Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/670 ze dne 31. ledna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 670/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 97/5
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/670
   ze dne 31. ledna 2017,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Produkce aromatizovaných vinných výrobků má v Unii tradici, jejich odvětví je významné z pohledu producentů i spotřebitele a zemědělství Evropské unie přinášejí důležitý odbyt. Článek 4 nařízení (EU) č. 251/2014 stanoví požadavky, omezení a popisy, podle nichž se mají aromatizovaná vína vyrábět. Zmocňuje rovněž Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení výrobních postupů pro získávání aromatizovaných vinných výrobků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby bylo dosaženo vysoké úrovně ochrany spotřebitele, zamezilo se klamavým praktikám a byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěže mezi výrobci, měla by být stanovena jasně definovaná kritéria pro výrobu aromatizovaných vinných výrobků. V souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 251/2014 je dále Komise povinna zohlednit výrobní postupy doporučené a zveřejněné Mezinárodní organizací pro révu a víno (dále jen „OIV“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výrobní postupy pro aromatizované vinné výrobky doporučené a zveřejněné organizací OIV jsou zahrnuty v jejím usnesení OENO 439-2012 a měly by sloužit jako reference pro stanovení výrobních postupů povolených v Unii. Nicméně z konzultací s odborníky členských států a se zástupci odvětví aromatizovaných vinných výrobků vyplývá, že některé z uvedených postupů neodrážejí plně tradiční výrobní postupy Unie. Proto by měly být přizpůsobeny a doplněny tak, aby lépe odpovídaly potřebám výrobců, pokud jde o metody výroby, a očekáváním spotřebitelů, pokud jde o jakost výrobků,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Výrobní postupy pro aromatizované vinné výrobky
   Povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků v souladu s nařízením (EU) č. 251/2014 jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Přehled povolených výrobních postupů uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 251/2014
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Výrobní postup
               
               
                  Účel
               
               
                  Podmínky použití
               
               
                  Požadavky
               
            
            
               
                  1
               
               
                  Přikyselování a odkyselování
               
               
                  zvýšit nebo snížit obsah titrovatelných kyselin a skutečné kyselosti (snížení nebo zvýšení pH) s cílem zajistit zvláštní organoleptické vlastnosti a zvýšit stabilitu
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ošetření pomocí elektromembránových procesů
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ošetření katexem
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Pro ošetření pomocí elektromembránových procesů k přikyselení platí obdobně požadavky stanovené v dodatku 14 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (1).
                  Pro ošetření pomocí elektromembránových procesů k odkyselení platí obdobně požadavky stanovené v dodatku 17 nařízení (ES) č. 606/2009.
                  Pro ošetření katexem platí obdobně požadavky stanovené v dodatku 15 nařízení (ES) č. 606/2009.
               
            
            
               
                  2
               
               
                  Filtrace a odstřeďování
               
               
                  získat:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              průzračnost produktů
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              biologickou stabilitu v důsledku odstranění mikroorganismů
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              chemickou stabilitu
                           
                        
                     
                  
               
               
                  průtok aromatizovaných vinných výrobků filtry zachycujícími suspendované částice, látky v roztoku v koloidním stavu;
                  filtraci lze provádět s inertními pomocnými filtračními látkami nebo bez nich, s organickými nebo minerálními membránami, včetně membrán polopropustných.
               
               
                   
               
            
            
               
                  3
               
               
                  Úprava barvy a chuti
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              přizpůsobit barvu produktu
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              získat specifické organoleptické vlastnosti produktu
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ošetření enologickým aktivním uhlím
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ošetření polyvinylpolypyrrolidonem
                           
                        
                     
                  
               
               
                  aktivní uhlí: nejvýše 200 g/hl
                  polyvinylpolypyrolidon: nejvýše 80 g/hl
               
            
            
               
                  4
               
               
                  Zvyšování obsahu alkoholu
               
               
                  zvýšit obsah alkoholu
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              odstranění vody prostřednictvím:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          postupů obohacování prostředí, např. reverzní osmózou
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          kryokoncentrace (zmrazením a odstraněním vzniklého ledu)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              obnoveného kvašení přidáním některých ze zkvasitelných cukrů uvedených v příloze I bodě 2 nařízení (EU) č. 251/2014 a následného kvašení pomocí vybraných kvasinek
                           
                        
                     
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                  5
               
               
                  Snižování obsahu alkoholu
               
               
                  snížit obsah alkoholu
               
               
                  oddělení ethanolu pomocí fyzikálních separačních technik
               
               
                  Ošetřené aromatizované vinné výrobky nesmějí mít organoleptické nedostatky a musí být vhodné pro přímou lidskou spotřebu.
                  Snížení obsahu alkoholu v aromatizovaných vinných výrobcích nelze provést, pokud byl při přípravě aromatizovaného vinného výrobku uskutečněn jeden z těchto úkonů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              přidání alkoholu,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              koncentrace,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              obnovené kvašení.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  6
               
               
                  Stabilizace vína proti vysrážení vinného kamene
               
               
                  zajistit stabilizaci vína proti vysrážení vinného kamene, pokud jde o hydrogenvinan draselný, vinan vápenatý a jiné soli vápníku
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ošetření elektrodialýzou
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              ošetření katexem, během něhož základní víno protéká kolonou naplněnou polymerní pryskyřicí, jež působí jako nerozpustný polyelektrolyt a u níž může dojít k výměně kationtů za kationty za okolní prostředí
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              chlazení uchováváním produktů za nízké teploty
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Pro ošetření elektrodialýzou platí obdobně požadavky stanovené v dodatku 7 nařízení (ES) č. 606/2009.
                  Pro ošetření katexem platí obdobně požadavky stanovené v dodatku 12 nařízení (ES) č. 606/2009.
               
            
            
               
                  7
               
               
                  Směšování
               
               
                  upravit konečný organoleptický profil aromatizovaných vinných výrobků
               
               
                  směšování různých vinařských produktů, jak je uvedeno čl. 3 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 251/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  8
               
               
                  Tepelná konzervace
               
               
                  konzervovat produkt zajištěním mikrobiologické stability
               
               
                  tepelné ošetření, včetně pasterizace; zahřátí na teplotu nutnou k odstranění kvasinek a bakterií.
               
               
                   
               
            
            
               
                  9
               
               
                  Vyčeření
               
               
                  odstranit nerozpustné složky
               
               
                  použití těchto pomocných látek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              jedlá želatina
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              bílkoviny rostlinného původu z obilí a hrachu
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vyzina
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              kasein a kaseináty draselné
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              vaječný albumin
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              bentonit
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oxid křemičitý ve formě gelu nebo koloidního roztoku
                           
                        
                     
                  
               
               
                   
               
            
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.