Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/705 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 705/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 104/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/705
   ze dne 19. dubna 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) a e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která je uvedena v jeho příloze I.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Stávající znění kódu KN 1905 90 60 označuje slazené výrobky, což vyvolává pochybnosti, neboť působnost tohoto kódu KN není dostatečně přesná, aby umožňovala zařazení na základě laboratorního rozboru. Výraz „slazené“ by měl být odstraněn, protože není možné určit, zda je obsah cukru přírodní povahy, pak by musel být výrobek zařazen do kódu KN 1905 90 90, nebo zda byl cukr přidán, pak by musel být výrobek zařazen do kódu KN 1905 90 60. Uvedený výraz je příliš obecný, neboť se vztahuje na všechny přírodní i umělé látky se sladkou chutí, aniž by určoval mezní hodnotu obsahu sladidla ve výrobku. V důsledku zmíněné skutečnosti by se mohly používat různé minimální mezní hodnoty nebo by nebylo možné objektivně prokázat zastoupení sladidla ve výrobku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Za účelem posouzení částek cla vybraných při dovozu výrobků obsahujících méně než 5 % hmotnostních sacharózy, invertního cukru nebo izoglukózy a náležejících do každého z uvedených kódů KN byl proveden statistický rozbor týkající se stávajících kódů KN 1905 90 60 a 1905 90 90. Ze statistického rozboru vyplynulo, že při dovozu měly být s ohledem na kritérium pro „sladidlo“ velmi často výrobky zařazené do kódu KN 1905 90 60 zařazeny do kódu KN 1905 90 90 nebo naopak. Proto je třeba znění kódu KN 1905 90 60 změnit, aby se zavedlo jasné kritérium pro odlišení mezi oběma skupinami výrobků. Hmotnostní podíl sacharózy, invertního cukru nebo izoglukózy poskytuje objektivnější kritérium, a je tudíž snáze použitelné pro potřeby laboratorního rozboru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jelikož je KN rovněž statistickou nomenklaturou, je nezbytné změnit sedmou a osmou číslici předmětných kódů KN, a to zároveň se změnou působnosti uvedených kódů KN, aby bylo možné náležitě zpracovat statistické údaje vzešlé z dané změny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 12 nařízení (EHS) č. 2658/87 je třeba přílohu I uvedeného nařízení nahradit s účinností od 1. ledna 2018, měly by se zmíněné kódy KN používat až od uvedeného dne.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Kapitola 19 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               řádky týkající se kódů KN 1905 90 60 a 1905 90 90 se odstraňují;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               vkládají se tyto řádky:
               
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           „1905 90 70
                        
                        
                           Obsahující 5 % hmotnostních nebo více sacharózy, invertního cukru nebo isoglukózy
                        
                        
                           9 + EA MAX
                           24,2 + AD S/Z (2)
                           
                        
                        
                           —
                        
                     
                     
                        
                           1905 90 80
                        
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           9 + EA MAX
                           20,7 + AD F/M (2)
                           
                        
                        
                           —
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Viz příloha 1.“
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.