Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/679 ze dne 10. dubna 2017 o zastavení nového absorpčního šetření ve věci dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Tchaj-wanu beze změny platných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 679/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 98/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/679
   ze dne 10. dubna 2017
   o zastavení nového absorpčního šetření ve věci dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Tchaj-wanu beze změny platných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 2 a článek 12 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ŘÍZENÍ
   
   1.1.   Platná opatření
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1429 (2) uložila Evropská komise (dále jen „Komise“) konečné antidumpingové clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu. Příslušná celní sazba pro všechny tchajwanské společnosti činila 6,8 %, s výjimkou jednoho vyvážejícího výrobce s nulovou celní sazbou.
            
         
      
   
   1.2.   Žádost o nové absorpční šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise dne 28. června 2016 obdržela žádost o nové absorpční šetření platných opatření podle článku 12 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Žádost podal Evropský ocelářský svaz (dále též pouze „Eurofer“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Svaz Eurofer předložil dostatečné důkazy o tom, že po skončení období původního šetření a před uložením a po uložení antidumpingového cla na dovoz dotčeného výrobku se vývozní ceny snížily. Tím byly zmařeny zamýšlené nápravné účinky platných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z důkazů obsažených v žádosti vyplynulo, že pokles vývozních cen nemohl být vysvětlen změnami cen surovin, nákladů na energii, nákladů práce, celních sazeb či směnných kurzů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Kromě toho svaz Eurofer předložil důkazy, že dotčený výrobek se ve značném množství nadále dovážel do Unie.
            
         
      
   
   1.3.   Opětovné zahájení antidumpingového šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opětovné zahájení antidumpingového šetření (3) oznámila Komise dne 11. srpna 2016 oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   1.4.   Zúčastněné strany
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V oznámení o zahájení řízení vyzvala Komise zúčastněné strany, aby ji za účelem účasti v novém šetření kontaktovaly. Komise kromě toho výslovně informovala svaz Eurofer, vývozce, vyvážející výrobce a dovozce, o nichž bylo známo, že se jich šetření týká, a zástupce dotčené země o zahájení nového absorpčního šetření a vyzvala je k účasti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Zúčastněné strany dostaly možnost písemně sdělit svá stanoviska a požádat o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Žádná ze zúčastněných stran o slyšení nepožádala.
            
         
      
   
   1.5.   Výběr vzorku dovozců
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala dovozce, kteří nejsou ve spojení, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Požadované informace poskytlo a se zařazením do vzorku souhlasilo deset dovozců, kteří nejsou ve spojení. V souladu s čl. 17 odst. 1 základního nařízení Komise vybrala jako vzorek tři dovozce na základě největšího objemu dovozu do Unie. V souladu s čl. 17 odst. 2 základního nařízení byly se všemi známými dotčenými dovozci vedeny ohledně výběru vzorku konzultace. Komise neobdržela žádné připomínky.
            
         
      
   
   1.6.   Výběr vzorku vývozců a vyvážejících výrobců na Tchaj-wanu
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala všechny známé vývozce a vyvážející výrobce na Tchaj-wanu, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení řízení. Kromě toho Komise požádala orgány dotčené země, aby určily a/nebo kontaktovaly případné další vývozce a vyvážející výrobce, kteří by mohli mít zájem o účast na šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Požadované informace poskytlo a se zařazením do vzorku souhlasilo pět vývozců a šest vyvážejících výrobců na Tchaj-wanu. Komise rozhodla, že výběr vzorku není nutný, neboť šetření u těchto vývozců a vyvážejících výrobců může v dostupném čase zvládnout.
            
         
      
   
   1.7.   Odpovědi na dotazník
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Komise zaslala dotazníky pěti vývozcům a šesti vyvážejícím výrobcům. Vyplněný dotazník poskytli dva vyvážející výrobci a skupina tvořená dvěma vyvážejícími výrobci a dvěma vývozci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Komise zaslala dotazníky třem dovozcům zařazeným do vzorku a obdržela odpovědi od dvou z nich.
            
         
      
   
   1.8.   Inspekce na místě
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Komise si vyžádala a ověřila všechny informace, které považovala pro účely tohoto nového šetření za nezbytné. Inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení se uskutečnily v prostorách těchto společností:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Jie Jin Material Science, Tainan city, Tchaj-wan
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Kaohsiung city, Tchaj-wan
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung city, Tchaj-wan
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Yuan Long Stainless Steel, Kaohsiung city, Tchaj-wan
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   1.9.   Období, na něž se vztahuje nové absorpční šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Období nového absorpčního šetření trvalo od 1. července 2015 do 30. června 2016. Období původního šetření trvalo od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.
            
         
      
   
   2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Výrobek, který je předmětem tohoto nového absorpčního šetření, je stejný jako výrobek, který byl předmětem původního šetření, a je definován jako ploché válcované výrobky z korozivzdorné oceli po válcování za studena (úběrem za studena), již dále neopracované, pocházející z Tchaj-wanu, v současnosti kódů KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 a 7220 20 89 („dotčený výrobek“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Ploché za studena válcované výrobky z korozivzdorné oceli mají širokou škálu použití, například při výrobě domácích spotřebičů (například vnitřních částí praček a myček nádobí), svařovaných trubek a zdravotnických prostředků, jakož i v odvětví zpracování potravin a v automobilovém průmyslu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Při šetření bylo zjištěno, že dotčený výrobek a výrobek vyráběný a prodávaný na domácím tchajwanském trhu mají stejné základní vlastnosti i stejná základní užití. Komise proto rozhodla, že tyto výrobky jsou obdobnými výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
            
         
      
   
   3.   ZJIŠTĚNÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Cílem nového absorpčního šetření podle článku 12 základního nařízení je stanovit, zda po uložení původních opatření došlo či nedošlo k poklesu vývozních cen, nebo zda byl pohyb cen při dalším prodeji nebo pozdějším prodeji dotčeného výrobku v Unii nedostatečný. Pokud by se zjistilo, že došlo k poklesu vývozních cen, jako druhý krok by se mělo vypočíst nové dumpingové rozpětí.
            
         
      
   
   3.1.   Pokles vývozních cen
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Při zjišťování, zda došlo k poklesu vývozních cen, Komise stanovila pro každého zkoumaného vyvážejícího výrobce jeho vývozní ceny během období nového absorpčního šetření a porovnala tyto ceny s odpovídajícími vývozními cenami stanovenými během období původního šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Vyvážející výrobci vyváželi do Unie buď přímo nezávislým odběratelům, nebo prostřednictvím svých společností ve spojení na Tchaj-wanu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Vývozní cena byla cenou skutečně zaplacenou nebo cenou, kterou je třeba za dotčený výrobek při prodeji na vývoz do Unie zaplatit v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               U všech vyvážejících výrobců srovnala Komise ceny typů výrobku prodávaných v období nového absorpčního šetření se stejnými typy výrobku prodávanými v období původního šetření a vypočítala pro ně vážený průměrný pokles vývozních cen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Výše uvedené srovnání bylo provedeno v eurech za použití směnných kurzů, které byly vývozcům a vyvážejícím výrobcům poskytnuty v antidumpingových dotaznících.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Srovnání vývozních cen do Unie na základě ceny ze závodu prokázalo, že v případě všech vyvážejících výrobců/skupin se vývozní ceny snížily. Pokles vývozních cen (v eurech) byl následující:
               
                  Tabulka 1
               
               
                  Pokles vývozních cen
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Vyvážející výrobce/skupina
                        
                        
                           Změna vývozních cen mezi obdobím původního šetření a obdobím nového absorpčního šetření
                        
                     
                     
                        
                           Jie Jin Material Science
                        
                        
                           – 3,3 %
                        
                     
                     
                        
                           Tang Eng Iron Works Co., Ltd. a Yieh United Steel Corporation
                        
                        
                           – 11,2 %
                        
                     
                     
                        
                           Yuan Long Stainless Steel
                        
                        
                           – 2,3 %
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   3.2.   Dumping
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Po stanovení poklesu vývozních cen u všech spolupracujících vyvážejících výrobců byla nově vypočtena dumpingová rozpětí v souladu s článkem 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Všichni spolupracující vyvážející výrobci požádali o přezkoumání jim náležející běžné hodnoty na základě čl. 12 odst. 5 základního nařízení.
            
         
      
   
   3.2.1.   Běžná hodnota
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Komise nejprve v souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení zkoumala, zda je celkový objem domácího prodeje u každého jednotlivého spolupracujícího vyvážejícího výrobce reprezentativní. Domácí prodej je reprezentativní tehdy, když celkový objem domácího prodeje obdobného výrobku nezávislým odběratelům na domácím trhu připadající na vyvážejícího výrobce představuje alespoň 5 % celkového objemu prodeje dotčeného výrobku vyváženého během období nového absorpčního šetření do Unie. Na základě tohoto kritéria byl celkový objem prodeje každého jednotlivého vyvážejícího výrobce obdobného výrobku na domácím trhu reprezentativní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Komise následně určila u vyvážejících výrobců s reprezentativním domácím prodejem typy výrobku prodávané na domácím trhu, jež byly shodné nebo srovnatelné s typy výrobku prodávanými na vývoz do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Poté Komise u každého typu výrobku prodávaného každým spolupracujícím vyvážejícím výrobcem na domácím trhu, který je shodný nebo srovnatelný s typem výrobku prodávaným na vývoz do Unie, prověřovala, zda je objem jeho prodeje reprezentativní v souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení. Domácí prodej určitého typu výrobku je reprezentativní tehdy, když celkový objem prodeje daného typu výrobku nezávislým odběratelům na domácím trhu během období nového absorpčního šetření představuje alespoň 5 % celkového objemu prodeje shodného nebo srovnatelného typu výrobku vyváženého do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Dále Komise stanovila podíl ziskového prodeje nezávislým odběratelům na domácím trhu u každého typu výrobku během období nového absorpčního šetření, aby mohla rozhodnout, zda pro účely výpočtu běžné hodnoty v souladu s čl. 2 odst. 4 základního nařízení použije skutečný domácí prodej.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Běžná hodnota byla vypočtena jako vážený průměr cen veškerého domácího prodeje během období nového absorpčního šetření nebo jako vážený průměr pouze ziskového prodeje. Pokud byl nutný měnový převod, byly veškeré hodnoty převedeny na tchajwanský dolar buď podle měsíčních sazeb poskytnutých Komisí v antidumpingovém dotazníku, nebo podle interního směnného kurzu vyvážejících výrobců vycházejícího z tchajwanských celních sazeb. V období nového absorpčního šetření nebyl mezi těmito dvěma sazbami podstatný rozdíl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Pokud prodej určitého typu obdobného výrobku v běžném obchodním styku nebyl dostatečný nebo se žádný prodej neuskutečnil, vypočítala Komise běžnou hodnotu v souladu s čl. 2 odst. 3 a 6 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Běžná hodnota byla vypočtena tak, že k průměrným výrobním nákladům obdobného výrobku, jež během období nového absorpčního šetření vznikly spolupracujícím vyvážejícím výrobcům, byly připočteny tyto položky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           vážené průměrné prodejní, režijní a správní náklady vynaložené během období nového absorpčního šetření spolupracujícími vyvážejícími výrobci při domácím prodeji obdobného výrobku v běžném obchodním styku a dále
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           vážený průměrný zisk dosažený během období nového absorpčního šetření spolupracujícími vyvážejícími výrobci při domácím prodeji obdobného výrobku v běžném obchodním styku.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Jeden vyvážející výrobce prodával část dotčeného výrobku prostřednictvím s ním spojeného střediska služeb, které provádělo některé úpravy pro konkrétní zákazníky (řezání, prořezávání, leštění atd.). K výpočtu konsolidovaných výrobních nákladů v případě tohoto vyvážejícího výrobce byly tyto dodatečné náklady metodou váženého průměru připočteny k nákladům daného typu výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Stejně jako při původním šetření směřovala určitá část prodeje obdobného výrobku na tchajwanském trhu k distributorům, kteří jej dále vyváželi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Aby se s tímto problémem vyrovnala, nevzala Komise v úvahu veškerý prodej největšímu tchajwanskému distribučnímu středisku/středisku služeb, které podle své odpovědi na dotazník vyvezlo valnou většinu dále zpracovaných výrobků. Komise nezohlednila ani prodej na domácím trhu, který směřoval buď do celního skladu, nebo mezinárodního vývozního přístavu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Jeden vyvážející výrobce zároveň působil jako středisko služeb pro dotčený výrobek a obdobný výrobek pořizovaný od jiných vyvážejících výrobců. Pro výpočet běžné hodnoty a vývozní ceny u tohoto vyvážejícího výrobce Komise zohlednila pouze jeho vlastní za studena válcované výrobky.
            
         
      
   
   3.2.2.   Vývozní cena
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Vývozní cenu za období nového absorpčního šetření stanovila Komise tak, jak je vysvětleno ve (22) až (24) bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   3.2.3.   Srovnání
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Komise srovnala běžnou hodnotu a vývozní cenu vyvážejících výrobců na základě ceny ze závodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Pokud to odůvodňovala potřeba zajistit spravedlivé srovnání, upravila Komise běžnou hodnotu a/nebo vývozní cenu o rozdíly, které mají vliv na ceny a srovnatelnost cen, v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Byly provedeny úpravy s ohledem na náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a nakládku a vedlejší náklady, balení, úvěry, bankovní poplatky a provize.
            
         
      
   
   3.2.4.   Dumpingová rozpětí
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               U spolupracujících vyvážejících výrobců Komise v souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení srovnávala váženou průměrnou běžnou hodnotu každého typu obdobného výrobku s váženou průměrnou vývozní cenou odpovídajícího typu dotčeného výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Na základě toho činí vážená průměrná dumpingová rozpětí vyjádřená jako procento ceny CIF s dodáním na hranice Unie před proclením:
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Dumpingová rozpětí, Tchaj-wan
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Vyvážející výrobce/skupina
                        
                        
                           Dumpingové rozpětí v období nového absorpčního šetření
                        
                     
                     
                        
                           Jie Jin Material Science
                        
                        
                           2,6 %
                        
                     
                     
                        
                           Tang Eng Iron Works Co., Ltd. a Yieh United Steel Corporation
                        
                        
                           Žádný dumping
                        
                     
                     
                        
                           Yuan Long Stainless Steel
                        
                        
                           Žádný dumping
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   4.   ZÁVĚR
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Z přepočtu dumpingových rozpětí vyplynulo, že dumpingové rozpětí se v případě skupiny společností, které byly předmětem původního šetření, snížilo. V případě zbývajících dvou spolupracujících společností, které v původním šetření nespolupracovaly, je dumpingové rozpětí nižší než v současnosti platná celní sazba.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Nové absorpční šetření se proto zastavuje beze změny platných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Závěry tohoto nového šetření byly sděleny zúčastněným stranám. Připomínky předložil pouze svaz Eurofer.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Ve svém písemném podání i při slyšení vyjádřil Eurofer své zklamání nad výsledky, k nimž Komise v novém šetření dospěla. Eurofer tvrdil, že Komise nevzala dostatečně v úvahu údajné narušení hospodářské soutěže na tchajwanském domácím trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               První narušení se podle svazu Eurofer údajně týkalo vývozu ze strany tchajwanských obchodníků/distributorů a režimu zvýhodňování vývozu. Eurofer v tomto ohledu poskytl dodatečné důkazy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Druhé narušení se údajně mělo týkat vztahu mezi tchajwanskými ocelárnami a některými z jejich obchodníků/distributorů. Eurofer uvedl, že Komise by měla konstatovat nedostatečnou spolupráci a vycházet z nepříznivých dostupných skutečností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               V důsledku původního šetření a díky údajům, které byly shromážděny a ověřeny při novém šetření, má Komise o tchajwanském trhu velmi dobrý přehled. Jak je popsáno v 39. a 40. bodě odůvodnění, použila Komise veškeré dostupné informace, aby přesně stanovila běžnou hodnotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               V souladu s původním šetřením použila Komise metodiku stanovenou v základním nařízení a náležitě zohlednila zvláštnosti tchajwanského domácího trhu. Zejména dospěla k závěru, že v tomto případě je vyloučení některého prodeje určitým subjektům z výpočtu běžné hodnoty, jak je popsáno v 39. a 40. bodě odůvodnění, objektivnější než uplatnění nepříznivých dostupných skutečností. Vzhledem k tomu, že tvrzení svazu Eurofer nepřineslo žádné zásadní nové informace, které by si vyžádaly změnu použité metodiky, potvrdila Komise závěr uvedený výše v 47. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nové absorpční šetření podle článku 12 nařízení (EU) 2016/1036 ve věci dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Tchaj-wanu se zastavuje beze změny platných antidumpingových opatření.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 27.8.2015, s. 10.
   
      (3)  Úř. věst. C 291, 11.8.2016, s. 7.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.