Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/661 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 661/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/25
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/661
   ze dne 6. dubna 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. b), c), e) a g) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Informace o příslušných orgánech v příloze II nařízení (ES) č. 329/2007 by měly být aktualizovány na základě nejnovějších údajů poskytnutých členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 30. listopadu 2016 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci č. 2321 (2016), která stanoví nová opatření vůči Korejské lidově demokratické republice, včetně zákazu dovozu pro měď, nikl, stříbro, zinek a sochy a zákazu vývozu pro vrtulníky a plavidla. Dne 27. února 2017 Rada přijala nařízení (EU) 2017/330 (3), kterým se odpovídajícím způsobem mění nařízení (ES) č. 329/2007 a do něj doplňují přílohy Ih, IIIa a IIIb. Měď, nikl, stříbro a zinek, sochy a vrtulníky a plavidla, které mají být zahrnuty v těchto přílohách, by nyní měly být určeny a měla by jim být přiřazena referenční čísla z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) rovněž dále upřesňuje seznam luxusního zboží již podléhajícího zákazu vývozu, který je obsažen v příloze III nařízení (ES) č. 329/2007.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 6. dubna 2017 Rada rozhodla o tom, že na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, budou přidány čtyři fyzické osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Přílohy Ih, II, III, IIIa, IIIb a V nařízení (ES) č. 329/2007 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Příloha Ih se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Příloha IIIa se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Příloha IIIb se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Příloha V se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2017/330 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      „
            PŘÍLOHA Ih
            Měď, nikl, stříbro a zinek podle čl. 2 odst. 4 písm. b) (1)
            
            
               Měď
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        2603
                     
                     
                        Měděné rudy a koncentráty
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        74
                     
                     
                        Měď a výrobky z ní
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8536 90 95 30
                     
                     
                        Nýtové kontakty
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    měděné
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    s pokovením o tloušťce 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8538 90 99
                     
                     
                        Měděné části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535 , 8536  nebo 8537
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Dráty pro vinutí:
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8544 11
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Měděné
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Ostatní měděné elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000  V:
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8544 42
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Vybavené přípojkami
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8544 49
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Ostatní elektrické vodiče, pro napětí převyšující 1 000  V:
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8544 60 10
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    S měděnými vodiči
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               Nikl
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        2604
                     
                     
                        Niklové rudy a koncentráty
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Feroslitiny:
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7202 60
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Feronikl
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Dráty z nerezavějící oceli:
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        7223 00 11
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Obsahující 28 % nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        75
                     
                     
                        Nikl a výrobky z něho
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        8105 90 00 10
                     
                     
                        Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    7 % (± 2 %) hmotnostních železa
                                 
                              
                           
                        
                        v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu
                     
                  
               
            
            
               Stříbro
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        2616 10
                     
                     
                        Stříbrné rudy a koncentráty
                     
                  
               
            
            
               Zinek
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        2608
                     
                     
                        Zinkové rudy a koncentráty
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        79
                     
                     
                        Zinek a výrobky z něho
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Kódy nomenklatury jsou kódy, které se vztahují na příslušné produkty v kombinované nomenklatuře, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a stanovena v příloze I uvedeného nařízení.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA II
            Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 5, 7, 8, 10 a 15 a adresa Evropské komise pro účely oznamování:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        BELGIE
                        http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        BULHARSKO
                        http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        ČESKÁ REPUBLIKA
                        http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        DÁNSKO
                        http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        NĚMECKO
                        http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        ESTONSKO
                        http://www.vm.ee/est/kat_622/
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        IRSKO
                        http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        ŘECKO
                        http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        ŠPANĚLSKO
                        http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        FRANCIE
                        http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        CHORVATSKO
                        http://www.mvep.hr/sankcije
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        ITÁLIE
                        http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        KYPR
                        http://www.mfa.gov.cy/sanctions
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        LOTYŠSKO
                        http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        LITVA
                        http://www.urm.lt/sanctions
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        LUCEMBURSKO
                        http://www.mae.lu/sanctions
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        MAĎARSKO
                        http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        MALTA
                        https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        NIZOZEMSKO
                        https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        RAKOUSKO
                        http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        POLSKO
                        http://www.msz.gov.pl
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        PORTUGALSKO
                        http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        RUMUNSKO
                        http://www.mae.ro/node/1548
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        SLOVINSKO
                        http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        SLOVENSKO
                        https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        FINSKO
                        http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        ŠVÉDSKO
                        http://www.ud.se/sanktioner
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
                        https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
                     
                  
               
            
            Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
            
               
               
                  
                     
                        European Commission
                     
                  
                  
                     
                        Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
                     
                  
                  
                     
                        EEAS 07/99
                     
                  
                  
                     
                        B-1049 Bruxelles/Brussel
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                  
                  
                     
                        E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      Příloha III nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Slova „9. Ručně vázané koberce, ručně tkané koberce a tapiserie“ se nahrazují slovy „9. Koberce a tapiserie, též ručně vyrobené, v hodnotě vyšší než 500 USD“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Slova „13. Vysoce kvalitní stolní nádobí z porcelánu, porcelánové, kameninové nebo pórovina nebo jemné keramické zboží“ se nahrazují slovy „13. Stolní nádobí z porcelánu, porcelánové, kameninové nebo pórovina nebo jemné keramické zboží v hodnotě vyšší než 100 USD“.
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      „
            PŘÍLOHA IIIa
            Sochy podle čl. 4c odst. 1
            
               
               
               
               
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        4420 10
                     
                     
                        Sochy a sošky ze dřeva
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Sochy a sošky z kamene
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6802 91
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Mramor, travertin a alabastr
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6802 92
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Ostatní vápenaté kameny
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6802 93
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Žula
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6802 99
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Ostatní kameny
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6809 90
                     
                     
                        Sochy a sošky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6810 99
                     
                     
                        Sochy a sošky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        6913
                     
                     
                        Keramické sochy a sošky
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Zlatnické nebo stříbrnické zboží
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7114 11
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Sošky ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7114 19
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Sošky z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        7114 20
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Sochy a sošky z obecných kovů plátovaných drahými kovy
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Sochy a sošky z obecných kovů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8306 21
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Sochy a sošky pokovené drahým kovem
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        8306 29
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    – –
                                 
                                 
                                    Ostatní sochy a sošky
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9505
                     
                     
                        Sochy a sošky pro použití při slavnostech, karnevalech nebo jiných zábavách
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9602
                     
                     
                        Sošky z opracovaných rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex
                     
                     
                        9703
                     
                     
                        Původní sochařská díla, z jakýchkoliv materiálů
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      „
            PŘÍLOHA IIIb
            Vrtulníky a plavidla podle čl. 4d odst. 1
            
               Vrtulníky:
            
            
               
               
               
                  
                     
                        8802 11
                     
                     
                        O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000  kg
                     
                  
                  
                     
                        8802 12
                     
                     
                        O vlastní hmotnosti převyšující 2 000  kg
                     
                  
               
            
            
               Plavidla:
            
            
               
               
               
                  
                     
                        8901
                     
                     
                        Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
                     
                  
                  
                     
                        8902
                     
                     
                        Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu
                     
                  
                  
                     
                        8903
                     
                     
                        Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe
                     
                  
                  
                     
                        8904
                     
                     
                        Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)
                     
                  
                  
                     
                        8906
                     
                     
                        Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
                     
                  
                  
                     
                        8907 10
                     
                     
                        Nafukovací vory
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze V nařízení (ES) č. 329/2007 se v oddíle „Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ doplňují nové položky, které znějí:
      
         
         
         
         
         
            
               
                  „33.
               
               
                  RI Myong Su
               
               
                  Datum narození: 1937
                  Místo narození: Myongchon, Severní Hamgyong
               
               
                  Místopředseda ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník štábu lidových ozbrojených sil. Z titulu této funkce zaujímá Ri Myong Su klíčovou pozici v otázkách národní obrany a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
            
               
                  34.
               
               
                  SO Hong Chan
               
               
                  Datum narození: 30.12.1957
                  Místo narození: Kangwon
                  Číslo pasu: PD836410105
                  Pas platný do: 27.11.2021
               
               
                  První náměstek ministra lidových ozbrojených sil, člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a generálplukovník lidových ozbrojených sil. Z titulu této funkce je So Hong Chan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
            
               
                  35.
               
               
                  WANG Chang Uk
               
               
                  Datum narození: 29.5.1960
               
               
                  Ministr průmyslu a jaderné energetiky. Z titulu této funkce je Wang Chang Uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
            
               
                  36.
               
               
                  JANG Chol
               
               
                  Datum narození: 31.3.1961
                  Místo narození: Pchjongjang
                  Číslo pasu: 563310042
               
               
                  Předseda Státní akademie věd, organizace zaměřené na rozvoj technologických a vědeckých kapacit KLDR. Z titulu této funkce zaujímá Jang Chol strategickou pozici v rozvoji jaderných aktivit KLDR a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.