Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/686 ze dne 1. února 2017 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 686/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 99/16
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/686
   ze dne 1. února 2017
   o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (2) stanoví, že mezní hodnoty emisí etapy IIIB u vznětových motorů v rozmezí výkonu 56–130 kW platí do 30. září 2016 pro schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů kategorií T2, T4.1 a C2, které byly vybaveny uvedenými motory, a do 30. září 2017 pro uvádění těchto traktorů na trh. Etapa IV, která stanoví přísnější mezní hodnoty emisí než etapa IIIB, by měla být použitelná ode dne 1. října 2016 pro schvalování typu těchto motorů a úzkorozchodných traktorů, které jsou jimi vybaveny, a ode dne 1. října 2017 pro uvádění těchto motorů na trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby právní předpisy Unie nepředepisovaly technické požadavky, které zatím nelze splnit, a aby se zabránilo situacím, kdy již není možné schvalovat typy zemědělských a lesnických traktorů kategorií T2, T4.1 a C2, jež jsou vybaveny motory v rozmezí výkonu 56–130 kW a uvádět je na trh nebo do provozu, je třeba stanovit přechodné období jednoho roku. Během tohoto období mohou být tyto typy traktorů nadále schvalovány a uváděny na trh a do provozu, pokud splňují mezní hodnoty emisí etapy III B.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby mohlo výrobní odvětví plynule přejít k uplatňování dalších etap mezních hodnot emisí IV a V u zemědělských a lesnických traktorů kategorií T2, T4.1 a C2, které jsou vybaveny motory v rozmezí výkonu 56–130 kW, je zapotřebí upravit podmínky pro uplatňování přechodného režimu, které se jich týkají, a povolit mu zvýšení procentního podílu během etapy IV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 je již použitelné, přičemž změny jeho znění byly v zájmu plynulého přechodu k uplatňování etapy IV na traktory kategorií T2, T4.1 a C2 umožněny a staly se povinnými po datu použitelnosti této etapy (30. září 2016) na tyto traktory v důsledku změny nařízení (EU) č. 167/2013 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (3). Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
               „4.   Pro účely schvalování typu a uvádění na trh:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           lhůty stanovené v čl. 9 odst. 3c a 3d směrnice 97/68/ES se v případě zemědělských a lesnických vozidel kategorií T2, T4.1 a C2 podle definic v čl. 4 odst. 3, 6 a 9 nařízení (EU) č. 167/2013 odkládají o čtyři roky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           lhůty stanovené v čl. 9 odst. 4a směrnice 97/68/ES se v případě zemědělských a lesnických vozidel kategorií T2, T4.1 a C2 podle definic v čl. 4 odst. 3, 6 a 9 nařízení (EU) č. 167/2013 odkládají o tři roky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           přechodná ustanovení a ustanovení o výjimkách v čl. 9 odst. 4a a čl. 10 odst. 5 směrnice 97/68/ES a v článku 39 nařízení (EU) č. 167/2013 se v případě zemědělských a lesnických vozidel kategorií T2, T4.1 a C2 podle definic v čl. 4 odst. 3, 6 a 9 nařízení (EU) č. 167/2013 odkládají rovněž o tři roky.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V příloze V se bod 1.1.1 nahrazuje tímto bodem:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „1.1.1
                        
                        
                           Počet zemědělských a lesnických vozidel uvedených na trh v rámci přechodného režimu nesmí v žádné kategorii motorů překročit 20 % počtu vozidel s uvedeným rozsahem výkonu motoru (vypočteno jako průměr prodeje na trhu Unie v posledních pěti letech) uvedených výrobcem na trh za jeden rok. Aniž je dotčeno ustanovení první věty tohoto odstavce, pouze u traktorů kategorie T2, T4.1 a C2 nesmí počet vozidel uvedených na trh v rámci přechodného režimu etapy IV v žádném rozsahu výkonu motoru překročit 150 % počtu vozidel s uvedeným rozsahem výkonu motoru (vypočteno jako průměr prodeje na trhu Unie v posledních pěti letech) uvedených výrobcem na trh za jeden rok. Pokud výrobce vozidel uváděl zemědělská a lesnická vozidla na trh v Unii po dobu kratší než pět let, vypočte se průměr za období, během kterého výrobce vozidel skutečně uváděl zemědělská a lesnická vozidla na trh v Unii.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 ze dne 1. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.