Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/669 ze dne 16. prosince 2016, kterým se opravuje bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 669/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 97/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/669
   ze dne 16. prosince 2016,
   kterým se opravuje bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 86 odst. 1 písm. e) a čl. 111 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V čl. 182 odst. 4 bulharského, českého, estonského, francouzského, chorvatského, litevského, maltského, rumunského, řeckého, slovenského a švédského jazykového znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) je chyba týkající se váženého průměrného stupně úvěrové kvality expozice vůči jediné protistraně. Bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění je proto třeba opravit. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V příloze I oddílu D bodě 29 francouzského jazykového znění je v rámci uvedených druhů pojištění další chyba týkající se zdravotního pojištění. Francouzské jazykové znění je proto třeba opravit. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 je proto třeba odpovídajícím způsobem opravit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za účelem zajištění rovných podmínek v celé Unii pro všechny pojišťovny a zajišťovny při provádění příslušných předpisů by mělo toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 se opravuje takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Čl. 182 odst. 4 se nahrazuje tímto:
               „4.   Vážený průměrný stupeň úvěrové kvality expozice vůči jediné protistraně se rovná nahoru zaokrouhlenému průměru stupňů úvěrové kvality všech expozic vůči všem protistranám, které patří do expozice vůči jediné protistraně; je vážený hodnotou každé expozice.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               (netýká se českého znění).
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.