Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 654/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 102/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/654
      ze dne 19. prosince 2016,
      kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o Fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 11, čl. 25 odst. 4 písm. a), b a c), čl. 26 odst. 6, čl. 34 odst. 9, čl. 42 odst. 4, čl. 43 odst. 5 a článek 48 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Za účelem dotvoření rámce stanoveného nařízením (EU) 2016/1628 je nutné stanovit technické a obecné požadavky a zkušební metody týkající se mezních hodnot emisí a postupů EU schválení typu spalovacích motorů pro nesilničních mobilní stroje, opatření týkající se shodnosti výroby a požadavky a postupy týkající se technických zkušeben pro tyto motory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Rozhodnutím Rady 97/836/ES (2) přistoupila Unie k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby bylo zajištěno, že ustanovení o konstrukci motorů určených pro nesilniční mobilní stroje odpovídají technickému pokroku, měly by se, pokud jde o některé požadavky, stát použitelnými poslední verze norem CEN/Cenelec nebo ISO, které jsou přístupné veřejnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Významnou částí postupu EU schválení typu je kontrola shodnosti motorů s příslušnými technickými požadavky v průběhu celého výrobního procesu. Proto by postupy kontroly shodnosti výroby měly být dále zlepšeny a sladěny s přísnějšími postupy použitelnými pro silniční vozidla, aby se zvýšila celková efektivita postupu EU schválení typu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Aby se zajistilo, že technické zkušebny budou splňovat stejně vysokou úroveň výkonnostních norem ve všech členských státech, mělo by toto nařízení stanovit harmonizované požadavky, jež musí technické zkušebny splňovat, a rovněž postup posuzování uvedené shody a akreditace uvedených zkušeben.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V zájmu jasnosti je vhodné sladit číslování zkušebních postupů v tomto nařízení s číslováním v celosvětovém technickém předpise č. 11 (3) a v předpise EHK OSN č. 96 (4),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Definice
      Použijí se tyto definice:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  „Wobbeho indexem“ nebo „W“ se rozumí poměr odpovídající výhřevnosti plynu na jednotku objemu k druhé odmocnině poměrné hustoty plynu za stejných referenčních podmínek;
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  „faktorem posunu λ“ nebo „Sλ“ se rozumí výraz, který popisuje požadovanou pružnost systému řízení motoru z hlediska změny poměru přebytku vzduchu λ, jestliže motor pracuje s plynem rozdílného složení, než má čistý methan;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  „režimem kapalného paliva“ se rozumí normální provozní režim motoru dual fuel, v němž motor není poháněn plynným palivem za žádných provozních podmínek motoru;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  „režimem dual fuel“ se rozumí normální provozní režim motoru dual fuel, během nějž je za určitých provozních podmínek motor poháněn současně kapalným a plynným palivem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  „systémem následného zpracování pevných částic“ se rozumí systém následného zpracování výfukových plynů určený ke snížení emisí pevných znečišťujících látek pomocí mechanické, aerodynamické, difúzní nebo inerční separace;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  „regulátorem“ se rozumí zařízení nebo regulační strategie, které automaticky reguluje otáčky motoru nebo zatížení motoru, jiné než omezovač nadměrných otáček, nainstalované v motoru kategorie NRSh a omezující maximální otáčky motoru pouze za účelem zabránění provozu motoru při otáčkách překračujících určitou mez;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  „teplotou okolí“ se rozumí, ve vztahu k laboratornímu prostředí (např. místnost nebo komora pro vážení filtru), teplota v uvedeném laboratorním prostředí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  „základní strategií pro regulaci emisí“ nebo „BECS“ se rozumí strategie pro regulaci emisí, která je aktivní v celém rozsahu otáček a zatížení, ve kterém je motor provozován, není-li aktivována pomocná strategie pro regulaci emisí (AECS);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  „činidlem“ se rozumí jakékoli spotřebitelné nebo neobnovitelné médium potřebné a používané pro účinné fungování systému následného zpracování výfukových plynů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  „pomocnou strategií pro regulaci emisí“ nebo „AECS“ se rozumí strategie pro regulaci emisí, která se aktivuje a dočasně upravuje základní strategii pro regulaci emisí (BECS) za specifickým účelem nebo v reakci na specifický soubor okolních a/nebo provozních podmínek a která je aktivní pouze za těchto provozních podmínek;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  „osvědčeným technickým úsudkem“ se rozumí úsudek, který je v souladu s všeobecně uznávanými vědeckými a technickými principy a dostupnými relevantními informacemi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  „horními otáčkami“ nebo „nhi“ se rozumí nejvyšší otáčky, při kterých má motor 70 % maximálního výkonu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  „dolními otáčkami“ nebo „nlo“ se rozumí nejnižší otáčky, při kterých má motor 50 % maximálního výkonu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  „maximálním výkonem“ nebo „Pmax“ se rozumí maximální výkon v kW podle návrhu výrobce;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  „ředěním části toku“ se rozumí metoda analýzy výfukového plynu, při níž je část celkového toku výfukového plynu před dosažením filtru pro odběr vzorků pevných částic oddělena a následně mísena s příslušným množstvím ředicího vzduchu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  „posunem“ se rozumí rozdíl mezi signálem nuly nebo kalibrace a příslušnou hodnotou udanou měřicím přístrojem bezprostředně po jeho použití ve zkoušce emisí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  „kalibrací pro plný rozsah“ se rozumí seřízení přístroje tak, aby dával správnou odezvu na kalibrační standard, který odráží 75 % až 100 % maximální hodnoty rozsahu přístroje nebo očekávaného rozsahu použití;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  „kalibračním plynem pro plný rozsah“ se rozumí směs čištěných plynů používaná ke kalibrování analyzátorů plynu pro plný rozsah;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  „filtrem HEPA“ se rozumí filtr znečišťujících částic s vysokou účinností, který má počáteční minimální účinnost zachycování 99,97 % podle normy ASTM F 1471-93;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  „kalibrací“ se rozumí proces nastavení odezvy měřícího systému na vstupní signál, tak aby se jeho výstupní hodnoty shodovaly s referenčními signály v příslušném rozsahu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  „specifickými emisemi“ se rozumí hmotnost emisí vyjádřená v g/kWh;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  „požadavkem operátora“ se rozumí vstup zadaný operátorem motoru k řízení výstupu motoru;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  „otáčkami maximálního točivého momentu“ se rozumí otáčky motoru, při kterých je dosaženo maximálního točivého momentu podle návrhu výrobce;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  „regulovanými otáčkami motoru“ se rozumí provozní otáčky motoru, když jsou regulovány namontovaným regulátorem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  „volnými emisemi z klikové skříně“ se rozumí jakýkoli tok z klikové skříně motoru, emitovaný přímo do okolního prostředí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  „sondou“ se rozumí první část potrubí, kterou se odebíraný vzorek vede do další části systému pro odběr vzorků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  „zkušebním intervalem“ se rozumí doba, během které se určují emise specifické pro brzdění;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  „nulovacím plynem“ se rozumí plyn, který při vstupu do analyzátoru vyvolá jako odezvu nulovou hodnotu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  „nastavením na nulu“ se rozumí seřízení přístroje tak, že dává odezvu nula na nulovací kalibrační standard, jako je čištěný dusík nebo čištěný vzduch;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  „nesilničním zkušebním cyklem v ustáleném stavu s proměnnými otáčkami“ (dále jen „NRSC s proměnnými otáčkami“) se rozumí nesilniční zkušební cyklus, který není NRSC s konstantními otáčkami;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  „nesilničním zkušebním cyklem v ustáleném stavu s konstantními otáčkami“ (dále jen „NRSC s konstantními otáčkami“) se rozumí jakýkoli z těchto nesilničních zkušebních cyklů v ustáleném stavu definovaných v příloze IV nařízení (EU) 2016/1628: D2, E2, G1, G2 nebo G3;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  „aktualizací záznamu“ se rozumí frekvence, s jakou analyzátor zaznamenává nové, průběžně se měnící údaje;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  „kalibračním plynem“ se rozumí čištěná směs plynů používaná ke kalibrování analyzátorů plynu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  „stechiometrickým“ se rozumí zvláštní poměr vzduchu a paliva, u kterého by při plné oxidaci paliva nezůstal žádný zbytek paliva nebo kyslíku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  „úložným médiem“ se rozumí filtr částic, vak k jímání vzorků, nebo jakékoli jiné odběrné zařízení používané pro odběr vzorků;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  „ředěním plného toku“ se rozumí metoda míšení toku výfukového plynu s ředicím vzduchem před oddělením části toku zředěného výfukového plynu pro účely analýzy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  „dovolenou odchylkou“ se rozumí interval, ve kterém musí ležet 95 % zaznamenaných hodnot určité veličiny, zbývajících 5 % zaznamenaných hodnot se od tohoto intervalu může odchylovat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  „servisním režimem“ se rozumí zvláštní režim motoru dual fuel, který se aktivuje pro účely opravy či přemístění nesilničního mobilního stroje na bezpečné místo, není-li provoz v režimu dual fuel možný.
               
            
         
      
      Článek 2
      Požadavky týkající se jiných specifikovaných paliv, směsí paliv nebo emulzí paliv
      Referenční paliva a jiná specifikovaná paliva, směsi paliv nebo emulze paliv zahrnuté výrobcem v žádosti o EU schválení typu podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628 musí splňovat technické vlastnosti a musí být popsány v dokumentaci výrobce, jak je stanoveno v příloze I tohoto nařízení.
      Článek 3
      Opatření ohledně shodnosti výroby
      Za účelem zajištění shody vyráběných motorů se schváleným typem v souladu s čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628 přijmou schvalovací orgány opatření a dodržují postupy stanovené v příloze II tohoto nařízení.
      Článek 4
      Metodika pro úpravu výsledků laboratorních zkoušek emisí, aby zohledňovaly faktory zhoršení
      Výsledky laboratorních zkoušek emisí se upraví tak, aby zohledňovaly faktory zhoršení, včetně těch, které se týkají měření počtu částic (PN) a motorů spalujících plynná paliva podle čl. 25 odst. 3 písm. d), čl. 25 odst. 4 písm. d) a e) nařízení (EU) 2016/1628, v souladu s metodikou stanovenou v příloze III tohoto nařízení.
      Článek 5
      Požadavky týkající se strategií pro regulaci emisí, opatření pro regulaci emisí NOx a opatření pro regulaci emisí částic
      Měření a zkoušky týkající se strategií pro regulaci emisí podle čl. 25 odst. 3 písm. f) bodu i) nařízení (EU) 2016/1628 a opatření pro regulaci emisí NOx podle čl. 25 odst. 3) písm. f) bodu ii) uvedeného nařízení a opatření pro regulaci emisí pevných znečišťujících látek, jakož i dokumentace požadovaná k jejich doložení se provádějí v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze IV tohoto nařízení.
      Článek 6
      Měření a zkoušky týkající se oblasti spojené s nesilničním zkušebním cyklem v ustáleném stavu
      Měření a zkoušky týkající se oblasti podle čl. 25 odst. 3 písm. f) bodu iii) nařízení (EU) 2016/1628 se provádějí v souladu s podrobnými technickými požadavky stanovenými v příloze V tohoto nařízení.
      Článek 7
      Podmínky a metody pro provádění zkoušek
      Podmínky pro provádění zkoušek podle čl. 25 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) 2016/1628, metody pro určení nastavení zatížení a otáček motoru podle článku 24 uvedeného nařízení, metody pro započítání emisí z klikové skříně podle čl. 25 odst. 3 písm. e) bodu i) uvedeného nařízení a metody pro určování a započítání kontinuální a periodické regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů podle čl. 25 odst. 3 písm. e) bodu ii) uvedeného nařízení musí splňovat požadavky stanovené v oddílech 5 a 6 přílohy VI tohoto nařízení.
      Článek 8
      Postupy pro provádění zkoušek
      Zkoušky podle čl. 25 odst. 3 písm. a) a čl. 25 odst. 3 písm. f) bodu iv) nařízení (EU) 2016/1628 se provádí v souladu s postupy stanovenými v oddíle 7 přílohy VI a v příloze VIII tohoto nařízení.
      Článek 9
      Postupy pro měření emisí a odběr vzorků
      Měření emisí a odběr vzorků podle čl. 25 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/1628 se provádí v souladu s postupy stanovenými v oddíle 8 přílohy VI tohoto nařízení a v dodatku 1 k uvedené příloze.
      Článek 10
      Přístroje pro provádění zkoušek a pro měření emisí a odběr vzorků
      Přístroje pro provádění zkoušek podle čl. 25 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2016/1628 a pro měření emisí a odběr vzorků podle čl. 25 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení musí splňovat technické požadavky a vlastnosti stanovené v oddílu 9 přílohy VI tohoto nařízení.
      Článek 11
      Metoda pro vyhodnocení a výpočty údajů
      Údaje podle čl. 25 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2016/1628 se hodnotí a vypočítávají v souladu s metodou stanovenou v příloze VII tohoto nařízení.
      Článek 12
      Technické vlastnosti referenčních paliv
      Referenční paliva podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1628 musí splňovat technické vlastnosti stanovené v příloze IX tohoto nařízení.
      Článek 13
      Podrobné technické specifikace a podmínky pro dodávání motoru bez systému následného zpracování výfukových plynů
      Pokud výrobce dodá motor výrobci původního zařízení v Unii odděleně od jeho systému následného zpracování výfukových plynů, jak stanoví čl. 34 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, musí uvedené dodání splňovat podrobné technické specifikace a podmínky stanovené v příloze X tohoto nařízení.
      Článek 14
      Podrobné technické specifikace a podmínky pro dočasné uvádění na trh za účelem provádění provozních zkoušek
      Motory, které nezískaly EU schválení typu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, se v souladu s čl. 34 odst. 4 uvedeného nařízení mohou dočasně uvádět na trh za účelem provádění provozních zkoušek, pokud splňují podrobné technické specifikace a podmínky stanovené v příloze XI tohoto nařízení.
      Článek 15
      Podrobné technické specifikace a podmínky pro motory pro zvláštní účely
      EU schválení typu motory pro zvláštní účely a povolení pro uvedení těchto motorů na trh se udělí v souladu čl. 34 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 2016/1628, pokud jsou splněny podrobné technické požadavky a podmínky stanovené v příloze XII tohoto nařízení.
      Článek 16
      Přijímání rovnocenných schválení typu motorů
      Předpisy EHK OSN nebo jejich změny podle čl. 42 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2016/1628 a akty Unie podle čl. 42 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení jsou uvedeny v příloze XIII tohoto nařízení.
      Článek 17
      Podrobné údaje o příslušných informacích a pokynech pro výrobce původního zařízení
      Podrobné údaje o informacích a pokynech pro výrobce původního zařízení podle čl. 43 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EU) 2016/1628 jsou uvedeny v příloze XIV tohoto nařízení.
      Článek 18
      Podrobné údaje o příslušných informacích a pokynech pro konečné uživatele
      Podrobné údaje o informacích a pokynech pro konečné uživatele podle čl. 43 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/1628 jsou uvedeny v příloze XV tohoto nařízení.
      Článek 19
      Výkonnostní normy a posuzování technických zkušeben
      1.   Technické zkušebny musí splňovat výkonnostní normy stanovené v příloze XVI.
      2.   Schvalovací orgány posuzují technické zkušebny v souladu s postupem stanoveným v příloze XVI tohoto nařízení.
      Článek 20
      Vlastnosti zkušebních cyklů v ustáleném a neustáleném stavu
      Zkušební cykly v ustáleném a neustáleném stavu podle článku 24 nařízení (EU) 2016/1628 musí splňovat vlastnosti stanovené v příloze XVII tohoto nařízení.
      Článek 21
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53.
      
         (2)  Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78).
      
         (3)  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html
      
         (4)  Úř. věst. L 88, 22.3.2014, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHY
         
            
            
            
            
               
                  
                     Číslo přílohy
                  
                  
                     Název přílohy
                  
                  
                     Strana
                  
               
               
                  
                     I
                  
                  
                     Požadavky týkající se jiných specifikovaných paliv, směsí paliv nebo emulzí paliv
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     II
                  
                  
                     Opatření ohledně shodnosti výroby
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     III
                  
                  
                     Metodika pro úpravu výsledků laboratorních zkoušek emisí, tak aby zohledňovaly faktory zhoršení
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     IV
                  
                  
                     Požadavky týkající se strategie pro regulaci emisí, opatření k regulaci emisí NOx a opatření k regulaci částic
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     V
                  
                  
                     Měření a zkoušky týkající se rozsahu spojeného s nesilničním zkušebním cyklem v ustáleném stavu
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     VI
                  
                  
                     Podmínky, metody, postupy a přístroje pro provádění zkoušek a pro měření emisí a odběr vzorků
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     VII
                  
                  
                     Metoda vyhodnocování údajů a výpočtů
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     VIII
                  
                  
                     Požadavky na výkonnost a zkušební postupy pro motory duel fuel
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     IX
                  
                  
                     Technické vlastnosti referenčních paliv
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     X
                  
                  
                     Podrobné technické specifikace a podmínky pro dodávání motoru bez systému následného zpracování výfukových plynů
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XI
                  
                  
                     Podrobné technické specifikace a podmínky pro dočasné uvádění na trh za účelem provádění provozních zkoušek
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XII
                  
                  
                     Podrobné technické specifikace a podmínky pro motory pro zvláštní účely
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XIII
                  
                  
                     Uznávání rovnocenných schválení typu motorů
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XIV
                  
                  
                     Podrobné údaje o příslušných informacích a pokynech pro výrobce původního zařízení
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XV
                  
                  
                     Podrobné údaje o příslušných informacích a pokynech pro konečné uživatele
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XVI
                  
                  
                     Výkonnostní normy a posuzování technických zkušeben
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     XVII
                  
                  
                     Vlastnosti zkušebních cyklů v ustáleném a neustáleném stavu
                  
                  
                      
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Požadavky týkající se jiných specifikovaných paliv, směsí paliv nebo emulzí paliv
         
         1.   Požadavky týkající se motorů na kapalná paliva
         
         1.1.   Při podávání žádosti o EU schválení typu mohou výrobci vybrat jednu z těchto možností, pokud jde o použitelnost paliv motoru:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     motor se standardní použitelností paliv podle požadavků stanovených v bodě 1.2 nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     motor pro konkrétní palivo podle požadavků stanovených v bodě 1.3.
                  
               
            
         
         1.2.   Požadavky na motor se standardní použitelností paliv (naftový, benzínový)
         Motor se standardní použitelností paliv musí splňovat požadavky uvedené v bodech 1.2.1 až 1.2.4.
         1.2.1.   Základní motor musí splňovat příslušné mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II nařízení (EU) a 2016/1628 a požadavky stanovené v tomto nařízení, pokud je motor používán s referenčními palivy uvedenými v oddílech 1.1 nebo 2.1 přílohy IX.
         1.2.2.   Jelikož norma Evropského výboru pro normalizaci (norma „CEN“) pro plynový olej pro nesilniční stroje ani tabulka vlastností paliv pro plynový olej pro nesilniční stroje ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES (1) neexistuje, referenční palivo motorová nafta (plynový olej pro nesilniční stroje) v příloze IX představuje běžně prodávané nesilniční plynové oleje s obsahem síry nejvýše 10 mg/kg, cetanovým číslem nejméně 45 a obsahem methylesteru mastné kyseliny („FAME“) nejvýše 7,0 % obj. Není-li povoleno jinak podle bodů 1.2.2.1, 1.2.3 a 1.2.4, poskytne výrobce konečným uživatelům v souladu s požadavky přílohy XV odpovídající prohlášení, že provoz motoru s využitím plynového oleje pro nesilniční stroje je omezen na paliva s obsahem síry nejvýše 10 mg/kg (20 mg/kg v koncovém článku dodavatelského řetězce), s cetanovým číslem nejméně 45 a obsahem FAME nejvýše 7,0 % obj. Výrobce může volitelně stanovit další parametry (např. ohledně mazivosti).
         1.2.2.1.   Výrobce motoru nesmí v okamžiku EU schválení typu uvádět, že určitý typ motoru nebo rodina motorů smí být provozována v Unii s jinými běžně prodávanými palivy, než jsou ta, která splňují požadavky tohoto bodu, pokud výrobce navíc nesplňuje požadavek v bodu 1.2.3:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     v případě benzinu směrnice 98/70/ES nebo norma CEN EN 228: 2012. V souladu se specifikací výrobce může být přidán mazací olej;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     v případě motorové nafty (jiné než plynový olej pro nesilniční stroje) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES nebo norma CEN EN 590: 2013;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     v případě motorové nafty (jiné než plynový olej pro nesilniční stroje) směrnice 98/70/ES a také cetanové číslo nejméně 45 a také FAME nejvýše 7,0 % obj.
                  
               
            
         
         1.2.3.   Pokud výrobce povoluje provoz motorů s dalšími běžně prodávanými palivy, která nejsou uvedena v bodě 1.2.2, jako je provoz na B100 (EN 14214:2012+A1:2014), B20 nebo B30 (EN16709:2015), nebo pro specifikovaná paliva, směsi paliv nebo emulze paliv, musí výrobce kromě požadavků bodu 1.2.2.1 učinit všechny tyto kroky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     prostřednictvím informačního dokumentu stanoveného v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/656 (2) deklarovat specifikaci komerčních paliv, směsí paliv nebo emulzí paliv, s nimž je daná rodina motorů schopna provozu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     prokázat schopnost základního motoru splnit požadavky tohoto nařízení na uvedená paliva, směsi paliv nebo emulze paliv;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     splnit požadavky monitorování v provozu stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 (3) týkající se deklarovaných paliv, směsí paliv a emulzí paliv, včetně případného mísení deklarovaných paliv, směsí paliv a emulzí paliv a příslušného běžně prodávaného paliva podle bodu 1.2.2.1.
                  
               
            
         
         1.2.4.   U zážehových motorů musí být poměrem směsi paliva a oleje poměr doporučený výrobcem. Procentuální podíl oleje ve směsi palivo/mazivo se uvede v informačním dokumentu stanoveném v prováděcím nařízení (EU) 2017/656.
         1.3.   Požadavky na motor pro konkrétní palivo (ED 95 nebo E 85)
         Motor na konkrétní palivo (ED 95 nebo E 85) musí splňovat požadavky uvedené v bodech 1.3.1 a 1.3.2.
         1.3.1.   Pro ED 95 musí základní motor splňovat příslušné mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II nařízení (EU) a 2016/1628 a požadavky stanovené v tomto nařízení, pokud je motor používán s referenčními palivy uvedenými v bodě 1.2 přílohy IX.
         1.3.2.   Pro E 85 musí základní motor splňovat příslušné mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II nařízení (EU) a 2016/1628 a požadavky stanovené v tomto nařízení, pokud je motor používán s referenčními palivy uvedenými v bodě 2.2 přílohy IX.
         2.   Požadavky na motory poháněné zemním plynem / biomethanem (NG) nebo zkapalněným ropným plynem (LPG), včetně motorů dual fuel
         
         2.1.   Při podávání žádosti o EU schválení typu mohou výrobci vybrat jednu z těchto možností, pokud jde o použitelnost paliv motoru:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     motor s univerzální použitelností paliv podle požadavků stanovených v bodě 2.3;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     motor s omezenou použitelností paliv podle požadavků stanovených v bodě 2.4;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     motor pro konkrétní palivo podle požadavků stanovených v bodě 2.5.
                  
               
            
         
         2.2.   Tabulky shrnující požadavky pro EU schválení motorů na zemní plyn / biomethan, na LPG a motorů dual fuel jsou uvedeny v dodatku 1.
         2.3.   Požadavky na motor s univerzální použitelností paliv
         2.3.1.   U motorů na zemní plyn / biomethan, včetně motorů dual fuel, je výrobce povinen prokázat schopnost základního motoru přizpůsobit se jakémukoli složení zemního plynu / biomethanu, které může být nabízeno na trhu. Uvedené prokázání se provede v souladu s tímto oddílem 2 a v případě motorů dual fuel rovněž v souladu s dodatečnými ustanoveními týkajícími se postupu přizpůsobení paliva stanovenými v bodě 6.4 přílohy VIII.
         2.3.1.1.   U motorů na stlačený zemní plyn / biomethan (CNG) obecně existují dva druhy paliva: palivo s velkou výhřevností (plyn H) a palivo s malou výhřevností (plyn L), avšak s velkým rozptylem v obou skupinách; liší se výrazně svým obsahem energie vyjádřeným Wobbeho indexem a svým faktorem posunu λ (Sλ). Zemní plyny s faktorem posunu λ mezi 0,89 a 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) se považují za paliva s velkou výhřevností (skupina H), zatímco zemní plyny s faktorem posunu λ mezi 1,08 a 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) se považují za paliva s malou výhřevností (skupina L). Složení referenčních paliv odráží extrémní proměnlivost Sλ.
         Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení na referenční paliva GR (palivo 1) a G25 (palivo 2) uvedené v příloze IX nebo na rovnocenná paliva vytvořená použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX, aniž by se provedlo jakékoli nové ruční nastavení palivového systému motoru mezi oběma zkouškami (je vyžadována samočinná adaptace). Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací běh. Přizpůsobovací průběh zahrnuje provedení stabilizace pro následující zkoušku emisí podle odpovídajícího zkušebního cyklu. V případě motorů zkoušených pomocí nesilničních zkušebních cyklů v ustáleném stavu („NRSC“), kde stabilizační cyklus nepostačuje k tomu, aby se přívod paliva do motoru přizpůsobil automaticky, smí být před stabilizací motoru proveden alternativní přizpůsobovací průběh stanovený výrobcem.
         2.3.1.1.1   Výrobce smí zkoušet motor s třetím palivem (palivo 3), jestliže se faktor posunu λ (Sλ) pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší rozsah paliva GR)) a 1,19 (tj. vyšší rozsah paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 běžně prodávaným palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.
         2.3.1.2.   V případě motorů na zkapalněný zemní plyn / zkapalněný biomethan (LNG) splňuje základní motor požadavky tohoto nařízení na referenční paliva GR (palivo 1) a G20 (palivo 2) uvedené v příloze IX nebo na rovnocenná paliva vytvořená použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX, aniž by se provedlo jakékoli nové ruční nastavení systému přívodu paliva do motoru mezi oběma zkouškami (je vyžadována samočinná adaptace). Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací běh. Přizpůsobovací průběh zahrnuje provedení stabilizace pro následující zkoušku emisí podle odpovídajícího zkušebního cyklu. V případě motorů zkoušených na NRSC, kde stabilizační cyklus nepostačuje k tomu, aby se přívod paliva do motoru automaticky přizpůsobil, smí být před stabilizací motoru proveden alternativní přizpůsobovací průběh stanovený výrobcem.
         2.3.2.   V případě motorů na stlačený zemní plyn / biomethan (CNG), které se mohou samočinně přizpůsobit jednak pro skupinu plynů H a jednak pro skupinu plynů L a u něhož se mezi skupinou H a skupinou L přepíná přepínačem, se musí základní motor zkoušet s odpovídajícím referenčním palivem uvedeným v příloze IX pro každou skupinu při každé poloze přepínače. Tato paliva jsou GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů H a G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů L nebo rovnocenná paliva vytvořená použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX. Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení v obou polohách přepínače bez jakéhokoli nového nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami provedenými při jedné a druhé poloze přepínače. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací běh. Přizpůsobovací průběh zahrnuje provedení stabilizace pro následující zkoušku emisí podle odpovídajícího zkušebního cyklu. V případě motorů zkoušených na NRSC, kde stabilizační cyklus nepostačuje k tomu, aby se přívod paliva do motoru automaticky přizpůsobil, smí být před stabilizací motoru proveden alternativní přizpůsobovací průběh stanovený výrobcem.
         2.3.2.1.   Výrobce smí zkoušet motor s třetím palivem místo G23 (palivo 3), jestliže se faktor posunu λ (Sλ) pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší rozsah paliva GR)) a 1,19 (tj. vyšší rozsah paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 běžně prodávaným palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.
         2.3.3.   U motorů na zemní plyn / biomethan se určí poměr výsledků měření emisí „r“ pro každou znečišťující látku takto:
         
            
         
         nebo
         
            
         
         a
         
            
         
         2.3.4.   U motorů na LPG je výrobce povinen prokázat schopnost základního motoru přizpůsobit se jakémukoli složení paliva, které může být nabízeno na trhu.
         U motorů na LPG složení C3/C4 kolísá. Tato kolísání se odrážejí v referenčních palivech. Základní motor musí splňovat požadavky na emise s referenčními palivy A a B uvedenými v příloze IX, aniž by se provedlo jakékoli nové nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací běh. Přizpůsobovací průběh zahrnuje provedení stabilizace pro následující zkoušku emisí podle odpovídajícího zkušebního cyklu. V případě motorů zkoušených na NRSC, kde stabilizační cyklus nepostačuje k tomu, aby se přívod paliva do motoru automaticky přizpůsobil, smí být před stabilizací motoru proveden alternativní přizpůsobovací průběh stanovený výrobcem.
         2.3.4.1.   Poměr výsledků měření emisí „r“ se určí pro každou znečišťující látku takto:
         
            
         
         2.4.   Požadavky na motor s omezenou použitelností paliv
         Motor s omezenou použitelností paliv musí splňovat požadavky uvedené v bodech 2.4.1 až 2.4.3.
         2.4.1.   U motorů na stlačený zemní plyn konstruovaných pro provoz buď se skupinou plynů H, nebo se skupinou plynů L
         2.4.1.1.   Základní motor se zkouší s odpovídajícím referenčním palivem uvedeným v příloze IX pro danou skupinu. Tato paliva jsou GR (palivo 1) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů H a G25 (palivo 2) a G23 (palivo 3) pro skupinu plynů L nebo rovnocenná paliva vytvořená použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX. Základní motor musí splňovat požadavky tohoto nařízení bez jakéhokoli nového nastavení přívodu paliva mezi oběma zkouškami. Po změně paliva je přípustný jeden přizpůsobovací běh. Přizpůsobovací průběh zahrnuje provedení stabilizace pro následující zkoušku emisí podle odpovídajícího zkušebního cyklu. V případě motorů zkoušených na NRSC, kde stabilizační cyklus nepostačuje k tomu, aby se přívod paliva do motoru automaticky přizpůsobil, smí být před stabilizací motoru proveden alternativní přizpůsobovací průběh stanovený výrobcem.
         2.4.1.2.   Výrobce smí zkoušet motor s třetím palivem místo G23 (palivo 3), jestliže se faktor posunu λ (Sλ) pohybuje mezi 0,89 (tj. nižší rozsah paliva GR)) a 1,19 (tj. vyšší rozsah paliva G25), například tehdy, je-li palivo 3 běžně prodávaným palivem. Výsledky této zkoušky se mohou použít jako základ pro hodnocení shodnosti výroby.
         2.4.1.3.   Poměr výsledků měření emisí „r“ se určí pro každou znečišťující látku takto:
         
            
         
         nebo
         
            
         
         a
         
            
         
         2.4.1.4.   Při dodání zákazníkovi musí být na motoru štítek podle požadavků přílohy III nařízení (EU) 2016/1628 udávající, pro kterou skupinu plynů má motor EU schválení typu.
         2.4.2.   U motorů na zemní plyn nebo LPG konstruovaných pro provoz s jedním specifickým složením paliva.
         2.4.2.1.   Základní motor musí splňovat požadavky na emise s referenčními palivy GR a G25 nebo s rovnocennými palivy vytvořenými použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX, v případě stlačeného zemního plynu, s referenčními palivy GR a G20 nebo s rovnocennými palivy vytvořenými použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 2 k příloze VI, v případě zkapalněného zemního plynu, nebo s referenčními palivy A a B v případě zkapalněného ropného plynu, jak je uvedeno v příloze IX. Mezi zkouškami je přípustné jemné seřízení palivového systému. Toto jemné seřízení se skládá z překalibrování databáze palivového systému, aniž by přitom došlo ke změně základní strategie pro regulaci nebo základní struktury databáze. V případě potřeby se připouští výměna částí, které mají přímý vztah k průtočnému množství paliva, jako jsou vstřikovací trysky.
         2.4.2.2.   U motorů na stlačený zemní plyn smí výrobce vyzkoušet motor s referenčními palivy GR a G23 nebo s referenčními palivy G25 a G23 nebo s rovnocennými palivy vytvořenými použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX, v kterémžto případě EU schválení typu platí pouze pro skupinu plynů H, nebo pro skupinu plynů L.
         2.4.2.3.   Při dodání zákazníkovi musí být na motoru štítek podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/656 udávající, pro jakou skupinu složení paliva je motor kalibrován.
         2.5.   Požadavky na motor na konkrétní palivo využívající zkapalněný zemní plyn / zkapalněný biomethan (LNG)
         Motor na konkrétní palivo využívající zkapalněný zemní plyn / zkapalněný biomethan musí splňovat požadavky uvedené v bodech 2.5.1 až 2.5.2.
         2.5.1.   Motor na konkrétní palivo využívající zkapalněný zemní plyn / zkapalněný biomethan (LNG)
         2.5.1.1.   Motor musí být kalibrován pro konkrétní složení zkapalněného zemního plynu vedoucí k faktoru posunu λ, který se neliší o více než 3 % od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze IX, a s obsahem ethanu nepřesahujícím 1,5 %.
         2.5.1.2.   Nejsou-li požadavky stanovené v bodě 2.5.1.1 splněny, požádá výrobce o schválení typu pro motor s univerzální použitelností paliv podle specifikací uvedených v bodě 2.1.3.2.
         2.5.2.   Motor na konkrétní palivo využívající zkapalněný zemní plyn (LNG)
         2.5.2.1.   U rodiny motorů dual fuel musí být motory kalibrovány pro specifické složení plynu LNG vedoucí k faktoru posunu λ, který se neliší o více než 3 % od faktoru posunu λ paliva G20 uvedeného v příloze IX, a s obsahem ethanu nepřesahujícím 1,5 %, přičemž základní motor se zkouší pouze s referenčním plynným palivem G20 nebo s rovnocenným palivem vytvořeným použitím příměsí plynu z plynovodu s jinými plyny, jak je uvedeno v dodatku 1 k příloze IX.
         2.6.   EU schválení typu člena rodiny
         2.6.1.   S výjimkou případu uvedeného v bodu 2.6.2 se EU schválení typu základního motoru rozšíří bez dalšího zkoušení na všechny členy rodiny motorů pro všechna složení paliva ve skupině, pro kterou základní motor získal EU schválení typu (v případě motorů popsaných v bodu 2.5), nebo pro tutéž skupinu paliv (v případě motorů popsaných buď v bodu 2.3, nebo v bodu 2.4), pro kterou základní motor získal EU schválení typu.
         2.6.2.   Pokud technická zkušebna zjistí, že z hlediska vybraného základního motoru předložená žádost ne zcela reprezentuje rodinu motorů definovanou v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2017/656, může technická zkušebna vybrat a vyzkoušet alternativní referenční zkušební motor, případně další referenční zkušební motor.
         2.7.   Dodatečné požadavky na motory dual fuel
         Za účelem získání EU schválení typu motoru nebo rodiny motorů dual fuel výrobce:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     provede zkoušky podle tabulky 1.3 dodatku 1;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     kromě splnění požadavků stanovených v oddílu 2 prokáže, že motory dual fuel byly podrobeny zkouškám a splňují požadavky stanovené v příloze VIII.
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).
         
            (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (viz strana 364 v tomto čísle Úředního věstníku).
         
            (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (viz strana 334 v tomto čísle Úředního věstníku).
         
            Dodatek 1
            
               Shrnutí postupu schvalování u motorů na zemní plyn a na LPG včetně motorů dual fuel
            
            Tabulky 1.1 až 1.3 obsahují shrnutí postupu schvalování u motorů na zemní plyn a na LPG a minimálního počtu zkoušek potřebných ke schválení motorů dual fuel.
            
               Tabulka 1.1
            
            
               EU schválení typu motorů na zemní plyn
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Bod 2.3: Požadavky na motor s univerzální použitelností paliv
                     
                     
                        Počet zkoušek
                     
                     
                        Výpočet „r“
                     
                     
                        Bod 2.4: Požadavky na motor s omezenou použitelností paliv
                     
                     
                        Počet zkoušek
                     
                     
                        Výpočet „r“
                     
                  
                  
                     
                        Viz bod 2.3.1.
                        motor na NG, který lze přizpůsobit jakémukoli složení paliva
                     
                     
                        GR (1) a G25 (2)
                        Na žádost výrobce se motor může zkoušet s dalším běžně prodávaným palivem (3),
                        jestliže Sl = 0,89 – 1,19
                     
                     
                        2
                        (max. 3)
                     
                     
                        
                           
                        
                        a je-li zkouška s dalším palivem;
                        
                           
                        
                        a
                        
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Viz bod 2.3.2.
                        motor na NG, který se může samočinně přizpůsobit pomocí přepínače
                     
                     
                        GR (1) a G23 (3) pro H a
                        G25 (2) a G23 (3) pro L
                        Na žádost výrobce se motor může zkoušet s běžně prodávaným palivem (3) místo G23,
                        jestliže Sl = 0,89 – 1,19
                     
                     
                        2 pro skupinu H a
                        2 pro skupinu L
                        v příslušné poloze vypínače
                     
                     
                        
                           
                        
                        a
                        
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        viz bod 2.4.1.
                        motor na NG použitelný buď pro plyny skupiny H, nebo pro plyny skupiny L
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        GR (1) a G23 (3) pro H nebo
                        G25 (2) a G23 (3) pro L
                        Na žádost výrobce se motor může zkoušet s běžně prodávaným palivem (3) místo G23,
                        jestliže Sl = 0,89 – 1,19
                     
                     
                        2 pro skupinu H
                        nebo
                        2 pro skupinu L
                        2
                     
                     
                        
                           
                        
                        pro skupinu H
                        nebo
                        
                           
                        
                        pro skupinu L
                     
                  
                  
                     
                        Viz bod 2.4.2.
                        motor na NG použitelný pro jedno specifické složení paliva
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        GR (1) a G25 (2),
                        jemné seřízení mezi zkouškami povoleno.
                        Na žádost výrobce se motor může zkoušet s palivem:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    GR (1) a G23 (3) pro H nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    G25 (2) a G23 (3) pro L
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        2
                        2 pro skupinu H
                        nebo
                        2 pro skupinu L
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 1.2
            
            
               EU schválení typu motorů na LPG
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        Bod 2.3: Požadavky na motor s univerzální použitelností paliv
                     
                     
                        Počet zkoušek
                     
                     
                        Výpočet „r“
                     
                     
                        Bod 2.4: Požadavky na motor s omezenou použitelností paliv
                     
                     
                        Počet zkoušek
                     
                     
                        Výpočet „r“
                     
                  
                  
                     
                        Viz bod 2.3.4.
                        motor na LPG použitelný pro jakékoli složení paliva
                     
                     
                        Palivo A a palivo B
                     
                     
                        2
                     
                     
                        
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Viz bod 2.4.2.
                        motor na LPG použitelný pro jedno specifické složení paliva
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Palivo A a palivo B, jemné seřízení mezi zkouškami povoleno
                     
                     
                        2
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               Tabulka 1.3
            
            
               Minimální počet zkoušek požadovaných pro EU schválení typu motorů dual fuel
            
            
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Typ dual fuel
                     
                     
                        Režim kapalného paliva
                     
                     
                        Režim dual fuel
                     
                  
                  
                     
                        CNG
                     
                     
                        LNG
                     
                     
                        LNG20
                        
                     
                     
                        LPG
                     
                  
                  
                     
                        1A
                     
                     
                         
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Univerzální
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Pro konkrétní palivo
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                  
                  
                     
                        1B
                     
                     
                        Univerzální
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Univerzální
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Pro konkrétní palivo
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                  
                  
                     
                        2A
                     
                     
                         
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Univerzální
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Pro konkrétní palivo
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                  
                  
                     
                        2 B
                     
                     
                        Univerzální
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Univerzální
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Pro konkrétní palivo
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                  
                  
                     
                        3 B
                     
                     
                        Univerzální
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Univerzální
                        (2 zkoušky)
                     
                     
                        Pro konkrétní palivo
                        (1 zkouška)
                     
                     
                        Univerzální nebo omezené
                        (2 zkoušky)
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Opatření ohledně shodnosti výroby
         
         1.   Definice
         
         Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:
         
            
            
            
               
                  
                     1.1.
                  
                  
                     „systémem řízení jakosti“ se rozumí soubor vzájemně propojených a vzájemně se ovlivňujících prvků, které organizace používají k řízení a kontrole toho, jak jsou uskutečňovány politiky jakosti a dosahovány cíle jakosti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.2.
                  
                  
                     „auditem“ se rozumí postup shromažďování důkazů k hodnocení toho, nakolik jsou kritéria auditu uplatňována; měl by být objektivní, nestranný a nezávislý a auditní postup by měl být systematický a řádně zdokumentovaný;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.3.
                  
                  
                     „nápravnými opatřeními“ se rozumí postup řešení problému s návaznými kroky, kterými dojde k odstranění příčin neshody nebo nežádoucí situace a které mají zabránit jejich opakování.
                  
               
            
         
         2.   Účel
         
         2.1.   Cílem opatření pro shodnost výroby je zajistit, aby byl každý motor ve shodě se specifikací, požadavky na výkon a na označení schváleného typu motoru nebo rodiny motorů.
         2.2.   Nedílnou součástí těchto postupů je posouzení systémů řízení jakosti (dále jen „úvodní posouzení“) stanovené v bodě 3 a ověření a kontroly týkající se výroby (dále jen „opatření pro shodnost výrobků“) stanovené v bodě 4.
         3.   Úvodní posouzení
         
         3.1.   Před udělením EU schválení typu schvalovací orgán ověří existenci uspokojivých opatření a postupů zavedených výrobcem za účelem zajištění účinné kontroly, aby vyráběné motory odpovídaly schválenému typu motoru nebo rodině motorů.
         3.2.   Na úvodní posouzení se použijí směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a/nebo systémů environmentálního managementu stanovené v normě EN ISO 19011:2011.
         3.3.   Schvalovací orgán vyjádří spokojenost s úvodním posouzením a s opatřeními pro shodnost výrobku podle oddílu 4, přičemž v případě potřeby vezme v úvahu jedno z opatření popsaných v bodech 3.3.1 až 3.3.3 nebo případně úplnou nebo částečnou kombinaci uvedených opatření.
         3.3.1.   Úvodní posouzení a/nebo ověření opatření pro shodnost výroby provádí schvalovací orgán udělující schválení nebo určený orgán z pověření schvalovacího orgánu.
         3.3.1.1.   Při zvažování rozsahu úvodního posouzení může schvalovací orgán vzít v úvahu dostupné informace o certifikaci výrobce, které nebyly uznány podle bodu 3.3.3.
         3.3.2.   Úvodní posouzení a ověření opatření pro shodnost výroby může také provádět schvalovací orgán jiného členského státu nebo určený orgán pověřený k tomuto účelu schvalovacím orgánem.
         3.3.2.1.   V takovém případě schvalovací orgán jiného členského státu vypracuje prohlášení o shodě, ve kterém označí oblasti a výrobní zařízení, které zahrnul jako týkající se motorů, jejichž typ má obdržet EU schválení typu.
         3.3.2.2.   Po přijetí žádosti o prohlášení o shodě od schvalovacího orgánu členského státu udělujícího EU schválení typu schvalovací orgán jiného členského státu prohlášení o shodě neprodleně zašle, nebo sdělí, že není schopen takové prohlášení poskytnout.
         3.3.2.3.   Prohlášení o shodě musí obsahovat alespoň tyto údaje:
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.1
                  
                  
                     skupina nebo společnost (např. XYZ manufacturing);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.2.
                  
                  
                     konkrétní útvar (např. evropská divize);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.3
                  
                  
                     závody/provozy (např. motorárna 1 (Spojené království) – motorárna 2 (Německo));
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.4
                  
                  
                     zahrnuté typy motorů / rodiny motorů
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.5
                  
                  
                     posuzované oblasti (např. montáž motorů, zkoušení motorů, výroba systémů následného zpracování)
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.6
                  
                  
                     zkoumané dokumenty (např. příručka jakosti a postupy společnosti a příslušného provozu);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.7
                  
                  
                     datum posouzení (např. audit proběhl od 18. do 30. května 2013);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.3.2.3.8
                  
                  
                     plánovaná kontrolní návštěva (např. říjen 2014).
                  
               
            
         
         3.3.3.   Schvalovací orgán rovněž uzná vhodný certifikát výrobce o dodržení harmonizované normy EN ISO 9001:2008 nebo rovnocenné harmonizované normy jako vyhovující požadavkům úvodního posouzení podle bodu 3.3. Výrobce poskytne podrobné informace o certifikaci a zajistí, aby byl schvalovací orgán informován o každé změně platnosti nebo rozsahu certifikace.
         4.   Opatření pro shodnost výrobku
         
         4.1.   Každý motor, který získal EU schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628, tohoto nařízení v přenesené pravomoci, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 a prováděcího nařízení (EU) 2017/656, musí být vyroben tak, aby se v důsledku splnění požadavků této přílohy, nařízení (EU) 2016/1628 a výše uvedených nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení shodoval se schváleným typem motoru nebo rodiny motorů.
         4.2.   Před udělením schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628, aktů v přenesené pravomoci a prováděcího aktu přijatých podle uvedeného nařízení ověří schvalovací orgán existenci odpovídajících opatření a dokumentovaných kontrolních plánů, které budou dohodnuty s výrobcem pro každé schválení, za účelem pravidelného provádění těchto zkoušek nebo souvisejících kontrol k ověření pokračující shody se schváleným typem motoru nebo rodiny motorů, případně včetně zkoušek uvedených v nařízení (EU) 2016/1628 a aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých podle uvedeného nařízení.
         4.3.   Držitel EU schválení typu musí:
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.1.
                  
                  
                     zajistit existenci a používání postupů účinné kontroly shodnosti motorů se schváleným typem motoru nebo rodinou motorů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.2.
                  
                  
                     mít přístup ke zkušebnímu nebo jinému vhodnému vybavení nezbytnému pro ověřování shodnosti s každým schváleným typem motoru nebo rodiny motorů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.3.
                  
                  
                     zajistit, aby byly výsledky zkoušek nebo kontrol zaznamenávány a aby připojené dokumenty byly dostupné po dobu až deseti let, která se stanoví dohodou se schvalovacím orgánem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.4.
                  
                  
                     u kategorií motorů NRSh a NRS, kromě NRS-v-2b a NRS-v-3 pro každý typ motoru zajistit alespoň provedení kontrol a zkoušek předepsaných v nařízení (EU) 2016/1628 a aktech v přenesené pravomoci a prováděcím aktu přijatých podle uvedeného nařízení. U ostatních kategorií se na zkouškách na úrovni součástí nebo sestavy součástí s vhodným kritériem může dohodnout výrobce se schvalovacím orgánem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.5.
                  
                  
                     analyzovat výsledky každého druhu zkoušky nebo kontroly tak, aby byla ověřena a zajištěna stabilita vlastností výrobku s připuštěním odchylek v průmyslové výrobě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.6.
                  
                  
                     zajistit, aby v případě, že jakýkoli soubor vzorků nebo zkušebních dílů vykáže neshodnost při daném druhu zkoušky, následoval další odběr vzorků a nová zkouška nebo kontrola.
                  
               
            
         
         4.4.   Pokud schvalovací orgán nepovažuje výsledky dalších auditů nebo kontroly podle bodu 4.3.6 za uspokojivé, zajistí výrobce co nejdříve prostřednictvím nápravných opatření ke spokojenosti schvalovacího orgánu obnovení shodnosti výroby.
         5.   Opatření pro průběžná ověřování
         
         5.1.   Orgán, který udělil EU schválení typu, může kdykoliv prostřednictvím pravidelných auditů ověřovat postupy kontroly shodnosti výroby používané v každém výrobním provozu. Výrobce za tímto účelem umožní přístup do svých výrobních, inspekčních, zkušebních, skladovacích a distribučních zařízení a poskytne veškeré nezbytné informace z dokumentace a záznamů systému řízení jakosti.
         5.1.1.   Běžným přístupem k takovým pravidelným auditům je monitorovat trvalou účinnost postupů stanovených v oddílech 3 a 4 (úvodní posouzení a opatření pro shodnost výroby).
         5.1.1.1.   Dohled vykonávaný technickou zkušebnou (kvalifikovanou nebo uznanou podle bodu 3.3.3) se uzná jako vyhovující požadavkům bodu 5.1.1 z hlediska postupů stanovených při úvodním posouzení.
         5.1.1.2.   Minimální četnost ověřování (jiných než podle bodu 5.1.1.1) k zajištění přezkumu příslušných kontrol shodnosti výroby prováděných podle bodů 3 a 4 se přezkoumává v časových intervalech odpovídajících stupni důvěry stanovených schvalovacím orgánem a je nejméně jednou za dva roky. Další ověřování však provádí schvalovací orgán v závislosti na ročním objemu výroby, výsledcích předchozích hodnocení, potřebě monitorovat nápravná opatření a na základě odůvodněné žádosti jiného schvalovacího orgánu nebo jakéhokoli orgánu dozoru nad trhem.
         5.2.   Při každém přezkumu jsou inspektorovi k dispozici záznamy o zkouškách a kontrolách a výrobní záznamy, a zejména záznamy o zkouškách nebo kontrolách dokumentovaných podle požadavků bodu 4.2.
         5.3.   Inspektor může namátkově vybrat vzorky, které se přezkoušejí v laboratoři výrobce, nebo v zařízeních technické zkušebny, v kterémžto případě se provedou pouze fyzické zkoušky. Minimální počet vzorků může být určen podle výsledků vlastních kontrol výrobce.
         5.4.   Pokud se úroveň kontroly jeví jako neuspokojivá nebo pokud se zdá nutné ověřit platnost zkoušek provedených podle bodu 5.2 nebo na základě odůvodněné žádosti jiného schvalovacího orgánu nebo orgánu dozoru nad trhem, vybere inspektor namátkově vzorky, které se přezkoušejí v laboratoři výrobce nebo odešlou technické zkušebně k provedení fyzických zkoušek podle požadavků uvedených v oddílu 6 nařízení (EU) 2016/1628 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcím aktu přijatých podle uvedeného nařízení.
         5.5.   Pokud schvalovací orgán v průběhu inspekce nebo kontrolního přezkumu nebo schvalovací orgán v jiném členském státě v souladu s čl. 39 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1628 zjistí neuspokojivé výsledky, schvalovací orgán zajistí, aby byla co nejdříve přijata veškerá opatření nezbytná pro obnovení shodnosti výroby.
         6.   Požadavky na zkoušky shodnosti výroby v případech neuspokojivé úrovně kontroly shodnosti výrobku podle bodu 5.4
         
         6.1.   V případě neuspokojivé úrovně kontroly shodnosti výrobku podle bodu 5.4 nebo 5.5 se shodnost výroby zkontroluje zkouškou emisí na základě popisu v certifikátech EU schválení typu uvedených v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2017/656.
         6.2.   Nestanoví-li bod 6.3 jinak, použije se tento postup:
         6.2.1.   Ze sériové výroby posuzovaného typu motoru se ke kontrole namátkově vyberou tři motory a případně tři systémy následného zpracování. Je-li to nutné k dosažení kritéria vyhovění nebo nevyhovění, vyberou se další motory. K dosažení kritéria vyhovění je zapotřebí vyzkoušet nejméně čtyři motory.
         6.2.2.   Poté, co inspektor vybere motory, nesmí výrobce na vybraných motorech provádět žádná seřízení.
         6.2.3.   Motory se podrobí zkouškám emisí podle požadavků přílohy VI, nebo v případě motorů dual fuel podle dodatku 2 k příloze VIII, a zkušebním cyklům pro daný typ motoru podle přílohy XVII.
         6.2.4.   Jako mezní hodnoty se použijí hodnoty uvedené v příloze II nařízení (ES) 2016/1628. Pokud se motor se systémem následného zpracování regeneruje občas, jak je uvedeno v bodě 6.6.2 přílohy VI, každý výsledek emisí plynných nebo pevných znečišťujících látek se upraví pomocí faktoru použitelného pro daný typ motoru. Ve všech případech se každý výsledek zkoušky emisí plynných nebo pevných znečišťujících látek upraví pomocí příslušných faktorů zhoršení pro uvedený typ motoru, jak je stanoveno v souladu s přílohou III.
         6.2.5.   Zkoušky se provedou s nově vyrobenými motory.
         6.2.5.1.   Na žádost výrobce se však mohou zkoušky provést s motory, které byly v záběhu, po dobu buď odpovídající 2 % doby životnosti emisních vlastností, nebo, pokud je tato doba kratší, 125 hodin. Pokud záběh provádí výrobce, musí se výrobce zavázat, že nebude uvedené motory nijak seřizovat. Pokud výrobce stanovil postup záběhu v bodě 3.3 informačního dokumentu, jak stanoví příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/656, záběh se provede podle uvedeného postupu.
         6.2.6.   Na základě zkoušek vybraných motorů podle dodatku 1 se sériová výroba posuzovaných motorů pokládá za shodnou se schváleným typem, pokud podle zkušebních kritérií v příslušném dodatku bylo splněno kritérium vyhovění pro všechny znečisťující látky, a za neshodnou se schváleným typem, pokud bylo splněno kritérium nevyhovění pro jednu znečisťující látku, podle kritérií zkoušky použitých v dodatku 1 a jak je znázorněno na obrázku 2.1.
         6.2.7.   Jestliže bylo dosaženo kritéria vyhovění u jedné znečišťující látky, nelze toto rozhodnutí změnit na základě výsledku jakýchkoli doplňkových zkoušek určených k dosažení určitého kritéria pro ostatní znečišťující látky.
         Jestliže nebylo dosaženo kritéria vyhovění pro všechny znečišťující látky a nebylo dosaženo kritéria nevyhovění pro žádnou znečišťující látku, podrobí se zkoušce jiný motor.
         6.2.8.   Výrobce může kdykoli rozhodnout o zastavení zkoušek, jestliže nebylo dosaženo žádného kritéria. V takovém případě se zaznamená kritérium nevyhovění.
         6.3.   Odchylně od bodu 6.2.1 se u typů motoru s objemem prodeje v EU méně než 100 kusů ročně použije tento postup:
         
            
            
            
               
                  
                     6.3.1.
                  
                  
                     Z posuzované sériové výroby typu motoru se ke kontrole namátkově vybere jeden motor a případně jeden systém následného zpracování.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6.3.2.
                  
                  
                     Pokud motor splňuje požadavky uvedené v bodě 6.2.4, bylo dosaženo kritéria vyhovění a další zkoušky nejsou zapotřebí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6.3.3.
                  
                  
                     Pokud při zkoušce nejsou uspokojeny požadavky uvedené v bodu 6.2.4, provede se postup uvedený v bodech 6.2.6 až 6.2.9.
                  
               
            
         
         6.4.   Všechny tyto zkoušky smí být provedeny s příslušnými běžně prodávanými palivy. Na žádost výrobce se však použijí referenční paliva popsaná v příloze IX. To znamená, že se provedou zkoušky popsané v dodatku 1 k příloze I s nejméně dvěma referenčními palivy pro každý motor na plynná paliva, kromě motoru na plynná paliva s EU schválením typu pro konkrétní palivo, u něhož je vyžadováno pouze jedno referenční palivo. Pokud se použije více plynných referenčních paliv, musí výsledky prokázat, že motor splňuje mezní hodnoty s každým palivem.
         6.5.   Nevyhovění motorů na plynná paliva
         V případě sporu ohledně nevyhovění motorů na plynná paliva, včetně motorů dual fuel, při použití běžně prodávaného paliva se musí zkoušky provést s každým referenčním palivem, se kterým byl zkoušen základní motor, a na žádost výrobce popřípadě s dalším třetím palivem podle bodů 2.3.1.1.1, 2.3.2.1 a 2.4.1.2 přílohy I, s kterým byla případně provedena zkouška základního motoru. Výsledky se pak musí přepočítat s použitím příslušných faktorů „r“, „r
            a“ nebo „r
            b“, jak je popsáno v bodech 2.3.3, 2.3.4.1 a 2.4.1.3 přílohy I. Jestliže r, r
            a nebo r
            b jsou menší než 1, korekce se neprovádí. Naměřené výsledky a případně vypočtené výsledky musí prokázat, že motor splňuje mezní hodnoty se všemi odpovídajícími palivy (například palivy 1, 2 a případně třetím palivem u motorů na zemní plyn / biomethan a palivy A a B u motorů na LPG).
         
            Obrázek 2.1
         
         
            Schéma zkoušek shodnosti výroby
         
         
         
            Dodatek 1
            
               Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        1.
                     
                     
                        Tento dodatek popisuje postup, který se použije k ověření shodnosti výroby z hlediska emisí znečišťujících látek.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        2.
                     
                     
                        Postup odběru vzorků při velikosti souboru nejméně tří motorů je stanoven tak, aby pravděpodobnost, že soubor při zkoušce vyhoví i při 30 % vadných motorů, byla rovna 0,90 (riziko výrobce = 10 %), zatímco pravděpodobnost, že soubor bude přijat i při 65 % vadných motorů, byla rovna 0,10 (riziko spotřebitele = 10 %).
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        3.
                     
                     
                        Pro každou z emisí znečišťujících látek podle tohoto nařízení se použije následující postup (viz obrázek 2.1):
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    Nechť
                                 
                                 
                                    :
                                 
                                 
                                    
                                       n= velikost vzorku.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        4.
                     
                     
                        Pro vzorek se vypočte statistický údaj zkoušek, který kvantifikuje kumulativní počet nevyhovujících zkoušek při n-té zkoušce.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        5.
                     
                     
                        Pak:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    je-li statistický údaj zkoušek menší nebo rovný hodnotě kritéria vyhovění uvedeného pro velikost vzorku v tabulce 2.1, bylo dosaženo kritéria vyhovění pro danou znečišťující látku;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    je-li statistický údaj zkoušek větší nebo rovný hodnotě kritéria nevyhovění uvedeného pro velikost vzorku v tabulce 2.1, bylo dosaženo kritéria nevyhovění pro danou znečišťující látku;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    nastane-li jiný případ, přezkouší se další motor podle bodu 6.2 a postup výpočtu se použije pro vzorek navýšený o jednu jednotku.
                                 
                              
                           
                        
                        V tabulce 2.1 jsou hodnoty kritéria vyhovění a kritéria nevyhovění vypočteny podle mezinárodní normy ISO 8422/1991.
                        
                           Tabulka 2.1
                        
                        
                           Statistika zkoušky kontroly shodnosti výroby
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    Nejmenší velikost vzorku: 3
                                 
                                 
                                    Nejmenší velikost vzorku pro kritérium vyhovění: 4
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    Kumulativní počet zkoušených motorů (velikost vzorku)
                                 
                                 
                                    Hodnota kritéria vyhovění
                                 
                                 
                                    Hodnota kritéria nevyhovění
                                 
                              
                              
                                 
                                    3
                                 
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    3
                                 
                              
                              
                                 
                                    4
                                 
                                 
                                    0
                                 
                                 
                                    4
                                 
                              
                              
                                 
                                    5
                                 
                                 
                                    0
                                 
                                 
                                    4
                                 
                              
                              
                                 
                                    6
                                 
                                 
                                    1
                                 
                                 
                                    5
                                 
                              
                              
                                 
                                    7
                                 
                                 
                                    1
                                 
                                 
                                    5
                                 
                              
                              
                                 
                                    8
                                 
                                 
                                    2
                                 
                                 
                                    6
                                 
                              
                              
                                 
                                    9
                                 
                                 
                                    2
                                 
                                 
                                    6
                                 
                              
                              
                                 
                                    10
                                 
                                 
                                    3
                                 
                                 
                                    7
                                 
                              
                              
                                 
                                    11
                                 
                                 
                                    3
                                 
                                 
                                    7
                                 
                              
                              
                                 
                                    12
                                 
                                 
                                    4
                                 
                                 
                                    8
                                 
                              
                              
                                 
                                    13
                                 
                                 
                                    4
                                 
                                 
                                    8
                                 
                              
                              
                                 
                                    14
                                 
                                 
                                    5
                                 
                                 
                                    9
                                 
                              
                              
                                 
                                    15
                                 
                                 
                                    5
                                 
                                 
                                    9
                                 
                              
                              
                                 
                                    16
                                 
                                 
                                    6
                                 
                                 
                                    10
                                 
                              
                              
                                 
                                    17
                                 
                                 
                                    6
                                 
                                 
                                    10
                                 
                              
                              
                                 
                                    18
                                 
                                 
                                    7
                                 
                                 
                                    11
                                 
                              
                              
                                 
                                    19
                                 
                                 
                                    8
                                 
                                 
                                    9
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Metodika pro úpravu výsledků laboratorních zkoušek emisí, tak aby zohledňovaly faktory zhoršení
         
         1.   Definice
         
         Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:
         
            
            
            
               
                  
                     1.1
                  
                  
                     „Cyklem stárnutí“ se rozumí provoz nesilničního mobilního stroje nebo motoru (otáčky, zatížení, výkon) během doby akumulace provozu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.2
                  
                  
                     „Kritickými součástmi souvisejícími s emisemi“ se rozumí systém následného zpracování výfukových plynů, elektronická řídicí jednotka motoru a s ní související čidla a ovládací prvky a systém recirkulace výfukových plynů (EGR) včetně všech příslušných filtrů, chladičů, regulačních ventilů a potrubí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.3
                  
                  
                     „Kritickou údržbou související s emisemi“ se rozumí údržba prováděná na kritických součástech motoru souvisejících s emisemi.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.4
                  
                  
                     „Údržbou související s emisemi“ se rozumí údržba, která podstatně ovlivňuje emise či pravděpodobně ovlivní výkonnost z hlediska emisí nesilničních mobilních strojů nebo motoru za běžných podmínek provozu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.5
                  
                  
                     „Rodinou motorů se stejným systémem následného zpracování“ se rozumí výrobcem stanovená skupina motorů odpovídající definici rodiny motorů, které se však dále seskupují do rodiny rodin motorů používajících stejný systém následného zpracování výfukových plynů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.6
                  
                  
                     „Údržbou nesouvisející s emisemi“ se rozumí údržba, která neovlivňuje podstatným způsobem emise a která nemá trvalý vliv na zhoršení emisních vlastností stroje nebo motoru za běžných podmínek, jakmile je údržba provedena.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.7
                  
                  
                     „Programem akumulace doby provozu“ se rozumí cyklus stárnutí a akumulace doby provozu pro určení faktorů zhoršení u rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování.
                  
               
            
         
         2.   Obecně
         
         2.1   Tato příloha podrobně popisuje postupy pro výběr motorů, které mají být zkoušeny v rámci programu akumulace doby provozu pro účely stanovení faktorů zhoršení pro účely EU schválení typu motorů nebo rodiny motorů a posuzování shodnosti výroby. Faktory zhoršení se použijí na emise změřené podle přílohy VI a vypočtené podle přílohy VII v souladu s postupem stanoveným v bodech 3.2.7 nebo 4.3.
         2.2   Zkoušky v rámci programu akumulace provozu nebo zkoušky emisí, jimiž se určuje zhoršení, se nemusí konat za přítomnosti schvalovacího orgánu.
         2.3   Tato příloha podrobně popisuje také údržbu související i nesouvisející s emisemi, která by měla být nebo může být prováděna na motorech zařazených do programu akumulace provozu. Tato údržba musí splňovat požadavky na údržbu prováděnou na motorech v provozu a koneční uživatelé nových motorů o ní musejí být informováni.
         3.   Kategorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLL, RLR, SMB, ATS a podkategorie NRS-v-2b a NRS-v-3 motorů
         
         3.1   Výběr motorů k určení faktorů zhoršení po dobu životnosti emisních vlastností
         3.1.1   Pro zkoušky emisí k určení faktorů zhoršení během doby životnosti emisních vlastností se vyberou motory z rodiny motorů definované v oddílu 2 přílohy IX prováděcího nařízení (EU) 2017/656.
         3.1.2   Motory z různých rodin motorů lze dále spojovat do rodin na základě typu použitého systému následného zpracování výfukových plynů. K zařazení motorů s různým uspořádáním válců, avšak s obdobnými technickými specifikacemi a instalací pro systém následného zpracování výfukových plynů do rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování poskytne výrobce schvalovacímu orgánů údaje, které prokazují, že vlastnosti těchto motorů, pokud jde o snížení emisí, jsou obdobné.
         3.1.3   Výrobce motorů vybere jeden motor reprezentující rodinu motorů se stejným systémem následného zpracování určený podle bodu 3.1.2 pro zkoušení v rámci programu akumulace doby provozu podle bodu 3.2.2 a před zahájením zkoušek o něm informuje schvalovací orgán.
         3.1.4   Pokud schvalovací orgán rozhodne, že nejhorší úroveň emisí rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování by mohl lépe charakterizovat jiný zkušební motor, pak zkušební motor vybere společně schvalovací orgán s výrobcem motorů.
         3.2   Určení faktorů zhoršení po dobu životnosti emisních vlastností
         3.2.1   Obecně
         Faktory zhoršení použitelné na rodinu motorů se stejným systémem následného zpracování se odvodí z vybraných motorů na základě programu akumulace doby provozu, který zahrnuje pravidelné zkoušky plynných emisí a emisí pevných částic po dobu každého zkušebního cyklu použitelného pro kategorii motoru, jak je uvedeno v příloze IV nařízení (EU) 2016/1628. V případě nesilničních zkušebních cyklů pro motory kategorie NRE („NRTC“) se použijí pouze výsledky zkoušky cyklu NRTC se startem za tepla („NRTC se startem za tepla“).
         3.2.1.1   Na žádost výrobce může schvalovací orgán povolit použití faktorů zhoršení, které byly stanoveny za použití jiných postupů než těch, které jsou uvedeny v bodech 3.2.2 až 3.2.5. V takovém případě musí výrobce prokázat ke spokojenosti schvalovacího orgánu, že použité alternativní postupy nejsou méně přísné než ty, které jsou stanoveny v bodech 3.2.2 až 3.2.5.
         3.2.2   Program akumulace doby provozu
         Programy akumulace doby provozu je možno provádět na základě volby výrobce tak, že se buď nesilniční mobilní stroj vybavený zvoleným motorem nechá projít programem akumulace doby provozu realizovaným přímo v běžném provozu stroje, nebo se zvolený motor nechá projít programem akumulace doby provozu realizovaným na dynamometru. Nevyžaduje se, aby výrobce pro akumulaci doby provozu mezi zkušebními body měření emisí použil referenční palivo.
         3.2.2.1   Akumulace doby provozu v běžném provozu a na dynamometru
         3.2.2.1.1   Výrobce v souladu s osvědčeným technickým úsudkem určí formu a trvání akumulace doby provozu a cyklus stárnutí motorů.
         3.2.2.1.2   Výrobce určí zkušební body, v nichž budou pomocí příslušných cyklů měřeny plynné emise a emise pevných částic, takto:
         
            
            
            
               
                  
                     3.2.2.1.2.1
                  
                  
                     Při provádění programu akumulace doby provozu, který je kratší než doba životnosti emisních vlastností podle bodu 3.2.2.1.7, je minimální počet zkušebních bodů tři, přičemž jeden je na začátku, jeden přibližně uprostřed a jeden na konci programu akumulace doby provozu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.2.2.1.2.2
                  
                  
                     Při dokončení akumulace doby provozu až do konce doby životnosti emisních vlastností je minimální počet zkušebních bodů dva, přičemž jeden je na začátku a jeden na konci akumulace doby provozu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.2.2.1.2.3
                  
                  
                     Výrobce může navíc provést zkoušku s rovnoměrně rozloženými mezilehlými body.
                  
               
            
         
         3.2.2.1.3   Hodnoty emisí v počátečním bodě a v konečném bodě doby životnosti emisních vlastností buď vypočtené podle bodu 3.2.5.1, nebo přímo změřené podle bodu 3.2.2.1.2.2 musí splňovat mezní hodnoty, které se na danou rodinu motorů vztahují. Jednotlivé výsledky emisí z mezilehlých zkušebních bodů však mohou tyto mezní hodnoty překročit.
         3.2.2.1.4   U kategorií nebo podkategorií motorů, na které se vztahuje NRTC, nebo u kategorií motorů nebo podkategorií NRS, u kterých se použijí nesilniční zkušební cykly v neustáleném stavu pro velké zážehové motory („LSI-NRTC“), smí výrobce požádat schvalovací orgán o souhlas s tím, aby se v každém zkušebním bodě uskutečnil pouze jeden zkušební cyklus (NRTC se startem za tepla, nebo případně LSI-NRTC, nebo NRSC), přičemž druhý zkušební cyklus se uskuteční pouze na začátku a na konci programu akumulace doby provozu.
         3.2.2.1.5   V případě kategorií nebo podkategorií motorů, pro které není v příloze IV nařízení (EU) 2016/1628 uveden žádný použitelný nesilniční zkušební cyklus v neustáleném stavu, se v každém zkušebním bodě provede pouze NRSC.
         3.2.2.1.6   Programy akumulace doby provozu se mohou pro různé rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování lišit.
         3.2.2.1.7   Programy akumulace doby provozu mohou být kratší než doba životnosti emisních vlastností, nesmí však být kratší než ekvivalent nejméně jedné čtvrtiny příslušné doby životnosti emisních vlastností uvedené v příloze V nařízení (EU) 2016/1628.
         3.2.2.1.8   Je povoleno zrychlené stárnutí formou úpravy programu akumulace doby provozu na základě spotřeby paliva. Úprava vychází z poměru mezi typickou spotřebou paliva v provozu a spotřebou paliva v cyklu stárnutí, spotřeba paliva v cyklu stárnutí však nesmí překročit typickou spotřebu v provozu o více než 30 %.
         3.2.2.1.9   V případě souhlasu schvalovacího orgánu může výrobce použít alternativní metody zrychleného stárnutí.
         3.2.2.1.10   Program akumulace doby provozu musí být podrobně popsán v žádosti o EU schválení typu a oznámen schvalovacímu orgánu ještě před zahájením zkoušek.
         3.2.2.2   Pokud schvalovací orgán rozhodne, že je nutno provést dodatečná měření mezi jednotlivými body zvolenými výrobcem, oznámí to výrobci. Výrobce vyhotoví revidovaný program akumulace doby provozu a schvalovací orgán jej odsouhlasí.
         3.2.3   Zkoušky motoru
         3.2.3.1   Stabilizace motoru
         3.2.3.1.1   Pro každou rodinu motorů se stejným systémem následného zpracování výrobce určí počet hodin chodu nesilničního mobilního stroje nebo motoru, po nichž se činnost motoru se systémem následného zpracování stabilizuje. Na žádost schvalovacího orgánu výrobce poskytne údaje a analýzu použitou k tomuto určení. Výrobce si případně může ke stabilizaci systému následného zpracování zvolit chod motoru nebo nesilničního mobilního stroje po dobu 60 až 125 hodin nebo ekvivalentní doby v cyklu stárnutí.
         3.2.3.1.2   Za konec stabilizačního intervalu stanoveného v bodu 3.2.3.1.1 se považuje začátek programu akumulace doby provozu.
         3.2.3.2   Zkoušky akumulace doby provozu
         3.2.3.2.1   Po stabilizaci motor běží po dobu programu akumulace doby provozu vybraného výrobcem, jak je popsáno v bodu 3.2.2. V pravidelných intervalech během programu akumulace doby provozu určených výrobcem a případně stanovených schvalovacím orgánem podle bodu 3.2.2.2 se zkouší plynné emise a emise pevných částic motoru v cyklech NRTC a NRSC se startem za tepla nebo cyklech LSI-NRTC a NRSC použitelných pro kategorii motoru, jak je uvedeno v příloze IV nařízení (EU) 2016/1628.
         Výrobce může provádět měření emisí znečišťujících látek před systémem následného zpracování výfukových plynů odděleně od měření emisí znečišťujících látek za systémem následného zpracování výfukových plynů.
         Bylo-li v souladu s bodem 3.2.2.1.4 dohodnuto, že v každém zkušebním bodě bude proveden pouze jeden zkušební cyklus (NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC nebo NRSC), druhý zkušební cyklus (NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC nebo NRSC) se provede na začátku a na konci programu akumulace doby provozu.
         V souladu s bodem 3.2.2.1.5 v případě kategorií nebo podkategorií motorů, pro které není v příloze IV nařízení (EU) 2016/1628 uveden žádný použitelný nesilniční zkušební cyklus v neustáleném stavu, se v každém zkušebním bodě provede pouze NRSC.
         3.2.3.2.2   Během programu akumulace doby provozu se provádí údržba motoru podle bodu 3.4.
         3.2.3.2.3   Během programu akumulace doby provozu může být na motoru nebo nesilničním mobilním stroji prováděna neplánovaná údržba, pokud by například standardní diagnostický systém výrobce odhalil problém a sdělil operátorovi nesilničního mobilního stroje výskyt závady.
         3.2.4   Podávání zpráv
         3.2.4.1   Výsledky zkoušek emisí (NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC a NRSC) provedených během programu akumulace doby provozu se poskytnou schvalovacímu orgánu. Pokud je některá zkouška emisí prohlášena za neplatnou, výrobce zdůvodní, proč tomu tak je. V takovém případě se provede během následujících 100 hodin akumulace doby provozu další série zkoušek emisí.
         3.2.4.2   Výrobce uchovává záznamy o všech informacích týkajících se všech zkoušek emisí a údržby provedené na motoru během programu akumulace doby provozu. Tyto informace se předloží schvalovacímu orgánu společně s výsledky zkoušek emisí provedených během programu akumulace doby provozu.
         3.2.5   Stanovení faktorů zhoršení
         3.2.5.1   Při provádění programu akumulace doby provozu podle bodu 3.2.2.1.2.1 nebo bodu 3.2.2.1.2.3 se pro každou znečišťující látku naměřenou při cyklech NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC a NRSC v každém zkušebním bodě během programu akumulace doby provozu na základě všech výsledků zkoušek provede lineární regresní analýza, která nejvíce vyhovuje. Výsledky každé zkoušky pro každou znečišťující látku se vyjádří na stejný počet desetinných míst jako mezní hodnota této znečišťující látky, která se na danou rodinu motorů vztahuje, s jedním desetinným místem navíc.
         Uskutečnil-li se v souladu s bodem 3.2.2.1.4 nebo 3.2.2.1.5 v každém zkušebním bodě pouze jeden zkušební cyklus (NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC nebo NRSC), regresní analýza se provede pouze na základě výsledků zkoušek zkušebního cyklu provedeného v každém zkušebním bodě.
         Výrobce může požádat o předchozí souhlas schvalovacího orgánu s nelineární regresí.
         3.2.5.2   Hodnoty emisí pro každou znečišťující látku na začátku programu akumulace doby provozu a na konci doby životnosti emisních vlastností, které se použijí pro zkoušený motor:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     se při provádění programu akumulace doby provozu podle bodu 3.2.2.1.2.1 nebo 3.2.2.1.2.3 určí extrapolací regresní rovnice podle bodu 3.2.5.1 nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     se při provádění programu akumulace doby provozu podle bodu 3.2.2.1.2.2 změří přímo.
                  
               
            
         
         Jsou-li hodnoty emisí použity u rodin motorů patřících do stejné rodiny motorů s následným zpracováním, ale s rozdílnými dobami životnosti emisních vlastností, musí se hodnoty emisí na konci doby životnosti emisních vlastností opětovně vypočítat pro každou dobu životnosti emisních vlastností pomocí extrapolace nebo interpolace regresní rovnice, jak je stanoveno v bodu 3.2.5.1.
         3.2.5.3   Faktor zhoršení (DF) pro každou znečišťující látku je definován jako poměr použitých hodnot emisí na konci doby životnosti emisních vlastností a na začátku programu akumulace doby provozu (multiplikační faktor zhoršení).
         Výrobce může požádat o předchozí souhlas schvalovacího orgánu s použitím aditivního faktoru zhoršení pro každou znečišťující látku. Aditivní faktor zhoršení je definován jako rozdíl hodnot emisí vypočtených na konci doby životnosti emisních vlastností a hodnoty na začátku programu akumulace doby provozu.
         Příklad stanovení faktorů zhoršení pro emise NOx pomocí lineární regrese je znázorněn na obrázku 3.1.
         Kombinování multiplikačních a aditivních faktorů zhoršení v jednom souboru znečišťujících látek není povoleno.
         Je-li výsledkem výpočtu hodnota multiplikačního faktoru zhoršení menší než 1,00 nebo hodnota aditivního faktoru zhoršení menší než 0,00, platí hodnota faktoru zhoršení 1,0, respektive 0,00.
         Bylo-li v souladu s bodem 3.2.2.1.4 dohodnuto, že v každém zkušebním bodě bude proveden jen jeden zkušební cyklus (NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC nebo NRSC) a druhý zkušební cyklus (NRTC se startem za tepla, LSI-NRTC nebo NRSC) bude uskutečněn pouze na začátku a na konci programu akumulace doby provozu, faktor zhoršení vypočtený pro zkušební cyklus, který byl prováděn v každém zkušebním bodě, se použije rovněž na druhý zkušební cyklus.
         
            Obrázek 3.1
         
         
            Příklad stanovení faktorů zhoršení (DF)
         
         
         3.2.6   Přidělené faktory zhoršení
         3.2.6.1   Jako alternativu k programu akumulace doby provozu mohou výrobci motorů zvolit použití přidělených multiplikačních faktorů zhoršení uvedených v tabulce 3.1.
         
            Tabulka 3.1
         
         
            Přidělené faktory zhoršení
         
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Zkušební cyklus
                  
                  
                     CO
                  
                  
                     HC
                  
                  
                     NOx
                     
                  
                  
                     PM
                  
                  
                     PN
                  
               
               
                  
                     NRTC a LSI-NRTC
                  
                  
                     1,3
                  
                  
                     1,3
                  
                  
                     1,15
                  
                  
                     1,05
                  
                  
                     1,0
                  
               
               
                  
                     NRSC
                  
                  
                     1,3
                  
                  
                     1,3
                  
                  
                     1,15
                  
                  
                     1,05
                  
                  
                     1,0
                  
               
            
         
         Nejsou dány přidělené aditivní faktory zhoršení. Přidělené aditivní faktory zhoršení se nepřevádějí na přidělené multiplikační faktory.
         U PN smí být použit buď aditivní faktor zhoršení 0,0, nebo multiplikační faktor zhoršení 1,0 ve spojení s výsledky předchozí zkoušky faktorů zhoršení, při které nebyla zjištěna hodnota PN, pokud jsou splněny obě tyto podmínky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     předchozí zkouška faktorů zhoršení byla provedena s technologií motoru, která by byla způsobilá pro zahrnutí v rodině motorů se stejným systémem následného zpracování, jak stanoví bod 3.1.2, jako je rodina motorů, pro kterou se mají použít faktory zhoršení, a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     výsledky zkoušek byly použity v předchozím schválení typu uděleným před příslušným datem EU schválení typu uvedeným v příloze III nařízení (EU) 2016/1628.
                  
               
            
         
         3.2.6.2   Jsou-li použity přidělené faktory zhoršení, výrobce předloží schvalovacímu orgánu solidní důkazy, že lze reálně předpokládat, že životnost emisních vlastností součástí k regulaci emisí koresponduje s těmito přidělenými faktory. Tyto důkazy mohou být založeny na konstrukční analýze, nebo zkouškách, nebo na kombinaci obojího.
         3.2.7   Použití faktorů zhoršení
         3.2.7.1   Po aplikaci faktorů zhoršení na výsledek zkoušky změřený podle přílohy VI (cyklem vážená specifická hodnota emisí pevných částic a jednotlivých plynů) musí motory splňovat příslušné mezní hodnoty emisí pro každou znečišťující látku podle své rodiny motorů. V závislosti na druhu faktoru zhoršení se použijí tato ustanovení:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     multiplikační: (cyklem vážená specifická hodnota emisí) × DF ≤ mezní hodnota emisí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     aditivní: (cyklem vážená specifická hodnota emisí) + DF ≤ mezní hodnota emisí.
                  
               
            
         
         Cyklem vážená specifická hodnota emisí může v náležitých případech zahrnovat korekci o občasnou regeneraci.
         3.2.7.2   V případě multiplikačního faktoru zhoršení u NOx + HC se určí separátní faktory pro HC a NOx a použijí se samostatně při výpočtu zhoršené úrovně emisí z výsledků zkoušky emisí, dříve než se výsledné zhoršené hodnoty NOx a HC zkombinují k ověření shody s mezní hodnotou emisí.
         3.2.7.3   Výrobce může přenést faktory zhoršení určené pro rodinu motorů se stejným systémem následného zpracování na motor, který do téže rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování nespadá. V těchto případech musí výrobce schvalovacímu orgánu prokázat, že motor, pro který byla rodina systému následného zpracování původně zkoušena, a motor, na který se faktory zhoršení přenášejí, mají obdobné technické specifikace a požadavky na montáž do nesilničního mobilního stroje a že emise z tohoto motoru jsou obdobné.
         Pokud se faktory zhoršení přenášejí na motor s odlišnou dobou životnosti emisních vlastností, musí se faktory zhoršení opětovně vypočítat pro příslušnou dobu životnosti emisních vlastností pomocí extrapolace nebo interpolace regresní rovnice, jak je stanoveno v bodě 3.2.5.1.
         3.2.7.4   Faktor zhoršení pro každou znečišťující látku v každém uplatnitelném zkušebním cyklu se zaznamená do zkušebního protokolu uvedeného v příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656.
         3.3   Kontrola shodnosti výroby
         3.3.1   Shodnost výroby z hlediska dodržování úrovně emisí se kontroluje podle oddílu 6 přílohy II.
         3.3.2   Výrobce může při provádění zkoušky pro EU schválení typu současně měřit emise znečišťujících látek před systémem následného zpracování výfukových plynů. Za tímto účelem může výrobce stanovit neformální faktory zhoršení samostatně pro motor bez systému následného zpracování a pro systém následného zpracování, které může výrobce použít jako pomůcku pro audit na konci výrobní linky.
         3.3.3   Pro účely EU schválení typu se do zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2017/656 zaznamenají pouze faktory zhoršení určené v souladu s bodem 3.2.5 nebo 3.2.6.
         3.4   Údržba
         Pro účely programu akumulace doby provozu se údržba provádí v souladu s příručkou výrobce pro servis a údržbu.
         3.4.1   Plánovaná údržba související s emisemi
         3.4.1.1   Plánovaná údržba související s emisemi po dobu provozu motoru za účelem provedení programu akumulace doby provozu se musí uskutečnit v intervalech, které jsou ekvivalentní intervalům uvedeným v pokynech k údržbě, které poskytne výrobce konečnému uživateli nesilničního mobilního stroje nebo motoru. Tento plán údržby je možno v případě potřeby během programu akumulace doby provozu aktualizovat za předpokladu, že z plánu údržby není vyškrtnuta žádná činnost údržby poté, co byla provedena na zkušebním motoru.
         3.4.1.2   Každé seřízení, demontáž, čištění nebo výměna kritických součástí souvisejících s emisemi prováděné v pravidelných časových odstupech v době životnosti emisních vlastností s cílem předejít chybnému fungování motoru se smějí provádět jen v rozsahu, který je technicky nezbytný pro správné fungování systému regulace emisí. Plánovaná výměna kritických součástí souvisejících s emisemi, které nejsou považovány za běžně měněné položky, se během programu akumulace doby provozu neprovádí. V této souvislosti se za běžně měněné položky považují spotřební položky pro údržbu určené pro pravidelnou výměnu nebo položky, které je třeba vyčistit po uplynutí určité doby provozu motoru.
         3.4.1.3   Jakékoli případné požadavky na plánovanou údržbu musí být před udělením EU schválení typu schváleny schvalovacím orgánem a musí být zahrnuty v příručce pro zákazníka. Schvalovací orgán neodmítne schválit požadavky na údržbu, pokud jsou přiměřené a technicky nezbytné, včetně těch, které jsou uvedeny v bodě 1.6.1.4.
         3.4.1.4   Výrobce motoru pro programy akumulace doby provozu specifikuje veškerá seřízení, čištění, údržbu (v případě potřeby) a plánovanou výměnu těchto součástí:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     filtry a chladiče v systému recirkulace výfukových plynů (EGR),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     případný ventil pro odvětrávání klikové skříně,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     koncovky vstřikovačů paliva (je povoleno pouze čištění),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     vstřikovače paliva,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     turbodmychadlo,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     elektronická řídicí jednotka motoru a související čidla a ovládací prvky,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     systém následného zpracování emisí pevných částic (včetně souvisejících součástí),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     systém následného zpracování emisí NOx (včetně souvisejících součástí),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     systém recirkulace výfukových plynů (EGR), včetně všech regulačních ventilů a potrubí,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     jakýkoli další systém následného zpracování výfukových plynů.
                  
               
            
         
         3.4.1.5   Plánovaná kritická údržba související s emisemi se musí provádět pouze tehdy, musí-li se uskutečnit v provozu a požadavek je sdělen konečnému uživateli motoru nebo nesilničního mobilního stroje.
         3.4.2   Změny plánované údržby
         Výrobce musí u schvalovacího orgánu podat žádost o schválení každé nové plánované údržby, kterou chce provést během programu akumulace doby provozu a následně doporučit konečným uživatelům nesilničního mobilního stroje nebo motoru. Žádost musí být doložena údaji, které odůvodňují potřebu nové plánované údržby a interval údržby.
         3.4.3   Plánovaná údržba nesouvisející s emisemi
         Plánovanou údržbu nesouvisející s emisemi, která je přiměřená a technicky nezbytná (např. výměna oleje, výměna olejového filtru, výměna palivového filtru, výměna vzduchového filtru, údržba chladicí soustavy, seřízení volnoběhu, regulátor, kontrola šroubových spojů motoru předepsaným utahovacím momentem, vůle ventilů, vůle vstřikovače, seřízení napnutí hnacích řemenů atd.), je možno provádět na motorech či nesilničních mobilních strojích vybraných pro program akumulace doby provozu v nejdelších možných intervalech, které výrobce konečnému uživateli doporučuje (např. nikoli v intervalech doporučených při provozu s velkým zatížením).
         3.5   Opravy
         3.5.1   Opravy součástí motoru vybraného ke zkouškám v rámci programu akumulace doby provozu se provádějí pouze v důsledku poruchy součásti nebo chybné funkce motoru. Opravy motoru, systému regulace emisí nebo palivového systému nejsou přípustné, vyjma v míře vymezené v bodě 3.5.2.
         3.5.2   Jestliže během programu akumulace doby provozu selže sám motor, jeho systém regulace emisí nebo jeho palivový systém, považuje se akumulace doby provozu za neplatnou a bude zahájena nová akumulace doby provozu s novým motorem.
         Předchozí odstavec se nepoužije, pokud byly porouchané součásti nahrazeny rovnocennými součástmi, které prošly obdobným počtem hodin doby akumulace provozu.
         4.   Kategorie a podkategorie motorů NRSh a NRS, kromě NRS-v-2b a NRS-v-3
         
         4.1   Příslušná kategorie doby životnosti emisních vlastností a odpovídající faktor zhoršení (DF) se stanoví podle tohoto oddílu 4.
         4.2   Rodina motorů se považuje za vyhovující mezním hodnotám požadovaným pro podkategorii motorů, jsou-li výsledky zkoušky emisí všech motorů reprezentujících rodinu motorů, po úpravě vynásobením faktorem zhoršení stanoveným v oddílu 2, nižší nebo rovny mezní hodnotě pro danou podkategorii motorů. Je-li však jeden nebo více výsledků zkoušky emisí jednoho nebo více motorů reprezentujících rodinu motorů, po úpravě vynásobením faktorem zhoršení stanoveným v oddílu 2, vyšší než jedna nebo více jednotlivých mezních hodnot emisí požadovaných pro uvedenou podkategorii motorů, považuje se rodina motorů za nevyhovující mezním hodnotám požadovaným pro uvedenou podkategorii motorů.
         4.3   Faktory zhoršení se určují takto:
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.1
                  
                  
                     S nejméně jedním ze zkoušených motorů, který představuje zvolenou konfiguraci, u níž je nejpravděpodobnější, že překročí mezní hodnoty emisí HC + NOx, a který byl vyroben tak, aby představoval motory ze sériové výroby, se provede, po uplynutí počtu hodin potřebných ke stabilizaci emisí, (úplný) postup zkoušek emisí popsaný v příloze VI.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.2
                  
                  
                     Jestliže se zkouší více motorů, výsledky se vypočtou jako průměrná hodnota výsledků všech zkoušených motorů a zaokrouhlí se na počet desetinných míst, který je v příslušné mezní hodnotě, zvětšený o jedno doplňkové desetinné místo.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.3
                  
                  
                     Stejné zkoušky emisí se zopakují po stárnutí motoru. Postup stárnutí by měl být vytvořen tak, aby výrobce mohl předvídat očekávané zhoršení emisí v provozu v průběhu doby životnosti emisních vlastností motoru. Přitom se vezmou v úvahu druh opotřebení a ostatní zhoršující mechanismy očekávané při typickém používání spotřebitelem, které mohou ovlivnit emisní vlastnosti. Jestliže se zkouší více motorů, výsledky se vypočtou jako průměrná hodnota výsledků všech zkoušených motorů a zaokrouhlí se na počet desetinných míst, který je v příslušné mezní hodnotě, zvětšený o jedno doplňkové desetinné místo.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.4
                  
                  
                     Emise na konci doby životnosti emisních vlastností (popřípadě průměrné emise) každé znečišťující látky se vydělí hodnotou stabilizovaných emisí (popřípadě průměrných emisí) a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa. Výsledné číslo je faktorem zhoršení, jestliže není menší než 1,00, a pokud je menší než tato hodnota, je faktor zhoršení roven 1,00.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.5
                  
                  
                     Výrobce může naplánovat doplňkové body zkoušek emisí mezi bodem zkoušky stabilizovaných emisí a koncem doby životnosti emisních vlastností. Jestliže jsou naplánovány mezilehlé zkoušky, musí být zkušební body rovnoměrně rozloženy v průběhu doby životnosti emisních vlastností (± 2 hodiny) a jeden z těchto zkušebních bodů musí být v polovině plné doby životnosti emisních vlastností (± 2 hodiny).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.6
                  
                  
                     Pro každou znečišťující látku HC + NOx a CO se proloží přímka mezi body údajů, přičemž začátek zkoušky se zakreslí v časovém bodu nula a použije se metoda nejmenších čtverců. Faktorem zhoršení je podíl emisí vypočtených na konci doby životnosti emisních vlastností a emisí vypočtených v časovém bodu nula.
                     Faktor zhoršení pro každou znečišťující látku v příslušném zkušebním cyklu se zaznamená do zkušebního protokolu uvedeného v dodatku 1 k příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2017/656.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.3.7
                  
                  
                     Vypočtené faktory zhoršení se mohou vztahovat také na další rodiny motorů kromě rodiny, pro kterou byl proveden výpočet, jestliže výrobce předloží před EU schválením typu schvalovacímu orgánu přijatelné odůvodnění, že u dotyčných rodin motorů lze očekávat na základě jejich konstrukce a použité technologie, že budou mít podobné vlastnosti zhoršování emisí.
                     Dále je uveden seznam skupin v závislosti na konstrukci a technologii, který však není vyčerpávající:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 konvenční dvoudobé motory bez systému následného zpracování emisí,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 konvenční dvoudobé motory s katalyzátorem se stejným aktivním materiálem a stejnou náplní a se stejným počtem komůrek na cm2,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dvoudobé motory se systémem vyplachování,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dvoudobé motory se systémem vyplachování s katalyzátorem se stejným aktivním materiálem a stejnou náplní a se stejným počtem komůrek na cm2,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 čtyřdobé motory s katalyzátorem, se stejnou technikou ventilů a s identickým systémem mazání,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 čtyřdobé motory bez katalyzátoru, se stejnou technikou ventilů a s identickým systémem mazání.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         4.4   Kategorie doby životnosti emisních vlastností
         4.4.1   U motorů kategorií uvedených v tabulce V-3 nebo V-4 v příloze V nařízení (EU) 2016/1628, které mají alternativní hodnoty pro dobu životnosti emisních vlastností, výrobci deklarují příslušnou kategorii doby životnosti emisních vlastností (kategorii EDP) pro každý motor nebo každou rodinu při EU schvalování typu. Tato kategorie je kategorií z tabulky 3.2, která se co nejvíce blíží očekávané užitečné životnosti zařízení, do nichž se mají motory montovat podle údaje výrobce motoru. Výrobci musí uchovávat údaje, které odůvodňují jeho volbu kategorie doby životnosti emisních vlastností pro každou rodinu motorů. Tyto údaje musí být předloženy schvalovacímu orgánu na vyžádání.
         
            Tabulka 3.2
         
         
            Kategorie EDP
         
         
            
            
            
               
                  
                     Kategorie EDP
                  
                  
                     Použití motoru
                  
               
               
                  
                     Kat. 1
                  
                  
                     Spotřební výrobky
                  
               
               
                  
                     Kat. 2
                  
                  
                     Poloprofesionální výrobky
                  
               
               
                  
                     Kat. 3
                  
                  
                     Profesionální výrobky
                  
               
            
         
         4.4.2   Výrobce musí ke spokojenosti schvalovacího orgánu prokázat, že deklarovaná kategorie EDP je přiměřená. Údaje odůvodňující, proč výrobce zvolil konkrétní kategorii EDP pro danou rodinu motorů, mohou obsahovat, avšak nejsou omezeny na:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     přehledy životnosti zařízení, do kterých jsou dotyčné motory namontovány,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     technické vyhodnocení motorů, které zestárly v provozu, aby se zjistilo, kdy se výkon motoru zhorší natolik, že jeho užitečnost a/nebo spolehlivost dosáhne stavu, který vyžaduje generální opravu nebo výměnu,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     prohlášení o zárukách a záruční lhůty,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     marketingové materiály týkající se životnosti motoru,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     zprávy o poruchách od uživatelů motoru a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     technická vyhodnocení životnosti (v hodinách) specifických technologií motorů, materiálů motorů nebo konstrukcí motorů.
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            Požadavky týkající se strategie pro regulaci emisí, opatření k regulaci emisí NOx a opatření k regulaci emisí pevných částic
         
         1.   Definice, zkratky a obecné požadavky
         
         1.1.   Pro účely této přílohy se použijí tyto definice a zkratky:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     „diagnostickým chybovým kódem“ nebo „DTC“ se rozumí numerický nebo alfanumerický identifikátor, který identifikuje nebo označuje chybnou funkci regulace emisí NOx a/ chybnou funkci regulace emisí pevných částic;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     „potvrzeným a aktivním DTC“ se rozumí DTC, který je uložen během časového intervalu, v němž systém NCD a/nebo PCD zjistí, že došlo k chybné funkci;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     „rodinou motorů s NCD“ se rozumí výrobcem stanovená skupina motorů, které používají stejné metody monitorování a diagnostiky chybných funkcí regulace emisí NOx;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4)
                  
                  
                     „diagnostickým systémem pro regulaci emisí NOx“ nebo „NCD“ se rozumí na motoru nainstalovaný systém, který je schopen:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 zjistit chybnou funkci regulace emisí NOx;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 určit pravděpodobnou příčinu chybné funkce regulace emisí NOx pomocí informací ukládaných do paměti počítače a/nebo přenosem těchto informací mimo vozidlo;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5)
                  
                  
                     „chybnou funkcí regulace emisí NOx“ nebo „NCM“ se rozumí pokus zasahovat do systému regulace emisí NOx motoru nebo chybná funkce tento systém ovlivňující, jež může být způsobena nedovoleným zásahem, což podle tohoto nařízení vyžaduje aktivaci systému varování nebo upozornění, jakmile je chybná funkce zjištěna;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6)
                  
                  
                     „diagnostickým systémem regulace emisí pevných částic“ nebo „PCD“ se rozumí na motoru nainstalovaný systém, který je schopen:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 zjistit chybnou funkci regulace emisí pevných částic;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 určit pravděpodobnou příčinu chybné funkce regulace emisí pevných částic pomocí informací ukládaných do paměti počítače a/nebo přenést tyto informace mimo vozidlo;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     7)
                  
                  
                     „chybnou funkcí regulace emisí pevných částic“ nebo „PCM“ se rozumí pokus o nedovolený zásah do filtru částic nebo chybná funkce tento filtr ovlivňující, jež může být způsobena nedovoleným zásahem, což podle tohoto nařízení vyžaduje aktivaci varování, jakmile je chybná funkce zjištěna;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     8)
                  
                  
                     „rodinou motorů s PCD“ se rozumí výrobcem stanovená skupina motorů, které používají stejné metody monitorování a diagnostiky chybných funkcí regulace emisí pevných částic;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     9)
                  
                  
                     „čtecím nástrojem“ se rozumí externí zkušební zařízení pro komunikaci se systémem NCD a/nebo PCD mimo vozidlo.
                  
               
            
         
         1.2.   Teplota okolí
         Aniž je dotčen čl. 2 odst. 7, odkazuje-li se na teplotu okolí v souvislosti s prostředími jinými než laboratorní prostředí, použijí se tato ustanovení:
         
            
            
            
               
                  
                     1.2.1.
                  
                  
                     Pro motor nainstalovaný na zkušebním stavu je teplotou okolí teplota spalovaného vzduchu přiváděného do motoru, před jakoukoli částí zkoušeného motoru.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     1.2.2.
                  
                  
                     Pro motor nainstalovaný v nesilničním mobilním stroji je teplotou okolí teplota vzduchu v bezprostřední blízkosti nesilničního mobilního stroje.
                  
               
            
         
         2.   Technické požadavky týkající se strategií pro regulaci emisí
         
         2.1.   Tento oddíl 2 se použije pro elektronicky řízené motory kategorií NRE, NRG, IWP, IWA, RLL a RLR splňující mezní hodnoty emisí „etapy V“, které jsou stanoveny v příloze II nařízení (EU) 2016/1628, a využívající elektronické řízení, které umožňuje stanovit množství i časování vstřiku paliva, nebo využívající elektronické řízení, které umožňuje aktivovat, deaktivovat nebo upravovat systém regulace emisí používaný ke snížení emisí NOx.
         2.2.   Požadavky na základní strategii pro regulaci emisí
         2.2.1.   Základní strategie pro regulaci emisí musí být navržena tak, aby umožnila motoru za běžného používání splnit požadavky tohoto nařízení. Normální používání není omezeno na podmínky regulace uvedené v bodě 2.4.
         2.2.2.   Základní strategie pro regulaci emisí zahrnují mimo jiné mapy nebo algoritmy pro regulaci:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     časování vstřiku paliva nebo zážehu (časování motoru);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     recirkulace výfukových plynů (EGR);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     dávkování činidla pro katalyzátor SCR (selektivní katalytická redukce).
                  
               
            
         
         2.2.3.   Je zakázána jakákoli základní strategie pro regulaci emisí, která dokáže rozlišovat provoz motoru při normalizované zkoušce pro EU schválení typu a za jiných provozních podmínek, v důsledku čehož může při provozu za podmínek jiných, než které jsou převážně zahrnuty do postupu zkoušky pro EU schválení typu, snížit úroveň regulace emisí.
         2.3.   Požadavky na pomocnou strategii pro regulaci emisí
         2.3.1.   Pomocná strategie pro regulaci emisí smí být motorem nebo nesilničním mobilním strojem aktivována za předpokladu, že tato pomocná strategii pro regulaci emisí:
         
            
            
            
               
                  
                     2.3.1.1.
                  
                  
                     trvale nesnižuje účinnost systému regulace emisí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.3.1.2.
                  
                  
                     je v činnosti pouze mimo podmínek regulace uvedených v bodech 2.4.1, 2.4.2 nebo 2.4.3 pro účely definované v bodě 2.3.5 a pouze tehdy, je-li to pro tyto účely nutné, s výjimkou povolení podle bodů 2.3.1.3, 2.3.2 a 2.3.4;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.3.1.3.
                  
                  
                     je aktivována pouze výjimečně za podmínek regulace podle bodů 2.4.1, 2.4.2 nebo 2.4.3, pokud je to prokazatelně nutné pro účely uvedené v bodě 2.3.5 a pokud to schvalovací orgán schválil, a není aktivována na dobu delší, než je to pro takové účely nutné;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.3.1.4.
                  
                  
                     zajišťuje úroveň výkonnosti systému regulace emisí, která se co nejvíce blíží úrovni, kterou zajišťuje základní strategie regulace emisí.
                  
               
            
         
         2.3.2.   Pokud je pomocná strategie pro regulaci emisí během zkoušky pro EU schválení typu aktivována, aktivace není omezena na výskyt mimo podmínek regulace uvedených v bodě 2.4 a účel není omezen na kritéria uvedená v bodě 2.3.5.
         2.3.3.   Pokud pomocná strategie pro regulaci emisí během zkoušky pro EU schválení typu aktivována není, musí se prokázat, že pomocná strategie pro regulaci emisí je aktivní pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v bodě 2.3.5.
         2.3.4.   Provoz při nízké teplotě
         Pomocná strategie pro regulaci emisí smí být aktivována u motoru vybaveného recirkulací výfukových plynů (EGR) bez ohledu na podmínky regulace uvedené v bodě 2.4, pokud je teplota okolí nižší než 275 K (2 °C) a je splněno jedno z těchto dvou kritérií:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     teplota v sacím potrubí je menší nebo rovna teplotě definované podle následující rovnice: IMTc = PIM / 15,75 + 304,4, kde: IMTc je vypočtená teplota v sacím potrubí v kelvinech a PIM je absolutní tlak v sacím potrubí v kPa,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     teplota chladicí kapaliny motoru je menší nebo rovna teplotě definované podle následující rovnice: ECTc = PIM / 14 004 + 325,8, kde: ECTc je vypočtená teplota chladicí kapaliny motoru v kelvinech a PIM je absolutní tlak v sacím potrubí v kPa.
                  
               
            
         
         2.3.5.   S výjimkou povolení podle bodu 2.3.2 smí být pomocná strategie pro regulaci emisí aktivována pouze pro tyto účely:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     palubními signály za účelem ochrany motoru (včetně ochrany zařízení k řízení proudu vzduchu) a/nebo ochrany nesilničního mobilního stroje, do nějž je motor instalován, před poškozením;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     s ohledem na provozní bezpečnost;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     z důvodu zabránění nadměrným emisím během startu za studena nebo zahřívání a během vypnutí motoru;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     pokud se používá k povolení vyšších emisí jedné regulované znečišťující látky za určitých okolních nebo provozních podmínek, aby byla zachována regulace všech ostatních regulovaných znečišťujících látek v rámci mezních hodnot emisí, které odpovídají dotyčnému motoru. Cílem je kompenzovat přirozeně se vyskytující jevy tak, aby byla zajištěna přijatelná regulace všech složek emisí.
                  
               
            
         
         2.3.6.   Výrobce technické zkušebně během zkoušky EU schválení typu prokáže, že je provádění pomocné strategie pro regulaci emisí v souladu s ustanoveními tohoto oddílu. Podstatou tohoto prokazování bude vyhodnocení dokumentace uvedené bodě 2.6.
         2.3.7.   Je zakázáno provádění pomocné strategie pro regulaci emisí, která není v souladu s body 2.3.1 až 2.3.5.
         2.4.   Podmínky regulace
         Podmínky regulace stanoví nadmořskou výšku, teplotu okolí a rozsah chladicí kapaliny, na základě čehož se určuje, zda pomocné strategie pro regulaci emisí smí být aktivovány obecně nebo pouze výjimečně podle bodu 2.3.
         Podmínky regulace stanoví atmosférický tlak, který se měří jako absolutní atmosférický statický tlak (za vlhkého nebo suchého stavu) („atmosférický tlak“)
         2.4.1.   Podmínky regulace pro motory kategorií IWP a IWA:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     nadmořská výška nepřekračující 500 m (nebo nepřekračující ekvivalentní atmosférický tlak 95,5 kPa);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     teplota okolí v rozmezí 275 K až 303 K (2 °C až 30 °C);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     teplota chladicí kapaliny nad 343 K (70 °C).
                  
               
            
         
         2.4.2.   Podmínky regulace pro motory kategorie RLL:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     nadmořská výška nepřekračující 1 000 m (nebo nepřekračující ekvivalentní atmosférický tlak 90 kPa);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     teplota okolí v rozmezí 275 K až 303 K (2 °C až 30 °C);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     teplota chladicí kapaliny nad 343 K (70 °C).
                  
               
            
         
         2.4.3.   Podmínky regulace pro motory kategorií NRE, NRG a RLR:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     atmosférický tlak vyšší než 82,5 kPa nebo odpovídající této hodnotě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     teplota okolí v následujícím rozmezí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 rovna nebo vyšší než 266 K (– 7 °C),
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 nižší nebo rovna teplotě určené následující rovnicí při stanoveném atmosférickém tlaku: Tc = – 0,4514 × (101,3 – Pb) + 311, kde: Tc je vypočtená teplota okolí v kelvinech a Pb je atmosférický tlak v kPa;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     teplota chladicí kapaliny nad 343 K (70 °C).
                  
               
            
         
         2.5.   Pokud se pro odhad teploty okolního vzduchu používá teplotní čidlo vzduchu vstupujícího do motoru, vyhodnotí se pro typ motoru nebo rodinu motorů jmenovitý rozdíl mezi dvěma body měření. V případě použití se naměřená teplota vzduchu vstupujícího do motoru upraví o hodnotu rovnající se jmenovitému rozdílu za účelem odhadu teploty okolí pro instalaci využívající určený typ motoru nebo rodinu motorů.
         Hodnocení rozdílu se provede podle osvědčeného technického úsudku na základě technických prvků (výpočtů, simulací, výsledků pokusů, údajů atd.) včetně:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     obvyklých kategorií nesilničních mobilních strojů, do kterých bude motor tohoto typu nebo této rodiny instalován, a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     návodu k montáži, který výrobci původního zařízení poskytl výrobce.
                  
               
            
         
         Kopie hodnocení se na vyžádání poskytne schvalovacímu orgánu.
         2.6.   Požadavky na dokumentaci
         Výrobce musí dodržet požadavky na dokumentaci stanovené v bodu 1.4 části A přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2017/656 a v dodatku 2 k uvedené příloze.
         3.   Technické požadavky týkající se opatření pro regulaci emisí NOx
            
         
         3.1.   Tento oddíl 3 se použije pro elektronicky řízené motory kategorií NRE, NRG, IWP, IWA, RLL a RLR splňující mezní hodnoty emisí „etapy V“, které jsou stanoveny v příloze II nařízení (EU) 2016/1628, a využívající elektronické řízení, které umožňuje stanovit množství i časování vstřiku paliva, nebo využívající elektronické řízení, které umožňuje aktivovat, deaktivovat nebo upravovat systém regulace emisí sloužící ke snižování emisí NOx.
         3.2.   Výrobce poskytne úplné informace o funkčních provozních vlastnostech opatření k regulaci emisí NOx, s využitím dokumentů uvedených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/656.
         3.3.   Strategie pro regulaci emisí NOx musí fungovat za všech podmínek vnějšího prostředí, které se pravidelně vyskytují na území Unie, zejména při nízkých teplotách okolí.
         3.4.   Výrobce prokáže, že emise amoniaku během příslušného cyklu zkoušky emisí v rámci postupu zkoušky pro EU schválení typu při použití činidla nepřesáhnou střední hodnotu 25 ppm u motorů kategorie RLL a 10 ppm u motorů všech ostatních příslušných kategorií.
         3.5.   Pokud jsou na nesilničním mobilním stroji namontovány nádrže na činidlo, nebo jsou k takovému stroji připojeny, musí se zajistit prostředky k odebrání vzorku činidla uvnitř nádrží. Místo odběru vzorků musí být snadno dostupné bez použití speciálních pomůcek nebo zařízení.
         3.6.   Kromě požadavků uvedených v bodech 3.2 až 3.5 se použijí tyto požadavky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     pro motory kategorie NRG technické požadavky stanovené v dodatku 1;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     pro motory kategorie NRE:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 požadavky stanovené v dodatku 2, je-li motor výhradně určen k použití místo motorů etapy V kategorií IWP a IWA, podle čl. 4 odst. 1 bodu 1) písm. b) nařízení (EU) 2016/1628, nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 požadavky stanovené v dodatku 1 na motory nezahrnuté v bodu i);
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     pro motory kategorií IWP, IWA a RLR technické požadavky stanovené v dodatku 2;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     pro motory kategorie RLL technické požadavky stanovené v dodatku 3.
                  
               
            
         
         4.   Technické požadavky týkající se opatření pro regulaci emisí pevných znečisťujících látek
         
         4.1.   Tento oddíl se použije pro motory podkategorií, na které se vztahuje mezní hodnota PN podle mezních hodnot emisí „etapy V“ stanovených v příloze II nařízení (EU) 2016/1628 a které jsou vybavené systémem následného zpracování pevných částic. V případech, kdy systém regulace emisí NOx a systém regulace emisí pevných částic sdílejí stejné fyzické součásti (např. tentýž nosič (SCR na filtru), totéž čidlo teploty výfukových plynů), požadavky tohoto oddílu se nepoužijí pro žádnou součást nebo chybnou funkci, pokud po zvážení odůvodněného posouzení poskytnutého výrobcem schvalovací orgán dospěje k závěru, že chybná funkce systému regulace emisí pevných částic v oblasti působnosti tohoto oddílu by vedla k chybné funkci odpovídajícího systému regulace emisí NOx v oblasti působnosti oddílu 3.
         4.2.   Podrobné technické požadavky týkající se opatření k regulaci emisí pevných znečišťujících látek jsou uvedeny v dodatku 4.
         
            Dodatek 1
            
               Dodatečné technické požadavky týkající se opatření k regulaci emisí NOx pro motory kategorií NRE a NRG, včetně metody prokázání těchto strategií
            
            1.   Úvod
            
            Tento dodatek stanoví dodatečné požadavky k zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx. Obsahuje požadavky na motory, jež ke snížení emisí používají činidlo. EU schválení typu je podmíněno uplatňováním příslušných ustanovení o pokynech pro operátora, montážní dokumentaci, systému varování operátora, systému upozornění a ochraně činidla před zamrznutím, které jsou uvedeny v tomto dodatku.
            2.   Obecné požadavky
            
            Motor musí být vybaven diagnostickým systémem pro regulaci emisí NOx (NCD), který dokáže určit chybné funkce regulace emisí NOx. Každý motor, na který se vztahuje tento oddíl, musí být navržen, vyroben a namontován tak, aby umožnil splnit tyto požadavky po celou dobu běžné životnosti motoru a za obvyklých podmínek používání. Při plnění tohoto cíle je přijatelné, aby motory, které jsou používány déle, než je doba životnosti emisních vlastností uvedená v příloze V nařízení (EU) 2016/1628, vykazovaly určité zhoršení výkonnosti a citlivosti diagnostického systému pro regulaci emisí NOx (NCD), a to takové, že mezní hodnoty uvedené v této příloze mohou být překročeny dříve, než dojde k aktivaci systémů varování a/nebo upozornění.
            2.1   Požadované informace
            2.1.1   Pokud systém regulace emisí vyžaduje činidlo, musí výrobce v souladu s částí B přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2017/656 uvést druh činidla, informace o koncentraci, pokud je činidlo roztokem, jeho provozních teplotních podmínkách a odkaz na mezinárodní normy, pokud jde o složení a kvalitu, a ostatní vlastnosti uvedeného činidla.
            2.1.2   Podrobné písemné informace s úplným popisem funkčních vlastností systému varování operátora podle oddílu 4 a systému upozornění operátora podle oddílu 5 se předloží při EU schvalování typu schvalovacímu orgánu.
            2.1.3   Výrobce poskytne výrobci původního zařízení dokumenty s pokyny k takové instalaci motoru v nesilničním mobilním stroji, aby motor, jeho systém regulace emisí a součásti nesilničních mobilních strojů fungovaly v souladu s požadavky tohoto dodatku. Tato dokumentace musí obsahovat podrobné technické požadavky týkající se motoru (software, hardware a komunikace), jichž je zapotřebí ke správné instalaci motoru v nesilničním mobilním stroji.
            2.2   Provozní podmínky
            2.2.1   Diagnostický systém pro regulaci emisí NOx musí být provozuschopný za následujících podmínek:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        teploty okolí v rozmezí 266 K až 308 K (– 7 oC až 35 oC);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        nadmořská výška do 1 600 m;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        teplota chladicí kapaliny vyšší než 343 K (70 °C).
                     
                  
               
            
            Tento oddíl 2 se nevztahuje na monitorování hladiny činidla v nádrži, kdy monitorování probíhá za všech podmínek, které měření technicky umožňují (např. za všech podmínek, kdy kapalné činidlo není zamrzlé).
            2.3   Ochrana činidla před zamrznutím
            2.3.1   Je povoleno použít vyhřívanou nebo nevyhřívanou nádrž na činidlo a systém dávkování. Vyhřívaný systém musí splňovat požadavky bodu 2.3.2. Nevyhřívaný systém musí splňovat požadavky bodu 2.3.3.
            2.3.1.1   Údaje o použití nevyhřívané nádrže na činidlo a systému dávkování musí být uvedeny v písemných pokynech pro konečného uživatele nesilničního mobilního stroje.
            2.3.2   Nádrž na činidlo a systém dávkování
            2.3.2.1   Došlo-li k zamrznutí činidla, musí být činidlo opět použitelné nejpozději do 70 minut od nastartování vozidla při teplotě okolí 266 K (– 7 °C).
            2.3.2.2   Konstrukční kritéria pro vyhřívaný systém
            Vyhřívaný systém musí být navržen tak, aby při zkoušení předepsaným způsobem splňoval provozní požadavky stanovené v tomto oddílu 2.
            2.3.2.2.1   Nádrž na činidlo a systém dávkování se odstaví při 255 K (– 18 °C) na 72 hodin, nebo dokud činidlo neztuhne, podle toho, co nastane dříve.
            2.3.2.2.2   Po době odstavení stanovené v bodu 2.3.2.2.1 se nesilniční mobilní stroj / motor nastartuje a udržuje v chodu při teplotě okolí 266 K (– 7 °C) nebo nižší takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        10 až 20 minut při volnoběhu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        až 50 minut při maximálně 40 % jmenovitého zatížení.
                     
                  
               
            
            2.3.2.2.3   Při dokončení zkušebního postupu stanoveného v bodě 2.3.2.2.2 musí být systém dávkování činidla plně funkční.
            2.3.2.3   Vyhodnocení konstrukčních kritérií lze provést na zkušebním stanovišti s mrazicí komorou, přičemž se použije celý nesilniční mobilní stroj nebo jeho části, jež odpovídají těm, které mají být namontovány na nesilniční mobilní stroj, nebo na základě provozních zkoušek.
            2.3.3   Aktivace systému varování a upozornění operátora u nevyhřívaného systému
            2.3.3.1   Jestliže při teplotě okolí ≤ 266 K (– 7 °C) nedojde k dávkování činidla, musí být aktivován systém varování operátora popsaný v oddílu 4.
            2.3.3.2   Jestliže při teplotě okolí ≤ 266 K (– 7 °C), nedojde k dávkování činidla do 70 minut po nastartování motoru, musí být aktivován systém důrazného upozornění řidiče popsaný v bodu 5.4.
            2.4   Požadavky na diagnostiku
            2.4.1   Diagnostický systém pro regulaci emisí NOx (NCD) musí dokázat určit chybné funkce regulace emisí NOx (NCM) prostřednictvím diagnostických chybových kódů (DTC) uložených v paměti počítače a musí být schopen předat tyto informace mimo vozidlo.
            2.4.2   Požadavky na záznam diagnostických chybových kódů (DTC)
            2.4.2.1   Systém NCD musí zaznamenat DTC pro každou jednotlivou chybnou funkci regulace emisí NOx (NCM).
            2.4.2.2   Zda existuje zjistitelná chybná funkce, musí systém NCD vyhodnotit do 60 minut od uvedení motoru do chodu. V tomto okamžiku se uloží „potvrzený a aktivní“ DTC a aktivuje se varovný systém podle oddílu 4.
            2.4.2.3   V případech, kdy je zapotřebí více než 60 minut provozu, aby monitorovací funkce mohly přesně zjistit a potvrdit NCM (např. monitorovací zařízení fungující na základě statistických modelů nebo spotřeby kapalin v nesilničním mobilním stroji), může schvalovací orgán k monitorování povolit delší období, je-li taková potřeba odůvodněna výrobcem (např. technickými podklady, výsledky pokusů, interní praxí atd.).
            2.4.3   Požadavky na vymazávání diagnostických chybových kódů (DTC)
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Vlastní systém NCD nesmí DTC z paměti počítače vymazat, dokud nebyla odstraněna porucha, která se k danému DTC vztahuje.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Systém NCD může všechny DTC vymazat na základě požadavku proprietárního čtecího nástroje nebo nástroje údržby, který na žádost poskytne výrobce motoru, nebo pomocí výrobcem poskytnutého přístupového kódu.
                     
                  
               
            
            2.4.4   Systém NCD nesmí být naprogramován nebo konstruován tak, aby se kdykoli po celou dobu životnosti motoru zcela nebo částečně deaktivoval na základě stáří nesilničního mobilního stroje, a nesmí obsahovat ani algoritmus nebo strategii určenou k průběžnému snižování účinnosti systému NCD.
            2.4.5   Všechny přeprogramovatelné počítačové kódy nebo provozní parametry systému NCD musí být odolné vůči nedovoleným zásahům.
            2.4.6   Rodina motorů s NCD
            Výrobce zodpovídá za stanovení členů rodiny motorů s NCD. Vytváření skupin motorů v rámci rodiny motorů s NCD se provede na základě osvědčeného technického úsudku a musí být schváleno schvalovacím orgánem.
            Motory, které nepatří do stejné rodiny motorů, mohou přesto patřit do stejné rodiny motorů s NCD.
            2.4.6.1   Parametry vymezující rodinu motorů s NCD
            Rodinu motorů s NCD lze vymezit základními konstrukčními parametry, které musí být společné u motorů této rodiny.
            Aby mohly být motory pokládány za motory z téže rodiny motorů s NCD, musí si být podobné v následujících základních parametrech:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        systémy regulace emisí;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        metody monitorování používané systémem NCD;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        monitorovací kritéria systému NCD;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        parametry monitorování (např. frekvence).
                     
                  
               
            
            Tyto podobnosti musí být prokázány výrobcem pomocí vhodných technických postupů prokazování nebo jinými vhodnými postupy a musí být schváleny schvalovacím orgánem.
            Výrobce může schvalovací orgán požádat o schválení drobných odchylek v metodách monitorování/diagnostiky systému NCD kvůli odlišnostem v konfiguraci motoru, pokud jsou tyto metody výrobcem považovány za podobné a liší se pouze tak, aby odpovídaly zvláštním charakteristikám posuzovaných součástí (například velikost, průtok výfukových plynů atd.); nebo je jejich podobnost stanovena na základě osvědčeného technického úsudku.
            3.   Požadavky na údržbu
            
            3.1   Výrobce poskytne nebo zajistí, aby byly všem konečným uživatelům nových motorů nebo strojů poskytnuty písemné pokyny o systému regulace emisí a jeho správném fungování podle přílohy XV.
            4.   Systém varování operátora
            
            4.1   Součástí nesilničního mobilního stroje musí být systém varování operátora používající vizuální varovné signály, který operátora informuje v případě, že byl zjištěn nízký stav činidla, nesprávná jakost činidla, přerušení dávkování nebo chybná funkce specifikovaná v oddílu 9, což povede k aktivaci systému upozornění operátora, nebude-li závada včas odstraněna. Systém varování musí zůstat v činnosti i v případě, že byl aktivován systém upozornění operátora popsaný v oddílu 5.
            4.2   Varování nesmí být stejné jako varování používané k nahlášení chybné funkce nebo jiné údržby motoru, ačkoliv může používat stejný systém varování.
            4.3   Systém varování operátora může být tvořen jedním nebo více světelnými kontrolkami nebo může zobrazovat stručné zprávy, včetně například zpráv jasně uvádějících:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        dobu zbývající do aktivace mírného nebo důrazného upozornění;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        rozsah mírného a/nebo výrazného omezení, např. míru snížení točivého momentu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        podmínky, za nichž může být omezení činnosti nesilničního mobilního stroje zrušeno.
                     
                  
               
            
            Jsou-li zobrazovány zprávy, lze k jejich zobrazení použít stejný systém používaný k jiným účelům údržby.
            4.4   Výrobce může do systému varování zahrnout také zvukový prvek. Operátor smí zvuková varování zrušit.
            4.5   Systém varování operátora se musí aktivovat podle ustanovení v bodech 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 a 9.3.
            4.6   Systém varování operátora se musí deaktivovat, jestliže pominuly podmínky pro jeho aktivaci. Systém varování operátora se nesmí automaticky deaktivovat, aniž by byly odstraněny důvody pro jeho aktivaci.
            4.7   Systém varování může být dočasně přerušen jinými varovnými signály, které zprostředkovávají důležité zprávy týkající se bezpečnosti.
            4.8   Podrobnosti o postupu aktivace a deaktivace systému varování operátora jsou popsány v oddílu 11.
            4.9   Při podání žádosti o EU schválení typu podle tohoto nařízení musí výrobce prokázat funkci systému varování operátora způsobem stanoveným v oddíle 10.
            5.   Systém upozornění operátora
            
            5.1   Součástí motoru musí být systém upozornění operátora založený na jedné z následujících zásad:
            
               
               
               
                  
                     
                        5.1.1
                     
                     
                        dvoustupňový systém upozornění počínající nejprve mírným upozorněním (omezení výkonu), po němž následuje důrazné upozornění (faktické vyřazení nesilničního mobilního stroje z provozu);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5.1.2
                     
                     
                        jednostupňový systém důrazného upozornění (faktické vyřazení nesilničního mobilního stroje z provozu) aktivovaný podle podmínek pro systém mírného upozornění, jak je upřesněno v bodech 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 a 9.4.1.
                        Pokud výrobce za účelem splnění požadavku jednostupňového systému důrazného upozornění zvolí vypnutí motoru, upozornění týkající se úrovně činidla smí být na základě volby výrobce aktivováno za podmínek bodu 6.3.2 místo podmínek bodu 6.3.1.
                     
                  
               
            
            5.2   Motor může být vybaven zařízením k vyřazení upozornění operátora z provozu, pokud splňuje požadavky bodu 5.2.1.
            5.2.1   Motor může být vybaven zařízením, které upozorňování operátora dočasně vyřadí z provozu během nouzové situace vyhlášené orgánem státní správy s celostátní nebo regionální působností, složkami jeho záchranného systému nebo ozbrojenými složkami.
            5.2.1.1   Je-li motor vybaven zařízením k dočasnému vyřazení upozornění operátora z provozu, použijí se všechny tyto podmínky:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        maximální doba, po kterou smí být upozornění operátora vyřazeno z provozu, je 120 hodin;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        způsob aktivace musí být navržen tak, aby se zabránilo nezáměrnému použití tím, že bude vyžadováno provedení dvou dobrovolných kroků, a musí být jasně označen minimálně varováním „POUZE PRO NOUZOVÉ POUŽITÍ“;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        vyřazení z provozu se automaticky deaktivuje po uplynutí 120 hodin a operátor musí mít možnost ručně toto vyřazení z provozu deaktivovat, pokud nouzová situace pomine;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        po uplynutí 120 hodin činnosti již nesmí být možné upozornění vyřadit z provozu, pokud zařízení k vyřazení z provozu nebylo znovu odjištěno zadáním dočasného bezpečnostního kódu výrobce nebo nedošlo ke změně konfigurace ECU provedené kvalifikovaným servisním technikem nebo rovnocennou bezpečnostní funkcí jedinečnou pro každý motor;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        celkový počet a doba trvání aktivací vyřazení z provozu musí být uloženy v elektronické paměti nezávislé na napájení nebo počitadlech takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že informace nelze záměrně vymazat. Vnitrostátní kontrolní orgány musí mít možnost číst tyto záznamy čtecím nástrojem;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        f)
                     
                     
                        výrobce uchovává záznam každé žádosti o opětovné odjištění zařízení k dočasnému vyřazení upozornění operátora z provozu a na požádání dá tyto záznamy k dispozici Komisi nebo vnitrostátním orgánům.
                     
                  
               
            
            5.3   Systém mírného upozornění
            5.3.1   Systém mírného upozornění se musí aktivovat, nastala-li kterákoli z podmínek stanovených v bodech 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 a 9.4.1.
            5.3.2   Systém mírného upozornění postupně snižuje přinejmenším o 25 % maximální dosažitelný točivý moment motoru v celém rozsahu otáček motoru mezi maximálním točivým momentem a bodem přerušení regulátoru, jak je znázorněno na obrázku 4.1. Rychlost snižování točivého momentu musí být minimálně o 1 % za minutu.
            5.3.3   Lze použít i jiná omezovací opatření, prokáže-li se schvalovacímu orgánu, že míra jejich důrazu je stejná nebo vyšší.
            
               Obrázek 4.1
            
            
               Schéma snížení točivého momentu při mírném upozornění
            
            
            5.4   Systém důrazného upozornění
            5.4.1   Systém důrazného upozornění se musí aktivovat, nastala-li kterákoli z podmínek stanovených v bodech 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 8.4.2 a 9.4.2.
            5.4.2   Systém důrazného upozornění musí snížit využitelnost nesilničního mobilního stroje na takovou úroveň, která je natolik omezující, aby operátora přiměla k odstranění problémů souvisejících s oddíly 6 až 9. Přijatelné jsou následující strategie:
            
               
               
               
                  
                     
                        5.4.2.1
                     
                     
                        Točivý moment motoru mezi maximálním točivým momentem a bodem přerušení regulátoru se postupně snižuje z úrovně točivého momentu při mírném upozornění na obrázku 4.1 o přinejmenším 1 % za minutu na 50 % maximálního točivého momentu nebo méně a u motoru s proměnlivými otáčkami se otáčky postupně snižují na 60 % jmenovitých otáček nebo méně v průběhu stejné doby, během níž se snižuje točivý moment, jak je znázorněno na obrázku 4.2.
                        
                           Obrázek 4.2
                        
                        
                           Schéma snížení točivého momentu při důrazném upozornění
                        
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        5.4.2.2
                     
                     
                        Lze použít i jiná omezovací opatření, prokáže-li se schvalovacímu orgánu, že míra jejich důrazu je stejná nebo vyšší.
                     
                  
               
            
            5.5   V zájmu bezpečnosti a aby se umožnilo použití autokorekční diagnostiky, je k uvolnění plného výkonu motoru povoleno použít funkci potlačení automatického omezení, a to za předpokladu, že
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        nebude v činnosti po dobu delší než 30 minut a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        omezí se na tři aktivace během každé doby, během níž je v činnosti systém upozornění operátora.
                     
                  
               
            
            5.6   Systém upozornění operátora se musí deaktivovat, jestliže pominuly podmínky pro jeho aktivaci. Systém upozornění operátora se nesmí automaticky deaktivovat, aniž by byly odstraněny důvody pro jeho aktivaci.
            5.7   Podrobnosti o postupu aktivace a deaktivace systému upozornění operátora jsou popsány v oddílu 11.
            5.8   Při podání žádosti o EU schválení typu podle tohoto nařízení musí výrobce prokázat funkci systému upozornění operátora způsobem stanoveným v oddíle 11.
            6.   Dostupnost činidla
            
            6.1   Ukazatel množství činidla
            Součástí nesilničního mobilního stroje musí být ukazatel, který operátora jasně informuje o množství činidla v nádrži na činidlo. Ukazatel množství činidla musí být přinejmenším schopen průběžně ukazovat jeho množství po dobu, během níž je aktivován systém varování operátora popsaný v oddílu 4. Ukazatel množství činidla může mít analogové nebo digitální zobrazení a může ukazovat hladinu činidla v poměru k objemu plné nádrže, zbývající množství činidla nebo odhadovaný počet provozních hodin, které zbývají do jeho vyčerpání.
            6.2   Aktivace systému varování operátora
            6.2.1   Systém varování operátora specifikovaný v oddílu 4 se musí aktivovat, jestliže hladina činidla klesne pod 10 % objemu nádrže nebo pod vyšší procentní hodnotu stanovenou výrobcem.
            6.2.2   Varování musí být dostatečně jasné, aby v kombinaci s ukazatelem množství činidla operátor pochopil, že hladina činidla je nízká. Je-li součástí systému varování také zobrazování hlášení, vizuální varování zobrazí zprávu upozorňující na nízkou hladinu činidla (například „nízká hladina močoviny“, „nízká hladina AdBlue“ nebo „nízká hladina činidla“).
            6.2.3   Není třeba, aby byl systém varování operátora od začátku nepřetržitě aktivovaný (například určitá zpráva nemusí být zobrazena trvale), avšak musí nabývat na intenzitě až k nepřetržité aktivaci, jakmile se množství činidla blíží nule a k okamžiku zapnutí systému upozornění operátora (například frekvence blikání kontrolního světla). Musí vyvrcholit vyrozuměním operátora na úrovni, jež zvolí výrobce, která je však dostatečně patrnější v okamžiku, kdy začne účinkovat systém upozornění operátora popsaný v bodu 6.3, než v okamžiku první aktivace systému varování.
            6.2.4   Nepřetržité varování nesmí být možné snadno vypnout nebo ignorovat. Je-li součástí systému varování také zobrazování hlášení, zobrazí se jednoznačná zpráva (například „doplňte močovinu“, „doplňte AdBlue“ nebo „doplňte činidlo“). Nepřetržité varování může být dočasně přerušeno jinými varovnými signály, jež zprostředkovávají důležité zprávy týkající se bezpečnosti.
            6.2.5   Systém varování operátora nesmí být možné vypnout, dokud nedojde k doplnění činidla na úroveň, která nevyžaduje jeho aktivaci.
            6.3   Aktivace systému upozornění operátora
            6.3.1   Systém mírného upozornění popsaný v bodu 5.3 se musí aktivovat, jestliže množství činidla v nádrži klesne pod 2,5 % jejího plného jmenovitého objemu nebo pod vyšší procentní hodnotu zvolenou výrobcem.
            6.3.2   Systém důrazného upozornění popsaný v bodu 5.4 se musí aktivovat, jestliže je nádrž na činidlo prázdná, tj. když dávkovací systém nemůže čerpat z nádrže další činidlo nebo při jakékoliv nižší hladině než 2,5 % jejího plného jmenovitého objemu podle volby výrobce.
            6.3.3   S výjimkou okolností dovolených v bodu 5.5 nesmí být možné systém mírného nebo důrazného upozornění vypnout, dokud nedojde k doplnění činidla na úroveň, která nevyžaduje aktivaci těchto systémů.
            7.   Monitorování jakosti činidla
            
            7.1   Součástí motoru nebo nesilničního mobilního stroje musí být prostředek ke zjištění přítomnosti nesprávného činidla v nesilničním mobilním stroji.
            7.1.1   Výrobce specifikuje minimální přijatelnou koncentraci činidla CDmin, v důsledku čehož emise NOx z výfuku nepřesáhnou nižší z těchto hodnot: příslušná mezní hodnota NOx vynásobená 2,25 nebo příslušná mezní hodnota NOx plus 1,5 g/kWh. U podkategorií motorů s kombinovanou mezní hodnotou pro HC a NOx je příslušnou mezní hodnotou NOx pro účel tohoto bodu kombinovaná mezní hodnota pro HC a NOx snížená o 0,19 g/kWh.
            7.1.1.1   Správná hodnota CDmin musí být prokázána v průběhu EU schvalování typu postupem stanoveným v oddílu 13 a musí být zaznamenána v doplněném souboru dokumentace způsobem stanoveným v oddílu 8 přílohy I.
            7.1.2   Každá koncentrace činidla nižší než CDmin musí být zjištěna a pro účely bodu 7.1 je považována za nesprávné činidlo.
            7.1.3   Jakost činidla musí zjišťovat konkrétní počitadlo („počitadlo jakosti činidla“). Počitadlo jakosti činidla musí počítat počet hodin provozu motoru s nesprávným činidlem.
            7.1.3.1   Výrobce může selhání jakosti činidla sdružit s jednou nebo více poruchami uvedenými v oddílech 8 a 9 do jediného počitadla.
            7.1.4   Podrobnosti o kritériích a mechanismech aktivace a deaktivace počitadla jakosti činidla jsou popsány v oddílu 11.
            7.2   Aktivace systému varování operátora
            Jakmile monitorovací systém potvrdí nesprávnou jakost činidla, musí se aktivovat systém varování operátora popsaný v oddílu 4. Je-li součástí systému varování také zobrazování hlášení, zobrazí se zpráva uvádějící důvod varování (například „zjištěna nesprávná močovina“, „zjištěno nesprávné AdBlue“ nebo „zjištěno nesprávné činidlo“).
            7.3   Aktivace systému upozornění operátora
            7.3.1   Systém mírného upozornění popsaný v bodu 5.3 se musí aktivovat, jestliže nedojde k nápravě jakosti činidla nejpozději do 10 hodin provozu motoru od okamžiku aktivace systému varování operátora popsané v bodu 7.2.
            7.3.2   Systém důrazného upozornění popsaný v bodu 5.4 se musí aktivovat, jestliže nedojde k nápravě jakosti činidla nejpozději do 20 hodin provozu motoru od okamžiku aktivace systému varování operátora popsané v bodu 7.2.
            7.3.3   V případě opakovaného výskytu chybné funkce musí být počet hodin do aktivace systémů upozornění snížen podle mechanismu popsaného v oddílu 11.
            8.   Dávkování činidla
            
            8.1   Součástí motoru musí být prostředky pro zjištění přerušení dávkování.
            8.2   Počitadlo dávkování činidla
            8.2.1   K dávkování musí být přiřazeno zvláštní počitadlo („počitadlo dávkování“). Počitadlo musí počítat počet provozních hodin motoru, během nichž je přerušeno dávkování činidla. Tento úkon se nepožaduje, pokud toto přerušení vyžaduje elektronická řídicí jednotka motoru, jelikož provozní podmínky nesilničního mobilního stroje jsou takové, že s ohledem na úroveň emisí nesilničního mobilního stroje není dávkováni činidla nutné.
            8.2.1.1   Výrobce může poruchu dávkování činidla sdružit s jednou nebo více poruchami uvedenými v oddílech 7 a 9 do jediného počitadla.
            8.2.2   Podrobnosti o kritériích a mechanismech aktivace a deaktivace počitadla dávkování činidla jsou popsány v oddílu 11.
            8.3   Aktivace systému varování operátora
            Systém varování operátora popsaný v oddílu 4 se musí aktivovat v případě přerušení dávkování, což spustí počitadlo dávkování podle bodu 8.2.1. Je-li součástí systému varování také zobrazování hlášení, zobrazí se zpráva uvádějící důvod varování (například „chybná funkce dávkování močoviny“, „chybná funkce dávkování AdBlue“ nebo „chybná funkce dávkování činidla“).
            8.4   Aktivace systému upozornění operátora
            8.4.1   Systém mírného upozornění popsaný v bodu 5.3 se musí aktivovat, jestliže nedojde k nápravě dávkování činidla nejpozději do 10 hodin provozu motoru od okamžiku aktivace systému varování operátora podle bodu 8.3.
            8.4.2   Systém důrazného upozornění popsaný v bodu 5.4 se musí aktivovat, jestliže nedojde k nápravě dávkování činidla nejpozději do 20 hodin provozu motoru od okamžiku aktivace systému varování operátora podle bodu 8.3.
            8.4.3   V případě opakovaného výskytu chybné funkce musí být počet hodin do aktivace systémů upozornění snížen podle mechanismu popsaného v oddílu 11.
            9.   Poruchy monitorování, jež mohou být důsledkem nedovolených zásahů
            
            9.1   Kromě hladiny činidla v nádrži, jeho jakosti a přerušení dávkování musí být monitorovány následující poruchy, protože mohou být důsledkem nedovolených zásahů:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        omezení funkce ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        poruchy diagnostického systému regulace emisí NOx (NCD), jak je popsáno v bodu 9.2.1.
                     
                  
               
            
            9.2   Požadavky na monitorování
            9.2.1   U diagnostického systému regulace emisí NOx (NCD) se sleduje výskyt elektrických poruch a odstranění nebo deaktivace každého čidla, v jejichž důsledku systém neprovádí diagnostiku ostatních závad uvedených v oddílech 6 až 8 (monitorování součástí).
            Mezi čidla, jež ovlivňují tuto diagnostickou schopnost, patří mimo jiné ta, která přímo měří koncentraci NOx, čidla jakosti močoviny, čidla venkovního prostředí a čidla monitorující dávkování, hladinu a spotřebu činidla.
            9.2.2   Počitadlo ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR)
            9.2.2.1   K ventilu recirkulace výfukových plynů EGR s omezenou funkcí musí být přiřazeno konkrétní počitadlo. Počitadlo ventilu recirkulace výfukových plynů EGR musí počítat počet hodin provozu motoru, ve kterých je potvrzen DTC přiřazený ventilu recirkulace s omezenou funkcí výfukových plynů EGR.
            9.2.2.1.1   Výrobce může poruchu ventilu recirkulace výfukových plynů s omezenou funkcí sdružit s jednou nebo více poruchami uvedenými v oddílech 7, 8 a bodu 9.2.3 do jediného počitadla.
            9.2.2.2   Podrobnosti o kritériích a mechanismech aktivace a deaktivace počitadla ventilu recirkulace výfukových plynů EGR jsou popsány v oddílu 11.
            9.2.3   Počitadlo/počitadla systému NCD
            9.2.3.1   Ke každé poruše monitorování uvedené v bodu 9.1 písm. b) se přiřadí zvláštní počitadlo. Počitadla systému NCD musí počítat počet hodin provozu motoru, ve kterých je potvrzen aktivní DTC přiřazený k příslušné chybné funkci systému NCD. Je povoleno sdružení několika závad do jednoho počitadla.
            9.2.3.1.1   Výrobce může poruchy systému NCD sdružit s jednou nebo více poruchami uvedenými v oddílech 7, 8 a bodu 9.2.2 do jediného počitadla.
            9.2.3.2   Podrobnosti o kritériích a mechanismech aktivace a deaktivace počitadla systému NCD jsou popsány v oddílu 11.
            9.3   Aktivace systému varování operátora
            Systém varování operátora stanovený v oddílu 4 se musí aktivovat v případě, že dojde k některé z poruch uvedených v bodu 9.1, a musí sdělit, že je nutná urychlená oprava. Je-li součástí systému varování také zobrazování hlášení, zobrazí se zpráva uvádějící důvod varování (například „dávkovací ventil činidla odpojen“ nebo „kritická porucha regulace emisí“).
            9.4   Aktivace systému upozornění operátora
            9.4.1   Systém mírného upozornění popsaný v bodu 5.3 se musí aktivovat, jestliže nedojde k nápravě poruchy uvedené v bodu 9.1 nejpozději do 36 hodin provozu motoru od okamžiku aktivace systému varování operátora popsané v bodu 9.3.
            9.4.2   Systém důrazného upozornění popsaný v bodu 5.4 se musí aktivovat, jestliže nedojde k nápravě poruchy uvedené v bodu 9.1 nejpozději do 100 hodin provozu motoru od okamžiku aktivace systému varování operátora popsané v bodu 9.3.
            9.4.3   V případě opakovaného výskytu chybné funkce musí být počet hodin do aktivace systémů upozornění snížen podle mechanismu popsaného v oddílu 11.
            9.5   Jako alternativu k požadavkům v bodu 9.2 může výrobce použít čidlo NOx umístěné ve výfukovém systému. V takovém případě:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        hodnota NOx nepřesáhne nižší z těchto hodnot: příslušná mezní hodnota NOx vynásobená 2,25 nebo příslušná mezní hodnota NOx plus 1,5 g/kWh. U podkategorií motorů s kombinovanou mezní hodnotou pro HC a NOx je příslušnou mezní hodnotou NOx pro účel tohoto bodu kombinovaná mezní hodnota pro HC a NOx snížená o 0,19 g/kWh;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        lze použít hlášení poruchy „vysoké emise NOx – neznámá příčina“;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        znění bodu 9.4.1 se nahrazuje zněním „do 10 hodin provozu motoru“;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        znění bodu 9.4.2 se nahrazuje zněním „do 20 hodin provozu motoru“.
                     
                  
               
            
            10.   Požadavky na prokazování
            
            10.1   Obecně
            Shoda s požadavky tohoto dodatku se prokazuje v průběhu EU schvalování typu způsoby vyznačenými v tabulce 4.1 a rozvedenými v tomto oddílu 10:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        prokázáním aktivace systému varování;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        případně prokázáním aktivace systému mírného upozornění;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        prokázáním aktivace systému důrazného upozornění.
                     
                  
               
            
            10.2   Rodiny motorů a rodiny motorů s NCD
            Splnění požadavků tohoto oddílu 10 rodinou motorů nebo rodinou motorů s NCD lze prokázat zkouškou jednoho ze členů posuzované rodiny motorů, pokud výrobce schvalovacímu orgánu prokáže, že monitorovací systémy nezbytné ke splnění požadavků tohoto dodatku jsou v rámci rodiny motorů obdobné.
            10.2.1   Skutečnost, že jsou monitorovací systémy u jiných členů rodiny s NCD obdobné, lze prokázat tak, že se schvalovacím orgánům předloží materiály, jako jsou algoritmy, funkční analýzy atd.
            10.2.2   Zkušební motor vybírá výrobce se souhlasem schvalovacího orgánu. Může, ale nemusí to být základní motor posuzované rodiny motorů.
            10.2.3   V případech, kdy motory z některé rodiny motorů patří do rodiny motorů s NCD, jejichž typ byl již schválen podle bodu 10.2.1 (obrázek 4.3), se shodnost této rodiny motorů považuje za prokázanou bez dalších zkoušek, pokud výrobce schvalovacímu orgánu prokáže, že monitorovací systémy nezbytné ke splnění požadavků tohoto dodatku jsou v rámci posuzované rodiny motorů a rodiny motorů s NCD obdobné.
            
               Tabulka 4.1
            
            
               Znázornění obsahu postupu při prokazování podle ustanovení v bodech 10.3 a 10.4
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Mechanismus
                     
                     
                        Prokazované prvky
                     
                  
                  
                     
                        Aktivace systému varování uvedená v bodu 10.3
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 zkoušky aktivace (včetně nedostatku činidla)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    případně další prokazované prvky
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Aktivace mírného upozornění specifikovaná v bodu 10.4
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 zkoušky aktivace (včetně nedostatku činidla)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    případně další prokazované prvky
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    1 zkouška snížení točivého momentu
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Aktivace důrazného upozornění specifikovaná v bodu 10.4.6
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 zkoušky aktivace (včetně nedostatku činidla)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    případně další prokazované prvky
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Obrázek 4.3
            
            
               Dříve prokázaná shodnost rodiny motorů s NCD
            
            
            10.3   Prokázání aktivace systému varování
            10.3.1   Shodnost aktivace systému varování se prokazuje vykonáním dvou zkoušek: nedostatek činidla a jedna kategorie poruchy v oddílech 7 až 9.
            10.3.2   Výběr poruch ke zkoušce
            10.3.2.1   Pro účely prokázání aktivace systému varování v případě špatné jakosti činidla se vybere činidlo s přinejmenším takovým naředěním účinné látky, jako je naředění sdělené výrobcem podle požadavků stanovených v oddílu 7.
            10.3.2.2   K prokázání aktivace systému varování v případě poruch, jež mohou být důsledkem nedovolených zásahů a jsou definovány v oddílu 9, musí být výběr proveden v souladu s těmito požadavky:
            
               
               
               
                  
                     
                        10.3.2.2.1
                     
                     
                        Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu seznam takových možných poruch.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        10.3.2.2.2
                     
                     
                        Porucha, která má být předmětem zkoušky, musí být vybrána schvalovacím orgánem z tohoto seznamu uvedeného v bodu 10.3.2.2.1.
                     
                  
               
            
            10.3.3   Prokázání
            10.3.3.1   Pro účely tohoto prokázání se pro každou poruchu uvedenou v bodu 10.3.1 provede samostatná zkouška.
            10.3.3.2   Během zkoušky se nesmí vyskytnout jiná porucha, než je ta, které se zkouška týká.
            10.3.3.3   Před zahájením zkoušky musí být vymazány všechny DTC.
            10.3.3.4   Na žádost výrobce a se souhlasem schvalovacího orgánu mohou být poruchy, kterých se zkouška týká, simulovány.
            10.3.3.5   Zjišťování jiných poruch než nedostatku činidla
            U poruch jiných, než je nedostatek činidla, a po instalaci nebo simulaci poruchy, se zjištění dané poruchy provede takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        10.3.3.5.1
                     
                     
                        Systém NCD musí zareagovat na vyvolání poruchy, kterou schvalovací orgán vybral jako vhodnou v souladu s ustanoveními tohoto dodatku. To se považuje za prokázané, dojde-li k aktivaci během dvou po sobě jdoucích zkušebních cyklů systému NCD podle bodu 10.3.3.7.
                        Jestliže bylo v popisu monitorování uvedeno a schvalovacím orgánem schváleno, že konkrétní monitorovací funkce vyžaduje k provedení úplného monitorování více než dva zkušební cykly systému NCD, může být počet zkušebních cyklů systému NCD zvýšen na tři.
                        Během prokazovací zkoušky může být každý jednotlivý zkušební cyklus NCD oddělen vypnutím motoru. Délka vypnutí do dalšího nastartování musí brát v úvahu monitorování, ke kterému může dojít po vypnutí motoru, a veškeré podmínky, které musí být splněny, aby proběhlo monitorování při následujícím nastartování.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        10.3.3.5.2
                     
                     
                        Aktivace systému varování se považuje za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodu 10.3.2.1 došlo ke správné aktivaci systému varování a pro vybranou poruchu byl dosažen status DTC „potvrzený a aktivní“.
                     
                  
               
            
            10.3.3.6   Zjištění nedostatku činidla
            K prokázání aktivace systému varování v případě nedostatku činidla musí být motor v provozu po jeden nebo více zkušebních cyklů NCD, podle volby výrobce.
            10.3.3.6.1   Prokazování musí začít při množství činidla v nádrži, na kterém se výrobce a schvalovací orgán dohodnou, ale které nesmí být nižší než 10 % jmenovitého objemu nádrže.
            10.3.3.6.2   Funkce systému varování je považována za správnou, jsou-li současně splněny tyto podmínky:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        k aktivaci systému varování došlo při množství činidla větším nebo rovném 10 % objemu nádrže na činidlo a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        „nepřetržitý“ režim systému varování byl aktivován při hladině činidla vyšší nebo rovné hodnotě deklarované výrobcem podle ustanovení oddílu 6.
                     
                  
               
            
            10.3.3.7   Zkušební cyklus NCD
            10.3.3.7.1   Zkušební cyklus NCD, který pro účely tohoto oddílu 10 slouží k prokázání správné funkce systému NCD, je cyklus NRTC se startem za tepla pro motory podkategorie NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5 NRE-v-6 a příslušný NRSC pro všechny ostatní kategorie.
            10.3.3.7.2   Na žádost výrobce a se schválením schvalovacího orgánu může být pro určitou monitorovací funkci použit jiný zkušební cyklus NCD (např. jiný než NTRC nebo NRSC). Žádost musí obsahovat prvky (odborná zdůvodnění, simulace, výsledky zkoušek atd.) jimiž se prokazuje, že:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        výsledkem požadovaného zkušebního cyklu bude monitorovací funkce, která se bude používat ve skutečném provozu vozidla, a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        příslušný zkušební cyklus NCD uvedený v bodu 10.3.3.7.1 je pro uvažované monitorování méně vhodný.
                     
                  
               
            
            10.3.4   Aktivace systému varování se považuje za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky prováděné podle bodu 10.3.3 došlo ke správné aktivaci systému varovaní.
            10.4   Prokazování funkce systému upozornění
            10.4.1   Aktivace systému upozornění se prokazuje zkouškami na motorovém zkušebním stavu.
            10.4.1.1   Veškeré součásti nebo subsystémy, které nejsou fyzicky namontovány na motoru, jako například, nikoli však výhradně, čidla teploty prostředí, čidla hladiny a systémy varování a upozornění operátora, které jsou k prokázání nezbytné, musí být pro tento účel připojeny k motoru nebo musí být simulovány způsobem uspokojivým pro schvalovací orgán.
            10.4.1.2   Jestliže si to výrobce přeje a schvalovací orgán souhlasí, mohou být prokazovací zkoušky provedeny na úplném nesilničním mobilním stroji nebo zařízení buď tak, že se nesilniční mobilní stroj připevní k vhodnému zkušebnímu stavu, nebo, aniž je dotčen bod 10.4.1, jízdou po zkušební dráze za kontrolovaných podmínek.
            10.4.2   Zkušebním postupem se prokazuje aktivace systému upozornění v případě nedostatku činidla a v případě jedné z poruch definovaných v oddílech 7, 8 nebo 9.
            10.4.3   Pro účely tohoto prokazování:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        schvalovací orgán kromě nedostatku činidla vybere jednu z poruch definovaných v oddílech 7, 8 nebo 9, která bylo předtím použita při prokazování aktivace systému varování;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        výrobci se povoluje se souhlasem schvalovacího orgánu urychlit zkoušku tím, že nasimuluje dosažení určitého počtu hodin provozu motoru;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        dosažení snížení točivého momentu, které je vyžadováno u mírného upozornění, může být prokazováno zároveň s celkovým postupem schvalování výkonu motoru prováděným v souladu s tímto nařízením. V takovém případě se při prokazování funkce systému upozornění nevyžaduje samostatné měření točivého momentu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        funkce důrazného upozornění se prokazuje v souladu s požadavky bodu 10.4.6.
                     
                  
               
            
            10.4.4   Výrobce kromě toho musí prokázat funkci systému upozornění za podmínek poruch definovaných v oddílech 7, 8 nebo 9, jež nebyly vybrány k prokazovacím zkouškám popsaným v bodech 10.4.1 až 10.4.3.
            Toto doplňkové prokazování může být provedeno tak, že se schvalovacímu orgánu předloží technické materiály obsahující takové důkazy, jako jsou algoritmy, funkční analýzy a výsledky předchozích zkoušek.
            10.4.4.1   Tímto doplňkovým prokazováním se musí schvalovacímu orgánu zejména uspokojivě prokázat začlenění mechanismu správného omezení točivého momentu do elektronické řídicí jednotky motoru (ECU).
            10.4.5   Prokazovací zkouška systému mírného upozornění
            10.4.5.1   Toto prokazování začíná, když byl v důsledku zjištění poruchy vybrané schvalovacím orgánem aktivován systém varování nebo příslušný „nepřetržitý“ režim systému varování.
            10.4.5.2   Když je prověřována reakce systému na případ nedostatku činidla v nádrži, musí být motor v chodu, dokud hladina činidla nedosáhne hodnoty 2,5 % jmenovitého objemu nádrže nebo hodnoty deklarované výrobcem v souladu s bodem 6.3.1, při níž má účinkovat systém mírného upozornění.
            10.4.5.2.1   Výrobce může se souhlasem schvalovacího orgánu simulovat nepřetržitý provoz odčerpáním činidla z nádrže buď za provozu motoru, nebo při zastaveném motoru.
            10.4.5.3   Když se prověřuje reakce systému na jinou poruchu, než je nedostatek činidla v nádrži, motor musí být v provozu po příslušný počet hodin uvedený v tabulce 4.3 nebo, podle volby výrobce, dokud příslušné počitadlo nedosáhne hodnoty, při které je aktivován systém mírného upozornění.
            10.4.5.4   Funkce systému mírného upozornění se považuje za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodů 10.4.5.2 a 10.4.5.3 výrobce prokázal schvalovacímu orgánu, že elektronická řídicí jednotka motoru (ECU) aktivovala mechanismus omezení točivého momentu.
            10.4.6   Prokazovací zkouška systému důrazného upozornění
            10.4.6.1   Toto prokazování musí začít za stavu, kdy byl předtím aktivován systém mírného upozornění, a může být prováděno v návaznosti na zkoušky k prokázání funkce systému mírného upozornění.
            10.4.6.2   Když se prověřuje reakce systému na nedostatek činidla v nádrži, musí být motor v provozu až do vyprázdnění nádrže nebo do okamžiku, kdy hladina činidla dosáhla úrovně nižší než 2,5 % jmenovitého objemu nádrže, při níž má podle prohlášení výrobce dojít k aktivaci systému důrazného upozornění.
            10.4.6.2.1   Výrobce může se souhlasem schvalovacího orgánu simulovat nepřetržitý provoz odčerpáním činidla z nádrže buď za provozu motoru, nebo při zastaveném motoru.
            10.4.6.3   Když se prověřuje reakce systému na jinou poruchu, než je nedostatek činidla v nádrži, musí být motor v provozu po příslušný počet hodin uvedený v tabulce 4.4 nebo, podle volby výrobce, dokud příslušné počitadlo nedosáhne hodnoty, při které je aktivován systém důrazného upozornění.
            10.4.6.4   Funkce systému důrazného upozornění se považuje za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodů 10.4.6.2 a 10.4.6.3 výrobce prokázal schvalovacímu orgánu, že byl aktivován mechanismus důrazného upozornění, o němž pojednává tento dodatek.
            10.4.7   Jestliže si to výrobce přeje a schvalovací orgán souhlasí, může být prokázání mechanismů upozornění eventuálně provedeno na úplném nesilničním mobilním stroji v souladu s požadavky bodů 5.4 a 10.4.1.2 buď tak, že se nesilniční mobilní stroj přimontuje k vhodnému zkušebnímu stavu, nebo jízdou po zkušební dráze za kontrolovaných podmínek.
            10.4.7.1   Nesilniční mobilní stroj musí být v provozu, dokud počitadlo přiřazené k vybrané poruše nedosáhne příslušného počtu hodin v provozu uvedeného v tabulce 4.4, popřípadě dokud není nádrž s činidlem prázdná nebo dokud nebylo dosaženo hladiny nižší než 2,5 % jmenovitého objemu nádrže, při které se má podle volby výrobce aktivovat systém důrazného upozornění.
            11.   Popis mechanismů aktivace a deaktivace varování a upozornění operátora
            
            11.1   K doplnění požadavků tohoto dodatku týkajících se mechanismů aktivace a deaktivace varování a upozornění stanoví tento oddíl 11 technické požadavky na zavedení těchto aktivačních a deaktivačních mechanismů.
            11.2.   Mechanismy aktivace a deaktivace systému varování
            11.2.1   Systém varování operátora se musí aktivovat, jakmile diagnostický chybový kód (DTC) přiřazený k NCM opravňující k jeho aktivaci dosáhne statusu stanoveného v tabulce 4.2.
            
               Tabulka 4.2
            
            
               Aktivace systému varování operátora
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Druh poruchy
                     
                     
                        Status DTC pro aktivaci systému varování
                     
                  
                  
                     
                        Nedostatečná jakost činidla
                     
                     
                        potvrzený a aktivní
                     
                  
                  
                     
                        Přerušení dávkování
                     
                     
                        potvrzený a aktivní
                     
                  
                  
                     
                        Ventil recirkulace výfukových plynů (EGR) s omezenou funkcí
                     
                     
                        potvrzený a aktivní
                     
                  
                  
                     
                        Chybná funkce monitorovacího systému
                     
                     
                        potvrzený a aktivní
                     
                  
                  
                     
                        Mezní hodnota emisí NOx (pokud přichází v úvahu)
                     
                     
                        potvrzený a aktivní
                     
                  
               
            
            11.2.2   Systém varování operátora se musí deaktivovat, jakmile diagnostický systém dospěje k závěru, že chybná funkce, které se toto varování týká, se již nevyskytuje, nebo jakmile jsou informace opravňující k jeho aktivaci, včetně diagnostických chybových kódů týkajících se těchto poruch, vymazány čtecím nástrojem.
            11.2.2.1   Požadavky na vymazávání „informací o regulaci emisí NOx“
            11.2.2.1.1   Mazání/nulování „informací o regulaci emisí NOx“ čtecím nástrojem
            Na vyžádání čtecího nástroje budou následující údaje z paměti počítače vymazány nebo přenastaveny na hodnotu stanovenou v tomto dodatku (viz tabulka 4.3).
            
               Tabulka 4.3
            
            
               Mazání/nulování „informací o regulaci emisí NOx“ čtecím nástrojem
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Informace o regulaci emisí NOx
                        
                     
                     
                        Smazatelné
                     
                     
                        Vynulovatelné
                     
                  
                  
                     
                        Všechny DTC
                     
                     
                        X
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Hodnota odečtená z počitadla, které udává nejvyšší počet hodin provozu motoru
                     
                     
                         
                     
                     
                        X
                     
                  
                  
                     
                        Počet hodin provozu motoru z počitadla (počitadel) NCD
                     
                     
                         
                     
                     
                        X
                     
                  
               
            
            11.2.2.1.2   Informace o regulaci emisí NOx nesmí být smazány v důsledku odpojení baterie/baterií nesilničního mobilního stroje.
            11.2.2.1.3   Vymazání „informací o regulaci emisí NOx“ smí být prováděno výhradně při vypnutém motoru.
            11.2.2.1.4   Při vymazávání „informací o regulaci emisí NOx“, včetně DTC, nesmí být stav žádného počitadla přiřazeného k těmto poruchám a uvedeného v tomto dodatku vymazán, nýbrž musí být znovu nastaven na hodnotu stanovenou v příslušné části tohoto dodatku.
            11.3.   Mechanismus aktivace a deaktivace systému upozornění operátora
            11.3.1   Systém upozornění operátora se musí aktivovat, je-li aktivní systém varování a počitadlo náležející druhu NCM opravňující k jejich aktivaci dosáhne hodnoty stanovené v tabulce 4.4.
            11.3.2   Systém upozornění operátora se musí deaktivovat, jakmile systém již nedetekuje chybnou funkci opravňující k jeho aktivaci nebo jestliže informace o selháních opravňujících k jeho aktivaci, včetně DTC týkajících se NCM, byly čtecím nástrojem nebo nástrojem údržby vymazány.
            11.3.3   Systémy varování a upozornění operátora se musí okamžitě aktivovat nebo případně deaktivovat v souladu s ustanoveními oddílu 6 po posouzení množství činidla v nádrži. V takovém případě aktivační nebo deaktivační mechanismy nesmí být závislé na statusu žádného přiřazeného DTC.
            11.4   Mechanismus počitadel
            11.4.1   Obecně
            11.4.1.1   Aby systém splňoval požadavky tohoto dodatku, musí obsahovat alespoň čtyři počitadla k zaznamenávání počtu hodin, kdy byl motor v chodu a systém současně zjistil výskyt některé z těchto skutečností:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        nesprávná jakost činidla;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        přerušení dávkování činidla;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        omezení funkce ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        porucha systému NCD podle bodu 9.1 písm. b).
                     
                  
               
            
            11.4.1.1.1   Výrobce případně může použít jedno nebo více počitadel ke sdružení poruch uvedených v bodu 11.4.1.1.
            11.4.1.2   Každé z počitadel musí počítat až do nejvyšší hodnoty umožněné 2bajtovým počitadlem s rozlišením 1 hodina a napočítanou hodnotu uchovat, pokud nenastanou podmínky k tomu, aby počitadlo mohlo být vynulováno.
            11.4.1.3   Výrobce může použít jediné počitadlo nebo více počítadel systému NCD. Jediné počitadlo může sečíst počet hodin dvou nebo více různých chybných funkcí, pro něž je toto počitadlo relevantní, aniž kterákoliv z nich dosáhla časového údaje, který toto jediné počitadlo ukazuje.
            11.4.1.3.1   Rozhodne-li se výrobce použít více počitadel systému NCD, musí být systém schopen přidělit konkrétní počitadlo monitorovacího systému ke každé chybné funkci, pro kterou jsou v souladu s tímto dodatkem tyto druhy počitadel relevantní.
            11.4.2   Princip mechanismu počitadel
            11.4.2.1   Každé počitadlo musí fungovat takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        11.4.2.1.1
                     
                     
                        Pokud počitadlo začíná od nuly, musí začít počítat v okamžiku, kdy je zjištěna chybná funkce přiřazená k tomuto počitadlu a příslušný diagnostický chybový kód (DTC) má status definovaný v tabulce 4.2.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        11.4.2.1.2
                     
                     
                        Podle volby výrobce se v případě opakovaných poruch použije jedno z těchto ustanovení.
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    Pokud dojde k monitorovací akci a chybná funkce, která původně počitadlo aktivovala, již není zjištěna nebo byla-li porucha vymazána čtecím nástrojem nebo nástrojem údržby, počitadlo se zastaví a uchová naměřenou hodnotu. Pokud se počitadlo zastaví při aktivovaném systému důrazného upozornění, musí stav počitadla setrvat na hodnotě definované v tabulce 4.4 nebo na hodnotě větší nebo rovné stavu počitadla pro důrazné upozornění minus 30 minut.
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    Stav počitadla musí setrvat na hodnotě definované v tabulce 4.4 nebo na hodnotě větší nebo rovné stavu počitadla pro důrazné upozornění minus 30 minut.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        11.4.2.1.3
                     
                     
                        V případě jediného počitadla monitorovacího systému bude toto počitadlo pokračovat v počítání, pokud je zjištěna NCM přiřazená tomuto počitadlu a za předpokladu, že příslušný diagnostický chybový kód (DTC) má status „potvrzený a aktivní“. Pokud není zjištěna žádná NCM, která by opravňovala k aktivaci počitadla, nebo pokud všechny poruchy přiřazené k tomuto počitadlu byly čtecím zařízením nebo nástrojem údržby vymazány, počitadlo se zastaví a uchová hodnotu uvedenou v bodu 11.4.2.1.2.
                        
                           Tabulka 4.4
                        
                        
                           Počitadla a upozornění
                        
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                              
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Status DTC pro první aktivaci počitadla
                                 
                                 
                                    Hodnota počitadla pro mírné upozornění
                                 
                                 
                                    Hodnota počitadla pro důrazné upozornění
                                 
                                 
                                    Zmrazená hodnota uchovávaná počitadlem
                                 
                              
                              
                                 
                                    Počitadlo jakosti činidla
                                 
                                 
                                    potvrzený a aktivní
                                 
                                 
                                    ≤ 10 hodin
                                 
                                 
                                    ≤ 20 hodin
                                 
                                 
                                    ≥ 90 % hodnoty počitadla pro důrazné upozornění
                                 
                              
                              
                                 
                                    Počitadlo dávkování
                                 
                                 
                                    potvrzený a aktivní
                                 
                                 
                                    ≤ 10 hodin
                                 
                                 
                                    ≤ 20 hodin
                                 
                                 
                                    ≥ 90 % hodnoty počitadla pro důrazné upozornění
                                 
                              
                              
                                 
                                    Počitadlo ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR)
                                 
                                 
                                    potvrzený a aktivní
                                 
                                 
                                    ≤ 36 hodin
                                 
                                 
                                    ≤ 100 hodin
                                 
                                 
                                    ≥ 95 % hodnoty počitadla pro důrazné upozornění
                                 
                              
                              
                                 
                                    Počitadlo monitorovacího systému
                                 
                                 
                                    potvrzený a aktivní
                                 
                                 
                                    ≤ 36 hodin
                                 
                                 
                                    ≤ 100 hodin
                                 
                                 
                                    ≥ 95 % hodnoty počitadla pro důrazné upozornění
                                 
                              
                              
                                 
                                    Mezní hodnota emisí NOx (pokud přichází v úvahu)
                                 
                                 
                                    potvrzený a aktivní
                                 
                                 
                                    ≤ 10 hodin
                                 
                                 
                                    ≤ 20 hodin
                                 
                                 
                                    ≥ 90 % hodnoty počitadla pro důrazné upozornění
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        11.4.2.1.4
                     
                     
                        Počitadlo, jehož údaje byly zmrazeny, musí být vynulováno, jestliže monitorovací funkce přiřazené k tomuto počitadlu dokončí alespoň jeden monitorovací cyklus, aniž by zjistily chybnou funkci, a jestliže během 40 hodin chodu motoru od posledního zastavení počitadla není zjištěna žádná chybná funkce (viz obrázek 4.4).
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        11.4.2.1.5
                     
                     
                        Jestliže v době, kdy je hodnota na počitadle zmrazena (viz obrázek 4.4), je detekována chybná funkce přiřazená k tomuto počitadlu, počitadlo pokračuje v počítání od hodnoty, na které se předtím zastavilo.
                     
                  
               
            
            12.   Znázornění mechanismu aktivace a deaktivace a mechanismu počitadla
            
            12.1   Tento oddíl 12 znázorňuje mechanismy aktivace a deaktivace a mechanismy počitadla v některých typických případech. Obrázky a popisy uvedené v bodech 12.2, 12.3 a 12.4 jsou použity v tomto dodatku čistě pro ilustraci a nelze se na ně odvolávat jako na příklady požadavků tohoto nařízení nebo jako na konečné výsledky příslušných postupů. Hodiny na počitadle na obrázcích 4.6 a 4.7 se vztahují k maximálním hodnotám pro důrazné upozornění v tabulce 4.4. Pro zjednodušení není například v dané ukázce zmíněno, že systém varování zůstane aktivován také po dobu, kdy je aktivován systém upozornění.
            
               Obrázek 4.4
            
            
               Reaktivace a vynulování počitadla po době, po kterou jeho hodnota byla zmrazena
            
            
            12.2   Obrázek 4.5 znázorňuje funkci aktivačních a deaktivačních mechanismů při monitorování množství činidla ve čtyřech případech:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        případ použití 1: operátor nehledě na varování pokračuje v provozu nesilničního mobilního stroje, dokud není nesilniční mobilní stroj vyřazen z provozu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        případ doplnění 1 („dostatečné“ doplnění): operátor doplní nádrž na činidlo tak, aby se dosáhlo množství přesahujícího prahovou hodnotu 10 %. Varování a upozornění se deaktivuje;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        případ doplnění 2 a 3 („nedostatečné“ doplnění): aktivuje se varovný systém. Intenzita varování závisí na množství činidla, které je k dispozici;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        případ doplnění 4 („velmi nedostatečné“ doplnění): okamžitě se aktivuje mírné upozornění.
                     
                  
               
            
            
               Obrázek 4.5
            
            
               Dostupnost činidla
            
            
            12.3   Obrázek 4.6 znázorňuje tři případy špatné jakosti činidla:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        případ použití 1: operátor nehledě na varování pokračuje v provozu nesilničního mobilního stroje, dokud není nesilniční mobilní stroj vyřazen z provozu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        případ opravy 1 („špatná“ nebo „nepoctivá“ oprava): po vyřazení nesilničního mobilního stroje z provozu operátor změní jakost činidla, avšak brzy poté je opět nahradí činidlem nízké jakosti. Okamžitě se znovu aktivuje systém upozornění a nesilniční mobilní stroj je po 2 hodinách chodu motoru vyřazen z provozu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        případ opravy 2 („správná“ oprava): po vyřazení nesilničního mobilního stroje z provozu operátor upraví jakost činidla. Avšak po určité době znovu doplní do nádrže činidlo špatné jakosti. Postupy varování, upozornění a počítání začínají znovu od nuly.
                     
                  
               
            
            
               Obrázek 4.6
            
            
               Plnění činidlem špatné jakosti
            
            
            12.4   Obrázek 4.7 znázorňuje tři případy poruchy systému dávkování močoviny. Tento obrázek také znázorňuje postup, který nastane v případě poruch monitorování popsaných v oddílu 9.
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        případ použití 1: operátor nehledě na varování pokračuje v provozu nesilničního mobilního stroje, dokud není nesilniční mobilní stroj vyřazen z provozu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        případ opravy 1 („správná“ oprava): po vyřazení nesilničního mobilního stroje z provozu operátor opraví systém dávkování. Avšak po určité době systém dávkování opět selže. Postupy varování, upozornění a počítání začínají znovu od nuly;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        případ opravy 2 („špatná“ oprava): v režimu mírného upozornění (snížení točivého momentu) operátor opraví systém dávkování. Brzy poté však systém dávkování opět selže. Okamžitě se znovu aktivuje systém mírného upozornění a počitadlo začne počítat od hodnoty, kterou ukazovalo v době opravy.
                     
                  
               
            
            
               Obrázek 4.7
            
            
               Porucha systému dávkování činidla
            
            
            13.   Prokazování nejnižší přípustné koncentrace činidla CDmin
               
            
            13.1   Výrobce musí prokázat správnou hodnotu CDmin v průběhu EU schvalování typu provedením cyklu NRTC se startem za tepla u motorů podkategorie NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5 NRE-v-6 a příslušného cyklu NRSC u všech ostatních kategorií za použití činidla o koncentraci CDmin.
            13.2   Zkoušce musí předcházet vhodný cyklus (cykly) NCD nebo stabilizační cyklus stanovený výrobcem umožňující přizpůsobit systém regulace emisí NOx s uzavřenou smyčkou jakosti činidla o koncentrací CDmin.
            13.3   Emise znečišťujících látek, které z této zkoušky vyplynou, musí být nižší než mezní hodnota NOx stanovená v bodu 7.1.1.
         
         
            Dodatek 2
            
               Dodatečné technické požadavky týkající se opatření k regulaci emisí NOx pro motory kategorií IWP, IWA a RLR, včetně metody prokázání těchto strategií
            
            1.   Úvod
            
            Tento dodatek stanoví dodatečné požadavky k zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx pro motory kategorií IWP, IWA a RLR.
            2.   Obecné požadavky
            
            Požadavky dodatku 1 se použijí také pro motory v oblasti působnosti tohoto dodatku.
            3.   Výjimky z požadavků dodatku 1
            
            V zájmu bezpečnosti se upozornění vyžadovaná v dodatku 1 nepoužijí pro motory v oblasti působnosti tohoto dodatku. V důsledku toho se nepoužijí tyto body dodatku 1: 2.3.3.2, 5, 6.3, 7.3, 8.4, 9.4, 10.4 a 11.3.
            4.   Požadavek ukládání incidentů, kdy je motor v provozu s nedostatečným vstřikováním činidla nebo nedostatečnou jakostí činidla.
            
            4.1.   Protokol palubního počítače do energeticky nezávislé paměti počítače nebo do počitadel zaznamená celkový počet a dobu trvání všech incidentů, kdy je motor v provozu s nedostatečným vstřikováním činidla nebo nedostatečnou jakostí činidla, přičemž musí být zajištěno, že tyto informace nelze záměrně vymazat.
            Vnitrostátní kontrolní orgány musí mít možnost číst tyto záznamy čtecím nástrojem.
            4.2.   Doba trvání incidentu zaznamenaného v paměti podle bodu 4.1 začíná, když je nádrž na činidlo prázdná, tj. když dávkovací systém nemůže čerpat z nádrže další činidlo, nebo při jakékoliv hladině nižší než 2,5 % jejího plného jmenovitého objemu podle volby výrobce.
            4.3.   Pro incidenty neuvedené v bodu 4.1.1 doba trvání incidentu zaznamenaného v paměti podle bodu 4.1 začíná, jakmile příslušné počitadlo dosáhne hodnoty pro důrazné upozornění v tabulce 4.4 dodatku 1.
            4.4.   Doba trvání incidentu zaznamenaného v paměti podle bodu 4.1 končí, jakmile je odstraněn.
            4.5.   Při provádění prokazování podle požadavků oddílu 10 dodatku 1 se prokázání systému důrazného upozornění podle bodu 10.1 písm. c) uvedeného dodatku a odpovídající tabulky 4.1 nahradí prokázáním uložení incidentu, kdy je motor v provozu s nedostatečným vstřikováním činidla nebo nedostatečnou jakostí činidla.
            V tomto případě se použijí požadavky bodu 10.4.1 dodatku 1 a výrobci se se souhlasem schvalovacího orgánu povolí urychlit zkoušku tím, že nasimuluje dosažení určitého počtu hodin provozu motoru.
         
         
            Dodatek 3
            
               Dodatečné technické požadavky týkající se opatření k regulaci emisí NOx pro motory kategorie RLL
            
            1.   Úvod
            
            Tento dodatek stanoví dodatečné požadavky k zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx pro motory kategorie RLL. Obsahuje požadavky na motory, jež ke snížení emisí používají činidlo. EU schválení typu je podmíněno uplatňováním příslušných ustanovení o pokynech pro operátora, montážní dokumentaci, systému varování operátora, které jsou uvedeny v tomto dodatku.
            2.   Požadované informace
            
            2.1.   Výrobce poskytne informace, které plně popisují funkční provozní vlastnosti opatření k regulaci emisí NOx podle bodu 1.5 části A přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2017/656.
            2.2.   Pokud systém regulace emisí vyžaduje činidlo, musí výrobce v informačním dokumentu stanoveném v dodatku 3 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2017/656 uvést vlastnosti tohoto činidla, a to včetně druhu činidla, informací o koncentraci, je-li činidlo roztokem, provozních teplotních podmínek a odkazu na mezinárodní normy, pokud jde o složení a kvalitu.
            3.   Dostupnost činidla a systém varování operátora
            
            Pokud je použito činidlo, je EU schválení typu podmíněno tím, že budou poskytnuty indikátory nebo jiné vhodné prostředky podle konfigurace nesilničních mobilních strojů informující operátora o následujícím:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        množství činidla, které zbývá v nádrži na činidlo, a pomocí doplňkového zvláštního signálu o tom, pokud zbývající činidlo dosahuje méně než 10 % plné kapacity nádrže;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        je-li nádrž na činidlo zcela nebo téměř prázdná;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        pokud činidlo v nádrži podle namontovaného měřicího zařízení neodpovídá vlastnostem deklarovaným a zaznamenaným v informačním dokumentu stanoveném v dodatku 3 k příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/656;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        pokud bylo dávkování činidla přerušeno, v jiných případech než těch, kdy k tomu došlo ze strany řídicí jednotky motoru nebo regulátoru dávkování, v reakci na provozní podmínky motoru, kdy není dávkování požadováno, a to za předpokladu, že je schvalovací orgán o těchto provozních podmínkách informován.
                     
                  
               
            
            4.   Jakost činidla
            
            Podle rozhodnutí výrobce musí být požadavky na soulad činidla s deklarovanými vlastnostmi a příslušnými dovolenými odchylkami emisí NOx splněny pomocí jednoho z následujících prostředků:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        přímým prostředkem, například použitím čidla kvality činidla;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        nepřímým prostředkem, například použitím čidla NOx ve výfukovém systému ke zhodnocení účinnosti činidla;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        jinými prostředky, pokud je jejich účinnost alespoň rovnocenná účinnosti při použití prostředků podle písmen a) nebo b) a jsou zachovány hlavní požadavky tohoto oddílu 4.
                     
                  
               
            
         
         
            Dodatek 4
            
               Technické požadavky týkající se opatření k regulaci emisí pevných znečišťujících látek, včetně metody prokázání těchto opatření
            
            1.   Úvod
            
            Tato příloha stanoví požadavky k zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí pevných částic.
            2.   Obecné požadavky
            
            Motor musí být vybaven diagnostickým systémem regulace emisí pevných částic (PCD), který dokáže určit chybné funkce systému následného zpracování pevných částic, o nichž pojednává tato příloha. Každý motor, na který se vztahuje tento oddíl 2, musí být navržen, vyroben a namontován tak, aby umožnil splnit tyto požadavky po celou dobu běžné životnosti motoru a za obvyklých podmínek používání. K dosažení tohoto cíle je přípustné, aby motory, které byly používány delší dobu, než je doba životnosti emisních vlastností uvedená v příloze V nařízení (EU) 2016/1628, vykazovaly určité zhoršení funkce a citlivosti diagnostického systému regulace emisí pevných částic.
            2.1.   Požadované informace
            2.1.1   Pokud systém regulace emisí vyžaduje činidlo, např. palivový katalyzátor, musí výrobce v informačním dokumentu stanoveném v dodatku 3 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2017/656 uvést vlastnosti tohoto činidla, a to včetně druhu činidla, informací o koncentraci, pokud je činidlo roztokem, provozních teplotních podmínek a odkazu na mezinárodní normy, pokud jde o složení a kvalitu.
            2.1.2   Podrobné písemné informace s úplným popisem funkčních vlastností systému varování operátora v oddílu 4 se předloží při EU schvalování typu schvalovacímu orgánu.
            2.1.3   Výrobce poskytne instalační dokumentaci, která při použití výrobcem původního zařízení zajistí, že motor, včetně systému regulace emisí, který je součástí schváleného typu motoru nebo rodiny motorů, je-li v nesilničním mobilním stroji instalován, bude ve spojení s nezbytnými částmi strojního zařízení fungovat způsobem vyhovujícím požadavkům této přílohy. Tato dokumentace musí obsahovat podrobné technické požadavky a ustanovení týkající se motoru (software, hardware a komunikace), jichž je zapotřebí ke správnému namontování motoru v nesilničním mobilním stroji.
            2.2.   Provozní podmínky
            2.2.1   Systém PCD musí být provozuschopný za následujících podmínek:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        okolní teploty v rozmezí 266 K až 308 K (– 7 °C až 35 °C);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        nadmořská výška do 1 600 m;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        teplota chladicí kapaliny vyšší než 343 K (70 oC).
                     
                  
               
            
            2.3.   Požadavky na diagnostiku
            2.3.1   Systém PCD musí být schopen určit chybné funkce regulace emisí pevných částic (PCM), o nichž pojednává tato příloha, prostřednictvím diagnostických chybových kódů (DTC) uložených v paměti počítače a musí být schopen předat tyto informace mimo vozidlo.
            2.3.2   Požadavky na záznam diagnostických chybových kódů (DTC)
            2.3.2.1   Systém PCD musí zaznamenávat DTC pro každou jednotlivou PCM.
            2.3.2.2   Zda existuje zjistitelná chybná funkce musí systém PCD vyhodnotit v dobách provozu motoru uvedených v tabulce 4.5. V tomto okamžiku se uloží „potvrzený a aktivní“ DTC a aktivuje se varovný systém podle oddílu 4.
            2.3.2.3   V případech, kdy je zapotřebí doba provozu delší než doba uvedená v tabulce 1 k tomu, aby monitorovací funkce mohly přesně zjistit a potvrdit PCM (např. monitorovací zařízení fungující na základě statistických modelů nebo spotřeby kapalin v nesilničním mobilním stroji), může schvalovací orgán k monitorování povolit delší období, je-li taková potřeba odůvodněna výrobcem (např. technickými podklady, výsledky pokusů, interní praxí atd.).
            
               Tabulka 4.5
            
            
               Typy monitorovacích funkcí a odpovídající doba, během které se ukládá „potvrzený a aktivní“ DTC
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Typ monitorovací funkce
                     
                     
                        Akumulovaná doba provozu, během které se ukládá „potvrzený a aktivní“ DTC
                     
                  
                  
                     
                        Odstranění systému následného zpracování pevných částic
                     
                     
                        60 minut provozu motoru mimo volnoběh
                     
                  
                  
                     
                        Ztráta funkce systému následného zpracování pevných částic
                     
                     
                        240 minut provozu motoru mimo volnoběh
                     
                  
                  
                     
                        Poruchy systému PCD
                     
                     
                        60 minut provozu motoru
                     
                  
               
            
            2.3.3   Požadavky na vymazávání diagnostických chybových kódů (DTC):
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        systém PCD nesmí DTC z paměti počítače vymazat, dokud nebyla odstraněna porucha, která se k danému DTC vztahuje;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        systém PCD může všechny DTC vymazat na základě požadavku proprietárního čtecího nástroje nebo nástroje údržby, který na žádost poskytne výrobce motoru, nebo pomocí výrobcem poskytnutého přístupového kódu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        záznam incidentů provozu s „potvrzeným a aktivním“ DTC, které se ukládají v energeticky nezávislé paměti vyžadované v bodu 5.2, se nesmí vymazat.
                     
                  
               
            
            2.3.4   Systém PCD nesmí být naprogramován nebo konstruován tak, aby se kdykoli po celou dobu životnosti motoru zcela nebo částečně deaktivoval na základě stáří nesilničního mobilního stroje, a nesmí obsahovat ani algoritmus nebo strategii určenou k průběžnému snižování účinnosti systému PCD.
            2.3.5   Všechny přeprogramovatelné počítačové kódy nebo provozní parametry systému PCD musí být odolné vůči nedovoleným zásahům.
            2.3.6   Rodina motorů s PCD
            Výrobce zodpovídá za stanovení členů rodiny motorů s PCD. Vytváření skupin motorů v rámci rodiny motorů s PCD se provede na základě osvědčeného technického úsudku a musí být schváleno schvalovacím orgánem.
            Motory, které nepatří do stejné rodiny motorů, mohou přesto patřit do stejné rodiny motorů s PCD.
            2.3.6.1   Parametry vymezující rodinu motorů s PCD
            Rodina motorů s PCD je charakterizována základními konstrukčními parametry, které musí být pro motory této rodiny společné.
            Aby mohly být motory pokládány za motory z téže rodiny motorů s PCD, musí si být podobné v následujících základních parametrech:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        princip činnosti systému následného zpracování pevných částic (např. mechanický, aerodynamický, difúzní, inerční, periodicky se regenerující, nepřetržitě se regenerující, atd.);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        metody monitorování systému PCD;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        kritéria monitorování systému PCD;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        parametry monitorování (např. frekvence).
                     
                  
               
            
            Tyto podobnosti musí být prokázány výrobcem pomocí vhodných technických postupů prokazování nebo jinými vhodnými postupy a musí být schváleny schvalovacím orgánem.
            Výrobce může schvalovací orgán požádat o schválení drobných odchylek v metodách monitorování/diagnostiky systému monitorování PCD kvůli odlišnostem v konfiguraci motoru, pokud jsou tyto metody výrobcem považovány za podobné a liší se pouze tak, aby odpovídaly zvláštním charakteristikám posuzovaných součástí (například velikost, průtok výfukových plynů atd.); nebo je jejich podobnost stanovena na základě osvědčeného technického úsudku.
            3.   Požadavky na údržbu
            
            3.1   Výrobce poskytne nebo zajistí, aby byly všem konečným uživatelům nových motorů nebo strojů poskytnuty písemné pokyny o systému regulace emisí a jeho správném fungování, jak je vyžadováno v příloze XV.
            4.   Systém varování operátora
            
            4.1   Součástí nesilničního mobilního stroje musí být systém varování operátora používající vizuální varovné signály.
            4.2   Systém varování operátora může být tvořen jedním nebo více světelnými kontrolkami nebo může zobrazovat stručné zprávy.
            K jejich zobrazení smí být používán stejný systém jako k zobrazování jiné údržby nebo NCD.
            Systém varování musí sdělit, že je nutná urychlená oprava. Je-li součástí systému varování také zobrazování hlášení, zobrazí se zpráva ukazující důvod varování (například „čidlo odpojeno“ nebo „kritická porucha regulace emisí“).
            4.3   Výrobce může do systému varování zahrnout také zvukový prvek. Operátor smí zvuková varování zrušit.
            4.4   Systém varování operátora se musí aktivovat podle ustanovení v bodu 2.3.2.2.
            4.5   Systém varování operátora se musí deaktivovat, jestliže pominuly podmínky pro jeho aktivaci. Systém varování operátora se nesmí automaticky deaktivovat, aniž by byly odstraněny důvody pro jeho aktivaci.
            4.6   Systém varování může být dočasně přerušen jinými varovnými signály, které zprostředkovávají důležité zprávy týkající se bezpečnosti.
            4.7   V žádosti o EU schválení typu podle nařízení (EU) 2016/1628 musí výrobce prokázat funkci systému varování operátora způsobem stanoveným v oddíle 9.
            5.   Systém pro ukládání informací o aktivaci systému varování operátora
            
            5.1   Systém PCD musí obsahovat energeticky nezávislou paměť počítače nebo počitadla umožňující ukládat incidenty, kdy je motor v provozu s „potvrzeným a aktivním“ DTC, takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že tyto informace nelze záměrně smazat.
            5.2   Systém PCD ukládá v energeticky nezávislé paměti celkový počet a dobu trvání všech incidentů, kdy je motor v provozu s „potvrzeným a aktivním“ DTC, pokud byl systém varování operátora aktivní po dobu 20 hodin provozu motoru nebo po kratší dobu dle volby výrobce.
            5.2   Vnitrostátní kontrolní orgány musí mít možnost číst tyto záznamy čtecím nástrojem.
            6.   Monitorování odstranění systému následného zpracování pevných částic
            
            6.1   PCD musí zjistit úplné odstranění systému následného zpracování pevných částic, včetně odstranění případných čidel používaných k monitorování, aktivaci, deaktivaci nebo úpravu jeho činnosti.
            7.   Dodatečné požadavky v případě systému následného zpracování pevných částic využívajícího činidlo (např. palivový katalyzátor)
            
            7.1   V případě potvrzeného a aktivního DTC pro odstranění systému následného zpracování pevných částic nebo ztrátu funkce systému následného zpracování pevných částic musí být dávkování činidla automaticky přerušeno. Dávkování začne znovu, jakmile již DTC není aktivní.
            7.2   Systém varování se aktivuje, pokud hladina činidla v nádrži na aditiva klesne po minimální hodnotu stanovenou výrobcem.
            8.   Poruchy monitorování, jež mohou být důsledkem nedovolených zásahů
            
            8.1   Kromě monitorování systému následného zpracování pevných částic musí být monitorovány tyto poruchy, jelikož mohou být důsledkem nedovolených zásahů:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        ztráta funkce systému následného zpracování pevných částic;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        poruchy systému PCD popsané v bodě 8.3.
                     
                  
               
            
            8.2   Monitorování ztráty funkce systému následného zpracování pevných částic.
            PCD musí zjistit úplné odstranění nosiče systému následného zpracování pevných částic („empty can“). V tomto případě jsou stále přítomny plášť a čidla systému následného zpracování používaná k aktivaci, deaktivaci nebo úpravě jeho činnosti.
            8.3   Monitorování poruch systému PCD
            8.3.1   U systému PCD se sleduje výskyt elektrických poruch a odstranění nebo deaktivace každého čidla nebo ovládacího prvku, v jejichž důsledku systém neprovádí diagnostiku ostatních závad uvedených v bodech 6.1 a 8.1 písm. a) (monitorování součástí).
            Čidla, která ovlivňují diagnostické schopnosti, jsou mimo jiné ta, která přímo měří rozdíly tlaku v rámci systému následného zpracování pevných částic, a čidla teploty výfukových plynů pro řízení regenerace systému následného zpracování pevných částic.
            8.3.2   Pokud porucha, odstranění nebo deaktivace jednoho čidla nebo ovládacího prvku systému PCD nebrání tomu, aby byly v požadované době diagnostikovány poruchy uvedené v bodu 6.1 a bodu 8.1 písm. a) (redundantní systém), nebude vyžadována aktivace systému varování a uložení informací o aktivaci systému varování operátora, pokud nebudou potvrzeny a aktivní poruchy dalšího čidla nebo ovládacího prvku.
            9.   Požadavky na prokazování
            
            9.1   Obecně
            Shoda s požadavky tohoto dodatku se provádí prokázáním aktivace systému varování v průběhu EU schvalování typu, jak je znázorněno v tabulce 4.6 a uvedeno v tomto oddílu 9.
            
               Tabulka 4.6
            
            
               Znázornění obsahu postupu při prokazování podle ustanovení v bodu 9.3
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Mechanismus
                     
                     
                        Prokazované prvky
                     
                  
                  
                     
                        Aktivace systému varování uvedená v bodu 4.4
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    2 zkoušky aktivace (včetně ztráty funkce systému následného zpracování pevných částic)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    případně další prokazované prvky
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            9.2   Rodiny motorů a rodiny motorů s PCD
            9.2.1   V případech, kdy motory z některé rodiny motorů patří do rodiny motorů s PCD, která již získala EU schválení typu podle obrázku 4.8, se shodnost této rodiny motorů považuje za prokázanou bez dalších zkoušek, pokud výrobce schvalovacímu orgánu prokáže, že monitorovací systémy nezbytné ke splnění požadavků tohoto dodatku jsou v rámci posuzované rodiny motorů a rodiny motorů s PCD obdobné.
            
               Obrázek 4.8
            
            
               Dříve prokázaná shodnost rodiny motorů s PCD
            
            
            9.3   Prokázání aktivace systému varování
            9.3.1   Shodnost aktivace systému varování se prokazuje vykonáním dvou zkoušek: ztráty funkce systému následného zpracování pevných částic a jednou kategorií poruchy uvedené v bodě 6 nebo bodě 8.3 této přílohy.
            9.3.2   Výběr poruch ke zkoušce
            9.3.2.1   Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu seznam takových možných poruch.
            9.3.2.2   Porucha, která má být předmětem zkoušky, musí být vybrána schvalovacím orgánem z tohoto seznamu uvedeného v bodu 9.3.2.1.
            9.3.3   Prokázání
            9.3.3.1   Pro účely tohoto prokázání se provede samostatná zkouška ztráty funkce systému následného zpracování pevných částic stanovená v bodě 8.2 a zkouška poruch uvedených v bodech 6 a 8.3. Ztráta funkce systému následného zpracování pevných částic se způsobí úplným odstraněním nosiče z pláště systému následného zpracování pevných částic.
            9.3.3.2   Během zkoušky se nesmí vyskytnout jiná porucha, než je ta, které se zkouška týká.
            9.3.3.3   Před zahájením zkoušky musí být vymazány všechny DTC.
            9.3.3.4   Na žádost výrobce a se souhlasem schvalovacího orgánu mohou být poruchy, kterých se zkouška týká, simulovány.
            9.3.3.5   Zjišťování poruch
            9.3.3.5.1   Systém PCD musí zareagovat na vyvolání poruchy, kterou schvalovací orgán vybral jako vhodnou v souladu s ustanoveními tohoto dodatku. To se považuje za prokázané, dojde-li k aktivaci během počtu po sobě jdoucích zkušebních cyklů PCD podle tabulky 4.7.
            Jestliže bylo v popisu monitorování uvedeno a schvalovacím orgánem schváleno, že konkrétní monitorovací funkce vyžaduje k provedení úplného monitorování více zkušebních cyklů PCD, než je uvedeno v tabulce 4.7, může být počet zkušebních cyklů PCD zvýšen až o 50 %.
            Během prokazovací zkoušky může být každý jednotlivý zkušební cyklus PCD oddělen vypnutím motoru. Délka vypnutí do dalšího nastartování musí brát v úvahu monitorování, ke kterému může dojít po vypnutí motoru, a veškeré podmínky, které musí být splněny, aby proběhlo monitorování při následujícím nastartování.
            
               Tabulka 4.7
            
            
               Typy monitorovacích funkcí a odpovídající počet zkušebních cyklů PCD, během kterých se ukládá „potvrzený a aktivní“ DTC
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Typ monitorovací funkce
                     
                     
                        Počet zkušebních cyklů PCD, během kterých se ukládá „potvrzený a aktivní“ DTC
                     
                  
                  
                     
                        Odstranění systému následného zpracování pevných částic
                     
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        Ztráta funkce systému následného zpracování pevných částic
                     
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        Poruchy systému PCD
                     
                     
                        2
                     
                  
               
            
            9.3.3.6   Zkušební cyklus PCD
            9.3.3.6.1   Zkušební cyklus PCD, který pro účely tohoto oddílu 9 slouží k prokázání správné funkce systému monitorování následného zpracování pevných částic, je cyklus NRTC se startem za tepla pro motory podkategorie NRE-v-3, NRE-v-4, NRE-v-5 NRE-v-6 a příslušný NRSC pro všechny ostatní kategorie.
            9.3.3.6.2   Na žádost výrobce a se schválením schvalovacího orgánu může být pro určitou monitorovací funkci použit jiný zkušební cyklus PCD (např. jiný než NTRC nebo NRSC). Žádost musí obsahovat prvky (odborná zdůvodnění, simulace, výsledky zkoušek atd.) jimiž se prokazuje, že:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        výsledkem požadovaného zkušebního cyklu bude monitorovací funkce, která se bude používat ve skutečném provozu vozidla, a
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        příslušný zkušební cyklus PCD uvedený v bodu 9.3.3.6.1 je pro uvažované monitorování méně vhodný.
                     
                  
               
            
            9.3.3.7   Konfigurace pro prokázání aktivace systému varování
            9.3.3.7.1   Prokázání aktivace systému upozornění se provádí zkouškami na motorovém zkušebním stavu.
            9.3.3.7.2   Veškeré součásti nebo subsystémy, které nejsou fyzicky namontovány na motoru, jako jsou například, nikoli však výhradně, čidla teploty prostředí, čidla hladiny a systémy varování a upozornění operátora, které jsou k prokázání nezbytné, musí být pro tento účel připojeny k motoru nebo musí být simulovány způsobem uspokojivým pro schvalovací orgán.
            9.3.3.7.3   Jestliže si to výrobce přeje a schvalovací orgán souhlasí, mohou být prokazovací zkoušky provedeny, aniž je dotčen bod 9.3.3.7.1, na úplném nesilničním mobilním stroji nebo zařízení buď tak, že se nesilniční mobilní stroj přimontuje k vhodnému zkušebnímu stavu, nebo jízdou po zkušební dráze za kontrolovaných podmínek.
            9.3.4   Aktivace systému varování se považuje za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodu 9.3.3 došlo ke správné aktivaci systému varování a pro vybranou poruchu byl dosažen status „potvrzený a aktivní“ DTC.
            9.3.5   Pokud je zkoušce prokázání ztráty funkce systému následného zpracování pevných částic nebo odstranění systému následného zpracování pevných částic podroben systému následného zpracování pevných částic, který používá činidlo, musí se rovněž potvrdit, že bylo dávkování činidla přerušeno.
         
      
      
      
         PŘÍLOHA V
         
            Měření a zkoušky týkající se rozsahu spojeného s nesilničním zkušebním cyklem v ustáleném stavu
         
         1.   Obecné požadavky
         
         Tato příloha se použije pro elektronicky řízené motory kategorií NRE, NRG, IWP, IWA a RLR splňující mezní hodnoty emisí „etapy V“, které jsou stanoveny v příloze II nařízení (EU) 2016/1628, a využívající elektronické řízení, které umožňuje stanovit množství i časování vstřiku paliva, nebo využívajících elektronického řízení, které umožňuje aktivovat, deaktivovat nebo upravovat systém regulace emisí sloužící ke snižování emisí NOx.
         Tato příloha stanoví technické požadavky týkající se rozsahu souvisejícího s příslušným NRSC, v jehož rámci je kontrolována hodnota, o kterou smějí emise překročit mezní hodnoty emisí stanovené v příloze II.
         Je-li motor zkoušen způsobem stanoveným ve zkušebních požadavcích oddílu 4, nesmí vzorky emisí odebrané v jakémkoli náhodně vybraném bodě v rámci příslušného kontrolního rozsahu stanoveného v oddílu 2 překročit příslušné mezní hodnoty emisí v příloze II nařízení (EU) 2016/1628 vynásobené faktorem 2,0.
         Oddíl 3 stanoví, jak technická zkušebna vybírá dodatečné body měření v kontrolním rozsahu v průběhu zkoušky emisí na zkušebním stavu za účelem prokázání, že požadavky tohoto oddílu 1 byly splněny.
         Výrobce může požádat, aby technická zkušebna při prokázání podle oddílu 3 vyňala provozní body z kteréhokoli kontrolního rozsahu stanoveného v oddílu 2. Technická zkušebna může udělit tuto výjimku, jestliže výrobce může prokázat, že motor není nikdy schopen provozu v takových bodech při jeho použití v jakékoli kombinaci nesilničního mobilního stroje.
         V návodu k montáži, který výrobci původního zařízení poskytl výrobce podle přílohy XIV, musí být uvedeny horní a spodní mez příslušného kontrolního rozsahu, a prohlášení, které objasní, že výrobce původního zařízení nesmí motor nainstalovat způsobem, který motor omezuje tak, aby trvale pracoval při rychlosti a zátěžových bodech mimo zkušební rozsah pro křivku točivého momentu odpovídající schválenému typu motoru nebo rodině motorů.
         2.   Kontrolní rozsah motoru
         
         Příslušný kontrolní rozsah pro provedení zkoušky motoru je rozsah definovaný v tomto oddílu 2, který odpovídá příslušnému NRSC pro zkoušený motor.
         2.1.   Kontrolní rozsah pro motory zkoušené na NRSC, cyklus C1
         Tyto motory pracují s proměnnými otáčkami a proměnným zatížením. V závislosti na (pod)kategorii a provozních otáčkách motoru se použijí odlišné výjimky týkající se kontrolního rozsahu.
         2.1.1.   Motory s proměnnými otáčkami kategorie NRE s maximálním netto výkonem ≥ 19 kW, motory s proměnnými otáčkami kategorie IWA s maximálním netto výkonem ≥ 300 kW, motory s proměnnými otáčkami kategorie RLR a motory s proměnnými otáčkami kategorie NRG.
         Kontrolní rozsah (viz obrázek 5.1) je definován takto
         
            horní mez točivého momentu: křivka točivého momentu při plném zatížení;
         
            rozsah otáček: od otáček A do n
            hi;
         kde:
         otáčky A = n
            lo + 0,15 × (n
            hi – n
            lo);
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        n
                        hi
                     
                  
                  
                     =
                  
                  
                     vysoké otáčky [viz čl. 1 odst. 12];
                  
               
               
                  
                     
                        n
                        lo
                     
                  
                  
                     =
                  
                  
                     nízké otáčky [viz čl. 1 odst. 13].
                  
               
            
         
         Ze zkoušek se vyloučí následující provozní podmínky motoru:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     body nižší než 30 % maximálního točivého momentu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     body nižší než 30 % maximálního netto výkonu.
                  
               
            
         
         Jsou-li změřené otáčky motoru A v rozmezí ± 3 % otáček motoru deklarovaných výrobcem, použijí se deklarované otáčky motoru. Jestliže kterékoliv zkušební otáčky tuto dovolenou odchylku překračují, použijí se změřené otáčky motoru.
         Mezilehlé zkušební body v kontrolním rozsahu se definují takto:
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        % točivého momentu = % maximálního točivého momentu
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        ;
                  
               
            
         
         kde: n100 % jsou 100 % otáčky pro odpovídající zkušební cyklus.
         
            Obrázek 5.1
         
         
            Kontrolní rozsah pro motory s proměnnými otáčkami kategorie NRE s maximálním netto výkonem ≥ 19 kW, motory s proměnnými otáčkami kategorie IWA s maximálním netto výkonem ≥ 300 kW a motory s proměnnými otáčkami kategorie NRG
         
         
         2.1.2.   Motory s proměnnými otáčkami kategorie NRE s maximálním netto výkonem < 19 kW a motory s proměnnými otáčkami kategorie IWA s maximálním netto výkonem < 300 kW
         Použije se kontrolní rozsah uvedený v bodě 2.1.1, avšak s dodatečným vyloučením provozních podmínek motoru uvedených v tomto bodě a znázorněných na obrázcích 5.2 a 5.3.
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     pouze pro pevné částice, pokud jsou otáčky C nižší než 2 400 ot./min, body napravo od čáry vytvořené spojením bodů 30 % maximálního točivého momentu nebo 30 % maximálního netto výkonu nebo pod ní, podle toho, která z těchto hodnot je větší, při otáčkách B a 70 % maximálního netto výkonu při vysokých otáčkách;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     pouze pro pevné částice, pokud jsou otáčky C 2 400 ot./min nebo vyšší, body napravo od čáry vytvořené spojením bodů 30 % maximálního točivého momentu nebo 30 % maximálního netto výkonu, podle toho, která z těchto hodnot je větší, při otáčkách B, 50 % maximálního netto výkonu při 2 400 ot./min a 70 % maximálního netto výkonu při vysokých otáčkách;
                  
               
            
         
         kde:
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     otáčky B = n
                        lo + 0,5 × (n
                        hi – n
                        lo);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     otáčky C = n
                        lo + 0,75 × (n
                        hi – n
                        lo);
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     
                        n
                        hi
                     
                  
                  
                     =
                  
                  
                     vysoké otáčky [viz čl. 1 odst. 12];
                  
               
               
                  
                     
                        n
                        lo
                     
                  
                  
                     =
                  
                  
                     nízké otáčky [viz čl. 1 odst. 13].
                  
               
            
         
         Jsou-li změřené otáčky motoru A, B a C v rozmezí ±3 % otáček motoru deklarovaných výrobcem, použijí se deklarované otáčky motoru. Jestliže kterékoliv zkušební otáčky tuto dovolenou odchylku překračují, použijí se změřené otáčky motoru.
         
            Obrázek 5.2
         
         
            Kontrolní rozsah pro motory s proměnnými otáčkami kategorie NRE s maximálním netto výkonem < 19 kW, motory s proměnnými otáčkami kategorie IWA s maximálním netto výkonem < 300 kW a otáčkami C < 2 400 ot./min
         
         
         
            Legenda:
         
         
            
            
            
               
                  
                     1
                  
                  
                     Kontrolní rozsah motoru
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Výjimka pro všechny emise
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Výjimka pro PM
                  
               
               
                  
                     
                        a
                     
                  
                  
                     % maximálního netto výkonu
                  
               
               
                  
                     
                        b
                     
                  
                  
                     % maximálního točivého momentu
                  
               
            
         
         
            Obrázek 5.3
         
         
            Kontrolní rozsah pro motory s proměnnými otáčkami kategorie NRE s maximálním netto výkonem < 19 kW a motory s proměnnými otáčkami kategorie IWA s maximálním netto výkonem < 300 kW a otáčkami C ≥ 2 400 ot./min
         
         
         
            Legenda:
         
         
            
            
            
               
                  
                     1
                  
                  
                     Kontrolní rozsah motoru
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Výjimka pro všechny emise
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Výjimka pro PM
                  
               
               
                  
                     
                        a
                     
                  
                  
                     Procenta maximálního netto výkonu
                  
               
               
                  
                     
                        b
                     
                  
                  
                     Procenta maximálního točivého momentu
                  
               
            
         
         2.2.   Kontrolní rozsah pro motory zkoušené na NRSC, cykly D2, E2 a G2
         Tyto motory se provozují hlavně velmi blízko jejich konstrukčním provozním otáčkám, a proto je kontrolní rozsah definován takto:
         
            
            
            
            
               
                  
                     otáčky
                  
                  
                     :
                  
                  
                     100 %
                  
               
               
                  
                     Rozsah točivého momentu
                  
                  
                     :
                  
                  
                     od 50 % do točivého momentu odpovídajícího maximálnímu výkonu.
                  
               
            
         
         2.3.   Kontrolní rozsah pro motory zkoušené na NRSC, cyklus E3
         Tyto motory se provozují hlavně mírně nad a mírně pod křivkou šroubu s pevným stoupáním. Kontrolní rozsah se týká křivky šroubu a má exponenty matematických rovnic definujících hranice kontrolního rozsahu. Kontrolní rozsah je definován takto:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Spodní mez otáček
                  
                  
                     :
                  
                  
                     0,7 × n
                        100 %
                     
                  
               
               
                  
                     Křivka horní meze
                  
                  
                     :
                  
                  
                     
                        % výkonu = 100 × ( % otáček/90)3,5;
                  
               
               
                  
                     Křivka spodní meze
                  
                  
                     :
                  
                  
                     
                        % výkonu = 70 × ( % otáček/100)2,5;
                  
               
               
                  
                     Horní mez točivého momentu
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Křivka výkonu při plném zatížení
                  
               
               
                  
                     Horní mez otáček
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Maximální otáčky, které umožňuje regulátor
                  
               
            
         
         kde:
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     % výkonu znamená % maximálního netto výkonu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        % otáček znamená % n100 %
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     n100 % znamená 100 % otáčky pro odpovídající zkušební cyklus.
                  
               
            
         
         
            Obrázek 5.4
         
         
            Kontrolní rozsah pro motory zkoušené na NRSC, cyklus E3
         
         
         
            Legenda:
         
         
            
            
            
               
                  
                     1
                  
                  
                     Spodní mez otáček
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Křivka horní meze
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Křivka spodní meze
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Křivka výkonu při plném zatížení
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Křivka maximálních otáček regulátoru
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Kontrolní rozsah motoru
                  
               
            
         
         3.   Požadavky na prokazování
         
         Technická zkušebna vybere ke zkoušení náhodně vybrané hodnoty zatížení a otáček v rámci kontrolního rozsahu. Pro motory podléhající bodu 2.1 se vyberou až tři body. Pro motory podléhající bodu 2.2 se vybere jeden bod. Pro motory podléhající bodu 2.3 nebo 2.4 se vyberou až dva body. Technická zkušebna rovněž namátkově určí pořadí zkušebních bodů. Zkouška musí být provedena v souladu s hlavními požadavky NRSC, ale každý zkušební bod se musí hodnotit samostatně.
         4.   Zkušební požadavky
         
         Zkouška se provede bezprostředně po NRSC s diskrétním režimem následujícím způsobem:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     zkouška se provede bezprostředně po NRSC s diskrétním režimem, jak je popsáno v písm. a) až e) bodu 7.8.1.2 přílohy VI, avšak před provedením postupů po zkoušce (písm. f), nebo po zkoušce s cykly s lineárními přechody mezi režimy („RMC“) uvedené v písm. a) až d) bodu 7.8.2.3 přílohy VI, avšak před provedením postupů po zkoušce (písm. e), podle situace;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     zkoušky se provedou podle požadavků v písm. b) až e) bodu 7.8.1.2 přílohy VI metodou s více filtry (jeden filtr na každý zkušební bod) v každém ze zkušebních bodů zvolených podle oddílu 3;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     pro každý zkušební bod se vypočte specifická hodnota emisí (v g/kWh nebo #/kWh, podle situace);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     hodnoty emisí mohou být vypočteny na základě hmotnosti s využitím oddílu 2 přílohy VII nebo na molárním základě s využitím oddílu 3 přílohy VII, avšak musí být v souladu s metodou použitou pro zkoušku NRSC s diskrétním režimem nebo pro zkoušku RMC;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     pro účely sumačních výpočtů u plynů a případně PN se hodnota Nmode v rovnici (7-63) nastaví na hodnotu 1 a použije se váhový faktor 1;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     pro výpočty pevných částic se použije metoda s více filtry; pro sumační výpočty se hodnota Nmode v rovnici (7-64) nastaví na hodnotu 1 a použije se váhový faktor 1.
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA VI
         
            Provádění zkoušek emisí a požadavky na měřicí zařízení
         
         1.   Úvod
         
         Tato příloha popisuje způsob stanovení emisí plynných znečišťujících látek a emisí pevných znečisťujících částic z motoru určeného ke zkouškám a specifikace týkající se měřicího zařízení. Počínaje oddílem 6 odpovídá číslování této přílohy číslování celosvětového technického předpisu NRMM gtr 11 a přílohy 4B předpisu OSN 96-03. Nicméně některé body celosvětového technického předpisu NRMM gtr 11 nejsou v této příloze zapotřebí, nebo jsou upraveny podle technického pokroku.
         2.   Obecný přehled
         
         Tato příloha obsahuje následující technická ustanovení nezbytná k provádění zkoušek emisí. Dodatečná ustanovení jsou uvedena v bodě 3.
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Oddíl 5: Provozní požadavky, včetně stanovení zkušebních rychlostí
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Oddíl 6: Zkušební podmínky, včetně metody pro započtení emisí z klikové skříně a metody pro určení a započtení kontinuální a občasné regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Oddíl 7: Zkušební postupy, včetně mapování motorů, generování zkušebního cyklu a postupu zkušebního cyklu
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Oddíl 8: Postupy měření, včetně kontrol kalibrace a výkonu přístrojů a potvrzení správnosti přístrojů pro zkoušku
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Oddíl 9: Měřicí zařízení, včetně měřicích přístrojů, ředicí postupy, postupy odběru vzorků a analytické plyny a hmotnostní normy
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Dodatek 1: Postup měření PN
                  
               
            
         
         3.   Související přílohy
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Vyhodnocení údajů a výpočty
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Příloha VII
                  
               
               
                  
                     —
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Zkušební postupy pro motory dual fuel
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Příloha VIII
                  
               
               
                  
                     —
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Referenční paliva
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Příloha IX
                  
               
               
                  
                     —
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Zkušební cykly
                  
                  
                     :
                  
                  
                     Příloha XVII
                  
               
            
         
         4.   Obecné požadavky
         
         Motory určené ke zkouškám musí splňovat provozní požadavky uvedené v oddíle 5, zkoušejí-li se podle podmínek uvedených v oddíle 6 a zkušebních postupů uvedených v oddíle 7.
         5.   Provozní požadavky
         
         5.1.   Emise plynných znečišťujících látek a tuhých znečišťujících částic a CO2 a NH3
         
         Znečišťující látky představují tyto látky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     oxidy dusíku, NOx;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     uhlovodíky, vyjádřené jako celkové množství uhlovodíků, HC nebo THC;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     oxid uhelnatý, CO;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     částice, PM;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     počet částic, PN.
                  
               
            
         
         Měřené hodnoty plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a CO2 emitovaných motorem se týkají emisí specifických pro brzdění v gramech na kilowatthodinu (g/kWh).
         Měří se emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic, pro které platí mezní hodnoty pro podkategorii motorů zkoušených podle přílohy II nařízení (EU) č. 2016/1628. Výsledky, včetně faktoru zhoršení určeného podle přílohy III, nesmějí překročit příslušné mezní hodnoty.
         CO2 se měří a uvádí pro všechny podkategorie motorů podle čl. 41 odst. 4 nařízení (EU) č. 2016/1628.
         Jestliže opatření k regulaci emisí NOx, která jsou součástí systému regulace emisí motoru, zahrnují použití činidla, měří se navíc, v souladu s požadavky oddílu 3 přílohy IV, průměrné emise amoniaku (NH3), které nesmí překročit hodnoty stanovené v uvedeném oddílu.
         Emise se určí během zkušebních cyklů (v ustáleném a/nebo neustáleném stavu), jak je popsáno v oddíle 7 a příloze XVII. Měřicí systémy musí splňovat požadavky týkající se kontroly kalibrace a vlastností stanovené v oddíle 8 za použití měřicího zařízení popsaného v oddíle 9.
         Schvalovací orgán může schválit i jiné systémy nebo analyzátory, zjistí-li se, že poskytují rovnocenné výsledky v souladu s bodem 5.1.1. Výsledky se vypočtou podle požadavků uvedených v příloze VII.
         5.1.1.   Rovnocennost
         Určení rovnocennosti systému se musí zakládat na korelační studii zahrnující 7 párů vzorků (nebo více) a porovnávající posuzovaný systém s jedním ze systémů uvedených v této příloze. „Výsledky“ představují konkrétní váženou hodnotu emisí cyklu. Korelační zkoušky se musí provést v téže laboratoři, na tomtéž zkušebním stanovišti a s tímtéž motorem a provedou se pokud možno současně. Jak je popsáno v dodatku 3 přílohy VII, rovnocennost průměrných hodnot zkušebních párů se určuje na základě statistických údajů F-zkoušky a t-zkoušky, které byly v ohledu zkušebního stanoviště a motoru získány za totožných podmínek, jak je popsáno výše. Odlehlé hodnoty se určí v souladu s normou ISO 5725 a vyloučí se z databáze. Systémy, které se použijí ke korelačním zkouškám, podléhají schválení schvalovacím orgánem.
         5.2.   Obecné požadavky na zkušební cykly
         5.2.1.   Schvalovací zkouška EU se provádí pomocí vhodného nesilničního zkušebního cyklu v ustáleném stavu (N