Nařízení Komise (EU) 2017/671 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 671/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 97/9
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/671
      ze dne 7. dubna 2017,
      kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 11. července 2015 přijala Komise pro Codex Alimentarius (CAC) maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL) pro klothianidin a thiamethoxam (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pro uvedené látky jsou stanoveny maximální limity reziduí (MLR) v nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3), pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se v úvahu při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy by tyto normy zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná v Unii za odpovídající. Dále v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení podporuje Unie soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťuje, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  CXL pro klothianidin a thiamethoxam by měly být proto zahrnuty do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR, s výjimkou případů, kdy se týkají produktů, které nejsou stanoveny v příloze I uvedeného nařízení, nebo kdy jsou stanoveny na nižší úrovni než současné MLR. Uvedené CXL jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 7. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.
      Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatky III a IV. Třicáté osmé zasedání. Ženeva, Švýcarsko, 6.–11. července 2015.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
      
         (4)  Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 s.].
      
      
         PŘÍLOHA
         V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupce pro klothianidin a thiamethoxam nahrazují tímto:
         
            „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číselný kód
                     
                     
                        Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                        
                     
                     
                        Klothianidin
                     
                     
                        Thiamethoxam
                     
                  
                  
                     
                        (1)
                     
                     
                        (2)
                     
                     
                        (3)
                     
                     
                        (4)
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0100000
                     
                     
                        
                           OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0110000
                     
                     
                        
                           Citrusové plody
                        
                     
                     
                        0,06 (+)
                     
                     
                        0,15 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0110010
                     
                     
                        Grapefruity
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0110020
                     
                     
                        Pomeranče
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0110030
                     
                     
                        Citrony
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0110040
                     
                     
                        Kyselé lajmy
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0110050
                     
                     
                        Mandarinky
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0110990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0120000
                     
                     
                        
                           Ořechy ze stromů
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0120010
                     
                     
                        Mandle
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120020
                     
                     
                        Para ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120030
                     
                     
                        Kešu ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120040
                     
                     
                        Kaštany jedlé
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120050
                     
                     
                        Kokosové ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120060
                     
                     
                        Lískové ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120070
                     
                     
                        Makadamové ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120080
                     
                     
                        Pekanové ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120090
                     
                     
                        Piniové oříšky
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120100
                     
                     
                        Pistácie
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120110
                     
                     
                        Vlašské ořechy
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0120990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0130000
                     
                     
                        
                           Jádrové ovoce
                        
                     
                     
                        0,4
                     
                     
                        0,3
                     
                  
                  
                     
                        0130010
                     
                     
                        Jablka
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0130020
                     
                     
                        Hrušky
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0130030
                     
                     
                        Kdoule
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0130040
                     
                     
                        Mišpule obecná/německá
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0130050
                     
                     
                        Mišpule japonská / lokvát
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0130990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0140000
                     
                     
                        
                           Peckové ovoce
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0140010
                     
                     
                        Meruňky
                     
                     
                        0,15
                     
                     
                        0,07 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0140020
                     
                     
                        Třešně
                     
                     
                        0,03 (+)
                     
                     
                        0,6 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0140030
                     
                     
                        Broskve
                     
                     
                        0,15
                     
                     
                        0,07
                     
                  
                  
                     
                        0140040
                     
                     
                        Švestky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0140990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0150000
                     
                     
                        
                           Bobulové a drobné ovoce
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0151000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    hrozny
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,7 (+)
                     
                     
                        0,4 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0151010
                     
                     
                        Hrozny stolní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0151020
                     
                     
                        Hrozny moštové
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0152000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    jahody
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,02 (1) (+)
                     
                     
                        0,3 (+)
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0153000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    ovoce z keřů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0153010
                     
                     
                        Ostružiny
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0153020
                     
                     
                        Ostružiny ostružiníku ježiníku
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0153030
                     
                     
                        Maliny (červené a žluté)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0153990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0154000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    ostatní bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0154010
                     
                     
                        Brusnice/borůvky
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154020
                     
                     
                        Klikvy
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154030
                     
                     
                        Rybíz (bílý, černý, červený)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154040
                     
                     
                        Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154050
                     
                     
                        Šípky
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154060
                     
                     
                        Moruše (bílé a černé)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154070
                     
                     
                        Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154080
                     
                     
                        Bez černý / bezinky
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0154990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0160000
                     
                     
                        
                           Různé ovoce s
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0161000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    jedlou slupkou
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0161010
                     
                     
                        Datle
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0161020
                     
                     
                        Fíky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0161030
                     
                     
                        Stolní olivy
                     
                     
                        0,09
                     
                     
                        0,4
                     
                  
                  
                     
                        0161040
                     
                     
                        Kumquaty/kumkváty
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0161050
                     
                     
                        Karamboly
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0161060
                     
                     
                        Tomel japonský / kaki churma / persimon
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0161070
                     
                     
                        Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0161990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0162000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    nejedlou slupkou, malé
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0162010
                     
                     
                        Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0162020
                     
                     
                        Liči
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0162030
                     
                     
                        Mučenka/passiflora
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0162040
                     
                     
                        Opuncie
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0162050
                     
                     
                        Zlatolist
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0162060
                     
                     
                        Tomel viržinský / kaki
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0162990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0163000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    nejedlou slupkou, velké
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0163010
                     
                     
                        Avokádo
                     
                     
                        
                           0,03
                        
                     
                     
                        
                           0,5
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163020
                     
                     
                        Banány
                     
                     
                        0,02
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163030
                     
                     
                        Mango
                     
                     
                        
                           0,04
                        
                     
                     
                        
                           0,2
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163040
                     
                     
                        Papája
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163050
                     
                     
                        Granátová jablka
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163060
                     
                     
                        Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163070
                     
                     
                        Kvajáva hrušková
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163080
                     
                     
                        Ananas
                     
                     
                        0,02 (1) (+)
                     
                     
                        0,02 (1) (+)
                     
                  
                  
                     
                        0163090
                     
                     
                        Chlebovník
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163100
                     
                     
                        Durian cibetkový
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163110
                     
                     
                        Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0163990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0200000
                     
                     
                        
                           ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0210000
                     
                     
                        
                           Kořenová a hlíznatá zelenina
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0211000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    brambory
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,03
                     
                     
                        0,07
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0212000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0212010
                     
                     
                        Kořeny manioku jedlého / kasavy
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0212020
                     
                     
                        Batáty
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0212030
                     
                     
                        Jamy
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0212040
                     
                     
                        Maranta třtinová
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0212990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0213000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0213010
                     
                     
                        Řepa červená/salátová
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213020
                     
                     
                        Mrkev/karotka
                     
                     
                        0,06
                     
                     
                        0,3
                     
                  
                  
                     
                        0213030
                     
                     
                        Celer bulvový
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213040
                     
                     
                        Křen
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213050
                     
                     
                        Topinambury
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213060
                     
                     
                        Pastinák
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213070
                     
                     
                        Petržel kořenová
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213080
                     
                     
                        Ředkve
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213090
                     
                     
                        Kozí brada
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213100
                     
                     
                        Brukev řepka tuřín
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213110
                     
                     
                        Brukev řepák vodnice
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0213990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0220000
                     
                     
                        
                           Cibulová zelenina
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0220010
                     
                     
                        Česnek
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0220020
                     
                     
                        Cibule kuchyňská
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0220030
                     
                     
                        Šalotka
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0220040
                     
                     
                        Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0220990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0230000
                     
                     
                        
                           Plodová zelenina
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0231000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    lilkovité
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0231010
                     
                     
                        Rajčata
                     
                     
                        0,04
                     
                     
                        0,2
                     
                  
                  
                     
                        0231020
                     
                     
                        Paprika setá
                     
                     
                        0,04
                     
                     
                        0,7
                     
                  
                  
                     
                        0231030
                     
                     
                        Lilek/baklažán
                     
                     
                        0,04
                     
                     
                        0,2
                     
                  
                  
                     
                        0231040
                     
                     
                        Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0231990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0232000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    tykvovité s jedlou slupkou
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0232010
                     
                     
                        Okurky salátové
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,5
                     
                  
                  
                     
                        0232020
                     
                     
                        Okurky nakládačky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0232030
                     
                     
                        Cukety
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,5
                     
                  
                  
                     
                        0232990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0233000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    tykvovité s nejedlou slupkou
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0233010
                     
                     
                        Melouny cukrové
                     
                     
                        0,02 (1) (+)
                     
                     
                        0,15 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0233020
                     
                     
                        Dýně
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0233030
                     
                     
                        Melouny vodní
                     
                     
                        0,02 (1) (+)
                     
                     
                        0,15 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0233990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0234000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    kukuřice cukrová
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0239000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    e)
                                 
                                 
                                    ostatní plodová zelenina
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0240000
                     
                     
                        
                           Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0241000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    košťálová zelenina vytvářející růžice
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0241010
                     
                     
                        Brokolice
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,3
                     
                  
                  
                     
                        0241020
                     
                     
                        Květák
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0241990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0242000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0242010
                     
                     
                        Kapusta růžičková
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0242020
                     
                     
                        Zelí hlávkové
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0242990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0243000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    košťálová zelenina listová
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,3
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0243010
                     
                     
                        Zelí pekingské / pe-tsai
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0243020
                     
                     
                        Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0243990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0244000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    kedlubny
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,04 (+)
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0250000
                     
                     
                        
                           Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0251000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    salát a ostatní salátové rostliny
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0251010
                     
                     
                        Kozlíček polníček
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0251020
                     
                     
                        Salát
                     
                     
                        0,1
                     
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        0251030
                     
                     
                        Čekanka štěrbák / endivie
                     
                     
                        0,1 (+)
                     
                     
                        5 (+)
                     
                  
                  
                     
                        0251040
                     
                     
                        Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0251050
                     
                     
                        Barborky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0251060
                     
                     
                        Roketa setá / rukola
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0251070
                     
                     
                        Červená hořčice
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0251080
                     
                     
                        Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0251990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0252000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    špenát a podobná zelenina (listy)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0252010
                     
                     
                        Špenát
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0252020
                     
                     
                        Šrucha
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0252030
                     
                     
                        Mangold
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0252990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0253000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    listy révy vinné a podobných druhů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0254000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0255000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    e)
                                 
                                 
                                    čekanka obecná setá
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0256000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    f)
                                 
                                 
                                    bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        1,5
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0256010
                     
                     
                        Kerblík
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256020
                     
                     
                        Pažitka
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256030
                     
                     
                        Celerová nať
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256040
                     
                     
                        Petrželová nať
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256050
                     
                     
                        Šalvěj lékařská
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256060
                     
                     
                        Rozmarýn lékařský
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256070
                     
                     
                        Tymián
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256080
                     
                     
                        Bazalka pravá a jedlé květy
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           1,5
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256090
                     
                     
                        Vavřín / bobkový list
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256100
                     
                     
                        Estragon
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0256990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0260000
                     
                     
                        
                           Lusková zelenina
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0260010
                     
                     
                        Fazolové lusky
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,3
                     
                  
                  
                     
                        0260020
                     
                     
                        Vyluštěná fazolová semena
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0260030
                     
                     
                        Hrachové lusky
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,3
                     
                  
                  
                     
                        0260040
                     
                     
                        Vyluštěná hrachová zrna
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0260050
                     
                     
                        Čočka
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0260990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0270000
                     
                     
                        
                           Řapíkatá a stonková zelenina
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0270010
                     
                     
                        Chřest
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270020
                     
                     
                        Kardy
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270030
                     
                     
                        Celer řapíkatý
                     
                     
                        0,04
                     
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        0270040
                     
                     
                        Fenykl obecný sladký
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270050
                     
                     
                        Artyčoky
                     
                     
                        0,05
                     
                     
                        0,5
                     
                  
                  
                     
                        0270060
                     
                     
                        Pór
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270070
                     
                     
                        Reveň kadeřavá / rebarbora
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270080
                     
                     
                        Bambusové výhonky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270090
                     
                     
                        Palmové vegetační vrcholy
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0270990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0280000
                     
                     
                        
                           Houby, mechy a lišejníky
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0280010
                     
                     
                        Pěstované houby
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0280020
                     
                     
                        Volně rostoucí houby
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0280990
                     
                     
                        Mechy a lišejníky
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0290000
                     
                     
                        
                           Řasy a prokaryota
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0300000
                     
                     
                        
                           LUŠTĚNINY
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                     
                        0,04
                     
                  
                  
                     
                        0300010
                     
                     
                        Fazole
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0300020
                     
                     
                        Čočka
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0300030
                     
                     
                        Hrách
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0300040
                     
                     
                        Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0300990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0400000
                     
                     
                        
                           OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0401000
                     
                     
                        
                           Olejnatá semena
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0401010
                     
                     
                        Lněná semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401020
                     
                     
                        Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401030
                     
                     
                        Maková semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401040
                     
                     
                        Sezamová semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401050
                     
                     
                        Slunečnicová semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401060
                     
                     
                        Semena řepky olejky
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401070
                     
                     
                        Sójové boby
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,04
                     
                  
                  
                     
                        0401080
                     
                     
                        Hořčičná semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401090
                     
                     
                        Bavlníková semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401100
                     
                     
                        Dýňová semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401110
                     
                     
                        Semena světlice barvířské
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401120
                     
                     
                        Semena brutnáku lékařského
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401130
                     
                     
                        Semena lničky seté
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401140
                     
                     
                        Konopná semena
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401150
                     
                     
                        Semena skočce obecného
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0401990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0402000
                     
                     
                        
                           Olejnaté plody
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0402010
                     
                     
                        Olivy na olej
                     
                     
                        0,09
                     
                     
                        0,4
                     
                  
                  
                     
                        0402020
                     
                     
                        Jádra plodů palem
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0402030
                     
                     
                        Plody palem
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0402040
                     
                     
                        Vlnovec pětimužný / kapok
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0402990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0500000
                     
                     
                        
                           OBILOVINY
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0500010
                     
                     
                        Ječmen
                     
                     
                        0,04
                     
                     
                        0,4
                     
                  
                  
                     
                        0500020
                     
                     
                        Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0500030
                     
                     
                        Kukuřice
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,05
                     
                  
                  
                     
                        0500040
                     
                     
                        Proso
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0500050
                     
                     
                        Oves
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0500060
                     
                     
                        Rýže
                     
                     
                        0,5
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0500070
                     
                     
                        Žito
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0500080
                     
                     
                        Čirok
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0500090
                     
                     
                        Pšenice
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,05
                     
                  
                  
                     
                        0500990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0600000
                     
                     
                        
                           ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0610000
                     
                     
                        
                           Čaje
                        
                     
                     
                        0,7
                     
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        0620000
                     
                     
                        
                           Kávová zrna
                        
                     
                     
                        0,05
                     
                     
                        0,2
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0630000
                     
                     
                        
                           Bylinné čaje z
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0631000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    květů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0631010
                     
                     
                        Heřmánek
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0631020
                     
                     
                        Ibišek súdánský
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0631030
                     
                     
                        Růže
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0631040
                     
                     
                        Jasmín
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0631050
                     
                     
                        Lípa
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0631990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0632000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    listů a nadzemních částí rostlin
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0632010
                     
                     
                        Jahodník
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0632020
                     
                     
                        Roibos
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0632030
                     
                     
                        Cesmína paraguayská / yerba maté
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0632990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0633000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    kořenů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0633010
                     
                     
                        Kozlík lékařský / baldrián
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0633020
                     
                     
                        Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0633990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0639000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    veškerých jiných částí rostlin
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0640000
                     
                     
                        
                           Kakaové boby
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0650000
                     
                     
                        
                           Rohovník obecný / svatojánský chléb
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0700000
                     
                     
                        
                           CHMEL
                        
                     
                     
                        
                           0,07
                        
                     
                     
                        
                           0,09
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0800000
                     
                     
                        
                           KOŘENÍ
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0810000
                     
                     
                        
                           Semena
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0810010
                     
                     
                        Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810020
                     
                     
                        Bulvuška
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810030
                     
                     
                        Miřík celer
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810040
                     
                     
                        Koriandr setý
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810050
                     
                     
                        Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810060
                     
                     
                        Kopr vonný
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810070
                     
                     
                        Fenykl sladký
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810080
                     
                     
                        Pískavice řecké seno
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810090
                     
                     
                        Muškátový oříšek
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0810990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0820000
                     
                     
                        
                           Plody
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0820010
                     
                     
                        Nové koření
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820020
                     
                     
                        Žlutodřev
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820030
                     
                     
                        Kmín kořenný
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820040
                     
                     
                        Kardamom
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820050
                     
                     
                        Jalovcové bobule
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820060
                     
                     
                        Pepř (bílý, černý a zelený)
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820070
                     
                     
                        Vanilka
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820080
                     
                     
                        Tamarind / indické datle
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0820990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0830000
                     
                     
                        
                           Kůra
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0830010
                     
                     
                        Skořice
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0830990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0840000
                     
                     
                        
                           Kořeny a oddenky
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0840010
                     
                     
                        Lékořice
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0840020
                     
                     
                        Zázvor
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0840030
                     
                     
                        Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0840040
                     
                     
                        Křen
                     
                     
                        (+)
                     
                     
                        (+)
                     
                  
                  
                     
                        0840990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0850000
                     
                     
                        
                           Pupeny
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0850010
                     
                     
                        Hřebíček
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0850020
                     
                     
                        Kapary
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0850990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0860000
                     
                     
                        
                           Květinové pestíky
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0860010
                     
                     
                        Šafrán
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0860990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0870000
                     
                     
                        
                           Semenné míšky
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0870010
                     
                     
                        Muškátový květ
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0870990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        0900000
                     
                     
                        
                           CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0900010
                     
                     
                        Řepa cukrovka (kořen)
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0900020
                     
                     
                        Cukrová třtina
                     
                     
                        0,4
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0900030
                     
                     
                        Kořen čekanky
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        0900990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1000000
                     
                     
                        
                           PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1010000
                     
                     
                        
                           Tkáně z
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1011000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    prasat
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1011010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1011020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1011030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1011040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1011050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1011990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1012000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    skotu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1012010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1012020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1012030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1012040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1012050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1012990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1013000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    ovcí
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1013010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1013020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1013030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1013040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1013050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1013990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1014000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    koz
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1014010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1014020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1014030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1014040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1014050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1014990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1015000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    e)
                                 
                                 
                                    koňovitých
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1015010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1015020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1015030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1015040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1015050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1015990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1016000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    f)
                                 
                                 
                                    drůbeže
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1016010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1016020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1016030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,1
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1016040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1016050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,1
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1016990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1017000
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    g)
                                 
                                 
                                    ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1017010
                     
                     
                        Svalovina
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1017020
                     
                     
                        Tuková tkáň
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1017030
                     
                     
                        Játra
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1017040
                     
                     
                        Ledviny
                     
                     
                        0,02 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1017050
                     
                     
                        Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                     
                     
                        0,2
                     
                     
                        0,02
                     
                  
                  
                     
                        1017990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1020000
                     
                     
                        
                           Mléko
                        
                     
                     
                        0,02
                     
                     
                        0,05
                     
                  
                  
                     
                        1020010
                     
                     
                        Kravské
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1020020
                     
                     
                        Ovčí
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1020030
                     
                     
                        Kozí
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1020040
                     
                     
                        Kobylí
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1020990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                  
                  
                     
                        1030000
                     
                     
                        
                           Ptačí vejce
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1030010
                     
                     
                        Slepičí
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1030020
                     
                     
                        Kachní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1030030
                     
                     
                        Husí
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1030040
                     
                     
                        Křepelčí
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1030990
                     
                     
                        Ostatní
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1040000
                     
                     
                        
                           Med a další včelařské produkty
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                     
                        0,05 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1050000
                     
                     
                        
                           Obojživelníci a plazi
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1060000
                     
                     
                        
                           Suchozemští bezobratlí živočichové
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                        1070000
                     
                     
                        
                           Volně žijící suchozemští obratlovci
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                     
                        0,01 (1)
                        
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Označuje mez stanovitelnosti.
         
            (1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
         
            Klothianidin
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0110000
                                 
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110010
                                 
                              
                              
                                 
                                    Grapefruity
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110020
                                 
                              
                              
                                 
                                    Pomeranče
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110030
                                 
                              
                              
                                 
                                    Citrony
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110040
                                 
                              
                              
                                 
                                    Kyselé lajmy
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110050
                                 
                              
                              
                                 
                                    Mandarinky
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110990
                                 
                              
                              
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech s thiamethoxamem týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0140020
                                 
                              
                              
                                 
                                    Třešně
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0151000
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0151010
                                 
                              
                              
                                 
                                    Hrozny stolní
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0151020
                                 
                              
                              
                                 
                                    Hrozny moštové
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0152000
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                          
                                          
                                             jahody
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0163080
                                 
                              
                              
                                 
                                    Ananas
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech s thiamethoxamem týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0233010
                                 
                              
                              
                                 
                                    Melouny cukrové
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0233030
                                 
                              
                              
                                 
                                    Melouny vodní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0244000
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                d)
                                             
                                          
                                          
                                             kedlubny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech s thiamethoxamem týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0251030
                                 
                              
                              
                                 
                                    Čekanka štěrbák / endivie
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0840040
                                 
                              
                              
                                 
                                    Křen
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Thiamethoxam
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0110000
                                 
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110010
                                 
                              
                              
                                 
                                    Grapefruity
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110020
                                 
                              
                              
                                 
                                    Pomeranče
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110030
                                 
                              
                              
                                 
                                    Citrony
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110040
                                 
                              
                              
                                 
                                    Kyselé lajmy
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110050
                                 
                              
                              
                                 
                                    Mandarinky
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0110990
                                 
                              
                              
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0140010
                                 
                              
                              
                                 
                                    Meruňky
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0140020
                                 
                              
                              
                                 
                                    Třešně
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 6. února 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0151000
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                a)
                                             
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0151010
                                 
                              
                              
                                 
                                    Hrozny stolní
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0151020
                                 
                              
                              
                                 
                                    Hrozny moštové
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    0152000
                                 
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                b)
                                             
                                          
                                          
                                             jahody
                                   &