Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/716 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory formulářů, které mají být použity pro údaje, jež mají být obsaženy v seznamech uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 716/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 109/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/716
   ze dne 10. dubna 2017,
   kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory formulářů, které mají být použity pro údaje, jež mají být obsaženy v seznamech uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že členské státy mají vypracovat a vést aktuální seznam plemenářských spolků a chovatelských podniků, které jejich příslušné orgány uznaly podle čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení a které provádějí alespoň jeden šlechtitelský program, který byl schválen podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení. Nařízení (EU) 2016/1012 kromě toho stanoví, že členské státy uvedený seznam zveřejní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 7 odst. 2 a čl. 19 odst. 5 a přílohy II části 1 kapitoly III bodu 2 nařízení (EU) 2016/1012 uvádí údaje, jež mají být obsaženy v seznamu uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Navíc čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že na seznamu uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků mají členské státy rovněž uvést všechny příslušné orgány, které provádějí šlechtitelský program v souladu s článkem 38 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Proto je zapotřebí stanovit vzory formulářů, které by členské státy používaly k uvedení plemenářských spolků pro čistokrevný plemenný skot, čistokrevná plemenná prasata a čistokrevné plemenné ovce, kozy a koňovité a chovatelských podniků pro hybridní plemenná prasata, jež byly uznány jejich příslušnými orgány v souladu s nařízením (EU) 2016/1012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S ohledem na úlohu členských států při uznávání určitého plemene jako ohroženého plemene v souladu s definicí stanovenou v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012 je zmíněnou informaci zapotřebí uvést v seznamech uznaných plemenářských spolků stanovených ve zmíněném nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem usnadnění obchodu s plemennými zvířaty a úředních kontrol prováděných příslušnými orgány je v seznamu uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků podle článku 7 nařízení (EU) 2016/1012 rovněž zapotřebí uvést datum, kdy bylo uznání uděleno nebo zrušeno, s ohledem na ustanovení čl. 64 odst. 4 zmíněného nařízení, nebo kdy bylo uděleno, pozastaveno nebo zrušeno schválení šlechtitelského programu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Toto nařízení by mělo být použitelné ode dne 1. listopadu 2018 v souladu s datem použitelnosti stanoveným v nařízení (EU) 2016/1012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Údaje, jež mají být obsaženy v seznamech uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků stanovených v článku 7 nařízení (EU) 2016/1012, musí být prezentovány v souladu se vzory formulářů stanovenými v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. listopadu 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66.
   
   
      PŘÍLOHA
      I.   Plemenářské spolky, které vedou plemenné knihy čistokrevných plemenných zvířat
      
      a)   Čistokrevný plemenný skot
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Členský stát
                  
                     (uveďte název)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Seznam plemenářských spolků, uznaných příslušnými orgány v souladu s čl. 4 odst. 3, a příslušných orgánů provádějících šlechtitelské programy pro čistokrevný plemenný skot podle čl. 7 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2016/1012
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Verze
                  
                     (uveďte dd.mm.rrrr)
                  
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Plemenářský spolek nebo příslušný orgán
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Šlechtitelský program (1)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Pozastavení, zrušení a časové omezení
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemenářského spolku/příslušného orgánu
                  Kontaktní údaje
                  Datum uznání plemenářského spolku
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemene, na které se schválený šlechtitelský program vztahuje
                  Internetový přístup k informacím o šlechtitelském programu (šlechtitelských programech) (2)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Zeměpisné území každého schváleného šlechtitelského programu
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Odchylky (3)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum schválení šlechtitelského programu
                  
                     (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum zrušení uznání plemenářského spolku (4)
                  
                  Datum pozastavení nebo zrušení schválení šlechtitelského programu (4)
                  
                  Datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno (4)
                  
               
            
            
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (2)
                  
                  Datum uznání: (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      b)   Čistokrevná plemenná prasata
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Členský stát
                  
                     (uveďte název)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Seznam plemenářských spolků, uznaných příslušnými orgány v souladu s čl. 4 odst. 3, a příslušných orgánů provádějících šlechtitelské programy pro čistokrevná plemenná prasata podle čl. 7 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2016/1012
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Verze
                  
                     (uveďte dd.mm.rrrr)
                  
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Plemenářský spolek nebo příslušný orgán
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Šlechtitelský program (5)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Pozastavení, zrušení a časové omezení
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemenářského spolku/příslušného orgánu
                  Kontaktní údaje
                  Datum uznání plemenářského spolku
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemene, na které se schválený šlechtitelský program vztahuje
                  Internetový přístup k informacím o šlechtitelském programu (šlechtitelských programech) (6)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Zeměpisné území každého schváleného šlechtitelského programu
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Odchylky (7)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum schválení šlechtitelského programu
                  
                     (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum zrušení uznání plemenářského spolku (8)
                  
                  Datum pozastavení nebo zrušení schválení šlechtitelského programu (8)
                  
                  Datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno (8)
                  
               
            
            
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (6)
                  
                  Datum uznání: (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      c)   Čistokrevné plemenné ovce
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Členský stát
                  
                     (uveďte název)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Seznam plemenářských spolků, uznaných příslušnými orgány v souladu s čl. 4 odst. 3, a příslušných orgánů provádějících šlechtitelské programy pro čistokrevné plemenné ovce podle čl. 7 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2016/1012
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Verze
                  
                     (uveďte dd.mm.rrrr)
                  
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Plemenářský spolek nebo příslušný orgán
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Šlechtitelský program (9)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Pozastavení, zrušení a časové omezení
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemenářského spolku/příslušného orgánu
                  Kontaktní údaje
                  Datum uznání plemenářského spolku
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemene, na které se schválený šlechtitelský program vztahuje
                  Internetový přístup k informacím o šlechtitelském programu (šlechtitelských programech) (10)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Zeměpisné území každého schváleného šlechtitelského programu
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Odchylky (11)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum schválení šlechtitelského programu
                  
                     (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum zrušení uznání plemenářského spolku (12)
                  
                  Datum pozastavení nebo zrušení schválení šlechtitelského programu (12)
                  
                  Datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno (12)
                  
               
            
            
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (10)
                  
                  Datum uznání: (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      d)   Čistokrevné plemenné kozy
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Členský stát
                  
                     (uveďte název)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Seznam plemenářských spolků, uznaných příslušnými orgány v souladu s čl. 4 odst. 3, a příslušných orgánů provádějících šlechtitelské programy pro čistokrevné plemenné kozy podle čl. 7 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2016/1012
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Verze
                  
                     (uveďte dd.mm.rrrr)
                  
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Plemenářský spolek nebo příslušný orgán
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Šlechtitelský program (13)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Pozastavení, zrušení a časové omezení
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemenářského spolku/příslušného orgánu
                  Kontaktní údaje
                  Datum uznání plemenářského spolku
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemene, na které se schválený šlechtitelský program vztahuje
                  Internetový přístup k informacím o šlechtitelském programu (šlechtitelských programech) (14)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Zeměpisné území každého schváleného šlechtitelského programu
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Odchylky (15)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum schválení šlechtitelského programu
                  
                     (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum zrušení uznání plemenářského spolku (16)
                  
                  Datum pozastavení nebo zrušení schválení šlechtitelského programu (16)
                  
                  Datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno (16)
                  
               
            
            
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (14)
                  
                  Datum uznání: (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      e)   Čistokrevní plemenní koňovití
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Členský stát
                  
                     (uveďte název)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Seznam plemenářských spolků, uznaných příslušnými orgány v souladu s čl. 4 odst. 3, a příslušných orgánů provádějících šlechtitelské programy pro čistokrevné plemenné koňovité podle čl. 7 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2016/1012
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Verze
                  
                     (uveďte dd.mm.rrrr)
                  
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
               
               
                  5
               
               
                  6
               
               
                  7
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Plemenářský spolek nebo příslušný orgán
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Šlechtitelský program (17)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Pozastavení, zrušení a časové omezení
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemenářského spolku/příslušného orgánu
                  Kontaktní údaje
                  Datum uznání plemenářského spolku
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemene, na které se schválený šlechtitelský program vztahuje
                  Internetový přístup k informacím o šlechtitelském programu (šlechtitelských programech) (18)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Zeměpisné území každého schváleného šlechtitelského programu
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Odchylky (19)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum schválení šlechtitelského programu
                  
                     (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Plemenná kniha původu plemene (20)
                  
                  Název plemenářského spolku/příslušného orgánu
                  Kontaktní údaje
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum zrušení uznání plemenářského spolku (21)
                  
                  Datum pozastavení nebo zrušení schválení šlechtitelského programu (21)
                  
                  Datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno (21)
                  
               
            
            
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (18)
                  
                  UELN (18)
                      (22) -
                  Datum uznání: (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (18)
                  
                  UELN (18)
                      (22) -
               
               
                   
               
            
         
      
      II.   Chovatelské podniky, jež vedou chovné registry hybridních plemenných prasat
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Členský stát
                  
                     (uveďte název)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Seznam chovatelských podniků uznaných příslušnými orgány v souladu s čl. 4 odst. 3 provádějících šlechtitelské programy pro hybridní plemenná prasata (23) podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Verze
                  
                     (uveďte dd.mm.rrrr)
                  
               
            
            
               
                  1
               
               
                  2
               
               
                  3
               
               
                  4
                  5
               
               
                  6
               
               
                  7
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Chovatelský podnik
               
               
                  
                     Úřední jazyk/Šlechtitelský program (24)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Pozastavení, zrušení a časové omezení
               
            
            
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název chovatelského podniku
                  Kontaktní údaje
                  Datum uznání chovatelského podniku
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Název plemene/plemen, linie/linií nebo křížení, na které se schválený/é šlechtitelský/é program/y vztahuje/í/
                  Internetový přístup k informacím o šlechtitelském programu (šlechtitelských programech) (25)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Zeměpisné území každého prováděného šlechtitelského programu
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum schválení šlechtitelského programu (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                  
                     Úřední jazyk/
                  
                  Datum zrušení uznání chovatelského podniku (26)
                  
                  Datum pozastavení nebo zrušení schválení šlechtitelského programu (26)
                  
                  Datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno (26)
                  
               
            
            
               
                  Název plemene nebo čistokrevné linie
               
               
                  Název křížení
               
            
            
               
                  Název
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  www (25)
                  
                  Datum uznání: (dd.mm.rrrr)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
         
      
      
      
         (1)  Pro každý šlechtitelský program prováděný plemenářským spolkem by měl být pokaždé vyplněn zvláštní řádek tabulky.
      
         (2)  Je-li k dispozici.
      
         (3)  V příslušných případech uveďte jednu z těchto odchylek:
      
         
         
         
            
               
                  „1“
               
               
                  vytvoření nového plemene (čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „2“
               
               
                  obnova určitého plemene (čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „3“
               
               
                  povýšení potomstva zvířat zaznamenaných v doplňkovém oddíle do hlavního oddílu plemenné knihy (příloha II část 1 kapitola III bod 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „4“
               
               
                  pro šlechtitelský program prováděný u ohroženého plemene, podle definice v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012.
               
            
         
      
      
         (4)  V příslušných případech uveďte tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  „A
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení uznání plemenářského spolku (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum pozastavení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „C
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „D
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno.
               
            
         
      
      
         (5)  Pro každý šlechtitelský program prováděný plemenářským spolkem by měl být pokaždé vyplněn zvláštní řádek tabulky.
      
         (6)  Je-li k dispozici.
      
         (7)  V příslušných případech uveďte jednu z těchto odchylek:
      
         
         
         
            
               
                  „1“
               
               
                  vytvoření nového plemene (čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „2“
               
               
                  obnova určitého plemene (čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „3“
               
               
                  povýšení potomstva zvířat zaznamenaných v doplňkovém oddíle do hlavního oddílu plemenné knihy (příloha II část 1 kapitola III bod 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „4“
               
               
                  pro šlechtitelský program prováděný u ohroženého plemene, podle definice v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012.
               
            
         
      
      
         (8)  V příslušných případech uveďte tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  „A
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení uznání plemenářského spolku (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum pozastavení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „C
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „D
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno.
               
            
         
      
      
         (9)  Pro každý šlechtitelský program prováděný plemenářským spolkem by měl být pokaždé vyplněn zvláštní řádek tabulky.
      
         (10)  Je-li k dispozici.
      
         (11)  V příslušných případech uveďte jednu z těchto odchylek:
      
         
         
         
            
               
                  „1“
               
               
                  vytvoření nového plemene (čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „2“
               
               
                  obnova určitého plemene (čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „3“
               
               
                  povýšení potomstva zvířat zaznamenaných v doplňkovém oddíle do hlavního oddílu plemenné knihy (příloha II část 1 kapitola III bod 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „4“
               
               
                  pro šlechtitelský program prováděný u ohroženého plemene, podle definice v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012.
               
            
         
      
      
         (12)  V příslušných případech uveďte tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  „A
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení uznání plemenářského spolku (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum pozastavení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „C
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „D
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno.
               
            
         
      
      
         (13)  Pro každý šlechtitelský program prováděný plemenářským spolkem by měl být pokaždé vyplněn zvláštní řádek tabulky.
      
         (14)  Je-li k dispozici.
      
         (15)  V příslušných případech uveďte jednu z těchto odchylek:
      
         
         
         
            
               
                  „1“
               
               
                  vytvoření nového plemene (čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „2“
               
               
                  obnova určitého plemene (čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „3“
               
               
                  povýšení potomstva zvířat zaznamenaných v doplňkovém oddíle do hlavního oddílu plemenné knihy (příloha II část 1 kapitola III bod 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „4“
               
               
                  pro šlechtitelský program prováděný u ohroženého plemene, podle definice v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012.
               
            
         
      
      
         (16)  V příslušných případech uveďte tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  „A
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení uznání plemenářského spolku (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum pozastavení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „C
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „D
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno.
               
            
         
      
      
         (17)  Pro každý šlechtitelský program prováděný plemenářským spolkem by měl být pokaždé vyplněn zvláštní řádek tabulky.
      
         (18)  Je-li k dispozici.
      
         (19)  V příslušných případech uveďte jednu z těchto odchylek:
      
         
         
         
            
               
                  „1“
               
               
                  vytvoření nového plemene (čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „2“
               
               
                  obnova určitého plemene (čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „3“
               
               
                  pro šlechtitelský program prováděný u ohroženého plemene, podle definice v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „4“
               
               
                  zákaz nebo omezení odběru spermatu k umělé inseminaci a/nebo odběru oocytů pro produkci embryí nebo odběru embryí k přenosu embryí (čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012).
               
            
         
      
      
         (20)  Informace uveďte, pokud je plemenná kniha vedena jiným plemenářským spolkem/příslušným orgánem, než je plemenářský spolek/příslušný orgán uvedený ve sloupci 1.
      
         (21)  V příslušných případech uveďte tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  „A
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení uznání plemenářského spolku (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum pozastavení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „C
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „D
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno.
               
            
         
      
      
         (22)  Uveďte příslušný 3místný kód země a 3místný kód databáze.
      
         (23)  Ve smyslu definice uvedené v čl. 2 bodě 10 nařízení (EU) 2016/1012.
      
         (24)  Pro každý šlechtitelský program prováděný chovatelským podnikem by měl být pokaždé vyplněn zvláštní řádek tabulky.
      
         (25)  Je-li k dispozici.
      
         (26)  V příslušných případech uveďte tyto informace:
      
         
         
         
            
               
                  „A
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení uznání chovatelského podniku (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum pozastavení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „C
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum zrušení schválení šlechtitelského programu (čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „D
               
               
                  dd.mm.rrrr“ pro datum, do něhož je schválení šlechtitelského programu časově omezeno.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.