Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/636 ze dne 30. března 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 636/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 91/4
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/636
      ze dne 30. března 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 30. března 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Pár spon používaných jako uzamykací mechanismus na bezpečnostních pásech. Každá spona se skládá z kovového uzamykacího mechanismu, plastového pouzdra, textilního pásu, kovových spojovacích prvků a elektrického čidla, jež aktivuje zvukový signál, pokud bezpečnostní pásy ve vozidle mají být zapnuty, avšak nejsou.
                     Co se týče celkového hmotnostního složení výrobku, představuje uhlíková ocel 56 %, plasty 21 %, textil 13 % a ostatní materiály 10 %.
                     Jedná se o prvek soupravy bezpečnostního pásu používané například u sedadel v motorových vozidlech.
                     Viz obrázek (*1).
                  
                  
                     8308 90 00
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3b), 4 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XV a na znění kódů KN 8308  a 8308 90 00 .
                     Výrobek má objektivní vlastnosti spony, neboť funguje jako uzamykací mechanismus.
                     Zařazení do čísla 8301  jako zámek z obecných kovů je vyloučeno, protože výrobek není zapínací zařízení ovládané klíčem, ani zařízení ovládané kombinací písmen nebo čísel, ani zámek ovládaný elektricky (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8301 ).
                     Zařazení do čísla 8302  jako úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů ke karoseriím je vyloučeno, protože výrobek není součástí karoserie automobilu, nýbrž součástí soupravy bezpečnostního pásu.
                     Zařazení do čísla 8708  jako část nebo součást bezpečnostního pásu je rovněž vyloučeno, protože toto číslo se týká pouze bezpečnostních pásů vozidel čísel 8701  až 8705 , avšak ne jejich částí a součástí.
                     Zařazení do položky 8708 21  jako neúplné bezpečnostní pásy je rovněž vyloučeno, protože výrobek představuje pouze jeden z prvků úplného bezpečnostního pásu (který se skládá z pěti částí: spon, navíječů, kotevních úchytů, popruhů a zástrček), a nemá tak – jak je předkládán – podstatné rysy úplného nebo dokončeného výrobku.
                     Výrobek, který není možné na základě jeho objektivních vlastností a charakteristik zařadit do konkrétního čísla, je však svými objektivními vlastnostmi a charakteristikami nejbližší sponám čísla 8308 . Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8308 90 00  jako spony z obecných kovů.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.