Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/677 ze dne 10. dubna 2017, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 677/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 98/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/677
   ze dne 10. dubna 2017,
   kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 17. dubna 2012 obdržela Komise od Španělska žádost o odchylku od ustanovení čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce uvedeného nařízení, aby mohlo používat lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v rámci svých teritoriálních vod v Autonomním společenství Murcie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Odchylku požadovanou Španělskem a související návrh plánu řízení posoudil v roce 2013 Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Španělský plán řízení přijalo Španělsko dne 27. března 2013 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Odchylka od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce byla udělena do 31. prosince 2016 na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 773/2013 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Španělsko předložilo v červnu 2013, září 2014, červenci 2015 a červenci 2016 Komisi vědecké zprávy o provádění plánu řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 13. července 2016 požádaly španělské orgány Evropskou komisi, aby prodloužila platnost odchylky na období po 31. prosinci 2016. Španělsko poskytlo aktuální informace odůvodňující prodloužení platnosti odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Žádost Španělska o prodloužení platnosti odchylky a související návrh plánu řízení posoudil v roce 2016 VTHVR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Odchylka, o niž Španělsko požádalo, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Vzhledem k malé velikosti kontinentálního šelfu a zvláštnímu rozšíření cílového druhu existují specifická zeměpisná omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Rybolov pomocí lodních nevodů nelze provádět pomocí jiných zařízení a nemá významný dopad na mořské prostředí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Odchylka požadovaná Španělskem se týká omezeného počtu plavidel, a to pouze 27 plavidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Plán řízení zaručuje, že v budoucnu nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu, protože oprávnění k rybolovu bude vydáno určeným 27 plavidlům s celkovou intenzitou rybolovu 1 211 kW, kterým již Španělsko vydalo oprávnění lovit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s požadavky čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Plán řízení zavádí změny na zefektivnění rybolovných operací, konkrétně i) nabízí možnost pružného data začátku povoleného rybolovného období v závislosti na meteorologických podmínkách, ii) zavádí maximální povolený odlov na plavidlo, den a rybáře v pracovním poměru, iii) v souladu s vědeckými údaji z let 2012–2016 upravuje mezní referenční body, iv) zavádí opatření na omezení převodu oprávnění k rybolovu a v) zřizuje řídící výbor sdružující orgány z odvětví rybolovu, vědecké obce a zúčastněných stran.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky čl. 4 odst. 1) nařízení (ES) č. 1967/2006, jež prostřednictvím odchylky umožňuje rybolov nad chráněnými stanovišti, je-li provozován za určitých podmínek, aniž by docházelo k dotyku s mořským dnem s výskytem mořských řas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Požadavek čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006 se neuplatní, protože se vztahuje na traulery.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Pokud jde o požadavek souladu s čl. 9 odst. 3, kterým se stanoví minimální velikost ok, Komise bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že jsou dotyčné rybolovné činnosti vysoce selektivní, mají jen nepatrný dopad na mořské prostředí a nejsou dotčeny ustanoveními čl. 4 odst. 5, Španělsko v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006 povolilo ve svém plánu řízení odchylku od těchto ustanovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Španělský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, splňuje tedy podmínky stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Dotyčné rybolovné činnosti nenarušují činnosti ostatních plavidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Činnost lodních nevodů je upravena ve španělském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 jsou minimální.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Lodní nevody se nezaměřují na hlavonožce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Španělský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Požadovaná odchylka by proto měla být udělena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Španělsko by mělo Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném ve španělském plánu řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Omezené trvání odchylky umožní zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud sledování plánu řízení poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň poskytne prostor pro posílení vědeckých poznatků pro účinnější plán řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Odchylka by proto měla platit do dne 31. prosince 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylka
   Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije v teritoriálních vodách Španělska přiléhajících k pobřeží Autonomního společenství Murcie na lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody, které používají plavidla:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               registrovaná v námořním soupisu spravovaném Generálním ředitelstvím pro chov hospodářských zvířat a rybolov Autonomního společenství Murcie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               působící v odvětví rybolovu po více než pět let a u nichž nesmí dojít k žádnému budoucímu zvýšení stávající intenzity rybolovu a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               mající povolení k rybolovu a provozující činnost podle plánu řízení přijatého Španělskem v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 (dále jen „plán řízení“).
            
         
      
   
   Tato odchylka se použije do dne 31. prosince 2019.
   Článek 2
   Plán sledování a zpráva
   Španělsko předloží Komisi do tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. c).
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.
   
      (2)  Údaj z Úř. věst. regionu Murcie č. 78, 6.4.2013, s. 13950.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2013 ze dne 12. srpna 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie) (Úř. věst. L 217, 13.8.2013, s. 28).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.