Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/704 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 704/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 104/4
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/704
      ze dne 19. dubna 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána dne 16. června 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2015. Ustanovení čl. 27 odst. 3 dohody o stabilizaci a přidružení stanoví bezcelní vstup do Unie u dovozu produktů, které pocházejí z Bosny a Hercegoviny a patří do čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury, v rámci limitu roční celní kvóty ve výši 12 000 tun.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (3) (dále jen „protokol“) byl podepsán dne 15. prosince 2016. Podpis protokolu jménem Evropské unie a jejích členských států a jeho prozatímní provádění bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2017/75 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V čl. 2 odst. 1 protokolu se stanoví změny stávajících celních kvót pro cukr pocházející z Bosny a Hercegoviny s účinkem od 1. února 2017. Příslušná roční celní kvóta se zvyšuje z 12 000 tun na 13 210 tun.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (5) stanoví otevření a správu celních kvót v odvětví cukru, včetně celních kvót na cukr pocházející z Bosny a Hercegoviny. Za účelem provedení celních kvót na cukr stanovených v protokolu je nutné změnit uvedené nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Jelikož protokol platí ode dne 1. února 2017, měly by být navrhované změny použitelné od stejného data a vstoupit v platnost dnem vyhlášení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v článku 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „f)
                           
                           
                              Ustanovení čl. 27 odst. 3 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (*1) ve znění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (*2);
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*1)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2."

                  
                     (*2)  Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 3.“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v příloze I se část II nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. února 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 19. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2.
      
         (3)  Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 3.
      
         (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „Část II: Cukr z balkánských zemí
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Třetí země nebo celní území
                     
                     
                        Pořadové číslo
                     
                     
                        Kód KN
                     
                     
                        Množství (v tunách)
                     
                     
                        Sazba v rámci kvóty (EUR/tunu)
                     
                  
                  
                     
                        Albánie
                     
                     
                        09.4324
                     
                     
                        1701  a 1702
                     
                     
                        1 000
                     
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Bosna a Hercegovina
                     
                     
                        09.4325
                     
                     
                        1701  a 1702
                     
                     
                        13 210
                     
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Srbsko
                     
                     
                        09.4326
                     
                     
                        1701  a 1702
                     
                     
                        181 000
                     
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                     
                     
                        09.4327
                     
                     
                        1701  a 1702
                     
                     
                        7 000
                     
                     
                        0“
                     
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.