Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/647 ze dne 5. dubna 2017, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku, pokud jde o některé prasnice a jiná prasata poražená v období od 1. srpna do 30. listopadu 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 647/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 92/41
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/647
   ze dne 5. dubna 2017,
   kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem v Polsku, pokud jde o některé prasnice a jiná prasata poražená v období od 1. srpna do 30. listopadu 2016
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 220 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V období od 1. srpna do 30. září 2016 Polsko zjistilo a oznámilo Komisi řadu případů výskytu afrického moru prasat souvisejícího s lidským faktorem. Tato epidemie byla zvlášť závažná, protože šíření viru bylo potvrzeno na několika hospodářstvích s chovem prasat domácích v relativně široké zeměpisné oblasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Polsko neprodleně přijalo nezbytná veterinární opatření podle směrnice Rady 2002/60/ES (2), která stanoví minimální opatření, jež se mají uplatňovat v rámci Unie pro tlumení afrického moru prasat. Polsko přijalo zejména kontrolní, monitorovací a preventivní opatření v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2014/709/EU (3) ve znění prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2016/1236 (4), (EU) 2016/1372 (5), (EU) 2016/1405 (6) a (EU) 2016/1900 (7) a vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru v souladu s prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/1367 (8) a (EU) 2016/1406 (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mimoto, aby se zabránilo šíření afrického moru prasat a dalšímu narušení obchodu v Polsku a v zahraničí, provedlo Polsko v dotčených oblastech některá další preventivní opatření. Především přemísťování a přeprava prasat podléhají přísnějším opatřením v oblasti dozoru a uvádění prasat na trh podléhá na domácím trhu opatřením, která jdou nad rámec opatření stanovených v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Uplatňováním uvedených opatření se Polsku podařilo zabránit dalšímu šíření této nákazy. Veterinární opatření Unie a Polska byla ve všech příslušných hospodářstvích uplatňována až do 18. listopadu 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Polsko informovalo Komisi, že uvedená opatření zasáhla velký počet hospodářství s chovem prasat a že dotyční producenti utrpěli ztráty příjmů, které nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (10). Komise dne 4. listopadu 2016 obdržela formální žádost Polska o spolufinancování některých výjimečných opatření na podporu trhu podle čl. 220 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               U prasat chovaných v dotčených oblastech by podpora měla být poskytnuta pouze na poražená zvířata. Výše podpory, která má být vyplacena na poražená zvířata, by měla být vyjádřena jako částka na kilogram pro omezený počet zvířat. Částka podpory by měla být stanovena s přihlédnutím k informacím o cenách shromážděných Polskem a rovněž k cenám, které byly skutečně vyplaceny producentům z oblastí, na které se vztahují veterinární opatření, uvedeným na fakturách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle informací, které poskytlo Polsko, by měl být maximální počet zvířat způsobilých pro financování stanoven na základě žádosti obdržené od tohoto členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby se vyloučilo riziko dvojího financování, neměly by být utrpěné ztráty kompenzovány pomocí státních podpor ani pojištění a podpora by měla být omezena na způsobilá zvířata, na která nebyl poskytnut žádný finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Mělo by se stanovit, že příslušné orgány v Polsku přijmou veškerá nezbytná opatření a provádějí všechny požadované kontroly a následně o nich informují Komisi. Mezi tyto kontroly by měly zejména patřit kontroly ex ante týkající se způsobilosti a správnosti žádosti o podporu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Rozsah a doba trvání výjimečných opatření na podporu trhu stanovených tímto nařízením by měly být omezeny na naprosté minimum nutné pro podporu trhu. Především by výjimečná opatření na podporu trhu měla platit pouze pro produkci prasat chovaných v hospodářstvích, která se nacházejí v příslušných vymezených oblastech, na něž se vztahují veterinární opatření stanovená v právních předpisech Unie a Polska v souvislosti s ohnisky afrického moru prasat, a to v období od 1. srpna do 18. listopadu 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Omezení při přemísťování a přepravě prasat se uplatňovala v dotčených oblastech po dobu několika týdnů a tato situace vedla k narušení trhu, výraznému snížení cen a ztrátám pro producenty, jakož i ke značnému nárůstu hmotnosti zvířat, což následně vedlo k neúnosné situaci z hlediska dobrých životních podmínek zvířat. Proto by se opatření stanovená tímto nařízením měla vztahovat na zvířata dodaná na jatka v období od 1. srpna do 30. listopadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V zájmu řádného rozpočtového řízení těchto výjimečných opatření na podporu trhu a včasné platby producentům by neměl být použitelný čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (11) a částky, které Polsko uhradilo příjemcům po 30. září 2017, by neměly být způsobilé pro spolufinancování Unií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Aby mohla Unie provést finanční kontrolu, mělo by Polsko Komisi předložit vyúčtování plateb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Vzhledem k tomu, že omezení týkající se ohnisek afrického moru prasat vstoupila v platnost v dotčených oblastech k různým datům, a vzhledem k tomu, že toto nařízení nestanoví lhůtu pro předložení žádostí o podporu, je třeba považovat datum vstupu tohoto nařízení v platnost za datum uvedené v čl. 29 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Aby bylo zaručeno, že Polsko začne tato opatření provádět okamžitě, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Polsku je povoleno poskytnout podporu producentům v odvětví vepřového masa, jejichž hospodářství podléhala veterinárním opatřením pro tlumení afrického moru prasat a současně se nacházejí v oblastech Polska uvedených v právních předpisech Unie a Polska, které obsahuje příloha. Tato podpora se poskytuje pouze v souvislosti s porážkou těchto zvířat:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               prasnic kódu KN 0103 92 11;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jiných prasat kódu KN 0103 92 19.
            
         
      
   
   2.   Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zvířata byla chována v oblastech Polska uvedených v odstavci 1 a byla předmětem určitých omezení týkajících se uvádění na trh z důvodu afrického moru prasat v období od 1. srpna 2016 do 18. listopadu 2016;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zvířata se nacházela v jedné z oblastí uvedených v odstavci 1 ke dni, kdy se na ně začalo omezení vztahovat, nebo se narodila a byla chována v těchto oblastech po uvedeném datu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zvířata byla poražena v období od 1. srpna 2016 do 30. listopadu 2016;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               producent, který žádá o podporu („žadatel“), nevyužívá na tatáž zvířat státní podpory, pojištění ani podpory financované z příspěvku Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.
            
         
      
   
   Článek 2
   1.   Pro prasnice podle čl. 1 odst. 1 písm. a) činí podpora 0,34 EUR na kilogram hmotnosti jatečně upraveného těla.
   2.   Pro ostatní prasata podle čl. 1 odst. 1 písm. b) se podpora vypočítá na kilogram z cenového rozdílu mezi cenou, kterou Polsko oznámilo pro oblast, ve které se hospodářství producenta nachází, pro týden, kdy byla prasata dodána na jatka, a cenou, kterou producent skutečně zaplatil, jak bylo prokázáno na základě faktury. Podpora na kilogram nepřekročí tyto částky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               0,23 EUR za kilogram na prase o maximální hmotnosti jatečně upraveného těla 93 kilogramů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               0,34 EUR za kilogram na prase o hmotnosti jatečně upraveného těla vyšší než 93 kilogramů, ale maximálně 105 kg;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               0,46 EUR za kilogram na prase o hmotnosti jatečně upraveného těla vyšší než 105 kg.
            
         
      
   
   Článek 3
   1.   Polsko přijme veškerá nezbytná opatření, včetně důkladných správních kontrol a kontrol na místě v souladu s články 58 a 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (12), aby bylo zajištěno splnění podmínek stanovených v tomto nařízení. Polsko zejména ověří:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               způsobilost žadatele;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               u jednotlivých žadatelů množství a cenový rozdíl uvedený v čl. 2 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               že žádný způsobilý žadatel neobdržel na kompenzaci ztrát v souvislosti s porážkou zvířat financování z jiného zdroje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               že zvířata, na která je podpora poskytována, splňují podmínky spojené s omezeními platnými pro oblasti uvedené v čl. 1 odst. 1.
            
         
      
   
   2.   V případě způsobilých žadatelů, u nichž jsou správní kontroly dokončeny, může být podpora vyplacena bez čekání na provedení všech kontrol, zejména těch, které se týkají žadatelů vybraných pro kontroly na místě.
   3.   V případech, kdy způsobilost žadatele nebyla potvrzena, se podpora vrací zpět a jsou uplatněny sankce.
   Článek 4
   1.   Výdaje jsou způsobilé pro spolufinancování Unií pouze tehdy, pokud je Polsko příjemcům uhradilo nejpozději do 30. září 2017.
   2.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se nepoužije.
   Článek 5
   Unie poskytne spolufinancování ve výši 50 % výdajů hrazených Polskem u podpory uvedené v článku 1, která se vztahuje na maximálně 50 000 zvířat.
   Článek 6
   1.   Polsko informuje Komisi o opatřeních přijatých v souladu s článkem 3 nejpozději deset dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost.
   2.   Nejpozději do 30. října 2017 Polsko zašle Komisi podrobnou zprávu o provádění tohoto nařízení, včetně podrobných informací o provádění přijatých opatření a kontrol prováděných podle článku 3.
   3.   Polsko předloží Komisi vyúčtování plateb.
   Článek 7
   Pro účely čl. 29 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám uvedeným v článku 2 vstup tohoto nařízení v platnost.
   Článek 8
   Podpora uvedená v článku 1 se považuje za výjimečná opatření na podporu trhu, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.
   Článek 9
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1236 ze dne 27. července 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko (Úř. věst. L 202, 28.7.2016, s. 45).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1372 ze dne 10. srpna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Lotyšsko a Polsko (Úř. věst. L 217, 12.8.2016, s. 38).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1405 ze dne 22. srpna 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 33).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1900 ze dne 26. října 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Polsko (Úř. věst. L 293, 28.10.2016, s. 46).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 ze dne 10. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (Úř. věst. L 216, 11.8.2016, s. 26).
   
      (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1406 ze dne 22. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1367 (Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 46).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).
   
      (11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
   
      (12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Oblasti Polska uvedené v článku 1
      
      Oblasti Polska vymezené v těchto právních předpisech Unie a Polska:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Právní předpisy Unie:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 ze dne 10. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (Úř. věst. L 216, 11.8.2016, s. 26),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1406 ze dne 22. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1367 (Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 46),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              část III přílohy prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63), ve znění prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1236, (EU) 2016/1372, (EU) 2016/1405 a (EU) 2016/1900.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Polské právní předpisy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 2668, z późn. zm.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3218),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3253),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3276),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz.3282, z późn. zm.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3300),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3301),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 7/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3302),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3308, z późn. zm.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 9/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3363),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 10/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3375),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 11/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3376),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 12/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego oraz monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3385),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 13/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3698),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3571, z późn. zm.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3612),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowy Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7468),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7615, z późn. zm.),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 8028).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.