Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/659 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/141 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 659/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 94/9
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/659
      ze dne 6. dubna 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/141 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/141 (2) bylo uloženo konečné antidumpingové clo na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ve 285. bodě odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2017/141 se uvádí, že společnosti, na něž se vztahují individuální antidumpingové celní sazby, musejí celním orgánům členských států předložit platnou obchodní fakturu. Tento požadavek však nebyl v přijatém nařízení zaveden povinně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 by proto znění článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/141 mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Článek 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/141se nahrazuje tímto:
      
         „Článek 1
         1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z austenitické nerezavějící oceli, odpovídající typům AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H a jejich ekvivalentům v jiných normách, s největším vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm a o tloušťce stěny nejvýše 16 mm, s průměrnou drsností (Ra) konečné úpravy povrchu nejméně 0,8 mikrometru, bez příruby, též dokončené, pocházející z ČLR a Tchaj-wanu. Výrobek je zařazen do kódů KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90 (kódy Taric 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).
         2.   Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi se stanovuje takto:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Společnost
                  
                  
                     Sazba konečného antidumpingového cla (%)
                  
                  
                     Doplňkový kód TARIC
                  
               
               
                  
                     
                        Tchaj-wan
                     
                  
               
               
               
                  
                     King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.
                  
                  
                     0,0
                  
                  
                     C175
                  
               
               
                  
                     Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.
                  
                  
                     5,1
                  
                  
                     C176
                  
               
               
                  
                     Všechny ostatní společnosti
                  
                  
                     12,1
                  
                  
                     C999
                  
               
               
                  
                     
                        Čínská lidová republika
                     
                  
               
               
               
                  
                     Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.
                  
                  
                     55,3
                  
                  
                     C177
                  
               
               
                  
                     Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.
                  
                  
                     48,9
                  
                  
                     C178
                  
               
               
                  
                     Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.
                  
                  
                     30,7
                  
                  
                     C179
                  
               
               
                  
                     Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.
                  
                  
                     30,7
                  
                  
                     C180
                  
               
               
                  
                     
                        Všechny ostatní spolupracující společnosti:
                     
                  
               
               
               
                  
                     Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.
                  
                  
                     41,9
                  
                  
                     C182
                  
               
               
                  
                     Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.
                  
                  
                     41,9
                  
                  
                     C184
                  
               
               
                  
                     Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.
                  
                  
                     41,9
                  
                  
                     C186
                  
               
               
                  
                     Yada Piping Solutions Co., Ltd.
                  
                  
                     41,9
                  
                  
                     C187
                  
               
               
                  
                     Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.
                  
                  
                     41,9
                  
                  
                     C188
                  
               
               
                  
                     Všechny ostatní společnosti
                  
                  
                     64,9
                  
                  
                     C999
                  
               
            
         
         3.   Použití individuální celní sazby stanovené pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno povinností předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, na níž musí být uvedeno prohlášení datované a podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který takovou fakturu vystavil, s uvedením jeho jména a funkce, v tomto znění: „Já, níže podepsaný/podepsaná, potvrzuji, že (objem) (dotčeného výrobku) prodávaného na vývoz do Evropské unie, na nějž se vztahuje tato faktura, bylo vyrobeno společností (název a adresa) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.“ Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná pro „všechny ostatní společnosti“.
         4.   Pokud případný vyvážející výrobce v Čínské lidové republice poskytne Komisi dostatečné důkazy o tom, že:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     v období šetření (tj. od 1. října 2014 do 30. září 2015) nevyvážel do Unie výrobek popsaný v čl. 1 odst. 1;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     není ve spojení s žádným vývozcem nebo výrobcem v Čínské lidové republice, na které se vztahují opatření uložená tímto nařízením, a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     po skončení období šetření buď skutečně vyvezl dotčený výrobek do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek jeho značné množství do Unie vyvézt, může být tabulka v čl. 1 odst. 2 změněna tak, že se mezi spolupracující společnosti nezařazené do vzorku přidá nový vyvážející výrobce, na nějž se v důsledku toho bude vztahovat vážená průměrná celní sazba pro společnosti zařazené do vzorku.
                  
               
            
         
         5.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.“
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/141 ze dne 26. ledna 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 22, 27.1.2017, s. 14).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.