Nařízení Komise (EU) 2017/693 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 693/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 101/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/693
      ze dne 7. dubna 2017,
      kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bitertanol, chlormekvat a tebufenpyrad v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 16 odst. 1 písm. a), článek 17, čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Pro bitertanol a chlormekvat byly maximální limity reziduí (MLR) stanoveny v příloze II a v části B přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro tebufenpyrad byly stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pokud jde o bitertanol, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (2). Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2013 (3) stanoví odnětí schválení látky bitertanol, neboť nebyly předloženy další potvrzující informace požadované pro tuto účinnou látku v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1278/2011 (4). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující bitertanol byla odňata a nebyla ohlášena žádná povolená použití ve třetích zemích. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení by MLR stanovené pro bitertanol v příloze II a v části B přílohy III uvedeného nařízení měly být zrušeny. Úřad navrhl změnit definici rezidua na sumu izomerů bitertanolu a doporučil snížit MLR pro rostlinné a živočišné komodity na příslušnou mez stanovitelnosti. Tyto různé standardní hodnoty by měly být stanoveny v příloze V nařízení (ES) č. 396/2005 v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jde o chlormekvat, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Navrhl změnit definici rezidua na sumu chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid. Z nedávných údajů z monitoringu vyplývá, že se rezidua vyskytují na povrchu neošetřených pěstovaných hub a neošetřených hrušek na úrovni přesahující mez stanovitelnosti. Tato rezidua mohou být důsledkem křížové kontaminace pěstovaných hub se slámou zákonně ošetřenou chlormekvatem, případně důsledkem neúmyslného přenosu z dřívějších použití chlormekvatu u hrušek. Úřad navrhl stanovit MLR pro hrušky na úrovni odpovídající 95. percentilu výsledků údajů z cíleného monitoringu a navrhl subjektům, které se zabývají řízením rizika, pro pěstované houby k posouzení pět různých MLR, které byly založeny na přístupech doporučených Organizací OSN pro výživu a zemědělství pro stanovení MLR u koření a vnějších MLR (6). Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro pěstované houby stanoveny na úrovni odpovídající 99. percentilu výsledků všech vzorků. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během čtyř let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o tebufenpyrad, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (7). Zjistil riziko pro spotřebitele, pokud jde o MLR pro papriku setou. Je proto vhodné tyto MLR snížit. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro meruňky, broskve, ostružiny, ostružiny ostružiníku ježiníku, fazolové lusky (čerstvé), bavlníková semena a komodity živočišného původu, nejsou k dispozici některé informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití příslušného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajícího MLR nelze vyloučit, měla by se ode dne použitelnosti tohoto nařízení u papriky seté pro tebufenpyrad použít hodnota „0,01* mg/kg“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinné látky bitertanol a chlormekvat ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před dnem 3. listopadu 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Pokud jde o účinnou látku tebufenpyrad ve všech produktech a na jejich povrchu, kromě papriky seté, na produkty vyprodukované před dnem 3. listopadu 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. listopadu 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 7. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016; 14(2):4386.
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 767/2013 ze dne 8. srpna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky bitertanol a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 215, 9.8.2013, s. 5).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1278/2011 ze dne 8. prosince 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bitertanol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 49).
      
         (5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(3):4422.
      
         (6)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2. vyd. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 s.
      
         (7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Review of the existing maximum residue levels for tebufenpyrad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(4):4469.
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Sloupec pro bitertanol se zrušuje.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Sloupec pro chlormekvat se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Číselný kód
                                          
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                             
                                          
                                          
                                             Chlormekvat (suma chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (1)
                                          
                                          
                                             (2)
                                          
                                          
                                             (3)
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0100000
                                          
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0110000
                                          
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110010
                                          
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110020
                                          
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110030
                                          
                                          
                                             Citrony
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110040
                                          
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110050
                                          
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0120000
                                          
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120010
                                          
                                          
                                             Mandle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120020
                                          
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120030
                                          
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120040
                                          
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120050
                                          
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120060
                                          
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120070
                                          
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120080
                                          
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120090
                                          
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120100
                                          
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120110
                                          
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0130000
                                          
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130010
                                          
                                          
                                             Jablka
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130020
                                          
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                          
                                             
                                                0,07 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130030
                                          
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130040
                                          
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130050
                                          
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0140000
                                          
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140010
                                          
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140020
                                          
                                          
                                             Třešně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140030
                                          
                                          
                                             Broskve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140040
                                          
                                          
                                             Švestky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0150000
                                          
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0151000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151010
                                          
                                          
                                             Hrozny stolní
                                          
                                          
                                             
                                                0,05 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151020
                                          
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0152000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0153000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153010
                                          
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153020
                                          
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153030
                                          
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0154000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154010
                                          
                                          
                                             Brusnice/borůvky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154020
                                          
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154030
                                          
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154040
                                          
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154050
                                          
                                          
                                             Šípky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154060
                                          
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154070
                                          
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154080
                                          
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0160000
                                          
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0161000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161010
                                          
                                          
                                             Datle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161020
                                          
                                          
                                             Fíky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161030
                                          
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161040
                                          
                                          
                                             Kumquaty/kumkváty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161050
                                          
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161060
                                          
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161070
                                          
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0162000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162010
                                          
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162020
                                          
                                          
                                             Liči
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162030
                                          
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162040
                                          
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162050
                                          
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162060
                                          
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0163000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163010
                                          
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163020
                                          
                                          
                                             Banány
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163030
                                          
                                          
                                             Mango
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163040
                                          
                                          
                                             Papája
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163050
                                          
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163060
                                          
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163070
                                          
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163080
                                          
                                          
                                             Ananas
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163090
                                          
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163100
                                          
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163110
                                          
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0200000
                                          
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0210000
                                          
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0211000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0212000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212010
                                          
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212020
                                          
                                          
                                             Batáty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212030
                                          
                                          
                                             Jamy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212040
                                          
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0213000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213010
                                          
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213020
                                          
                                          
                                             Mrkev/karotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213030
                                          
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213040
                                          
                                          
                                             Křen
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213050
                                          
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213060
                                          
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213070
                                          
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213080
                                          
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213090
                                          
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213100
                                          
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213110
                                          
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0220000
                                          
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220010
                                          
                                          
                                             Česnek
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220020
                                          
                                          
                                             Cibule kuchyňská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220030
                                          
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220040
                                          
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0230000
                                          
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0231000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231010
                                          
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231020
                                          
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231030
                                          
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231040
                                          
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0232000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232010
                                          
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232020
                                          
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232030
                                          
                                          
                                             Cukety
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0233000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233010
                                          
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233020
                                          
                                          
                                             Dýně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233030
                                          
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0234000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0239000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0240000
                                          
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0241000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241010
                                          
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241020
                                          
                                          
                                             Květák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0242000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242010
                                          
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242020
                                          
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0243000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243010
                                          
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243020
                                          
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0244000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0250000
                                          
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0251000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251010
                                          
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251020
                                          
                                          
                                             Salát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251030
                                          
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251040
                                          
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251050
                                          
                                          
                                             Barborky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251060
                                          
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251070
                                          
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251080
                                          
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0252000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252010
                                          
                                          
                                             Špenát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252020
                                          
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252030
                                          
                                          
                                             Mangold
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0253000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0254000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0255000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0256000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256010
                                          
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256020
                                          
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256030
                                          
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256040
                                          
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256050
                                          
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256060
                                          
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256070
                                          
                                          
                                             Tymián
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256080
                                          
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256090
                                          
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256100
                                          
                                          
                                             Estragon
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0260000
                                          
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260010
                                          
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260020
                                          
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260030
                                          
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260040
                                          
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260050
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0270000
                                          
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270010
                                          
                                          
                                             Chřest
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270020
                                          
                                          
                                             Kardy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270030
                                          
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270040
                                          
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270050
                                          
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270060
                                          
                                          
                                             Pór
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270070
                                          
                                          
                                             Reveň kadeřavá / rebarbora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270080
                                          
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270090
                                          
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0280000
                                          
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280010
                                          
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                          
                                             
                                                0,9 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280020
                                          
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280990
                                          
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0290000
                                          
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0300000
                                          
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300010
                                          
                                          
                                             Fazole
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300020
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300030
                                          
                                          
                                             Hrách
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300040
                                          
                                          
                                             Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0400000
                                          
                                          
                                             
                                                OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0401000
                                          
                                          
                                             
                                                Olejnatá semena
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401010
                                          
                                          
                                             Lněná semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401020
                                          
                                          
                                             Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401030
                                          
                                          
                                             Maková semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401040
                                          
                                          
                                             Sezamová semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401050
                                          
                                          
                                             Slunečnicová semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401060
                                          
                                          
                                             Semena řepky olejky
                                          
                                          
                                             
                                                7 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401070
                                          
                                          
                                             Sójové boby
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401080
                                          
                                          
                                             Hořčičná semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401090
                                          
                                          
                                             Bavlníková semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,7 (+)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401100
                                          
                                          
                                             Dýňová semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401110
                                          
                                          
                                             Semena světlice barvířské
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401120
                                          
                                          
                                             Semena brutnáku lékařského
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401130
                                          
                                          
                                             Semena lničky seté
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401140
                                          
                                          
                                             Konopná semena
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401150
                                          
                                          
                                             Semena skočce obecného
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0402000
                                          
                                          
                                             
                                                Olejnaté plody
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402010
                                          
                                          
                                             Olivy na olej
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402020
                                          
                                          
                                             Jádra plodů palem
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402030
                                          
                                          
                                             Plody palem
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402040
                                          
                                          
                                             Vlnovec pětimužný / kapok
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0500000
                                          
                                          
                                             
                                                OBILOVINY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500010
                                          
                                          
                                             Ječmen
                                          
                                          
                                             
                                                3
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500020
                                          
                                          
                                             Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500030
                                          
                                          
                                             Kukuřice
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500040
                                          
                                          
                                             Proso
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500050
                                          
                                          
                                             Oves
                                          
                                          
                                             
                                                15
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500060
                                          
                                          
                                             Rýže
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500070
                                          
                                          
                                             Žito
                                          
                                          
                                             
                                                4
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500080
                                          
                                          
                                             Čirok
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500090
                                          
                                          
                                             Pšenice
                                          
                                          
                                             
                                                4
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                0,01
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0600000
                                          
                                          
                                             
                                                ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0610000
                                          
                                          
                                             
                                                Čaje
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0620000
                                          
                                          
                                             
                                                Kávová zrna
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0630000
                                          
                                          
                                             
                                                Bylinné čaje z
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0631000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         květů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631010
                                          
                                          
                                             Heřmánek
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631020
                                          
                                          
                                             Ibišek súdánský
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631030
                                          
                                          
                                             Růže
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631040
                                          
                                          
                                             Jasmín
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631050
                                          
                                          
                                             Lípa
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0632000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         listů a nadzemních částí rostlin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632010
                                          
                                          
                                             Jahodník
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632020
                                          
                                          
                                             Roibos
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632030
                                          
                                          
                                             Cesmína paraguayská / yerba maté
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0633000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         kořenů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0633010
                                          
                                          
                                             Kozlík lékařský / baldrián
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0633020
                                          
                                          
                                             Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0633990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0639000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         veškerých jiných částí rostlin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0640000
                                          
                                          
                                             
                                                Kakaové boby
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0650000
                                          
                                          
                                             
                                                Rohovník obecný / svatojánský chléb
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0700000
                                          
                                          
                                             
                                                CHMEL
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0800000
                                          
                                          
                                             
                                                KOŘENÍ
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0810000
                                          
                                          
                                             
                                                Semena
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0,05
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810010
                                          
                                          
                                             Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810020
                                          
                                          
                                             Bulvuška
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810030
                                          
                                          
                                             Miřík celer
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810040
                                          
                                          
                                             Koriandr setý
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810050
                                          
                                          
                                             Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810060
                                          
                                          
           &n