Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/698 ze dne 3. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 698/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 103/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/698
   ze dne 3. února 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména čl. 89 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví v příloze II taxativní seznam kombinací stávajících účinných látek a typů přípravků zařazených do programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek k 4. srpnu 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 14 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 mohla kterákoli osoba oznámit kombinaci látky a typu přípravku zařazenou do části 2 přílohy II uvedeného nařízení do dvanácti měsíců od data vstupu uvedeného nařízení v platnost. Od uplynutí uvedené lhůty zastarala část 2 přílohy II a čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení a bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950 (3) o neschválení těchto kombinací látky a typu přípravku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kombinace látky a typu přípravku, které byly oznámené podle čl. 14 odst. 3 a vyhověly ustanovením čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, by měly být zařazeny do části 1 přílohy II uvedeného nařízení a vyňaty z části 2 uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 16 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 byla zveřejněna výzva, podle které mohla kterákoli osoba, jež měla zájem oznámit příslušnou kombinaci účinné látky a typu přípravku, tak učinit. Jedno oznámení podle čl. 16 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, které se týkalo chlorid-pentahydroxidu dihlinitého pro použití v typu přípravku 2, bylo učiněno před uplynutím lhůty a vyhovělo ustanovením čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 1062/2014. Tato kombinace látky a typu přípravku proto musí být zařazena v části 1 přílohy II uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pro kombinace účinné látky a typu přípravku zmíněné v 3. a 4. bodě odůvodnění by měl být jmenován hodnotící příslušný orgán podle článku 81 nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Kombinace účinné látky a typu přípravku, u kterých bylo od 4. srpna 2014 přijato rozhodnutí o schválení či neschválení, již nejsou v programu přezkumu, a proto již nebudou uvedeny v části 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Kombinace látky a typu přípravku uvedené v části 2 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, které nebyly oznámeny podle čl. 14 odst. 3 nařízení o přezkumu, by měly být vyňaty z části 2 uvedené přílohy. Část 2 uvedené přílohy je proto zastaralá a měla by být vyňata.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V důsledku toho by se část 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 měla stát přílohou II, jelikož je jedinou zbývající částí přílohy II, a odkazy na čl. 14 odst. 3 a část 1 přílohy II je třeba vyjmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 14 se zrušuje odstavec 3.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 17 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                           „1.   Oznámení podle čl. 14 odst. 2 nebo čl. 16 odst. 5 se předkládají agentuře prostřednictvím rejstříku.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v odstavci 7 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „a)
                                    
                                    
                                       v případě, že bylo oznámení předloženo podle čl. 14 odst. 2, agentura neprodleně aktualizuje informace v rejstříku týkající se totožnosti účastníka a případně identity látky;“.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 20 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „b)
                        
                        
                           pokud žádná osoba nepodala oznámení ve lhůtách stanovených v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení nebo pokud bylo oznámení předloženo a zamítnuto podle čl. 17 odst. 4 nebo 5 tohoto nařízení;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           pokud bylo oznámení předloženo ve lhůtě stanovené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení a byly splněny požadavky podle čl. 17 odst. 5 tohoto nařízení, ale identita látky v oznámení zahrnuje pouze část stávající identity v příloze II tohoto nařízení.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950 ze dne 4. listopadu 2016 o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 300, 8.11.2016, s. 14).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA II
            
               KOMBINACE LÁTKY A TYPU PŘÍPRAVKU ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU PŘEZKUMU DNE 3. ÚNORA 2017
            
            
               Kombinace účinné látky a typu přípravku podporované ke dni 3. února 2017, s výjimkou jakýchkoli jiných nanomateriálů než těch, které jsou výslovně uvedeny v položkách 1017, 1019 a 1023
            
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo položky
                     
                     
                        Název látky
                     
                     
                        Členský stát zpravodaj
                     
                     
                        Číslo ES
                     
                     
                        Číslo CAS
                     
                     
                        1
                     
                     
                        2
                     
                     
                        3
                     
                     
                        4
                     
                     
                        5
                     
                     
                        6
                     
                     
                        7
                     
                     
                        8
                     
                     
                        9
                     
                     
                        10
                     
                     
                        11
                     
                     
                        12
                     
                     
                        13
                     
                     
                        17
                     
                     
                        18
                     
                     
                        19
                     
                     
                        21
                     
                     
                        22
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                     
                        formaldehyd
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        200-001-8
                     
                     
                        50-00-0
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                     
                        5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol (piperonylbutoxid/PBO)
                     
                     
                        EL
                     
                     
                        200-076-7
                     
                     
                        51-03-6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                     
                        bronopol
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        200-143-0
                     
                     
                        52-51-7
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                  
                  
                     
                        36
                     
                     
                        ethanol
                     
                     
                        EL
                     
                     
                        200-578-6
                     
                     
                        64-17-5
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        37
                     
                     
                        kyselina mravenčí
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        200-579-1
                     
                     
                        64-18-6
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43
                     
                     
                        kyselina salicylová
                     
                     
                        NL
                     
                     
                        200-712-3
                     
                     
                        69-72-7
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        45
                     
                     
                        propan-1-ol
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        200-746-9
                     
                     
                        71-23-8
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        52
                     
                     
                        ethylenoxid
                     
                     
                        N
                     
                     
                        200-849-9
                     
                     
                        75-21-8
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                     
                        kyselina citronová
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        201-069-1
                     
                     
                        77-92-9
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69
                     
                     
                        glykolová kyselina/2-hydroxyethanová kyselina
                     
                     
                        NL
                     
                     
                        201-180-5
                     
                     
                        79-14-1
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                     
                        kyselina peroxyoctová
                     
                     
                        FI
                     
                     
                        201-186-8
                     
                     
                        79-21-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        71
                     
                     
                        L-(+)-mléčná kyselina
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        201-196-2
                     
                     
                        79-33-4
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        79
                     
                     
                        2-isopropenyl-8,9-dimethoxy- 1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4- b]furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        201-501-9
                     
                     
                        83-79-4
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        85
                     
                     
                        symklosen
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        201-782-8
                     
                     
                        87-90-1
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        92
                     
                     
                        bifenyl-2-ol
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        201-993-5
                     
                     
                        90-43-7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        113
                     
                     
                        cinnamaldehyd/3-fenylprop-2-enal (cinnamaldehyd)
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        203-213-9
                     
                     
                        104-55-2
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        117
                     
                     
                        geraniol
                     
                     
                        FR
                     
                     
                        203-377-1
                     
                     
                        106-24-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        122
                     
                     
                        glyoxal
                     
                     
                        FR
                     
                     
                        203-474-9
                     
                     
                        107-22-2
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        133
                     
                     
                        hexa-2,4-dienová kyselina (kyselina sorbová)
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        203-768-7
                     
                     
                        110-44-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154
                     
                     
                        chlorofen
                     
                     
                        N
                     
                     
                        204-385-8
                     
                     
                        120-32-1
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        171
                     
                     
                        2-fenoxyethan-1-ol
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        204-589-7
                     
                     
                        122-99-6
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        172
                     
                     
                        cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        204-593-9
                     
                     
                        123-03-5
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        179
                     
                     
                        oxid uhličitý
                     
                     
                        FR
                     
                     
                        204-696-9
                     
                     
                        124-38-9
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        180
                     
                     
                        (natrium-kakodylát) – natrium-dimethylarsinát
                     
                     
                        PT
                     
                     
                        204-708-2
                     
                     
                        124-65-2
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        185
                     
                     
                        tosylchloramid, sodná sůl (sodná sůl tosylchloramidu – chloramin T) – (N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid)
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        204-854-7
                     
                     
                        127-65-1
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        187
                     
                     
                        kalium-dimethyldithiokarbamát
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        204-875-1
                     
                     
                        128-03-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        188
                     
                     
                        natrium-dimethyldithiokarbamát
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        204-876-7
                     
                     
                        128-04-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        195
                     
                     
                        natrium-bifenyl-2-olát
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        205-055-6
                     
                     
                        132-27-4
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        206
                     
                     
                        thiram
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        205-286-2
                     
                     
                        137-26-8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        210
                     
                     
                        metham-natrium
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        205-293-0
                     
                     
                        137-42-8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        227
                     
                     
                        2-(thiazol-4-yl)benzimidazol (thiabendazol)
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        205-725-8
                     
                     
                        148-79-8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        235
                     
                     
                        diuron
                     
                     
                        DK
                     
                     
                        206-354-4
                     
                     
                        330-54-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        239
                     
                     
                        karbamonitril
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        206-992-3
                     
                     
                        420-04-2
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        253
                     
                     
                        tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (dazomet)
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        208-576-7
                     
                     
                        533-74-4
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        283
                     
                     
                        terbutryn
                     
                     
                        SK
                     
                     
                        212-950-5
                     
                     
                        886-50-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        288
                     
                     
                        
                           N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N-fenyl- N′,N′-dimethylsulfamid (dichlofluanid)
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        214-118-7
                     
                     
                        1085-98-9
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        292
                     
                     
                        [(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H- isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1- karboxylát (d-trans-tetramethrin)
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        214-619-0
                     
                     
                        1166-46-7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        321
                     
                     
                        monolinuron
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        217-129-5
                     
                     
                        1746-81-2
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        330
                     
                     
                        
                           N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)
                     
                     
                        PT
                     
                     
                        219-145-8
                     
                     
                        2372-82-9
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        336
                     
                     
                        
                           N,N′-dimethyl-2,2′-disulfandiyldibenzamid (DTBMA)
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        219-768-5
                     
                     
                        2527-58-4
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        339
                     
                     
                        1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT)
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        220-120-9
                     
                     
                        2634-33-5
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        341
                     
                     
                        2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)- on (MIT)
                     
                     
                        SI
                     
                     
                        220-239-6
                     
                     
                        2682-20-4
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        346
                     
                     
                        natrium-dichlorisokyanurát dihydrát
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        220-767-7
                     
                     
                        51580-86-0
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        345
                     
                     
                        natrium-dichlorisokyanurát
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        220-767-7
                     
                     
                        2893-78-9
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        348
                     
                     
                        ethyl(hexadecyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát (MES)
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        221-106-5
                     
                     
                        3006-10-8
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        359
                     
                     
                        (ethylendioxy)dimethanol (reakční produkty ethylenglykolu a paraformaldehydu (EGForm))
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        222-720-6
                     
                     
                        3586-55-8
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        365
                     
                     
                        pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl (pyrithion sodný)
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        223-296-5
                     
                     
                        3811-73-2
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        368
                     
                     
                        1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid (CTAC)
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        223-805-0
                     
                     
                        4080-31-3
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        377
                     
                     
                        1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin (HHT)
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        225-208-0
                     
                     
                        4719-04-4
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        382
                     
                     
                        1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion (TMAD)
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        226-408-0
                     
                     
                        5395-50-6
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        392
                     
                     
                        methylen-dithiokyanát
                     
                     
                        FR
                     
                     
                        228-652-3
                     
                     
                        6317-18-6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        393
                     
                     
                        1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        229-222-8
                     
                     
                        6440-58-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        397
                     
                     
                        didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC)
                     
                     
                        IT
                     
                     
                        230-525-2
                     
                     
                        7173-51-5
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        401
                     
                     
                        stříbro
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        231-131-3
                     
                     
                        7440-22-4
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1023
                     
                     
                        stříbro, jako nanomateriál
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        231-131-3
                     
                     
                        7440-22-4
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        405
                     
                     
                        oxid siřičitý
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        231-195-2
                     
                     
                        7446-09-5
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        424
                     
                     
                        bromid sodný
                     
                     
                        NL
                     
                     
                        231-599-9
                     
                     
                        7647-15-6
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        432
                     
                     
                        chlornan sodný
                     
                     
                        IT
                     
                     
                        231-668-3
                     
                     
                        7681-52-9
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        434
                     
                     
                        tetramethrin
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        231-711-6
                     
                     
                        7696-12-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        439
                     
                     
                        peroxid vodíku
                     
                     
                        FI
                     
                     
                        231-765-0
                     
                     
                        7722-84-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        444
                     
                     
                        7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4- c]oxazol (EDHO)
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        231-810-4
                     
                     
                        7747-35-5
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        450
                     
                     
                        dusičnan stříbrný
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        231-853-9
                     
                     
                        7761-88-8
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        453
                     
                     
                        peroxodisíran sodný
                     
                     
                        PT
                     
                     
                        231-892-1
                     
                     
                        7775-27-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        455
                     
                     
                        chlornan vápenatý
                     
                     
                        IT
                     
                     
                        231-908-7
                     
                     
                        7778-54-3
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        457
                     
                     
                        chlor
                     
                     
                        IT
                     
                     
                        231-959-5
                     
                     
                        7782-50-5
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        458
                     
                     
                        síran amonný
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        231-984-1
                     
                     
                        7783-20-2
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1016
                     
                     
                        chlorid stříbrný
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        232-033-3
                     
                     
                        7783-90-6
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        473
                     
                     
                        pyrethriny a pyrethroidy
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        232-319-8
                     
                     
                        8003-34-7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        491
                     
                     
                        oxid chloričitý
                     
                     
                        PT
                     
                     
                        233-162-8
                     
                     
                        10049-04-4
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        494
                     
                     
                        2,2-dibrom-2-kyanacetamid (DBNPA)
                     
                     
                        DK
                     
                     
                        233-539-7
                     
                     
                        10222-01-2
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        501
                     
                     
                        karbendazim
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        234-232-0
                     
                     
                        10605-21-7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1022
                     
                     
                        chlorid-pentahydroxid dihlinitý
                     
                     
                        NL
                     
                     
                        234-933-1
                     
                     
                        12042-91-0
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        515
                     
                     
                        bromid amonný
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        235-183-8
                     
                     
                        12124-97-9
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        522
                     
                     
                        zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát
                     
                     
                        SE
                     
                     
                        236-671-3
                     
                     
                        13463-41-7
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        524
                     
                     
                        dodecylguanidin-monohydrochlorid
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        237-030-0
                     
                     
                        13590-97-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        526
                     
                     
                        kalium-bifenyl-2-olát
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        237-243-9
                     
                     
                        13707-65-8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        529
                     
                     
                        brommonochlorid
                     
                     
                        NL
                     
                     
                        237-601-4
                     
                     
                        13863-41-7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        531
                     
                     
                        (benzyloxy)methanol
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        238-588-8
                     
                     
                        14548-60-8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        541
                     
                     
                        natrium-4-chlor-3-methylfenolát
                     
                     
                        FR
                     
                     
                        239-825-8
                     
                     
                        15733-22-9
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        550
                     
                     
                        5,5′-bis(4-chlorfenyl)-1,1′-(hexan-1,6- diyl)bis(biguanid)-bis(d-glukonát) (CHDG)
                     
                     
                        PT
                     
                     
                        242-354-0
                     
                     
                        18472-51-0
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        554
                     
                     
                        4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        243-468-3
                     
                     
                        20018-09-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        559
                     
                     
                        [(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát (TCMTB)
                     
                     
                        N
                     
                     
                        244-445-0
                     
                     
                        21564-17-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        562
                     
                     
                        [2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (prallethrin)
                     
                     
                        EL
                     
                     
                        245-387-9
                     
                     
                        23031-36-9
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        563
                     
                     
                        kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (sorbát draselný)
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        246-376-1
                     
                     
                        24634-61-5
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        566
                     
                     
                        α,α′,α″-trimethylhexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5- triethanol (HPT)
                     
                     
                        AT
                     
                     
                        246-764-0
                     
                     
                        25254-50-6
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        571
                     
                     
                        2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on (OIT)
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        247-761-7
                     
                     
                        26530-20-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        577
                     
                     
                        dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid
                     
                     
                        ES
                     
                     
                        248-595-8
                     
                     
                        27668-52-6
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        588
                     
                     
                        bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH/bromchlordimethylhydantoin)
                     
                     
                        NL
                     
                     
                        251-171-5
                     
                     
                        32718-18-6
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        590
                     
                     
                        3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        251-835-4
                     
                     
                        34123-59-6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        597
                     
                     
                        1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol (imazalil)
                     
                     
                        DE
                     
                     
                        252-615-0
                     
                     
                        35554-44-0
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        599
                     
                     
                        
                           S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát (azamethifos)
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        252-626-0
                     
                     
                        35575-96-3
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        606
                     
                     
                        [(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (cyfenothrin)
                     
                     
                        EL
                     
                     
                        254-484-5
                     
                     
                        39515-40-7
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        608
                     
                     
                        dimethyl(tetradecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid
                     
                     
                        PL
                     
                     
                        255-451-8
                     
                     
                        41591-87-1
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        609
                     
                     
                        
                           cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs) (citriodiol)
                     
                     
                        UK
                     
                     
                        255-953-7
                     
                     
                        42822-86-6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        614
                     
                     
                        (RS)-α-kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát (cypermethrin)
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        257-842-9
                     
                     
                        52315-07-8
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        618
                     
                     
                        [1-ethynyl-2-methylpent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (empenthrin)
                     
                     
                        BE
                     
                     
                        259-154-4
                     
                     
                        54406-48-3
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        619
                     
                     
                        3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)
                     
                     
                        DK
                     
                     
                        259-627-5
                     
                     
                        55406-53-6
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        620
                     
                     
                        tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-sulfát (2:1) (THPS)
                     
                     
                        MT
                     
                     
                        259-709-0
                     
                     
                        55566-30-8
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        648
                     
                     
                        4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on (4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT))
                     
                     
                        N
                     
                     
                        264-843-8
                     
                     
                        64359-81-5
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                        x
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        656
                     
                     
                        bis(5-methyloxazolidin-3-yl)methan (oxazolidin/MBO)