Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/709 ze dne 19. dubna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. dubna 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 709/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 104/16
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/709
   ze dne 19. dubna 2017,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. dubna 2017, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením Komise (ES) č. 616/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. dubna 2017 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 a pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 převyšují u některých kvót dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. dubna 2017 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 a pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 převyšují u některých kvót dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva vydávána, a stanovit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství, vypočítaný v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1301/2006 ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. dubna 2017 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 nedosahují u některých kvót dostupných množství. Je proto třeba určit množství, pro něž nebyly podány žádosti, a tato množství přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 a pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018, se vynásobí koeficientem přidělení stanoveným v části A přílohy tohoto nařízení.
   2.   Množství, pro něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 616/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017, jsou uvedena v části A přílohy tohoto nařízení.
   Článek 2
   Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017 a pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018, se vynásobí koeficientem přidělení stanoveným v části B přílohy tohoto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Skupina číslo
               
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017
                  (%)
               
               
                  Množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017
                  (v kg)
               
            
            
               
                  1
               
               
                  09.4211
               
               
                  0,272108
               
               
                  —
               
            
            
               
                  2
               
               
                  09.4212
               
               
                  0,603066
               
               
                  —
               
            
            
               
                  4A
               
               
                  09.4214
               
               
                  0,294724
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4251
               
               
                  0,328299
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4252
               
               
                  4,176254
               
               
                  —
               
            
            
               
                  6A
               
               
                  09.4216
               
               
                  0,275122
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4260
               
               
                  0,301841
               
               
                  —
               
            
            
               
                  7
               
               
                  09.4217
               
               
                  —
               
               
                  12 368 400
               
            
            
               
                  8
               
               
                  09.4218
               
               
                  —
               
               
                  3 478 800
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Skupina číslo
               
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018
                  (%)
               
            
            
               
                  3
               
               
                  09.4213
               
               
                  0,761614
               
            
            
               
                  4B
               
               
                  09.4253
               
               
                  —
               
            
            
               
                  6B
               
               
                  09.4261
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4262
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4263
               
               
                  0,031307
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4264
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4265
               
               
                  —
               
            
         
      
      ČÁST B
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Skupina číslo
               
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1. července do 30. září 2017
                  (%)
               
               
                  Množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2017
                  (v kg)
               
            
            
               
                  5A
               
               
                  09.4215
               
               
                  0,495785
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4254
               
               
                  0,516528
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4255
               
               
                  2,409638
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4256
               
               
                  44,529961
               
               
                  —
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Skupina číslo
               
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018
                  (%)
               
            
            
               
                  5B
               
               
                  09.4257
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4258
               
               
                  —
               
            
            
               
                   
               
               
                  09.4259
               
               
                  —
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.