
            
         
      
      2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  vypracuje seznamy uvádějící všechna zvířata a zboží uvedené v odst. 1 písm. a) a b) s jejich kódy podle kombinované nomenklatury a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vypracuje seznam zboží, které patří do kategorie uvedené v odst. 1 písm. d), s jeho kódy podle kombinované nomenklatury a podle potřeby jej aktualizuje v souvislosti s riziky uvedenými ve zmíněném písmeni.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      3.   Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 měnící toto nařízení změnou kategorií zásilek uvedených v odstavci 1 tohoto článku tak, aby zahrnovaly směsné produkty, seno a slámu i další produkty výlučně omezené na produkty představující nově zjištěné nebo výrazně zvýšené riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.
      4.   Nestanoví-li akty, kterými se stanoví opatření nebo podmínky uvedené v odst. 1 písm. d), e) a f), jinak, vztahuje se tento článek rovněž na zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c), pokud jsou neobchodní povahy.
      5.   Provozovatelé nesoucí odpovědnost za zásilky zajistí, aby zvířata a zboží náležející do kategorií uvedených v odstavci 1 byly na stanovištích hraniční kontroly uvedených ve zmíněném odstavci předloženy k úředním kontrolám.
      Článek 48
      Zvířata a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly
      Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou pro následující skupiny zvířat a zboží umožněny odchylky od článku 47, a jsou-li odůvodněné:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zboží zasílané jako obchodní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zvířata a zboží určené pro vědecké účely;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  zboží na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní dopravu, které není vykládáno a které je určeno ke spotřebě posádkou a cestujícími;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a je určeno pro osobní spotřebu nebo použití;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  zvířata v zájmovém chovu ve smyslu čl. 4 bodu 11 nařízení (EU) 2016/429;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  zboží, které bylo podrobeno zvláštní úpravě a nepřesahuje množství stanovená v těchto aktech v přenesené pravomoci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  skupiny zvířat nebo zboží, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko, a jejich kontroly na stanovištích hraniční kontroly proto nejsou nezbytné.
               
            
         
      
      Článek 49
      Úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
      1.   K ověření souladu s příslušnými požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 při příchodu zásilky na stanoviště hraniční kontroly. Tyto úřední kontroly zahrnují kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.
      2.   Fyzické kontroly provádí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  v případě zvířat, s výjimkou vodních živočichů, nebo v případě masa a jedlých drobů úřední veterinární lékař, kterému mohou být nápomocni pracovníci vyškolení v souladu s požadavky stanovenými podle odstavce 5 ve veterinární oblasti a určení za tímto účelem příslušnými orgány;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v případě vodních živočichů, produktů živočišného původu jiných než uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, zárodečných produktů nebo vedlejších produktů živočišného původu úřední veterinární lékař nebo pracovníci vyškolení v souladu s požadavky stanovenými podle odstavce 5 a určení za tímto účelem příslušnými orgány;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední pracovník rostlinolékařské služby.
               
            
         
      
      3.   Příslušné orgány na stanovištích hraničních kontrol systematicky provádějí úřední kontroly zásilek přepravovaných zvířat a dopravních prostředků, aby ověřily soulad s požadavky na dobré životní podmínky zvířat stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2. Příslušné orgány zavedou opatření k tomu, aby se úřední kontroly u přepravovaných zvířat upřednostnily a aby se u těchto kontrol snížily prodlevy.
      4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro praktická opatření pro předkládání zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, přepravních jednotek nebo položek, z nichž mohou jednotlivé zásilky sestávat, a maximální počet těchto přepravních jednotek nebo položek v dané zásilce s přihlédnutím k potřebě zajistit rychlou a účinnou manipulaci se zásilkami a provádění úředních kontrol příslušnými orgány a případně s přihlédnutím k mezinárodním normám. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      5.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví zvláštní požadavky na školení pracovníků podle odstavce 2 tohoto článku za účelem provádění fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly.
      Článek 50
      Osvědčení nebo doklady doprovázející zásilky a rozdělené zásilky
      1.   Původní úřední osvědčení nebo doklady či jejich elektronické ekvivalenty, které mají podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 doprovázet zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, se předkládají příslušným orgánům stanovišť hraniční kontroly a tyto orgány je uchovávají, není-li v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 stanoveno jinak.
      2.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly vystaví provozovateli odpovědnému za zásilku ověřenou tištěnou nebo elektronickou kopii úředních osvědčení nebo dokladů uvedených v odstavci 1, nebo pokud je zásilka rozdělena, jednotlivé ověřené tištěné nebo elektronické kopie těchto osvědčení nebo dokladů.
      3.   Zásilky se nerozdělí, dokud nejsou provedeny úřední kontroly a dokud není v souladu s čl. 56 odst. 5 a článkem 57 finalizován společný zdravotní vstupní doklad uvedený v článku 56.
      4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek musí zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na místo určení provázet společný zdravotní vstupní doklad.
      Článek 51
      Zvláštní pravidla pro úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly
      1.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly povolit další přepravu zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na místo konečného určení dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li tyto kontroly požadovány;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  lhůty a postupy pro provádění kontrol dokladů a v nezbytných případech kontrol totožnosti a fyzických kontrol zvířat a zboží podléhajících úředním kontrolám kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které jsou do Unie dopravovány námořní nebo leteckou cestou ze třetí země, jsou-li tato zvířata nebo toto zboží před svou další cestou přemísťovány z plavidla nebo letadla a přepravovány pod celním dohledem na jiné plavidlo v témže přístavu nebo do jiného letadla na témže letišti (dále jen „překládané“ zásilky);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek a zvířat, které jsou přepravovány letecky nebo po moři a při následující cestě zůstávají ve stejném dopravním prostředku, provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly, než je stanoviště prvního vstupu do Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  ve kterých případech a za jakých podmínek lze povolit tranzit zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 a jaké úřední kontroly se mají u těchto zásilek provést na stanovištích úřední kontroly, včetně toho, ve kterých případech a za jakých podmínek lze zboží skladovat ve speciálně schválených celních skladech nebo ve svobodných pásmech;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  ve kterých případech a za jakých podmínek se uplatňují odchylky od pravidel pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly, pokud jde o překládané zásilky a tranzit zásilek zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c).
               
            
         
      
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek se uplatňují odchylky od pravidel pro kontroly dokladů, pokud jde o překládané zásilky a tranzit zásilek zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c).
      Článek 52
      Podrobnosti kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol
      Pro účely zajištění jednotného uplatňování článků 49, 50 a 51 Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol uvedených v těchto článcích v zájmu zajištění účinného provedení těchto úředních kontrol. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 53
      Úřední kontroly neprováděné na stanovištích hraniční kontroly
      1.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  mohou příslušné orgány provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní místa splňují požadavky stanovené v čl. 64 odst. 3 a v prováděcích aktech, které byly přijaty v souladu s čl. 64 odst. 4;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  lze fyzické kontroly zásilek, u kterých byly provedeny kontroly dokladů a kontroly totožnosti na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu do Unie, provést na jiném stanovišti hraniční kontroly v jiném členském státě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  lze kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek, u kterých byly provedeny kontroly dokladů na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu do Unie, provést na jiném stanovišti hraniční kontroly v jiném členském státě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  mohou vymezené kontrolní úkoly provádět celní orgány nebo jiné orgány, pokud uvedené orgány nejsou za tyto úkoly již odpovědné, pokud jde o:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              zásilky uvedené v čl. 65 odst. 2;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              osobní zavazadla cestujících;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              zboží zakoupené prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, včetně zboží objednaného telefonicky nebo přes internet;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              zvířata v zájmovém chovu, která splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (59);
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  mohou být kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly.
               
            
         
      
      2.   Na kontrolní místa uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku se použijí také čl. 56 odst. 3 písm. b), čl. 57 odst. 2 písm. a), čl. 59 odst. 1, čl. 60 odst. 1 písm. a) a d) a články 62 a 63.
      Článek 54
      Četnost kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol
      1.   Kontroly dokladů se provádějí u všech zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1.
      2.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly se provádějí u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 s četností závisející na riziku, jaké jednotlivá zvířata, zboží nebo kategorie zvířat a zboží představují pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.
      3.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotné uplatňování vhodné míry četnosti uvedené v odstavci 2. Tato pravidla zajistí, aby tato četnost byla vyšší než nulová, a stanoví:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  kritéria a postupy pro určení a úpravu četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol, které mají být provedeny u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), a pro jejich přizpůsobení míře rizika spojeného s těmito kategoriemi s ohledem na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              informace shromážděné Komisí v souladu s čl. 125 odst. 1;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              výsledek kontrol prováděných odborníky Komise v souladu s čl. 120 odst. 1;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              historii provozovatelů z hlediska dodržování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              údaje a informace shromážděné prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v článku 131;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              dostupné vědecké poznatky a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              vi)
                           
                           
                              veškeré další informace týkající se rizik spojených s kategoriemi zvířat a zboží;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  podmínky, za kterých mohou členské státy zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou v souladu s písmenem a) v zájmu zohlednění místních rizikových faktorů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  postupy pro zajištění, aby se četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v souladu s písmenem a) uplatňovala včas a jednotně.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      4.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla týkající se:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol pro zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d) a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol pro zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. e) a f), pokud tak již akty v nich uvedenými není stanoveno.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 55
      Rozhodnutí o zásilkách
      1.   Příslušné orgány přijmou po provedení úředních kontrol, včetně kontrol dokladů a v nezbytných případech kontrol totožnosti a fyzických kontrol, rozhodnutí o každé zásilce zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, v němž uvedou, zda je zásilka v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a případně uvedou i použitelný celní režim.
      2.   Rozhodnutí o zásilkách činí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  v případě zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů nebo vedlejších produktů živočišného původu úřední veterinární lékař a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední pracovník rostlinolékařské služby.
               
            
         
      
      3.   Odchylně od odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány rozhodnout, že rozhodnutí o zásilkách produktů rybolovu, živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů určených k lidské spotřebě učiní odpovídajícím způsobem vyškolení pracovníci, které za tímto účelem konkrétně určí příslušné orgány.
      Článek 56
      Používání společného zdravotního vstupního dokladu provozovatelem a příslušnými orgány
      1.   Provozovatel odpovědný za zásilku vyplní pro každou zásilku zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu, v níž uvede informace nezbytné pro okamžitou a úplnou identifikaci zásilky a místa jejího určení.
      2.   Odkazuje-li se v tomto nařízení na společný zdravotní vstupní doklad, rozumí se tím i jeho elektronická obdoba.
      3.   Společný zdravotní vstupní doklad používají:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  provozovatelé odpovědní za zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 k tomu, aby příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly s předstihem uvědomili o příchodu uvedených zásilek, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí přijatých na jeho základě, včetně případného rozhodnutí o odmítnutí zásilky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              ke sdělení informací uvedených v bodě i) prostřednictvím IMSOC.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      4.   Provozovatelé odpovědní za zásilku předem oznámí fyzický příchod zásilky do Unie v souladu s odst. 3 písm. a) tak, že vyplní a zadají příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu do IMSOC za účelem předání těchto informací příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly.
      5.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly společný zdravotní vstupní doklad finalizují, jakmile:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  jsou provedeny všechny úřední kontroly požadované podle čl. 49 odst. 1;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li tyto kontroly požadovány, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  je v souladu s článkem 55 přijato rozhodnutí o zásilce a zaznamenáno ve společném zdravotním vstupním dokladu.
               
            
         
      
      Článek 57
      Používání společného zdravotního vstupního dokladu celními orgány
      1.   Před propuštěním zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 do některého celnímu režimu nebo před manipulací s nimi v tomto režimu, včetně umístění do celního skladu nebo svobodného pásma nebo manipulace v nich, musí provozovatel odpovědný za danou zásilku celním orgánům předložit společný zdravotní vstupní doklad, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 48 a pravidla uvedená v článcích 53 a 54. V tomto okamžiku musí být společný zdravotní vstupní doklad řádně finalizován v IMSOC příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly.
      2.   Celní orgány:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  nepovolí propuštění zásilky do jiného celního režimu, než který určily příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 48 a pravidla uvedená v článcích 53 a 54, umožní propuštění zásilky do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.
               
            
         
      
      3.   Není-li při podání celního prohlášení u zásilky zvířat nebo zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 předložen společný zdravotní vstupní doklad, celní orgány zásilku zadrží a okamžitě uvědomí příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly. Příslušné orgány přijmou nezbytná opatření v souladu s čl. 66 odst. 6.
      Článek 58
      Formát, časové požadavky a zvláštní pravidla pro používání společného zdravotního vstupního dokladu
      Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla o:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  formátu společného zdravotního vstupního dokladu a pokynech k jeho předkládání a používání, se zohledněním příslušných mezinárodních norem, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  minimálních časových požadavcích na oznamování zásilek provozovateli za ně odpovědnými s předstihem podle čl. 56 odst. 3 písm. a), aby příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly mohly provádět úřední kontroly včas a účinným způsobem.
               
            
         
      
      Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 59
      Určení stanovišť hraniční kontroly
      1.   Členské státy určí stanoviště hraniční kontroly za účelem provádění úředních kontrol u jedné nebo více zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1.
      2.   Členské státy před určením stanoviště hraniční kontroly oznámí tuto skutečnost Komisi. Oznámení musí obsahovat veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise mohla ověřit, zda navrhované stanoviště hraniční kontroly splňuje minimální požadavky stanovené v článku 64.
      3.   Do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 2 Komise vyrozumí daný členský stát:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  o tom, zda je určení navrhovaného stanoviště hraniční kontroly podmíněno příznivým výsledkem kontroly provedené odborníky Komise v souladu s článkem 116 za účelem ověření souladu s minimálními požadavky stanovenými v článku 64, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  o datu této kontroly, které nesmí být pozdější než šest měsíců od oznámení.
               
            
         
      
      4.   Pokud Komise v souladu s odstavcem 3 vyrozuměla členský stát, že provedení kontroly není nutné, může členský stát provést určení.
      5.   Členský stát pozdrží určení stanoviště hraniční kontroly do okamžiku, než mu Komise sdělí příznivý výsledek kontroly. Komise sdělí výsledky své kontroly podle odst. 3 písm. a) do tří měsíců od jejího provedení.
      Článek 60
      Zařazení stanovišť hraniční kontroly na seznam
      1.   Každý členský stát zpřístupní na internetu aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly na svém území, ve kterých u každého stanoviště hraniční kontroly uvede tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  kontaktní údaje;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  provozní dobu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  přesné místo, a zda se jedná o přístav, letiště anebo železniční nebo silniční místo vstupu, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které spadají do působnosti jeho určení.
               
            
         
      
      2.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla o formátu, kategoriích, zkratkách pro určení a dalších informacích, které mají členské státy používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 61
      Zrušení schválení stanovišť hraniční kontroly a opětovné určení subjektů hraničních kontrol
      1.   Schválení stanovišť hraniční kontroly v souladu s článkem 6 směrnice 97/78/ES a článkem 6 směrnice 91/496/EHS, určení míst vstupu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 669/2009 a s čl. 13c odst. 4 směrnice 2000/29/ES a určení místa prvního uvedení v souladu s článkem 5 nařízení Komise (EU) č. 284/2011 (60) se zrušují.
      2.   Členské státy mohou stanoviště hraniční kontroly, určená místa vstupu, místa vstupu a místa prvního uvedení podle odstavce 1 tohoto článku opětovně určit stanovištěm hraniční kontroly v souladu s čl. 59 odst. 1 za předpokladu, že jsou splněny minimální požadavky uvedené v článku 64.
      3.   Na opětovné určení uvedené v odstavci 2 tohoto článku se nevztahuje čl. 59 odst. 2, 3 a 5.
      Článek 62
      Zrušení určení stanovišť hraniční kontroly
      1.   Přestane-li stanoviště hraniční kontroly splňovat požadavky uvedené v článku 64, členské státy:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zruší určení uvedené v čl. 59 odst. 1 pro všechny nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vyškrtnou tato stanoviště hraniční kontroly ze seznamů uvedených v čl. 60 odst. 1 pro kategorie zvířat a zboží, pro které je určení zrušeno.
               
            
         
      
      2.   Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo podle odstavce 1 zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení.
      3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých případech a jakými postupy mohou být stanoviště hraniční kontroly, jejichž určení bylo v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku zrušeno pouze částečně, odchylně od článku 59 opětovně určena.
      4.   Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci členských států rozhodnout o zrušení určení stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení.
      Článek 63
      Pozastavení určení stanovišť hraniční kontroly
      1.   Členský stát pozastaví určení stanoviště hraniční kontroly a nařídí, aby byla jeho činnost zastavena pro všechny nebo některé kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno, pokud tyto činnosti mohou způsobovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí. Je-li dané riziko vážné, pozastaví se určení s okamžitou platností.
      2.   Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy okamžitě o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo pozastaveno, a o důvodech tohoto pozastavení.
      3.   Členské státy vyznačí pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly v seznamech uvedených v čl. 60 odst. 1.
      4.   Pozastavení uvedené v odstavci 1 členské státy zruší, jakmile:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  se příslušné orgány přesvědčí, že riziko uvedené v odstavci 1 již neexistuje, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  sdělily Komisi a ostatním členským státům, na základě jakých informací bylo pozastavení zrušeno.
               
            
         
      
      5.   Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci členských států rozhodnout o pozastavení určení stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení.
      Článek 64
      Minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly
      1.   Stanoviště hraniční kontroly se musí nacházet v bezprostřední blízkosti místa vstupu do Unie a buď na místě, které v souladu s čl. 135 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 952/2013 určily celní orgány, nebo ve svobodném pásmu.
      2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých situacích a za jakých podmínek se stanoviště hraniční kontroly může v případě specifických zeměpisných omezení nacházet v jiné vzdálenosti od místa vstupu do Unie než v jeho bezprostřední blízkosti.
      3.   Stanoviště hraniční kontroly musí mít k dispozici:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  prostory či jiná zařízení přiměřené povaze a objemu kategorií zvířat a zboží, se kterými je manipulováno;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vybavení a prostory či jiná zařízení umožňující provádění úředních kontrol u každé z kategorií zvířat a zboží, pro které bylo stanoviště hraniční kontroly určeno;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zavedená opatření, která v případě potřeby zajišťují přístup do prostor a k jakémukoliv jinému vybavení a službám nezbytným pro účely uplatnění opatření přijatých v souladu s články 65, 66 a 67 v případech podezření na nesoulad, nesouladných zásilek nebo zásilek představujících riziko;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  pohotovostní opatření zajišťující hladký průběh úředních kontrol a účinné uplatňování opatření přijatých v souladu s články 65, 66 a 67 v případech nepředvídatelných a neočekávaných podmínek nebo událostí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  technologie a vybavení nezbytné pro účinné fungování IMSOC a v případě potřeby dalších počítačových systémů pro správu informací, které jsou nezbytné pro nakládání s údaji a informacemi a pro jejich výměnu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  přístup ke službám úředních laboratoří, které jsou schopny dodávat výsledky analýz, testů a diagnostiky v přiměřených lhůtách a které jsou vybaveny nástroji informačních technologií, jež jsou nezbytné pro případné zadávání výsledků provedených analýz, testů nebo diagnostik do IMSOC;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  vhodná opatření zajišťující řádnou manipulaci s různými kategoriemi zvířat a zbožím a předcházení rizikům, jež mohou vyplynout z křížové kontaminace; a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  opatření ke splnění příslušných norem biologické bezpečnosti, jejichž účelem je předcházet šíření nákaz do Unie.
               
            
         
      
      4.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit podrobná pravidla pro požadavky podle odstavce 3 tohoto článku, která zohlední zvláštní rysy a logistické potřeby související s prováděním úředních kontrol a s uplatňováním opatření přijatých v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67 u různých zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      5.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být stanoviště hraniční kontroly určená pro účely dovozu neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků osvobozena od jedné nebo více povinností podle odstavce 3 tohoto článku s cílem zohlednit potřeby příslušných orgánů zodpovědných za úřední kontroly a působících za specifických zeměpisných omezení a současně zajistit řádný výkon daných kontrol.
      
         Oddíl III
      
      
         
            Opatření při podezření na nesoulad a opatření při nesouladu u zvířat a zboží vstupujících do unie
         
      
      Článek 65
      Podezření na nesoulad a zesílené úřední kontroly
      1.   Vznikne-li u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 44 odst. 1 a čl. 47 odst. 1 podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, provedou příslušné orgány úřední kontroly, jejichž cílem je toto podezření potvrdit nebo vyloučit.
      2.   Úřední kontroly zásilek zvířat a zboží, u kterých provozovatelé neprohlásili, že obsahují zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, provádějí příslušné orgány tehdy, existuje-li důvod domnívat se, že dané kategorie zvířat nebo zboží jsou v zásilce přítomny.
      3.   Příslušné orgány zásilky uvedené v odstavcích 1 a 2 úředně zadrží, dokud nejsou k dispozici výsledky úředních kontrol stanovených v uvedených odstavcích.
      V případě potřeby se tyto zásilky izolují nebo umístí do karantény a zvířata jsou do doby, než jsou k dispozici výsledky úředních kontrol, ustájena, krmena, napájena a podle potřeby ošetřována.
      4.   Mají-li příslušné orgány důvod domnívat se, že provozovatel odpovědný za zásilku používá podvodné nebo klamavé praktiky, nebo vyplynulo-li z úředních kontrol, že došlo k závažnému nebo opakovanému porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, vedle přijetí opatření uvedených v čl. 66 odst. 3 podle potřeby zesílí úřední kontroly u zásilek se stejným původem nebo případně se stejným užitím.
      5.   Příslušné orgány oznámí svá rozhodnutí provádět zesílené úřední kontroly podle odstavce 4 tohoto článku Komisi a členským státům prostřednictvím IMSOC, přičemž uvedou důvody pro své rozhodnutí.
      6.   Pravidla pro postupy koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol uvedených v odstavcích 4 a 5 tohoto článku příslušnými orgány stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 66
      Opatření přijímaná v případě nesouladných zásilek vstupujících na území Unie
      1.   Příslušné orgány úředně zadrží každou zásilku zvířat nebo zboží vstupující do Unie, která není v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a její vstup do Unie odmítnou.
      Příslušné orgány každou takovou zásilku v případě potřeby izolují nebo umístí do karantény a zvířata, která jsou její součástí, jsou do dalšího rozhodnutí držena, je o ně pečováno nebo jsou ošetřována v náležitých podmínkách. Příslušné orgány pokud možno také zohlední zájem na zajištění zvláštní péče pro některé druhy zboží.
      2.   Pravidla pro praktická opatření pro izolaci a karanténu uvedené v odst. 1 druhém pododstavci tohoto článku stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      3.   Provozovateli odpovědnému za zásilku uvedenou v odstavci 1 příslušný orgán neprodleně nařídí, aby zásilku:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zničil;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v souladu s čl. 72 odst. 1 a 2 odeslal zpět mimo Unii; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 podrobil zvláštnímu zacházení nebo přijal jakákoliv jiná opatření nezbytná k zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a případně přidělil zásilku na jiné účely, než pro které byla původně zamýšlena.
               
            
         
      
      Jakékoliv opatření podle prvního pododstavce písm. a), b) a c) se provede v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a pokud se jedná o zásilky živých zvířat, zejména s pravidly, jejichž cílem je ušetřit zvířata zbytečné bolesti, strachu a utrpení.
      Sestává-li zásilka z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, použije se první pododstavec písm. a), b) a c) buď na zásilku, nebo na její partie.
      Před tím, než příslušný orgán dotyčnému provozovateli nařídí, aby učinil kroky podle prvního pododstavce písm. a), b) a c), poskytne mu možnost vyjádřit se, ledaže je nezbytné daná opatření přijmout okamžitě s cílem reagovat na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.
      4.   Pokud příslušný orgán provozovateli nařídí přijmout jedno nebo více z opatření stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), může výjimečně povolit přijetí těchto opatření pouze ve vztahu k části zásilky, pokud částečné zničení, odeslání zpět, zvláštní zacházení nebo jiné opatření:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  dostačuje k zajištění souladu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  nepředstavuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  nenaruší průběh úředních kontrol.
               
            
         
      
      5.   Rozhodnutí o odmítnutí vstupu zásilky podle odstavce 1 tohoto článku a jakékoliv nařízení vydané podle odstavců 3 a 6 tohoto článku a článku 67 příslušné orgány okamžitě oznámí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Komisi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  příslušným orgánům ostatních členských států;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  celním orgánům;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  příslušným orgánům třetí země původu a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  provozovateli odpovědnému za zásilku.
               
            
         
      
      Tato oznámení se uskutečňují prostřednictvím IMSOC.
      6.   Pokud zásilka zvířat nebo zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 není předložena k úředním kontrolám podle uvedeného odstavce nebo není předložena v souladu s požadavky stanovenými v čl. 50 odst. 1 a 3 a čl. 56 odst. 1, 3 a 4 nebo s pravidly přijatými podle článku 48, čl. 49 odst. 4, článku 51, čl. 53 odst. 1 a článku 58, nařídí příslušné orgány, aby byla tato zásilka zadržena nebo stažena z oběhu a neprodleně zadržena pod úředním dohledem.
      Na tyto zásilky se vztahují odstavce 1, 3 a 5 tohoto článku.
      7.   Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele odpovědného za danou zásilku.
      Článek 67
      Opatření přijímaná v případě zvířat nebo zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí a představují riziko
      Zásilka zvířat nebo zboží, o níž se při úředních kontrolách zjistí, že představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, se izoluje nebo umístí do karantény a zvířata, která jsou její součástí, jsou do dalšího rozhodnutí držena, je o ně pečováno nebo jsou ošetřována v náležitých podmínkách.
      Příslušné orgány dotčenou zásilku úředně zadrží a neprodleně provozovateli odpovědnému za tuto zásilku nařídí, aby ji:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zničil v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a přijal veškerá opatření, jež jsou nezbytná za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo životního prostředí, a pokud se jedná o živá zvířata, zejména s pravidly, jejichž cílem je ušetřit zvířata zbytečné bolesti, strachu a utrpení; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 podrobil zvláštnímu zacházení.
               
            
         
      
      Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele odpovědného za danou zásilku.
      Článek 68
      Kroky navazující na rozhodnutí přijatá v případě nesouladných zásilek, které do Unie vstupují ze třetích zemí
      1.   Příslušné orgány:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zneplatní úřední osvědčení a případně jiné příslušné doklady doprovázející zásilky, které jsou předmětem opatření podle čl. 66 odst. 3 a 6 a článku 67, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  spolupracují v souladu s články 102 až 108 při přijímání dalších nezbytných opatření k zajištění toho, aby zásilky, kterým byl vstup odmítnut v souladu s čl. 66 odst. 1, nebylo možné znovu uvést do Unie.
               
            
         
      
      2.   Příslušné orgány v členských státech, kde byly provedeny úřední kontroly, dohlížejí na uplatňování opatření, jež byla nařízena v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67, aby zásilka neměla do doby, než budou tato opatření uplatněna, nebo po dobu jejich uplatňování nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí.
      V případě potřeby se uplatňování těchto opatření dokončí pod dozorem příslušných orgánů jiného členského státu.
      Článek 69
      Případy, kdy provozovatel neučiní opatření nařízená příslušnými orgány
      1.   Provozovatel odpovědný za danou zásilku učiní všechna opatření nařízená příslušnými orgány v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67 neprodleně, nejpozději však 60 dnů ode dne, kdy mu příslušné orgány oznámily své rozhodnutí v souladu s čl. 66 odst. 5. Příslušné orgány mohou vymezit kratší dobu než uvedených 60 dní.
      2.   Neučiní-li dotčený provozovatel ve lhůtě uvedené v odstavci 1 žádné opatření, příslušné orgány nařídí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  aby daná zásilka byla zničena nebo aby vůči ní bylo uplatněno jakékoliv jiné vhodné opatření;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  v případech uvedených v článku 67, aby byla zásilka zničena ve vhodných zařízeních umístěných co nejblíže stanovišti hraniční kontroly a aby byla přijata veškerá opatření, jež jsou nezbytná za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo životního prostředí.
               
            
         
      
      3.   Příslušné orgány mohou lhůtu uvedenou v odstavcích 1 a 2 tohoto článku prodloužit o dobu nezbytnou pro získání výsledků druhého odborného stanoviska uvedeného v článku 35 za předpokladu, že to nebude mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také na životní prostředí.
      4.   Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele odpovědného za danou zásilku.
      Článek 70
      Souladné uplatňování článků 66, 67 a 68
      Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla, která mají u všech stanovišť hraniční kontroly uvedených v čl. 59 odst. 1 a kontrolních míst uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) zajistit vzájemný soulad rozhodnutí a opatření přijatých a nařízení vydaných na základě článků 66, 67 a 68 příslušnými orgány, podle kterých mají příslušné orgány postupovat v běžných nebo opakujících se situacích nesouladu nebo rizika. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      Článek 71
      Zvláštní zacházení se zásilkami
      1.   Zvláštní zacházení se zásilkami uvedené v čl. 66 odst. 3 písm. c) a čl. 67 písm. b) může v případě potřeby zahrnovat:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  ošetření nebo zpracování, včetně případné dekontaminace, nikoliv však zředění, s cílem uvést zásilky do souladu s požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo s požadavky třetí země, do níž jsou odesílány zpět; nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zpracování jiným způsobem, který je vhodný pro bezpečnou výživu zvířat nebo lidskou spotřebu nebo pro jiné účely než pro výživu zvířat nebo lidskou spotřebu.
               
            
         
      
      2.   Zvláštní zacházení uvedené v odstavci 1 musí být:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  prováděno účinně a odstraňovat jakékoliv riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zdokumentováno a prováděno pod dohledem příslušných orgánů nebo případně pod dohledem příslušných orgánů jiného členského státu na základě vzájemné dohody a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  v souladu s požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2.
               
            
         
      
      3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o požadavky a podmínky, za nichž má být zvláštní zacházení uvedené v odstavci 1 tohoto článku prováděno.
      Nejsou-li taková pravidla stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, provádí se zvláštní zacházení v souladu s vnitrostátním právem.
      Článek 72
      Zpětné odeslání zásilek
      1.   Příslušné orgány povolí zpětné odeslání zásilek při splnění těchto podmínek:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  místo určení bylo dohodnuto s provozovatelem odpovědným za zásilku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  provozovatel odpovědný za zásilku příslušné orgány členského státu písemně uvědomil, že příslušné orgány třetí země původu nebo třetí země určení, pokud se nejedná o stejnou zemi, byly informovány o důvodech a okolnostech, na základě kterých byl vstup dotčené zásilky zvířat nebo zboží odmítnut;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  v případě, že třetí země určení není třetí zemí původu, provozovatel získal od příslušných orgánů této třetí země určení souhlas a tyto příslušné orgány uvědomily příslušné orgány členského státu, že jsou připraveny zásilku přijmout, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  v případě zásilek obsahujících zvířata je zpětné odeslání v souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat.
               
            
         
      
      2.   Podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku se nevztahují na zásilky zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c).
      
         Oddíl IV
      
      
         
            Souhlas s předvývozními kontrolami
         
      
      Článek 73
      Souhlas s předvývozními kontrolami prováděnými třetími zeměmi
      1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů udělit na žádost třetí země souhlas se zvláštními předvývozními kontrolami, které uvedená třetí země provádí u zásilek zvířat a zboží před vývozem do Unie s cílem ověřit, že vyvážené zásilky splňují požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2. Takový souhlas se může vztahovat pouze na zásilky pocházející z dotčené třetí země a může být udělen pro jednu nebo více kategorií zvířat nebo zboží. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.
      2.   V souhlasu podle odstavce 1 musí být uvedeno následující:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  maximální četnost úředních kontrol, které mají příslušné orgány členských států provádět při vstupu zásilek do Unie, u nichž není důvod k podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo na podvodné nebo klamavé praktiky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  úřední osvědčení, která musí zásilky vstupující do Unie doprovázet;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  vzor osvědčení uvedených v písmeni b);
               
            
&n