Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/646 ze dne 5. dubna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/378, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 646/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 92/36
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/646
      ze dne 5. dubna 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/378, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (1), a zejména na čl. 47 odst. 6 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  První schvalování roční účetní závěrky podle článku 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/378 (2) zdůraznilo potřebu vyjasnit stav ročních předběžných plateb, které nejsou v předložené roční účetní závěrce plně zúčtovány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Je třeba stanovit podmínky schvalování souladu, a zejména pravidla týkající se kritérií pro určení úrovně finanční opravy, kterou může Komise uplatnit podle článku 47 nařízení (EU) č. 514/2014 po dokončení uvedeného postupu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby byla zajištěna právní jistota a rovné zacházení se všemi členskými státy, je nezbytné vyjasnit kritéria pro určování nedostatků v účinném fungování systémů řízení a kontroly, definovat základní druhy takových nedostatků a stanovit kritéria pro určení úrovně finanční opravy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) 2015/378 by proto mělo být změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) 2015/378 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 6 se nahrazuje tímto:
                              „6.   Pokud je částka akceptovaná Komisí v rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rozpočtový rok N nižší než roční předběžná platba za rozpočtový rok N, zúčtuje se roční předběžná platba proti částce akceptované Komisí. Případná neuhrazená částka předběžného financování se zúčtuje v průběhu následujících schvalování účetních závěrek.
                              První pododstavec se použije rovněž v případech, kdy členský stát vykáže v předložené roční účetní závěrce nulovou platbu.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavec 7 se zrušuje.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Vkládají se články, které znějí:
                  „Článek 3a
                  
                  Kritéria pro určování nedostatků v účinném fungování systému řízení a kontroly
                  1.   Komise posuzuje účinné fungování systému řízení a kontroly na základě výsledků všech dostupných auditů, které provedly členské státy, útvary Komise a Účetní dvůr, výsledků šetření prováděných Evropským úřadem pro boj proti podvodům nebo na základě jakýchkoli jiných informací o splnění kritérií pro určení uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 (*1).
                  Posouzení Komise se týká prostředí vnitřní kontroly národního programu, řídicích a kontrolních činností odpovědného orgánu a kontrolních a auditních činností auditního orgánu a je podloženo ověřením souladu s klíčovými požadavky uvedenými v tabulce 1 přílohy.
                  2.   Soulad s klíčovými požadavky zmíněnými v odstavci 1 podle kategorií uvedených v tabulce 2 přílohy se použije k posouzení účinného fungování jednotlivých příslušných orgánů a k učinění celkového závěru ohledně systému řízení a kontroly. V celkovém závěru ohledně systému řízení a kontroly se zohlední případné polehčující nebo přitěžující faktory.
                  3.   Dospěje-li se k závěru, že kterýkoli z klíčových požadavků 2, 4, 5, 8, 11, 12 nebo 14 v tabulce 1 přílohy, nebo dva či více ostatních klíčových požadavků ve zmíněné tabulce spadají do kategorií 3 nebo 4 uvedených v tabulce 2 přílohy, musí to být považováno za druh závažného nedostatku v účinném fungování systému řízení a kontroly.
                  Článek 3b
                  
                  Kritéria pro uplatnění a určení úrovně finančních oprav
                  1.   Komise uplatní finanční opravy, pokud zjistí jednu nebo více jednotlivých nebo systémových nesrovnalostí, nebo jeden nebo více nedostatků v účinném fungování systému řízení a kontroly (dále jen „systémové nedostatky“).
                  Pro účely tohoto nařízení se nesrovnalostí rozumí jakékoli porušení právních předpisů Unie či vnitrostátních právních předpisů nebo jakékoli porušení vnitrostátních předpisů vyplývající z jednání nebo opomenutí příjemce nebo příjemců, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie započtením neoprávněného výdaje.
                  Výše finanční opravy se posuzuje pokud možno případ od případu a rovná se přesně výši výdajů nesprávně zúčtovaných k tíži rozpočtu EU.
                  Pokud Komise zjistí nesrovnalosti v reprezentativním vzorku výdajů v celém národním programu nebo jeho části, avšak ověření správnosti dalších výdajů není nákladově efektivní, lze opravu určit extrapolací výsledků posouzení vzorku na zbytek souboru, z nějž byl vzorek vybrán.
                  Pokud Komise zjistí systémové nesrovnalosti nebo systémové nedostatky, pro které nelze přesně vyčíslit opravu ani pomocí extrapolace, uplatní se na výdaje vykázané za dotčenou část systému paušální finanční oprava, a to v souladu s orientačními kritérii a stupnicí uvedenými v odstavcích 2 a 3.
                  Paušální opravu lze použít také na jednotlivé nesrovnalosti.
                  2.   Úroveň paušální opravy se určí s přihlédnutím k následujícím faktorům:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              stupeň závažnosti dané nesrovnalosti nebo systémového nedostatku v souvislosti s celkovým systémem nebo jeho částí nebo s druhy vykázaných výdajů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              míra rizika ztráty, kterému byl rozpočet EU vystaven v důsledku nesrovnalosti nebo systémového nedostatku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              možnost podvodné manipulace s výdaji v důsledku nesrovnalosti nebo systémového nedostatku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              případné polehčující nebo přitěžující faktory.
                           
                        
                     
                  
                  3.   Úroveň opravy se určí takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              jsou-li nesrovnalost nebo nesrovnalosti nebo systémový nedostatek nebo systémové nedostatky natolik zásadní, časté nebo rozšířené, že představují naprosté selhání systému, kterým je ohrožena legalita a správnost všech dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 100 %;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              jsou-li nesrovnalost nebo nesrovnalosti nebo systémový nedostatek nebo systémové nedostatky natolik časté nebo rozšířené, že představují extrémně závažné selhání systému, kterým je ohrožena legalita a správnost velmi vysokého podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 25 %;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              jsou-li nesrovnalost nebo nesrovnalosti nebo systémový nedostatek nebo systémové nedostatky zapříčiněny tím, že systém funguje jen částečně, špatně nebo zřídka, takže je tím ohrožena legalita a správnost vysokého podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 10 %;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              jsou-li nesrovnalost nebo nesrovnalosti nebo systémový nedostatek nebo systémové nedostatky zapříčiněny tím, že systém nefunguje důsledně, takže je tím ohrožena legalita a správnost významného podílu dotčených výdajů, uplatní se paušální sazba ve výši 5 %.
                           
                        
                     
                  
                  V souladu se zásadou proporcionality se sazba může snížit na 2 %, pokud se lze domnívat, že povaha a závažnost nesrovnalosti nebo systémového nedostatku neopravňuje 5 % sazbu opravy.
                  4.   Jestliže odpovědný orgán v daném rozpočtovém roce nepřijal v návaznosti na uplatnění finanční opravy příslušná nápravná opatření, a stejná nesrovnalost nebo nesrovnalosti nebo stejný nedostatek nebo nedostatky jsou proto zjištěny i v následujícím rozpočtovém roce, sazba paušální opravy může být z důvodu trvání nesrovnalosti nebo nesrovnalostí nebo nedostatku nebo nedostatků zvýšena na úroveň, jež nepřesahuje nejbližší další úroveň na stupnici stanovené v odstavci 3.
                  
                     (*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů (Úř. věst. L 289, 3.10.2014, s. 3).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Doplňuje se nová příloha ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve členských státech v souladu se Smlouvami.
         V Bruselu dne 5. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/378 ze dne 2. března 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o postup schvalování roční účetní závěrky a schvalování souladu (Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 30).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA
               
                  Klíčové požadavky na systémy řízení a kontroly a jejich klasifikace s ohledem na jejich účinné fungování
               
               (podle článku 3a prováděcího nařízení (EU) 2015/378)
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Klíčové požadavky
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           Klíčové požadavky na systémy řízení a kontroly
                        
                        
                           Dotčené subjekty/orgány
                        
                        
                           Oblast působnosti
                        
                     
                     
                        
                           1
                        
                        
                           Adekvátní popis a oddělení funkcí a adekvátní systémy podávání zpráv a monitorování v případech, kdy odpovědný orgán pověří výkonem úkolů jiný subjekt
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Vnitřní prostředí
                        
                     
                     
                        
                           2
                        
                        
                           
                              Vhodný výběr projektů
                           
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           3
                        
                        
                           Adekvátní informace pro příjemce, případné příjemce a veřejnost
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Vnitřní informace a komunikace
                        
                     
                     
                        
                           4
                        
                        
                           
                              Dostatečné kontroly
                           
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           5
                        
                        
                           
                              Účinné systémy a postupy, které zajistí uchovávání všech dokladů týkajících se výdajů a kontrol pro zajištění adekvátní auditní stopy
                           
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           6
                        
                        
                           Spolehlivé počítačové systémy pro účetnictví, ukládání a přenos finančních údajů a údajů o ukazatelích, jakož i pro monitorování a podávání zpráv
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti/vnitřní informace a komunikace
                        
                     
                     
                        
                           7
                        
                        
                           Účinné provádění postupů pro prevenci, odhalování a nápravu nesrovnalostí, včetně přiměřených opatření proti podvodům
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           8
                        
                        
                           
                              Vhodné postupy pro vypracování ročních závěrek, prohlášení řídicího orgánu a ročního shrnutí závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol
                           
                        
                        
                           Odpovědný orgán/orgán s přenesenou pravomocí
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           9
                        
                        
                           Náležitý a úplný výkaz částek, které mají být získány zpět, částek získaných zpět a částek zrušených
                        
                        
                           Odpovědný orgán/pověřený orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           10
                        
                        
                           Adekvátní popis a oddělení funkcí, funkční nezávislost na odpovědném orgánu a adekvátní systémy pro zajištění toho, aby jiný subjekt provádějící audit disponoval nezbytnou mírou funkční nezávislosti a zohledňoval mezinárodně uznávané auditorské standardy
                        
                        
                           Auditní orgán
                        
                        
                           Vnitřní prostředí
                        
                     
                     
                        
                           11
                        
                        
                           
                              Adekvátní audity systémů
                           
                        
                        
                           Auditní orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           12
                        
                        
                           
                              Adekvátní audity výdajů
                           
                        
                        
                           Auditní orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           13
                        
                        
                           Adekvátní audity účetních závěrek
                        
                        
                           Auditní orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                     
                        
                           14
                        
                        
                           
                              Adekvátní postupy pro vydávání spolehlivých výroků auditora a zpráv o auditu
                           
                        
                        
                           Auditní orgán
                        
                        
                           Kontrolní činnosti
                        
                     
                  
               
               
                  
               
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Klasifikace klíčových požadavků na systémy řízení a kontroly s ohledem na jejich fungování
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Kategorie 1
                        
                        
                           Funguje dobře. Žádná, nebo jen drobná zlepšení nutná.
                        
                     
                     
                        
                           Kategorie 2
                        
                        
                           Funguje. Jistá zlepšení nutná.
                        
                     
                     
                        
                           Kategorie 3
                        
                        
                           Částečně funguje. Podstatná zlepšení nutná.
                        
                     
                     
                        
                           Kategorie 4
                        
                        
                           V podstatě nefunguje.
                        
                     
                  
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.