Nařízení Komise (EU) 2017/627 ze dne 3. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, triadimenol a triadimefon v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 627/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 96/44
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/627
      ze dne 3. dubna 2017,
      kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenpyroximát, triadimenol a triadimefon v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), článek 17, čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro fenpyroximát byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro triadimenol a triadimefon byly stanoveny v příloze II a v části B přílohy III uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pokud jde o fenpyroximát, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Úřad navrhl změnit definici rezidua a dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro citrusové plody, jablka, hrušky, kdoule, mišpule, lokvát, meruňky, třešně a višně, broskve, švestky, hrozny stolní, hrozny moštové, jahody, ostružiny, ostružiny ostružiníku ježiníku, maliny, borůvky kanadské, klikvy, rybíz (červený, černý a bílý), angrešt, šípky, moruše, azarole, bezinky, rajčata, papriku zeleninovou, lilek, okurky salátové, okurky nakládačky, cukety, vyluštěná fazolová semena (čerstvá), chmel, játra a ledviny skotu, játra a ledviny ovcí, játra a ledviny koz, nejsou některé informace k dispozici a je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro ořechy, kumquaty/kumkváty, avokádo, brambory, celer bulvový, okry, melouny cukrové, dýně, čerstvá vyluštěná fazolová semena, nejsou k dispozici žádné informace a je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Vzhledem k dodatečným informacím o správné zemědělské praxi, které poskytly Spojené státy po uveřejnění odůvodněného stanoviska, měly by být MLR pro citrusové plody, mandle, jablka, hrušky, třešně a višně a klikvy stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jde o triadimenol, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Úřad navrhl změnit definici rezidua a dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro jablka, hrozny stolní, hrozny moštové, jahody, borůvky kanadské, rybíz, angrešt, tuřín, vodnici, rajčata, papriku zeleninovou, lilek, okurky salátové, okurky nakládačky, cukety, melouny cukrové, dýně, melouny vodní, artyčoky, semena řepky olejky, zrna ječmene, zrna ovsa, žitná zrna, pšeničná zrna, chmel, cukrovou řepu, svalovinu, tuk, játra a ledviny prasat, svalovinu, tuk, játra a ledviny skotu, svalovinu, tuk, játra a ledviny ovcí, svalovinu, tuk, játra a ledviny koz, svalovinu, tuk, játra a ledviny drůbeže, kravské, ovčí, kozí a kobylí mléko a ptačí vejce, nejsou některé informace k dispozici a je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro banány, ananas, okry, růžičkovou kapustu, pórek, pohanku (zrna), proso (zrna), čirok (zrna) a kávová zrna, nejsou k dispozici žádné informace a je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. MLR pro tyto produkty by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Nezařazení triadimefonu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/129/ES (4). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku triadimefon byla zrušena. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení by tudíž MLR stanovené pro tuto účinnou látku v příloze II a v části B přílohy III uvedeného nařízení měly být zrušeny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není povoleno použití příslušného přípravku na ochranu rostlin a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových MLR a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Aby se umožnilo běžné uvádění na trh, zpracovávání a spotřeba produktů, mělo by toto nařízení stanovit přechodnou úpravu pro produkty, které byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy před příslušnou úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinné látky fenpyroximát, triadimenol a triadimefon ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před dnem 27. října 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 27. října 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 3. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;14(1):4382.
      
         (3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(1):4377.
      
         (4)  Rozhodnutí Komise 2004/129/ES ze dne 30. ledna 2004 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující uvedenou látku (Úř. věst. L 37, 10.2.2004, s. 37).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 vkládají se nové sloupce pro fenpyroximát a triadimenol, které znějí:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Číselný kód
                                          
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                             
                                          
                                          
                                             Fenpyroximát (A) (F) (R )
                                          
                                          
                                             Triadimenol (všechny poměry konstitučních izomerů)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (1)
                                          
                                          
                                             (2)
                                          
                                          
                                             (3)
                                          
                                          
                                             (4)
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0100000
                                          
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0110000
                                          
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110010
                                          
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110020
                                          
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110030
                                          
                                          
                                             Citrony
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110040
                                          
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110050
                                          
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0120000
                                          
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120010
                                          
                                          
                                             Mandle
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*1)
                                                (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120020
                                          
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120030
                                          
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120040
                                          
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120050
                                          
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120060
                                          
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120070
                                          
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120080
                                          
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120090
                                          
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120100
                                          
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120110
                                          
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0130000
                                          
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130010
                                          
                                          
                                             Jablka
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130020
                                          
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130030
                                          
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130040
                                          
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130050
                                          
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0140000
                                          
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140010
                                          
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140020
                                          
                                          
                                             Třešně
                                          
                                          
                                             
                                                2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140030
                                          
                                          
                                             Broskve
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140040
                                          
                                          
                                             Švestky
                                          
                                          
                                             
                                                0,1 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0150000
                                          
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0151000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,3
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151010
                                          
                                          
                                             Stolní hrozny
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151020
                                          
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0152000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0153000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153010
                                          
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                          
                                             
                                                0,7 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153020
                                          
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153030
                                          
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                          
                                             
                                                1,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0154000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154010
                                          
                                          
                                             Brusnice/borůvky
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154020
                                          
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154030
                                          
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154040
                                          
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154050
                                          
                                          
                                             Šípky
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154060
                                          
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154070
                                          
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154080
                                          
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                          
                                             
                                                0,4 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0160000
                                          
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0161000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161010
                                          
                                          
                                             Datle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161020
                                          
                                          
                                             Fíky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161030
                                          
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161040
                                          
                                          
                                             Kumquaty/kumkváty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161050
                                          
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161060
                                          
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161070
                                          
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0162000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162010
                                          
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162020
                                          
                                          
                                             Liči
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162030
                                          
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162040
                                          
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162050
                                          
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162060
                                          
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0163000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163010
                                          
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163020
                                          
                                          
                                             Banány
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163030
                                          
                                          
                                             Mango
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163040
                                          
                                          
                                             Papája
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163050
                                          
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163060
                                          
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163070
                                          
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163080
                                          
                                          
                                             Ananas
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163090
                                          
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163100
                                          
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163110
                                          
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0200000
                                          
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0210000
                                          
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0211000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0212000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212010
                                          
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212020
                                          
                                          
                                             Batáty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212030
                                          
                                          
                                             Jamy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212040
                                          
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0213000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213010
                                          
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213020
                                          
                                          
                                             Mrkev/karotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213030
                                          
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213040
                                          
                                          
                                             Křen
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213050
                                          
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213060
                                          
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213070
                                          
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213080
                                          
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213090
                                          
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213100
                                          
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213110
                                          
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0220000
                                          
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220010
                                          
                                          
                                             Česnek
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220020
                                          
                                          
                                             Cibule
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220030
                                          
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220040
                                          
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0230000
                                          
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0231000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231010
                                          
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231020
                                          
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,5 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231030
                                          
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                          
                                             
                                                0,2 (+)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,3 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231040
                                          
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0232000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,08
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,15
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232010
                                          
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232020
                                          
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232030
                                          
                                          
                                             Cukety
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0233000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             0,2
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233010
                                          
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233020
                                          
                                          
                                             Dýně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233030
                                          
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0234000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0239000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0240000
                                          
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0241000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241010
                                          
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241020
                                          
                                          
                                             Květák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0242000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242010
                                          
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242020
                                          
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0243000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243010
                                          
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243020
                                          
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0244000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0250000
                                          
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0251000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251010
                                          
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251020
                                          
                                          
                                             Salát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251030
                                          
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251040
                                          
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251050
                                          
                                          
                                             Barborky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251060
                                          
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251070
                                          
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251080
                                          
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0252000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252010
                                          
                                          
                                             Špenát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252020
                                          
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252030
                                          
                                          
                                             Mangold
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0253000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0254000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0255000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0256000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,02
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256010
                                          
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256020
                                          
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256030
                                          
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256040
                                          
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256050
                                          
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256060
                                          
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256070
                                          
                                          
                                             Tymián
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256080
                                          
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256090
                                          
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256100
                                          
                                          
                                             Estragon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0260000
                                          
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260010
                                          
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                          
                                             
                                                0,7 (+)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260020
                                          
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260030
                                          
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260040
                                          
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260050
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0270000
                                          
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270010
                                          
                                          
                                             Chřest
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270020
                                          
                                          
                                             Kardy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270030
                                          
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270040
                                          
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270050
                                          
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,7 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270060
                                          
                                          
                                             Pór
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270070
                                          
                                          
                                             Reveň kadeřavá / rebarbora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270080
                                          
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270090
                                          
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0280000
                                          
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280010
                                          
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280020
                                          
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280990
                                          
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0290000
                                          
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0300000
                                          
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300010
                                          
                                          
                                             Fazole
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300020
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300030
                                          
                                          
                                             Hrách
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300040
                                          
                                          
                                             Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                                          
                                          
                                              
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300990
                                          
                                          
                                             Ostatn