Nařízení Komise (EU) 2017/626 ze dne 31. března 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 626/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 96/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/626
      ze dne 31. března 2017,
      kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 11. července 2015 přijala Komise pro Codex Alimentarius (CAC) maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL) pro mesotrion (2). Dne 1. července 2016 přijala CXL pro abamektin, acetamiprid, acetochlor, chlorothalonil, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, flonikamid, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, lufenuron, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, chinklorak, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro uvedené látky jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4), pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se v úvahu při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy tyto normy by zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná ve Společenství za odpovídající. Dále v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení Unie podporuje soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťuje, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Unie předložila Výboru Codexu pro rezidua pesticidů (CCPR) výhradu ohledně CXL navrhovaných pro tyto kombinace pesticidů/produktů: abamektin (všechny produkty), acetochlor (všechny produkty), chlorthalonil (všechny produkty), cyantraniliprol (mléko), ethefon (ječmen, žito, pšenice), flonikamid (všechny produkty), flutriafol (košťálová zelenina, celer řapíkatý, tykvovité, paprika setá, jádrové ovoce, produkty živočišného původu), fluxapyroxad (celer řapíkatý, bobulové a ostatní drobné ovoce, košťálová zelenina, košťálová zelenina listová, mrkev/karotka, plodová zelenina, tykvovité, česnek, cibule, pastinák, šalotka), lufenuron (všechny produkty), mesotrion (chřest, bobule z keřů, klikvy, poživatelné droby savců, vejce, maso savců, mléko, proskurník jedlý, poživatelné drůbeží droby, drůbeží maso, reveň kadeřavá/rebarbora, cukrová třtina), chinklorak (všechny produkty) a tebukonazol (slunečnicová semena).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  CXL pro acetamiprid, cyantraniliprol, cypermethrin, cyprodinil, difenokonazol, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobin, které nejsou uvedeny ve 4. bodě odůvodnění, by měly být proto zahrnuty do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR, s výjimkou případů, kdy se týkají produktů, které nejsou stanoveny v příloze I uvedeného nařízení, nebo kdy jsou stanoveny na nižší úrovni než současné MLR. Uvedené CXL jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku spirotetramat k ošetření kaki byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití flutriafolu k ošetření tykvovitých s jedlou slupkou. Žadatel tvrdí, že povolená použití uvedené látky k ošetření těchto plodin ve Spojených státech vedou k vytváření reziduí přesahujících MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (6). Uvedená stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Pokud jde o použití, na které se uvedené žádosti vztahují, úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice uvedeným látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných plodin a produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 31. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf
      Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatky III a IV. Třicáté osmé zasedání. Ženeva, Švýcarsko, 6.–11. července 2015.
      
         (3)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf.
      Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatek II. Třicáté deváté zasedání. Řím, Itálie, 27. června – 1. července 2016.
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
      
         (5)  Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 s.].
      Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571 [166 s.].
      
         (6)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu.
      Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2016;14(9):4577 [16 s.].
      Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4429 [34 s.].
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze II se sloupce pro acetamiprid, cyantraniliprol, cyprodinil, ethefon, flutriafol, mesotrion, propikonazol, pyrimethanil, tebukonazol a trifloxystrobin nahrazují tímto:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Číselný kód
                              
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                              
                                 Acetamiprid (R)
                              
                              
                                 Cyantraniliprol
                              
                              
                                 Cyprodinil (F) (R)
                              
                              
                                 Ethefon
                              
                              
                                 Flutriafol
                              
                              
                                 Mesotrion
                              
                              
                                 Propikonazol (suma izomerů) (F)
                              
                              
                                 Pyrimethanil (R)
                              
                              
                                 Tebukonazol (R)
                              
                              
                                 Trifloxystrobin (A) (F) (R)
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3)
                              
                              
                                 (4)
                              
                              
                                 (5)
                              
                              
                                 (6)
                              
                              
                                 (7)
                              
                              
                                 (8)
                              
                              
                                 (9)
                              
                              
                                 (10)
                              
                              
                                 (11)
                              
                              
                                 (12)
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0100000
                              
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0110000
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                              
                                 0,9
                              
                              
                                 0,9
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 8
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                           
                           
                              
                                 0110010
                              
                              
                                 Grapefruity
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110020
                              
                              
                                 Pomeranče
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 9
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,9
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110030
                              
                              
                                 Citrony
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110040
                              
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110050
                              
                              
                                 Mandarinky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0120000
                              
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                              
                                 0,07
                              
                              
                                 
                                    0,04
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                 0,02
                              
                           
                           
                              
                                 0120010
                              
                              
                                 Mandle
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 (+)
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120020
                              
                              
                                 Para ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120030
                              
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120040
                              
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120050
                              
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120060
                              
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120070
                              
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120080
                              
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120090
                              
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120100
                              
                              
                                 Pistácie
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120110
                              
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0130000
                              
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,4 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0130010
                              
                              
                                 Jablka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    0,8
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130020
                              
                              
                                 Hrušky
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130030
                              
                              
                                 Kdoule
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130040
                              
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130050
                              
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0140000
                              
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                           
                           
                              
                                 0140010
                              
                              
                                 Meruňky
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                 10
                              
                              
                                 0,6
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140020
                              
                              
                                 Třešně
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 6
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    5
                                 
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 4
                              
                              
                                 1 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140030
                              
                              
                                 Broskve
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,6
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                 10
                              
                              
                                 0,6
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140040
                              
                              
                                 Švestky
                              
                              
                                 0,03
                              
                              
                                 0,7
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0150000
                              
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0151000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3 (+)
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                           
                           
                              
                                 0151010
                              
                              
                                 Hrozny stolní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151020
                              
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 1,5 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0152000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             jahody
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 1
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0153000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 3
                              
                           
                           
                              
                                 0153010
                              
                              
                                 Ostružiny
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    15
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153020
                              
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153030
                              
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    15
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 (+)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0154000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154010
                              
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 20
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 
                                    8
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                           
                           
                              
                                 0154020
                              
                              
                                 Klikvy
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154030
                              
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5 (+)
                              
                           
                           
                              
                                 0154040
                              
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5 (+)
                              
                           
                           
                              
                                 0154050
                              
                              
                                 Šípky
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154060
                              
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154070
                              
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0154080
                              
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 2
                              
                           
                           
                              
                                 0154990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0160000
                              
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0161000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161010
                              
                              
                                 Datle
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161020
                              
                              
                                 Fíky
                              
                              
                                 0,03
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 
                                    3
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161030
                              
                              
                                 Stolní olivy
                              
                              
                                 0,9
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 7
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                 0,3
                              
                           
                           
                              
                                 0161040
                              
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161050
                              
                              
                                 Karamboly
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161060
                              
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161070
                              
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0161990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0162000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162010
                              
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162020
                              
                              
                                 Liči
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162030
                              
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 4 (+)
                              
                           
                           
                              
                                 0162040
                              
                              
                                 Opuncie
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162050
                              
                              
                                 Zlatolist
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162060
                              
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0162990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0163000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163010
                              
                              
                                 Avokádo
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163020
                              
                              
                                 Banány
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,15 (+)
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                 
                                    1,5
                                 
                              
                              
                                 0,05
                              
                           
                           
                              
                                 0163030
                              
                              
                                 Mango
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163040
                              
                              
                                 Papája
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,6
                              
                           
                           
                              
                                 0163050
                              
                              
                                 Granátová jablka
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163060
                              
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163070
                              
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163080
                              
                              
                                 Ananas
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163090
                              
                              
                                 Chlebovník
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163100
                              
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163110
                              
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0163990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0200000
                              
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0210000
                              
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0211000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             brambory
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0212000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0212010
                              
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212020
                              
                              
                                 Batáty
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212030
                              
                              
                                 Jamy
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212040
                              
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0213000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213010
                              
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,06 (+)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02
                              
                           
                           
                              
                                 0213020
                              
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0213030
                              
                              
                                 Celer bulvový
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 0,03
                              
                           
                           
                              
                                 0213040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                 0,08
                              
                           
                           
                              
                                 0213050
                              
                              
                                 Topinambury
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0213060
                              
                              
                                 Pastinák
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                 0,04
                              
                           
                           
                              
                                 0213070
                              
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4
                              
                              
                                 0,08
                              
                           
                           
                              
                                 0213080
                              
                              
                                 Ředkve
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,08
                              
                           
                           
                              
                                 0213090
                              
                              
                                 Kozí brada
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,4 (+)
                              
                              
                                 0,04
                              
                           
                           
                              
                                 0213100
                              
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                 0,04
                              
                           
                           
                              
                                 0213110
                              
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                 0,04
                              
                           
                           
                              
                                 0213990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0220000
                              
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220010
                              
                              
                                 Česnek
                              
                              
                                 0,02
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                 0,07
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,1
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220020
                              
                              
                                 Cibule kuchyňská
                              
                              
                                 0,02
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,2
                              
                              
                                 
                                    0,15
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220030
                              
                              
                                 Šalotka
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                 0,07
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,15
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220040
                              
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 8
                              
                              
                                 0,8
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,1
                              
                           
                           
                              
                                 0220990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,05
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,02 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0230000
                              
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0231000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             lilkovité
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231010
                              
                              
                                 Rajčata
                              
                              
                                 0,5
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 
                                    2
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,8
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 0,9
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0231020
                              
                              
                                 Paprika setá
                              
                              
                                 0,3
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 2
                              
                              
                                 0,6
                              
                              
                                 0,4 (+)
                              
                           
                           
                              
                                 0231030
                              
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                              
                                 0,2
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 1,5
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 0,01 (*1)
                                 
                              
                              
                                 1
                              
                              
                                 0,4 (+)
                              
                              
                                 0,7
                              
                           
                           
                              
                                 0231040
                              
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                              
                                 0,2
                              
                         &nb