Nařízení Komise (EU) 2017/712 ze dne 20. dubna 2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 712/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 105/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/712
      ze dne 20. dubna 2017,
      kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 763/2008 by Komise měla stanovit referenční rok. Do tohoto roku by mělo spadat referenční datum vybrané každým členským státem pro údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, jež mají být předávány Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 763/2008 by Komise měla přijmout program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů, jež mají být předávány Komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby byla zajištěna srovnatelnost údajů ze sčítání lidu, domů a bytů prováděných v členských státech a aby bylo možno vypracovávat spolehlivé celounijní přehledy, měl by být tento program ve všech členských státech stejný.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Zejména je nezbytné vymezit obsah, formát a strukturu hyperkrychlí, které by měly být stejné ve všech členských státech, speciální hodnoty buněk a příznaky, které mohou členské státy v těchto hyperkrychlích používat, jakož i metadata k jednotlivým tématům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 (2) stanoví technické specifikace témat sčítání lidu, domů a bytů a jejich rozdělení, jež se mají použít pro údaje, které se zasílají Komisi za referenční rok 2021.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Předmět
      Toto nařízení zavádí program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů, jež mají být předány Komisi (Eurostatu) za referenční rok 2021.
      Článek 2
      Definice
      Použijí se definice stanovené v nařízení (ES) č. 763/2008 a specifikace stanovené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/543. Pro účely tohoto nařízení se použijí rovněž následující definice:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  „celkovým počtem obyvatel“ vymezené zeměpisné oblasti se rozumějí všechny osoby, jejichž místo obvyklého pobytu ve smyslu definice uvedené v čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 763/2008 se nachází v dané zeměpisné oblasti;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  „hyperkrychlí“ se rozumí vícerozměrné křížové srovnání jednotlivých rozdělení, které obsahuje hodnotu buňky pro ukazatel každé kategorie každého rozdělení křížově porovnaného podle každé kategorie jakéhokoli jiného rozdělení použitého v dané hyperkrychli;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  „hodnotou buňky“ se rozumí informace uvedená v buňce hyperkrychle. Hodnota buňky může být buď „číselnou hodnotou buňky“, nebo „speciální hodnotou buňky“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  „číselnou hodnotou buňky“ se rozumí číselná hodnota, která se předává v buňce za účelem poskytnutí statistické informace o pozorování pro danou buňku;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  „důvěrnou hodnotou buňky“ se rozumí číselná hodnota buňky, která nesmí být prozrazena, aby byla chráněna statistická důvěrnost údajů podle ochranných opatření jednotlivých členských států proti zveřejnění statistických údajů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  „nedůvěrnou hodnotou buňky“ se rozumí číselná hodnota buňky, která není důvěrnou hodnotou buňky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  „nespolehlivou hodnotou buňky“ se rozumí číselná hodnota buňky, která je podle kontroly kvality členských států nespolehlivá;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  „speciální hodnotou buňky“ se rozumí symbol, který je předáván v buňce hyperkrychle namísto číselné hodnoty buňky;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  „příznakem“ se rozumí kód, který může doprovázet určitou hodnotu buňky za účelem popisu konkrétní charakteristiky dané hodnoty buňky.
               
            
         
      
      Článek 3
      Referenční datum
      Každý členský stát určí referenční datum spadající do roku 2021 pro údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, jež mají být předány Komisi (Eurostatu). Vybrané referenční datum oznámí členské státy Komisi (Eurostatu) do 31. prosince 2019.
      Článek 4
      Program statistických údajů
      1.   Program statistických údajů, jež mají být předány Komisi (Eurostatu) za referenční rok 2021, je tvořen hyperkrychlemi uvedenými v příloze I.
      2.   Členské státy uvádějí speciální hodnotu buňky „nevztahuje se“ pouze v těchto případech:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  když se buňka týká kategorie „nevztahuje se“ alespoň jednoho rozdělení, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  když buňka popisuje pozorování, které v daném členském státě neexistuje.
               
            
         
      
      3.   Případnou důvěrnou hodnotu buňky členské státy nahrazují speciální hodnotou buňky „není k dispozici“.
      4.   Na žádost členského státu se Komise (Eurostat) zdrží zveřejnění případné nespolehlivé hodnoty buňky uvedené daným členským státem.
      Článek 5
      Metadata k hodnotám buněk
      1.   Členské státy buňku hyperkrychle případně opatří těmito příznaky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  „důvěrné“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  „nespolehlivé“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  „upraveno po prvním předání údajů“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  „viz připojené informace“.
               
            
         
      
      2.   Každou buňku, jejíž důvěrná hodnota byla nahrazena speciální hodnotou „není k dispozici“, je nutno opatřit příznakem „důvěrné“.
      3.   Každou buňku, jejíž číselná hodnota je nespolehlivá, je nutno opatřit příznakem „nespolehlivé“.
      4.   U každé buňky opatřené alespoň jedním z příznaků „nespolehlivé“, „upraveno po prvním předání údajů“ a „viz připojené informace“ je nutno uvést vysvětlující text.
      Článek 6
      Metadata k tématům
      Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) metadata k tématům v souladu s přílohou II.
      Článek 7
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 20. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 14.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Úř. věst. L 78, 23.3.2017, p. 13).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Program statistických údajů (hyperkrychlí) za referenční rok 2021
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Č.
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Rozdělení
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 1
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.N.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.H.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.H.
                     
                  
                  
                     
                        HST.H.
                     
                  
                  
                     
                        FST.H.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     1.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.H.
                  
                  
                     LMS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     1.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     1.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     FST.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     1.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     LMS.H.
                  
                  
                     HST.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 2
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.H.
                     
                  
                  
                     
                        FST.H.
                     
                  
                  
                     
                        HAR.
                     
                  
                  
                     
                        LOC.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     2.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     FST.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     2.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HAR.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     2.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HAR.
                  
                  
                     LOC.
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 3
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     3.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     3.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     3.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 4
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.H.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.H.
                     
                  
                  
                     
                        OCC.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     4.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.H.
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     4.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     4.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 5
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        OCC.
                     
                  
                  
                     
                        IND.L.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.5
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.6
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     5.7
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 6
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LPW.N.
                     
                  
                  
                     
                        OCC.
                     
                  
                  
                     
                        IND.L.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     6.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LPW.N.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     6.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LPW.N.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     6.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     LPW.N.
                  
                  
                      
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 7
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.N.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LPW.L.
                     
                  
                  
                     
                        IND.L.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     7.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LPW.L.
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     7.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LPW.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 8
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     8.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     8.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 9
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.H.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.H.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     9.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                     POB.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     9.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     9.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     9.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.H.
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 10
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                     
                        YAT.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     10.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAT.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     10.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                     YAT.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     10.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAT.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 11
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        COC.H.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     11.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     COC.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     11.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.H.
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 12
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        COC.M.
                     
                  
                  
                     
                        POB.M.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.L.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                     
                        ROY.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     12.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     12.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     12.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.M.
                  
                  
                     POB.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     12.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 13
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        COC.M.
                     
                  
                  
                     
                        POB.M.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.H.
                     
                  
                  
                     
                        ROY.
                     
                  
                  
                     
                        HAR.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     13.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.M.
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HAR.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     13.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                     HAR.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     13.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HAR.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     13.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     COC.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HAR.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     13.5
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.M.
                  
                  
                     POB.M.
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 14
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.H.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.L.
                     
                  
                  
                     
                        ROY.
                     
                  
                  
                     
                        HAR.
                     
                  
               
               
                  
                     14.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     14.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     14.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     14.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     14.5
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                     HAR.
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 15
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.H.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     15.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     15.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     15.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     15.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 16
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        OCC.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.L.
                     
                  
                  
                     
                        ROY.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     16.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     16.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     16.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     16.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     16.5
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     OCC.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 17
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        IND.H.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.L.
                     
                  
                  
                     
                        ROY.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     17.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     IND.H.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     17.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     IND.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     17.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     IND.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 18
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        IND.H.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     18.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     IND.H.
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     18.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     IND.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     18.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     IND.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 19
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.H.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     19.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     19.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     19.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                     YAE.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 20
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LPW.N.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     20.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LPW.N.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     20.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LPW.N.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 21
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        FST.M.
                     
                  
                  
                     
                        HST.H.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.H.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     21.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     21.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     21.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     FST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     21.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     FST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     21.5
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.H.
                  
                  
                     CAS.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 22
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        HST.H.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     22.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     HST.H.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     22.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     HST.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 23
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.L.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     23.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.L.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     23.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 24
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     24.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.N.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     24.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 25
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     25.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     25.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     25.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 26
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     26.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     26.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     26.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 27
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.L.
                     
                  
                  
                     
                        FST.M.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        YAE.L.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     27.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                     FST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     27.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     YAE.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 28
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        FST.M.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        ROY.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     28.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     FST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     28.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     ROY.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 29
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     29.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     29.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     29.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 30
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        LMS.L.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        CAS.L.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     30.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     LMS.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     30.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     30.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     CAS.L.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 31
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                     
                        POB.L.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     31.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     31.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     31.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                     POB.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 32
                     Celkový počet obyvatel
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        SEX.
                     
                  
                  
                     
                        AGE.M.
                     
                  
                  
                     
                        FST.L.
                     
                  
                  
                     
                        HST.M.
                     
                  
                  
                     
                        SIE.
                     
                  
                  
                     
                        EDU.
                     
                  
                  
                     
                        COC.L.
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     32.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     32.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                     AGE.M.
                  
                  
                     FST.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SIE.
                  
                  
                      
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     32.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     SEX.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     HST.M.
                  
                  
                      
                  
                  
                     EDU.
                  
                  
                     COC.L.
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 33
                     Počet všech soukromých domácností
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        TPH.H.
                     
                  
                  
                     
                        SPH.
                     
                  
                  
                     
                        TSH.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     33.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     TPH.H.
                  
                  
                     SPH.
                  
                  
                     TSH.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 34
                     Počet všech rodin
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        TFN.H.
                     
                  
                  
                     
                        SFN.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     34.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     TFN.H.
                  
                  
                     SFN.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 35
                     Počet všech soukromých domácností
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
                  
                     
                        TPH.L.
                     
                  
                  
                     
                        SPH.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     35.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     TPH.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     35.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SPH.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 36
                     Počet všech rodin
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
                  
                     
                        TFN.L.
                     
                  
                  
                     
                        SFN.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     36.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     TFN.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     36.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                      
                  
                  
                     SFN.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 37
                     Počet všech bytů
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        TOB.
                     
                  
                  
                     
                        OCS.
                     
                  
                  
                     
                        POC.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     37.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     TOB.
                  
                  
                     OCS.
                  
                  
                     POC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 38
                     Počet všech bytů
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
                  
                     
                        TOB.
                     
                  
                  
                     
                        OCS.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     38.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     TOB.
                  
                  
                     OCS.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 39
                     Počet všech obydlených bytů
                  
                  
                     
                        GEO.M.
                     
                  
                  
                     
                        TOB.
                     
                  
                  
                     
                        (UFS.or NOR)
                     
                  
                  
                     
                        (DFS.or DRM)
                     
                  
                  
                     
                        OWS.
                     
                  
                  
                     
                        NOC.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     39.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     TOB.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     OWS.
                  
                  
                     NOC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     39.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     TOB.
                  
                  
                     (UFS.or NOR)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     NOC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     39.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.M.
                  
                  
                     TOB.
                  
                  
                      
                  
                  
                     (DFS.or DRM)
                  
                  
                      
                  
                  
                     NOC.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 40
                     Počet všech obydlených bytů
                  
                  
                     
                        GEO.L.
                     
                  
                  
                     
                        WSS.
                     
                  
                  
                     
                        TOI.
                     
                  
                  
                     
                        BAT.
                     
                  
                  
                     
                        TOH.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     40.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                     WSS.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     40.2
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                     TOI.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     40.3
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     BAT.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     40.4
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.L.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     TOH.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Skupina 41
                     Počet všech obydlených prostor
                  
                  
                     
                        GEO.H.
                     
                  
                  
                     
                        TLQ.
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     41.1
                  
                  
                      
                  
                  
                     GEO.H.
                  
                  
                     TLQ.
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Metadata k tématům uvedeným v článku 6
         
         Členské státy předají Komisi (Eurostatu) textová metadata k definicím týkajícím se témat sčítání lidu, domů a bytů.
         U každého tématu musí metadata
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     pojmenovat zdroje údajů použité k vykázání statistických údajů o daném tématu,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     vykázat metodiku použitou k odhadu údajů o daném tématu,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     uvést důvody případné nespolehlivosti údajů o daném tématu.
                  
               
            
         
         Kromě toho členské státy poskytují tato metadata:
         
            Místo obvyklého pobytu
         
         Metadata musí vysvětlovat, jakým způsobem je použita definice „místa obvyklého pobytu“ uvedená v čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 763/2008, zejména do jaké míry bylo vykázáno místo zákonného nebo ohlášeného pobytu namísto místa obvyklého pobytu podle 12měsíčního kritéria, a taktéž musí obsahovat jasnou definici koncepce přijaté pro součet obyvatel, kteří pobývají v místě sčítání.
         Metadata musí uvádět, zda vysokoškoláci, jejichž adresa během semestru není totožná s domovem jejich rodiny, jsou považováni za osoby, které mají své místo obvyklého pobytu v domově své rodiny.
         Metadata musí vykazovat jakékoli jiné, pro danou zemi specifické uplatnění pravidel pro „zvláštní případy“, která jsou uvedena v technických specifikacích k tématu „Místo obvyklého pobytu“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/543.
         
            Osoby bez domova
         
         Údaje o celkovém počtu obyvatel zahrnují všechny osoby primárně bez domova (osoby žijící na ulicích bez přístřeší) a všechny osoby sekundárně bez domova (osoby, které často mění místo svého dočasného ubytování).
         Metadata musí vykazovat počet všech osob bez domova. Počet osob primárně bez domova (osob žijících na ulicích bez přístřeší) a počet osob sekundárně bez domova (osob, které často mění místo svého dočasného ubytování) se musí uvádět zvlášť, je-li možné je odlišit.
         K dispozici musí být popis metodiky a zdroje údajů použité k získání údajů o osobách bez domova.
         
            Rodinný stav/registrované partnerství
         
         Metadata musí vykazovat příslušný právní základ v členském státě, co se týče manželství osob opačného pohlaví a manželství osob stejného pohlaví, minimálního věku pro vstup do manželství, registrovaného partnerství osob opačného pohlaví a registrovaného partnerství osob stejného pohlaví a možnosti rozvodu nebo právní rozluky.
         
            Ekonomická témata
         
         Metadata musí vykazovat jakékoli jiné, pro danou zemi specifické uplatnění pravidel uvedených v technických specifikacích k tématu „Typ současné ekonomické aktivity“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/543. Metadata musí vykazovat, zda je typ současné ekonomické aktivy uveden na základě registrů, a pokud ano, musí uvádět příslušné definice použité v daném registru.
         Metadata musí vykazovat minimální věk pro ekonomickou aktivitu v dané zemi a příslušný právní základ.
         Pokud sčítání v členském státě identifikuje osoby vykonávající více než jedno zaměstnání, musí metadata popisovat metodu použitou k jejich zařazení do jejich hlavního zaměstnání (například na základě času, který tráví v práci, nebo na základě obdrženého příjmu).
         Metadata musí vykazovat jakékoli jiné, pro danou zemi specifické uplatnění pravidel uvedených v technických specifikacích k tématu „Postavení v zaměstnání“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/543. Pokud sčítání v členském státě identifikuje osoby, které jsou zaměstnavatelem a zároveň zaměstnancem, musí metadata popisovat metodu použitou k jejich zařazení do jedné z těchto dvou kategorií.
         
            Země/místo narození
         
         U sčítání, u kterých nejsou k dispozici žádné informace nebo jen neúplné informace o zemi narození podle mezinárodních hranic existujících v okamžiku sčítání, musí metadata vykazovat metodiku použitou k zařazení osob v rámci rozdělení v tématu „Země/místo narození“.
         Metadata musí uvádět, zda byly informace o místě narození použity namísto místa obvyklého pobytu matky v době porodu.
         
            Státní občanství
         
         V zemích, kde část obyvatel tvoří osoby, které jsou „uznanými neobčany“ (tzn. osoby, které nejsou občany žádného státu, nejsou ale bez státní příslušnosti a mají některá, avšak nikoli všechna práva a povinnosti pojící se k občanství), musí metadata uvádět příslušné informace.
         
            Místo obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním
         
         Pokud sčítání v členském státě shromažďuje informace o tématu „Předchozí místo obvyklého pobytu a datum přistěhování na současné místo obvyklého pobytu“, musí metadata popisovat případnou metodiku použitou k vykázání místa obvyklého pobytu jeden rok před sčítáním.
         
            Témata týkající se domácností a rodin
         
         Metadata musí uvádět, zda se při sčítání v členském státě k identifikaci soukromých domácností používá koncepce „hospodařící domácnosti“, nebo koncepce „bytové domácnosti“. Metadata musí vykazovat metodu použitou ke generování domácností a rodin.
         Metadata musí vykazovat způsob identifikování vztahů mezi členy domácnosti (např. matice vztahů; vztah k referenční osobě). Pokud jsou tyto údaje získány z administrativních registrů, musí se uvádět, zda jsou v nich zaznamenány informace o vztazích mezi členy domácnosti a rodinnými příslušníky a zda jsou tyto informace získány přímo z administrativních zdrojů, nebo zda jsou založeny na statistickém modelu.
         
            Typ vlastnictví
         
         Metadata musí vysvětlovat a poskytovat příklady typů vlastnictví podle vnitrostátního majetkového práva nebo zvyklostí, které jsou zařazeny v rámci „Bytů v jiném typu vlastnictví“.
         
            Užitná podlahová plocha a/nebo počet obytných místností, charakteristiky zalidnění
         
         Metadata musí vykazovat použití buď koncepce „užitné podlahové plochy“, nebo případně koncepce „počtu obytných místností“, a uvést definici použitou ke stanovení příslušného ukazatele zalidnění.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.