Nařízení Komise (EU) 2017/645 ze dne 5. dubna 2017, kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 645/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 92/35
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/645
   ze dne 5. dubna 2017,
   kterým se opravuje lotyšské znění nařízení (ES) č. 152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V lotyšském znění nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (2), ve znění nařízení Komise (EU) č. 691/2013 (3), se vyskytla chyba. Proto je v lotyšském znění nařízení (ES) č. 152/2009 nezbytná oprava znění poznámek pod čarou k tabulkám v bodech 5.1.1, 5.1.3 a 5.1.5 přílohy I. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 152/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Týká se pouze lotyšského znění.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 691/2013 ze dne 19. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení (Úř. věst. L 197, 20.7.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.