Nařízení Rady (EU) 2017/658 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 658/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/658
   ze dne 6. dubna 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 329/2007 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím (SZBP) 2016/849, kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí 2013/183/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutím (SZBP) 2017/666 (3) se dále rozšiřuje zákaz investic EU v Severní Koreji nebo se Severní Korejí na odvětví konvenčních zbraní, hutnický, kovodělný a letecký a kosmický průmysl a zakazuje se poskytovat určité služby subjektům a občanům uvnitř Severní Koreje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 1 se doplňuje nový bod, který zní:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „16.
                        
                        
                           „souvisejícími službami“ služby poskytované za poplatek nebo na smluvním základě jednotkami, které se převážně zabývají výrobou přepravitelného zboží, jakož i služby běžně spojené s výrobou takového zboží.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 3c
               1.   Zakazuje se:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           přímo či nepřímo poskytovat jakékoli služby související s těžbou nebo jakékoli služby související s výrobou v chemickém, těžařském a rafinérském průmyslu uvedené v příloze VIII části A fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Severní Koreji anebo pro použití v Severní Koreji a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           přímo či nepřímo poskytovat počítačové a související služby uvedené v příloze VIII části B fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Severní Koreji anebo pro použití v Severní Koreji.
                        
                     
                  
               
               2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit poskytování služeb souvisejících s těžbou a poskytování služeb souvisejících s výrobou v chemickém těžařském a rafinérském průmyslu, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
               3.   Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na počítačové a související služby, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících v Severní Koreji výsad podle mezinárodního práva.
               4.   Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na poskytování počítačových a souvisejících služeb veřejnými orgány nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou financovány z veřejných zdrojů Unie nebo členských států, aby tyto služby poskytovaly pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
               5.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 4, a odchylně od odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit poskytování počítačových a souvisejících služeb, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
               6.   Zákazy podle odstavce 1 se nepoužijí do dne 9. července 2017 na poskytování služeb, které mají být dodány podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem 8. dubna 2017.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 5b se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Zakazuje se:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           zřídit společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v odst. 1 písm. a) až f), které se podílejí na programech nebo činnostech Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení, nebo na činnostech v oblasti těžařského, rafinérského chemického, hutnického, kovodělného, leteckého a kosmického průmyslu nebo v odvětví konvenčních zbraní, nebo nabýt nebo rozšířit vlastnický podíl v těchto právnických osobách, subjektech nebo orgánech, včetně úplného nabytí nebo nabytí vlastnického podílu nebo jiných účastnických cenných papírů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           poskytnout finanční prostředky nebo finanční podporu jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odst. 1 písm. d) až f) nebo poskytnout finanční prostředky nebo finanční podporu pro podložené účely financování takové právnické osoby, subjektu nebo orgánu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           poskytnout investiční služby přímo nebo nepřímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) tohoto odstavce.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 13 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „h)
                        
                        
                           měnit přílohu VIII za účelem upřesnění či úpravy seznamu zboží, přičemž se zohlední informace poskytnuté členskými státy, jakož i veškeré definice nebo pokyny, které mohou být vydány Statistickou komisí OSN, nebo za účelem doplnění referenčních čísel ze systému Centrální klasifikace produkce pro zboží a služby vyhlášených Statistickou komisí OSN.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Příloha tohoto nařízení se doplňuje do nařízení (ES) č. 329/2007 jako příloha VIII.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/666 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA VIII
            Seznam služeb podle článku 3c
            POZNÁMKY:
            
               
               
               
                  
                     
                        1.
                     
                     
                        Kódy Centrální klasifikace produkce (CPC) jsou uvedeny v publikaci Statistického oddělení OSN Statistické dokumenty, řada M, č. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Zákaz se vztahuje pouze na části kódů CPC popsané níže.
                     
                  
               
            
            Část A:
            Služby související s těžbou a výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví:
            
               
               
               
                  
                     
                        Popis služeb
                     
                     
                        Vyplývající z kódu CPC
                     
                  
                  
                     
                        Tunelování, odstraňování nadloží a jiné vývojové a přípravné práce, s výjimkou těžby ropy a zemního plynu.
                     
                     
                        CPC 5115
                     
                  
                  
                     
                        Geologické, geofyzikální, geochemické a jiné vědecké poradenství týkající se umístění ložisek nerostných surovin, ropy a zemního plynu a podzemních vod prostřednictvím studie vlastnosti půdy a skalních ložisek a struktur. Do této podtřídy jsou zahrnuty služby analýzy výsledků podpovrchových průzkumů, studie vzorků půdy a jádra, jakož i pomoc a poradenství při rozvoji a dobývání nerostných zdrojů.
                     
                     
                        CPC 86751
                     
                  
                  
                     
                        Služby shromažďování informací o podpovrchových geologických útvarech pomocí různých metod, včetně seizmografických, gravimetrických, magnetometrických a jiných metod podpovrchového průzkumu.
                     
                     
                        CPC 86752
                     
                  
                  
                     
                        Služby shromažďování informací o tvaru, poloze nebo ohraničení části zemského povrchu různými metodami, včetně pomocí teodolitu či prostřednictvím fotogrammetrického a hydrografického zaměřování, pro účely vypracování map.
                     
                     
                        CPC 86753
                     
                  
                  
                     
                        Poskytování těchto služeb pro ložiska ropy a zemního plynu za poplatek nebo na smluvním základě: usměrněná vrtná těžba a opětovná vrtná těžba; zahájení vrtu; stavba vrtných zařízení, jejich opravy a demontáže; cementování pažnic používaných u ropných a plynových vrtů; čerpací vrty a ucpávání a trvalé odstavení vrtů.
                     
                     
                        CPC 8830
                     
                  
                  
                     
                        Výroba koksu – provoz koksovny, sloužící především k výrobě koksu nebo polokoksu z černého a hnědého uhlí, retortového uhlí a odpadních produktů, jako např. černouhelného dehtu nebo smoly;
                        aglomerace koksu;
                        výroba rafinovaných ropných produktů – výroba kapalných nebo plynných paliv (např. ethan, butan nebo propan), osvětlovacích olejů, mazacích olejů nebo maziva nebo jiných výrobků z ropy nebo živičných nerostů nebo produktů získaných po jejich dělení do frakcí;
                        výroba nebo těžba produktů, jako je vazelína, parafín, ostatní ropné vosky a odpadní produkty jako ropný koks, ropné živice atd.;
                        výroba jaderného paliva – dobývání kovového uranu ze smolince nebo jiných uranových rud;
                        výroba slitin, disperzí nebo směsí přírodního uranu nebo jeho sloučenin;
                        výroba obohaceného uranu a jeho sloučenin; plutonium a jeho sloučeniny; nebo slitiny, disperze nebo směsi těchto sloučenin;
                        výroba uranu ochuzeného o U 235 a jeho sloučenin; thorium a jeho sloučeniny; nebo slitiny, disperze nebo směsi těchto sloučenin;
                        výroba ostatních radioaktivních prvků, izotopů nebo sloučenin a
                        výroba neozářených palivových článků pro použití v jaderných reaktorech.
                     
                     
                        CPC 8845
                     
                  
                  
                     
                        Výroba základních chemických látek, kromě hnojiv a dusíkatých sloučenin;
                        výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin;
                        výroba plastů v primárních formách a syntetického kaučuku;
                        výroba pesticidů a jiných agrochemických výrobků;
                        výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů;
                        výroba botanických produktů;
                        výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků a
                        výroba chemických vláken.
                     
                     
                        CPC 8846
                     
                  
                  
                     
                        Výroba základních kovů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8851
                     
                  
                  
                     
                        Výroba kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8852
                     
                  
                  
                     
                        Výroba strojů a vybavení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8853
                     
                  
                  
                     
                        Výroba kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpočetní techniky za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8854
                     
                  
                  
                     
                        Výroba elektrických strojů a přístrojů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8855
                     
                  
                  
                     
                        Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8858
                     
                  
                  
                     
                        Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8859
                     
                  
                  
                     
                        Opravy kovodělných výrobků, kromě strojů a vybavení, za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8861
                     
                  
                  
                     
                        Opravy strojů a vybavení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8862
                     
                  
                  
                     
                        Opravy kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpočetní techniky za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8863
                     
                  
                  
                     
                        Opravy elektrických strojů a přístrojů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8864
                     
                  
                  
                     
                        Opravy motorových vozidel, přívěsů a návěsů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8867
                     
                  
                  
                     
                        Opravy ostatních dopravních prostředků a zařízení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.
                     
                     
                        CPC 8868
                     
                  
               
            
            Část B:
            Počítačové a související služby (CPC: 84)
            
               
               
               
                  
                     
                        Popis služeb
                     
                     
                        Vyplývající z kódu CPC
                     
                  
                  
                     
                        Poradenské služby týkající se instalace počítačového hardwaru;
                        Implementace programového vybavení;
                        Zpracování dat;
                        Databázové služby;
                        Služby oprav a údržby kancelářské techniky a zařízení včetně počítačů;
                        Služby přípravy dat;
                        Školení pro pracovníky klientů.
                     
                     
                        CPC 84“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.