Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 717/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 109/9
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/717
      ze dne 10. dubna 2017,
      kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (1), a zejména na čl. 30 odst. 10 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (EU) 2016/1012 stanoví zootechnická a genealogická pravidla pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty a pro jejich vstup do Unie, včetně pravidel pro vydávání zootechnických osvědčení pro uvedené komodity. Ustanovení čl. 30 odst. 4 uvedeného nařízení stanoví, že pokud jsou prodávána plemenná zvířata zapsaná v plemenné knize vedené plemenářským spolkem nebo evidovaná v chovném registru vedeném chovatelským podnikem nebo jejich zárodečné produkty a pokud tato plemenná zvířata nebo potomstvo z těchto zárodečných produktů mají být zapsány nebo evidovány v jiné plemenné knize nebo v chovném registru, musí tato plemenná zvířata nebo zárodečné produkty doprovázet zootechnické osvědčení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ustanovení čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1012 rovněž stanoví, že pokud jsou do Unie přivezena plemenná zvířata zapsaná v plemenné knize nebo evidovaná v chovném registru vedeném plemenářským subjektem uvedeným na seznamu podle článku 34 zmíněného nařízení nebo jejich zárodečné produkty a pokud tato plemenná zvířata nebo potomstvo z těchto zárodečných produktů mají být zapsány do plemenné knihy vedené plemenářským spolkem nebo evidovány v chovném registru vedeném chovatelským podnikem, musí tato plemenná zvířata nebo jejich zárodečné produkty doprovázet zootechnické osvědčení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Zootechnické osvědčení stanovené v článku 30 nařízení (EU) 2016/1012 musí být vydáno pouze plemenářským spolkem, chovatelským podnikem nebo příslušným orgánem odeslání plemenných zvířat nebo jejich zárodečných produktů, obchoduje-li se s uvedenými zásilkami v Unii, nebo plemenářským subjektem nebo úředním útvarem třetí země odeslání, vstupují-li uvedené zásilky do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Navíc čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že příslušný orgán může povolit, aby zárodečné produkty doprovázelo zootechnické osvědčení vydané na základě údajů od plemenářského spolku nebo chovatelského podniku střediskem pro odběr nebo skladování spermatu nebo týmem pro odběr nebo produkci embryí oprávněným podle veterinárních právních předpisů Unie obchodovat s těmito zárodečnými produkty uvnitř Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Ustanovení čl. 30 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že zootechnická osvědčení mají obsahovat údaje stanovené v příslušných částech a kapitolách přílohy V uvedeného nařízení a odpovídat příslušným vzorům zootechnických osvědčení, jež jsou stanovena v prováděcích aktech přijatých Komisí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Proto je zapotřebí stanovit vzory zootechnických osvědčení, jež mají doprovázet zásilky plemenných zvířat a jejich zárodečných produktů, pokud se s uvedenými zásilkami obchoduje v Unii nebo pokud vstupují do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Ustanovení čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že jestliže jsou výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení veřejně dostupné na internetových stránkách, lze v zootechnickém osvědčení namísto uvedení těchto výsledků odkázat na zmíněné internetové stránky, kde se lze s těmito výsledky seznámit. Tato možnost by měla být ve vzorech zootechnických osvědčení stanovených tímto nařízením zohledněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Ustanovení čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že v případě čistokrevných plemenných koňovitých mají být informace stanovené v kapitole I části 2 přílohy V zmíněného nařízení uvedeny v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité, a rovněž stanoví, že Komise přijme akty v přenesené pravomoci, pokud jde o obsah a formu takových identifikačních dokladů. Proto není zapotřebí, aby toto nařízení stanovilo vzor zootechnického osvědčení pro obchod s čistokrevnými plemennými koňovitými.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Toto nařízení by mělo být použitelné ode dne 1. listopadu 2018 v souladu s datem použitelnosti stanoveným v nařízení (EU) 2016/1012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Předmět a oblast působnosti
      Toto nařízení stanoví pravidla pro zootechnická osvědčení pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich vstup do Unie podle kapitoly VII nařízení (EU) 2016/1012.
      Článek 2
      Zootechnická osvědčení pro obchod s čistokrevnými plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty a s hybridními plemennými prasaty a jejich zárodečnými produkty
      1.   Pro obchod s čistokrevnými plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty musí být informace stanovené v částech 1 a 2 přílohy V nařízení (EU) 2016/1012, jež mají být uvedeny v zootechnických osvědčeních doprovázejících zásilky zmíněných komodit, prezentovány v souladu se vzory stanovenými v těchto oddílech přílohy I tohoto nařízení:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  oddíl A pro čistokrevná plemenná zvířata – skot, prasata, ovce a kozy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  oddíl B pro sperma čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  oddíl C pro oocyty čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  oddíl D pro embrya čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých.
               
            
         
      
      2.   Pro obchod s hybridními plemennými prasaty a jejich zárodečnými produkty musí být informace stanovené v částech 1 a 3 přílohy V nařízení (EU) 2016/1012, jež mají být uvedeny v zootechnických osvědčeních doprovázejících zásilky zmíněných komodit, prezentovány v souladu se vzory stanovenými v těchto oddílech přílohy II tohoto nařízení:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  oddíl A pro hybridní plemenná prasata;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  oddíl B pro sperma hybridních plemenných prasat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  oddíl C pro oocyty hybridních plemenných prasat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  oddíl D pro embrya hybridních plemenných prasat.
               
            
         
      
      Článek 3
      Zootechnická osvědčení pro vstup čistokrevných plemenných zvířat a jejich zárodečných produktů a hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů do Unie
      1.   Pro vstup čistokrevných plemenných zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie musí být informace stanovené v částech 1 a 2 přílohy V nařízení (EU) 2016/1012, jež mají být uvedeny v zootechnických osvědčeních doprovázejících zásilky zmíněných komodit, prezentovány v souladu se vzory stanovenými v těchto oddílech přílohy III tohoto nařízení:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  oddíl A pro čistokrevná plemenná zvířata – skot, prasata, ovce, kozy a koňovité;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  oddíl B pro sperma čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  oddíl C pro oocyty čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  oddíl D pro embrya čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých.
               
            
         
      
      2.   Pro vstup hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů do Unie musí být informace stanovené v částech 1 a 3 přílohy V nařízení (EU) 2016/1012, jež mají být uvedeny v zootechnických osvědčeních doprovázejících zásilky zmíněných komodit, prezentovány v souladu se vzory stanovenými v těchto oddílech přílohy IV tohoto nařízení:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  oddíl A pro hybridní plemenná prasata;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  oddíl B pro sperma hybridních plemenných prasat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  oddíl C pro oocyty hybridních plemenných prasat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  oddíl D pro embrya hybridních plemenných prasat.
               
            
         
      
      Článek 4
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. listopadu 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 10. dubna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66.
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            VZORY ZOOTECHNICKÝCH OSVĚDČENÍ PRO OBCHOD S ČISTOKREVNÝMI PLEMENNÝMI ZVÍŘATY A JEJICH ZÁRODEČNÝMI PRODUKTY
         
         
            ODDÍL A
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod s čistokrevnými plemennými zvířaty – skotem, prasaty, ovcemi a kozami
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod s čistokrevnými plemennými zvířaty těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1) (2)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského spolku nebo příslušného orgánu)
            Číslo osvědčení (3)
            1. Název vydávajícího plemenářského spolku/příslušného orgánu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene čistokrevného plemenného zvířete
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je zvíře zapsáno (3)
            5. Pohlaví zvířete
            6. Číslo zvířete v plemenné knize
            7. Identifikace čistokrevného plemenného zvířete (4)
            8. Ověření totožnosti (3) (5) (6)
            7.1. Systém
            8.1. Metoda
            7.2. Individuální identifikační číslo
            8.2. Výsledek
            7.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva (3)
            7.4. Jméno (3)
            9. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození zvířete
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (3) chovatele
            11. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (3) majitele
            12. Původ čistokrevného plemenného zvířete (6) (7) (8)
            12.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            12.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            13. Doplňkové informace (3) (6) (9)
            13.1. Výsledky testování užitkovosti
            13.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            13.4. Další relevantní informace
            14. Inseminace (1)/přirozená plemenitba (1) (3) (10)
            14.1. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr)
            14.2. Identifikace plemeníka
            14.2.1. Individuální identifikační číslo (4)
            14.2.2. Jméno (3)
            14.2.3. Systém ověření totožnosti a výsledek (5)
            15.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            15.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            15.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (11) podepisující osvědčení)
            15.4. Podpis: …
            (1) Nehodící se škrtněte
            (2) Pro skupinu čistokrevných plemenných prasat lze vydat jediné zootechnické osvědčení, jsou-li tato čistokrevná plemenná zvířata stejného věku a mají-li tutéž genetickou matku a otce a jsou-li v bodech 5, 6, 7.2, 13 a případně v bodě 14 poskytnuty informace o jednotlivých zvířatech.
            (3) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (4) V případě skotu, ovcí a koz individuální identifikace v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat. V případě prasat individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (5) Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí a koz používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevných plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci nebo u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz a prasat používaných k odběru oocytů a embryí.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (8) Uveďte individuální identifikační číslo, pokud se liší od čísla v plemenné knize.
            (9) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (10) Vyžadováno u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokumentu.
            (11) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku, pověřeným podepsáním zootechnického osvědčení, nebo zástupcem příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL B
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod se spermatem čistokrevných plemenných zvířat
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod se spermatem čistokrevných plemenných zvířat těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského spolku, příslušného orgánu či střediska pro odběr nebo skladování spermatu)
            Číslo osvědčení (2)
            A. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samci-dárci
            1. Název vydávajícího plemenářského spolku/příslušného orgánu/střediska pro odběr nebo skladování spermatu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene samce-dárce
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samec-dárce zapsán (2)
            5. Číslo samce-dárce v plemenné knize (3)
            6. Individuální identifikační číslo samce-dárce koňovitých (2) (7)
            - -
            7. Identifikace samce-dárce (4)
            8. Ověření totožnosti (2) (5) (6)
            7.1. Systém
            8.1. Metoda
            7.2. Individuální identifikační číslo (7)
            8.2. Výsledek
            7.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva (2)
            7.4. Jméno (2)
            9. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            11. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            12. Původ samce-dárce (6) (7) (8)
            12.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            12.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            13. Doplňkové informace (2) (6) (9)
            13.1. Výsledky testování užitkovosti
            13.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            13.4. Další relevantní informace
            B. Informace o spermatu
            14. Identifikace spermatu
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů (10)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.yyyy)
            Jiné (2) (11)
            15. Odesílající středisko pro odběr nebo skladování spermatu
            15.1. Název
            15.2. Adresa
            15.3. Číslo schválení
            16. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            17. Název a adresa plemenářského spolku (1) nebo třetí strany (1) tímto plemenářským spolkem určené, který/která je odpovědný/á za provádění testování (2) (12)
            18.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            18.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            18.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (13) podepisující osvědčení)
            18.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Nehodící se škrtněte
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (3) Pokud se v případě čistokrevných plemenných koňovitých shoduje číslo v plemenné knize s individuálním identifikačním číslem, nevyplňujte.
            (4) V případě skotu, ovcí, koz a koňovitých individuální identifikace v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat. V případě prasat individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (5) Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz a koňovitých používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevných plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Uveďte individuální identifikační číslo, pokud se liší od čísla v plemenné knize. V případě čistokrevných plemenných koňovitých uveďte individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“. Není-li individuální identifikační číslo k dispozici nebo liší-li se od čísla, pod nímž je zvíře zapsáno v plemenné knize, uveďte číslo zapsané v plemenné knize.
            (8) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (9) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (10) Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze sperma odebrané od jednoho čistokrevného plemenného zvířete.
            (11) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaném spermatu.
            (12) U spermatu určeného k testování čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných prasat, ovcí nebo koz, u nichž nebylo provedeno testování užitkovosti či genetické hodnocení, v souladu s množstvím uvedeným v čl. 21 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2016/1012.
            (13) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku, příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012 nebo střediska pro odběr nebo skladování spermatu povoleného podle čl. 31 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL C
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod s oocyty čistokrevných plemenných zvířat
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod s oocyty čistokrevných plemenných zvířat těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského spolku, příslušného orgánu či týmu pro produkci embryí)
            Číslo osvědčení (2)
            A. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího plemenářského spolku/příslušného orgánu/týmu pro produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene samice-dárkyně
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samice-dárkyně zapsána (2)
            5. Číslo samice-dárkyně v plemenné knize (3)
            6. Individuální identifikační číslo samice-dárkyně koňovitých (2) (7)
            - -
            7. Identifikace samice-dárkyně (4)
            8. Ověření totožnosti (2) (5) (6)
            7.1. Systém
            8.1. Metoda
            7.2. Individuální identifikační číslo (7)
            8.2. Výsledek
            7.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva (2)
            7.4. Jméno (2)
            9. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            11. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            12. Původ samice-dárkyně (6) (7) (8)
            12.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            12.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            13. Doplňkové informace (2) (6) (9)
            13.1. Výsledky testování užitkovosti
            13.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            13.4. Další relevantní informace
            B. Informace o oocytech
            14. Identifikace oocytů
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet oocytů (10)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.yyyy)
            Jiné (2)
            15. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            15.1. Název
            15.2. Adresa
            15.3. Číslo schválení
            16. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            17.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            17.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            17.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (11) podepisující osvědčení)
            17.4. Podpis: …
            (1) Nehodící se škrtněte.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (3) Pokud se v případě čistokrevných plemenných koňovitých shoduje číslo v plemenné knize s individuálním identifikačním číslem, nevyplňujte.
            (4) V případě skotu, ovcí, koz a koňovitých individuální identifikace v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat. V případě prasat individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (5) Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz, prasat a koňovitých používaných k odběru oocytů.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Uveďte individuální identifikační číslo, pokud se liší od čísla v plemenné knize. V případě čistokrevných plemenných koňovitých uveďte individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“. Není-li individuální identifikační číslo k dispozici nebo liší-li se od čísla, pod nímž je zvíře zapsáno v plemenné knize, uveďte číslo zapsané v plemenné knize.
            (8) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (9) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (10) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jeden oocyt, je zapotřebí počet oocytů upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze oocyty odebrané od jednoho čistokrevného plemenného zvířete.
            (11) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku, příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro produkci embryí povoleného podle čl. 31 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL D
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod s embryi čistokrevných plemenných zvířat
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod s embryi čistokrevných plemenných zvířat těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského spolku, příslušného orgánu či týmu pro odběr nebo produkci embryí)
            Číslo osvědčení (2)
            A. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího plemenářského spolku/příslušného orgánu/týmu pro odběr nebo produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene samice-dárkyně
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samice-dárkyně zapsána (2)
            5. Číslo samice-dárkyně v plemenné knize (3)
            6. Individuální identifikační číslo samice-dárkyně koňovitých (2) (7)
            - -
            7. Identifikace samice-dárkyně (4)
            8. Ověření totožnosti (2) (5) (6)
            7.1. Systém
            8.1. Metoda
            7.2. Individuální identifikační číslo (7)
            8.2. Výsledek
            7.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva (2)
            7.4. Jméno (2)
            9. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            11. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            12. Původ samice-dárkyně (6) (7) (8)
            12.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            12.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            13. Doplňkové informace (2) (6) (9)
            13.1. Výsledky testování užitkovosti samice-dárkyně
            13.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            13.4. Další relevantní informace
            B. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samci-dárci
            14. Název vydávajícího plemenářského spolku (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            15. Název plemenné knihy
            16. Název plemene samce-dárce
            17. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samec-dárce zapsán (2)
            18. Číslo samce-dárce v plemenné knize (3)
            19. Individuální identifikační číslo samce-dárce koňovitých (2) (7)
            - -
            20. Identifikace samce-dárce (4)
            21. Ověření totožnosti (2) (5) (6)
            20.1. Systém
            21.1. Metoda
            20.2. Individuální identifikační číslo (7)
            21.2. Výsledek
            20.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva (2)
            20.4. Jméno (2)
            22. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            23. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            24. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            25. Původ samce-dárce (6) (7) (8)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            25.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            25.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            25.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            25.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            25.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            25.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            26. Doplňkové informace (2) (6) (9)
            26.1. Výsledky testování užitkovosti samce-dárce
            26.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            26.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            26.4. Další relevantní informace
            C. Informace o embryích
            27. Identifikace embryí
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet embryí (10)
            Místo odběru nebo produkce
            Datum odběru nebo produkce (dd.mm.rrrr)
            Jiné (2) (11)
            28. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            28.1. Název
            28.2. Adresa
            28.3. Číslo schválení
            29. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            D. Informace o náhradní příjemkyni embrya/embryí
            30. Individuální identifikační číslo (4) náhradní příjemkyně (2)
            31.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            31.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            31.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (12) podepisující osvědčení)
            31.4. Podpis: …
            (1) Nehodící se škrtněte.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (3) Pokud se v případě čistokrevných plemenných koňovitých shoduje číslo v plemenné knize s individuálním identifikačním číslem, nevyplňujte.
            (4) V případě skotu, ovcí, koz a koňovitých individuální identifikace v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat. V případě prasat individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (5) Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz a koňovitých používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevných plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci nebo u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz, prasat a koňovitých používaných k odběru oocytů a embryí.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Uveďte individuální identifikační číslo, pokud se liší od čísla v plemenné knize. V případě čistokrevných plemenných koňovitých uveďte individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“. Není-li individuální identifikační číslo k dispozici nebo liší-li se od čísla, pod nímž je zvíře zapsáno v plemenné knize, uveďte číslo zapsané v plemenné knize.
            (8) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (9) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (10) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jedno embryo, je zapotřebí počet embryí upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze embrya, která pocházejí od stejných rodičů.
            (11) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaných embryích.
            (12) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku, příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro odběr nebo produkci embryí povoleného podle čl. 31 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            VZORY ZOOTECHNICKÝCH OSVĚDČENÍ PRO OBCHOD S HYBRIDNÍMI PLEMENNÝMI PRASATY A JEJICH ZÁRODEČNÝMI PRODUKTY
         
         
            ODDÍL A
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod s hybridními plemennými prasaty
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod s hybridními plemennými prasaty (Sus scrofa) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího chovatelského podniku nebo příslušného orgánu)
            Číslo osvědčení (2)
            1. Název vydávajícího chovatelského podniku/příslušného orgánu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (3)/linie (3)/křížení (3) hybridního plemenného prasete
            4. Pohlaví zvířete
            5. Číslo zvířete v chovném registru
            6. Identifikace zvířete (4)
            7. Ověření totožnosti (2) (5) (6)
            6.1. Systém
            7.1. Metoda
            6.2. Individuální identifikační číslo
            7.2. Výsledek
            6.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva
            6.4. Jméno (2)
            8. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození zvířete
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            11. Původ hybridního plemenného prasete (6)
            11.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registrur
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            11.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            12. Doplňkové informace (2) (6) (7)
            12.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            13. Inseminace (3)/přirozená plemenitba (3) (2) (8)
            13.1. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.2. Identifikace plemeníka
            13.2.1. Individuální identifikační číslo (4)
            13.2.2. Identifikační číslo podle veterinárního práva
            13.2.3. Jméno (2)
            13.2.4. Systém ověření totožnosti a výsledek (5)
            14. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            15.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            15.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            15.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (9) podepisující osvědčení)
            15.4. Podpis: …
            (1) Pro skupinu hybridních plemenných prasat lze vydat jediné zootechnické osvědčení, jsou-li tato hybridní plemenná prasata stejného věku a mají-li tutéž genetickou matku a otce a jsou-li v bodech 4, 5, 6.2, 12 a případně v bodě 13 poskytnuty informace o jednotlivých zvířatech.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (3) Nehodící se škrtněte.
            (4) For animals of the bovine, ovine and caprine species, individual identification in accordance with Union animal health legislation on the identification and registration of animals. For animals of the porcine species, individual identification in accordance with the rules of the breeding programme approved in accordance with Article 8(3), and, where applicable, Article 12 of Regulation (EU) 2016/1012, and identification number in accordance with Union animal health legislation on the identification and registration of animals.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (4) Individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (5) Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno chovatelskými podniky u hybridních plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci nebo používaných k odběru oocytů a embryí.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (8) Vyžadováno u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokumentu.
            (9) Uvedená osoba musí být zástupcem chovatelského podniku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL B
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod se spermatem hybridních plemenných prasat
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod se spermatem hybridních plemenných prasat (Sus scrofa)
            (lze uvést logo vydávajícího chovatelského podniku, příslušného orgánu či střediska pro odběr nebo skladování spermatu)
            Číslo osvědčení (1)
            A. Informace o hybridním plemenném praseti – samci-dárci
            1. Název vydávajícího chovatelského podniku/příslušného orgánu/střediska pro odběr nebo skladování spermatu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            4. Číslo samce-dárce v chovném registru
            5. Identifikace samce-dárce (3)
            6. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            5.1. Systém
            6.1. Metoda
            5.2. Individuální identifikační číslo
            6.2. Výsledek
            5.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva
            5.4. Jméno (1)
            7. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            8. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            10. Původ samce-dárce (5)
            10.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            10.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            11. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            11.1. Výsledky testování užitkovosti
            11.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            11.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            11.4. Další relevantní informace
            B. Informace o spermatu
            12. Identifikace spermatu
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů(7)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (1)(8)
            13. Odesílající středisko pro odběr nebo skladování spermatu
            13.1. Název
            13.2. Adresa
            13.3. Číslo schválení
            14. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            15. Název a adresa chovatelského podniku (2) nebo třetí strany (2) tímto chovatelským podnikem určené, který/která je odpovědný/á za provádění testování (1) (9)
            16.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            16.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            16.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (10) podepisující osvědčení)
            16.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (2) Nehodící se škrtněte.
            (3) Individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (4) Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno chovatelskými podniky u hybridních plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (7) Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze sperma odebrané od jednoho hybridního plemenného prasete.
            (8) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaném spermatu.
            (9) U spermatu určeného k testování užitkovosti nebo genetickému hodnocení hybridních plemenných prasat, u nichž toto testování či hodnocení provedeno nebylo, v souladu s množstvím uvedeným v čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/1012.
            (10) Uvedená osoba musí být zástupcem chovatelského podniku, příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012 nebo střediska pro odběr nebo skladování spermatu povoleného podle čl. 31 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL C
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod s oocyty hybridních plemenných prasat
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod s oocyty hybridních plemenných prasat (Sus scrofa)
            (lze uvést logo vydávajícího chovatelského podniku, příslušného orgánu či týmu pro produkci embryí)
            Číslo osvědčení (1)
            A. Informace o hybridním plemenném praseti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího chovatelského podniku/příslušného orgánu/týmu pro produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            4. Číslo samice-dárkyně v chovném registru
            5. Identifikace samice-dárkyně (3)
            6. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            5.1. Systém
            6.1. Metoda
            5.2. Individuální identifikační číslo
            6.2. Výsledek
            5.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva
            5.4. Jméno (1)
            7. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            8. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            9. méno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            10. Původ samice-dárkyně (5)
            10.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            10.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            11. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            11.1. Výsledky testování užitkovosti
            11.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            11.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            11.4. Další relevantní informace
            B. Informace o oocytech
            12. Identifikační systém
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet oocytů (7)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (1)
            13. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            13.1. Název
            13.2. Adresa
            13.3. Číslo schválení
            14. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            14.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            14.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            14.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (8) podepisující osvědčení)
            14.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (2) Nehodící se škrtněte.
            (3) Individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (4) Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno chovatelskými podniky u hybridních plemenných prasat používaných k odběru oocytů.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (7) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jeden oocyt, je zapotřebí počet oocytů upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze oocyty odebrané od jednoho hybridního plemenného prasete.
            (8) Uvedená osoba musí být zástupcem chovatelského podniku, příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro produkci embryí povoleného podle čl. 31 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL D
         
         
            Zootechnické osvědčení pro obchod s embryi hybridních plemenných prasat
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro obchod s embryi hybridních plemenných prasat (Sus scrofa)
            (lze uvést logo vydávajícího chovatelského podniku, příslušného orgánu či týmu pro odběr nebo produkci embryí)
            Číslo osvědčení (1)
            A. Informace o hybridním plemenném praseti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího chovatelského podniku/příslušného orgánu/týmu pro odběr nebo produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            4. Číslo samice-dárkyně v chovném registru
            5. Identifikace samice-dárkyně (2)
            6. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            5.1. Systém
            6.1. Metoda
            5.2. Individuální identifikační číslo
            6.2. Výsledek
            5.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva
            5.4. Jméno (1)
            7. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            8. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            10. Původ samice-dárkyně (5)
            10.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            10.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            11. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            11.1. Výsledky testování užitkovosti
            11.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            11.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            11.4. Další relevantní informace
            B. Informace o hybridním plemenném praseti – samci-dárci
            12. Název vydávajícího chovatelského podniku (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            13. Název chovného registru
            14. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            15. Číslo samce-dárce v chovném registru
            16. Identifikace samce-dárce (3)
            17. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            16.1. Systém
            17.1. Metoda
            16.2. Individuální identifikační číslo
            17.2. Výsledek
            16.3. Identifikační číslo podle veterinárního práva
            16.4. Jméno (1)
            18. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            19. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            20. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            21. Původ samce-dárce (5)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            21.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            21.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            21.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            21.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            21.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            21.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            22. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            22.1. Výsledky testování užitkovosti
            22.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            22.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            22.4. Další relevantní informace
            C. Informace o embryích
            23. Identifikace embryí
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet embryí (7)
            Místo odběru nebo produkce
            Datum odběru nebo produkce
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (1) (8)
            24. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            24.1. Název
            24.2. Adresa
            24.3. Číslo schválení
            25. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            D. Informace o náhradní příjemkyni embrya/embryí
            26. Individuální identifikační číslo (3) náhradní příjemkyně (1)
            27.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            27.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            27.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (9) podepisující uvedené osvědčení)
            27.4. Podpis: …
            (1) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (2) Nehodící se škrtněte.
            (3) Individuální identifikace v souladu s pravidly šlechtitelského programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12 nařízení (EU) 2016/1012 a identifikační číslo v souladu s veterinárními předpisy Unie o identifikaci a evidenci zvířat.
            (4) Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno chovatelskými podniky u hybridních plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci nebo používaných k odběru oocytů či embryí.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (7) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jedno embryo, je zapotřebí počet embryí upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze embrya, která pocházejí od stejných rodičů.
            (8) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaných embryích.
            (9) Uvedená osoba musí být zástupcem chovatelského podniku, příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro odběr nebo produkci embryí povoleného podle čl. 31 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            VZORY ZOOTECHNICKÝCH OSVĚDČENÍ PRO VSTUP ČISTOKREVNÝCH PLEMENNÝCH ZVÍŘAT A JEJICH ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ DO UNIE
         
         
            ODDÍL A
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup čistokrevných plemenných zvířat – skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých – do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup do Unie, pokud jde o čistokrevná plemenná zvířata těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1) (2)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu)
            Číslo osvědčení (3)
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene čistokrevného plemenného zvířete
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je zvíře zapsáno (3)
            5. Pohlaví zvířete
            6. Číslo zvířete v plemenné knize
            7. Identifikace čistokrevného plemenného zvířete (4)
            8. Ověření totožnosti (3) (5) (6)
            7.1. Systém
            8.1. Metoda
            7.2. Individuální identifikační číslo
            8.2. Výsledek
            7.3. Jméno (3)
            9. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození zvířete
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (3) chovatele
            11. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (3) majitele
            12. Původ (6) (7) čistokrevného plemenného zvířete
            12.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            12.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            12.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (3)
            13. Doplňkové informace (3) (6) (8)
            13.1. Výsledky testování užitkovosti
            13.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            13.4. Další relevantní informace
            14. Inseminace (1)/přirozená plemenitba (1) (3) (9)
            14.1. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr)
            14.2. Identifikace plemeníka
            14.2.1. Individuální identifikační číslo (4)
            14.2.2. Jméno (3)
            14.2.3. Systém ověření totožnosti a výsledek (5)
            15. Název plemenářského spolku (1)/příslušného orgánu (1)/chovatelského podniku (1) vedoucího plemennou knihu (1)/chovný registr (1), do níž/něhož má být čistokrevné plemenné zvíře zapsáno (1)/zaevidováno (1) (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            16.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            16.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            16.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (10) podepisující uvedené osvědčení)
            16.4. Podpis: …
            (1) Nehodící se škrtněte.
            (2) Pro skupinu čistokrevných plemenných prasat lze vydat jediné zootechnické osvědčení, jsou-li tato čistokrevná plemenná zvířata stejného věku a mají-li tutéž genetickou matku a otce a jsou-li v bodech 5, 6, 7.2, 13 a případně v bodě 14 poskytnuty informace o jednotlivých zvířatech.
            (3) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (4) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (5) Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz a koňovitých používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. U čistokrevných plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci nebo u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz, prasat a koňovitých používaných k odběru oocytů a embryí to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno plemenářskými spolky vedoucími plemennou knihu, do níž má být zvíře zapsáno.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Pokud jde o oddíl plemenné knihy, uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (8) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (9) Vyžadováno u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokumentu.
            (10) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL B
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup spermatu čistokrevných plemenných zvířat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup do Unie, pokud jde o sperma čistokrevných plemenných zvířat těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu či střediska pro odběr nebo skladování spermatu)
            Číslo osvědčení (2)
            A. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samci-dárci
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu/střediska pro odběr nebo skladování spermatu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene samce-dárce
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samec-dárce zapsán (2)
            5. Číslo samce-dárce v plemenné knize
            6. Identifikace samce-dárce (3)
            7. Ověření totožnosti (2) (4) (5)
            6.1. Systém
            7.1. Metoda
            6.2. Individuální identifikační číslo
            7.2. Výsledek
            6.3. Jméno (2)
            8. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            11. Původ samce-dárce (5) (6)
            11.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            11.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12. Doplňkové informace (2) (5) (7)
            12.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            B. Informace o spermatu
            13. Identifikační systém
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů (8)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (2) (9)
            14. Odesílající středisko pro odběr nebo skladování spermatu
            14.1. Název
            14.2. Adresa
            14.3. Číslo schválení
            15. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            16. Název a adresa plemenářského spolku (1) nebo třetí strany (1) tímto plemenářským spolkem určené, který/která je odpovědný/á za provádění testování (2) (10)
            17.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            17.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            17.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (11) podepisující uvedené osvědčení)
            17.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Nehodící se škrtněte.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (3) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (4) Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz a koňovitých používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. U čistokrevných plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno plemenářským spolkem vedoucím plemennou knihu, do níž má být potomstvo zvířete-dárce zapsáno.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (7) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (8) Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze sperma odebrané od jednoho čistokrevného plemenného zvířete.
            (9) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaném spermatu.
            (10) U spermatu určeného k testování čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných prasat, ovcí nebo koz, u nichž nebylo provedeno testování užitkovosti či genetické hodnocení, v souladu s množstvím uvedeným v čl. 21 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2016/1012.
            (11) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012 nebo střediska pro odběr nebo skladování spermatu jednajícího jménem plemenářského subjektu podle čl. 33 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL C
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup oocytů čistokrevných plemenných zvířat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup do Unie, pokud jde o oocyty čistokrevných plemenných zvířat těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího subjektu nebo týmu pro produkci embryí)
            Číslo osvědčení (2)
            A. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu/týmu pro produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene samice-dárkyně
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samice-dárkyně zapsána (2)
            5. Číslo samice-dárkyně v plemenné knize
            6. Identifikace samice-dárkyně (3)
            7. Ověření totožnosti (2) (4) (5)
            6.1. Systém
            7.1. Metoda
            6.2. Individuální identifikační číslo
            7.2. Výsledek
            6.3. Jméno (2)
            8. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            11. Původ samice-dárkyně (5) (6)
            11.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            11.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12. Doplňkové informace (2) (5) (7)
            12.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            B. Informace o oocytech
            13. Identifikace oocytů
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet oocytů (8)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (2)
            14. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            14.1. Název
            14.2. Adresa
            14.3. Číslo schválení
            15. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            16.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            16.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            16.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (9) podepisující uvedené osvědčení)
            16.4. Podpis: …
            (1) Nehodící se škrtněte.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (3) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (4) U čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných prasat, ovcí, koz a koňovitých používaných k odběru oocytů to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno plemenářskými spolky vedoucími plemennou knihu, do níž má být potomstvo zvířete-dárce zapsáno.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (7) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (8) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jeden oocyt, je zapotřebí počet oocytů upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze oocyty odebrané od jednoho čistokrevného plemenného zvířete.
            (9) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro produkci embryí jednajícího jménem plemenářského subjektu podle čl. 33 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL D
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup embryí čistokrevných plemenných zvířat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup do Unie, pokud jde o embrya čistokrevných plemenných zvířat těchto druhů:
            a) skot (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis) (1)
            b) prasata (Sus scrofa) (1)
            c) ovce (Ovis aries) (1)
            d) kozy (Capra hircus) (1)
            e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus) (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu či týmu pro odběr nebo produkci embryí)
            Číslo osvědčení (2)
            A. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu/týmu pro odběr nebo produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název plemenné knihy
            3. Název plemene samice-dárkyně
            4. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samice-dárkyně zapsána (2)
            5. Číslo samice-dárkyně v plemenné knize
            6. Identifikace samice-dárkyně (3)
            7. Ověření totožnosti (2) (4) (5)
            6.1. Systém
            7.1. Metoda
            6.2. Individuální identifikační číslo
            7.2. Výsledek
            6.3. Jméno (2)
            8. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            11. Původ samice-dárkyně (5) (6)
            11.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            11.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            11.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            12. Doplňkové informace (2) (5) (7)
            12.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            B. Informace o čistokrevném plemenném zvířeti – samci-dárci
            13. Název vydávajícího plemenářského subjektu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            14. Název plemenné knihy
            15. Název plemene samce-dárce
            16. Třída hlavního oddílu plemenné knihy, v níž je samec-dárce zapsán (2)
            17. Číslo samce-dárce v plemenné knize
            18. Identifikace samce-dárce (3)
            19. Ověření totožnosti (2) (4) (5)
            18.1. Systém
            19.1. Metoda
            18.2. Individuální identifikační číslo
            19.2. Výsledek
            18.3. Jméno (2)
            20. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            21. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            22. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            23. Původ samce-dárce (5) (6)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            23.1. Otec
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            23.1.1. Otec otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            23.1.2. Matka otce
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            23.2. Matka
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            23.2.1. Otec matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            23.2.2. Matka matky
            Číslo a oddíl v plemenné knize
            Jméno (2)
            24. Doplňkové informace (2) (5) (7)
            24.1. Výsledky testování užitkovosti
            24.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            24.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            24.4. Další relevantní informace
            C. Informace o embryích
            25. Identifikace embryí
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet embryí (8)
            Místo odběru nebo produkce
            Datum odběru nebo produkce
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (2) (9)
            26. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            26.1. Název
            26.2. Adresa
            26.3. Číslo schválení
            27. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            D. Informace o náhradní příjemkyni embrya/embryí
            28. Individuální identifikační číslo (3) náhradní příjemkyně (2)
            29.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            29.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            29.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (10) podepisující uvedené osvědčení)
            29.4. Podpis: …
            (1) Nehodící se škrtněte.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (3) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (4) Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných ovcí, koz a koňovitých používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. U čistokrevného plemenného skotu a čistokrevných plemenných prasat, ovcí, koz a koňovitých používaných k odběru oocytů a embryí to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno plemenářskými spolky vedoucími plemennou knihu, do níž má být potomstvo vzešlé z uvedených embryí zapsáno.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Podle situace uveďte „hlavní oddíl“ nebo „doplňkový oddíl“. Lze uvést informace o dalších generacích.
            (7) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (8) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jedno embryo, je zapotřebí počet embryí upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze embrya, která pocházejí od stejných rodičů.
            (9) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaných embryích.
            (10) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro odběr nebo produkci embryí jednajícího jménem plemenářského subjektu podle čl. 33 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            VZORY ZOOTECHNICKÝCH OSVĚDČENÍ PRO VSTUP HYBRIDNÍCH PLEMENNÝCH PRASAT A JEJICH ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ DO UNIE
         
         
            ODDÍL A
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup hybridních plemenných prasat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup hybridních plemenných prasat (Sus scrofa) do Unie (1)
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu)
            Číslo osvědčení (2)
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (3)/linie (3)/křížení (3) hybridního plemenného prasete
            4. Pohlaví zvířete
            5. Číslo zvířete v chovném registru
            6. Identifikace zvířete (4)
            7. Ověření totožnosti (2) (5) (6)
            6.1. Systém
            7.1. Metoda
            6.2. Individuální identifikační číslo
            7.2. Výsledek
            6.3. Jméno (2)
            8. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození zvířete
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) chovatele
            10. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (2) majitele
            11. Původ hybridního plemenného prasete (6)
            11.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            11.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            11.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (3)/linie (3)/křížení (3)
            Jméno (2)
            12. Doplňkové informace (2) (6) (7)
            12.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            13. Inseminace (3)/přirozená plemenitba (3) (2) (8)
            13.1. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr)
            13.2. Identifikace plemeníka
            13.2.1. Individuální identifikační číslo (4)
            13.2.2. Jméno (2)
            13.2.3. Systém ověření totožnosti a výsledek (5)
            14. Název plemenářského spolku (3)/chovatelského podniku (3)/příslušného orgánu (3) vedoucího plemennou knihu (3)/chovný registr (3) do níž/něhož má být čistokrevné plemenné prase zapsáno (3)/zaevidováno (3) (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici) (2) (9)
            15.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            15.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            15.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (10) podepisující uvedené osvědčení)
            15.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Pro skupinu hybridních plemenných prasat lze vydat jediné zootechnické osvědčení, jsou-li tato hybridní plemenná prasata stejného věku a mají-li tutéž genetickou matku a otce a jsou-li v bodech 4, 5, 6.2, 12 a případně v bodě 13 poskytnuty informace o jednotlivých zvířatech.
            (2) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (3) Nehodící se škrtněte.
            (4) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (5) U hybridních plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci nebo k odběru oocytů a embryí to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno chovatelskými podniky vedoucími chovný registr, do něhož má být zvíře zaevidováno.
            (6) V případě potřeby připojte další listy.
            (7) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (8) Vyžadováno u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokumentu.
            (9) Vztahuje se pouze na čistokrevná plemenná prasata různých plemen nebo linií zaevidovaná v chovném registru pro hybridní plemenná prasata.
            (10) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL B
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup spermatu hybridních plemenných prasat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup spermatu hybridních plemenných prasat (Sus scrofa) do Unie
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu či střediska pro odběr nebo skladování spermatu)
            Číslo osvědčení (1)
            A. Informace o hybridním plemenném praseti – samci-dárci
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu/střediska pro odběr nebo skladování spermatu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            4. Číslo samce-dárce v chovném registru
            5. Identifikace samce-dárce (3)
            6. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            5.1. Systém
            6.1. Metoda
            5.2. Individuální identifikační číslo
            6.2. Výsledek
            5.3. Jméno (1)
            7. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            8. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            10. Původ samce-dárce (5)
            10.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            10.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            10.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie (2)/křížení (2)
            Jméno (1)
            11. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            11.1. Výsledky testování užitkovosti
            11.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            11.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            11.4. Další relevantní informace
            B. Informace o spermatu
            13. Identifikační systém
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů (7)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (1) (8)
            14. Odesílající středisko pro odběr nebo skladování spermatu
            14.1. Název
            14.2. Adresa
            14.3. Číslo schválení
            15. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            16. Název a adresa chovatelského podniku (2) nebo třetí strany (2) tímto chovatelským podnikem určené, který/která je odpovědný/á za provádění testování (1) (9)
            17.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            17.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            17.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (10) podepisující uvedené osvědčení)
            17.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (2) Nehodící se škrtněte.
            (3) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (4) U hybridních plemenných prasat používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno chovatelskými podniky vedoucími chovný registr, do něhož má být potomstvo zvířete-dárce zaevidováno.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (7) Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze sperma odebrané od jednoho hybridního plemenného prasete.
            (8) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaném spermatu.
            (9) U spermatu určeného k testování užitkovosti nebo genetickému hodnocení hybridních plemenných prasat, u nichž toto testování či hodnocení provedeno nebylo, v souladu s množstvím uvedeným v čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/1012.
            (10) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012 nebo střediska pro odběr nebo skladování spermatu jednajícího jménem plemenářského subjektu podle čl. 33 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL C
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup oocytů hybridních plemenných prasat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup oocytů hybridních plemenných prasat (Sus scrofa) do Unie
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu nebo týmu pro produkci embryí)
            Číslo osvědčení (1)
            A. Informace o hybridním plemenném praseti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu/týmu pro produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (2)/linie(2)/křížení(2)
            4. Číslo samice-dárkyně v chovném registru
            5. Identifikace samice-dárkyně (3)
            6. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            5.1. Systém
            6.1. Metoda
            5.2. Individuální identifikační číslo
            6.2. Výsledek
            5.4. Jméno (1)
            7. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            8. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            10. Původ samice-dárkyně (5)
            10.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            10.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            11. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            11.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            B. Informace o oocytech
            13. Identifikace oocytů
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet oocytů (7)
            Místo odběru
            Datum odběru
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (1)
            14. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            14.1. Název
            14.2. Adresa
            14.3. Číslo schválení
            15. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
            16.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            16.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            16.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (8) podepisující uvedené osvědčení)
            16.4. Podpis: …
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            (1) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (2) Nehodící se škrtněte.
            (3) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (4) U hybridních plemenných prasat používaných k odběru oocytů to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno chovatelskými podniky vedoucími chovný registr, do něhož má být potomstvo zvířete-dárce zaevidováno.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (7) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jeden oocyt, je zapotřebí počet oocytů upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze oocyty odebrané od jednoho hybridního plemenného prasete.
            (8) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro produkci embryí jednajícího jménem plemenářského subjektu podle čl. 33 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
         
            ODDÍL D
         
         
            Zootechnické osvědčení pro vstup embryí hybridních plemenných prasat do Unie
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            Zootechnické osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012 pro vstup embryí hybridních plemenných prasat (Sus scrofa) do Unie
            (lze uvést logo vydávajícího plemenářského subjektu či týmu pro odběr nebo produkci embryí)
            Číslo osvědčení (1)
            A. Informace o hybridním plemenném praseti – samici-dárkyni
            1. Název vydávajícího plemenářského subjektu/týmu pro odběr nebo produkci embryí (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            2. Název chovného registru
            3. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            4. Číslo samice-dárkyně v chovném registru
            5. Identifikace samice-dárkyně (3)
            6. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            5.1. Systém
            6.1. Metoda
            5.2. Individuální identifikační číslo
            6.2. Výsledek
            5.3. Jméno (1)
            7. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samice-dárkyně
            8. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            9. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            10. Původ samice-dárkyně (5)
            10.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Jméno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Jméno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Jméno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            10.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            10.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            12. Doplňkové informace (1) (6) (7)
            12.1. Výsledky testování užitkovosti
            12.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            12.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samice-dárkyně ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            12.4. Další relevantní informace
            B. Informace o hybridním plemenném praseti – samci-dárci
            13. Název vydávajícího plemenářského subjektu (uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)
            14. Název chovného registru
            15. Název plemene (2)/linie (2)/křížení (2)
            16. Číslo samce-dárce v chovném registru
            17. Identifikace samce-dárce (3)
            18. Ověření totožnosti (1) (4) (5)
            17.1. Systém
            18.1. Metoda
            17.2. Individuální identifikační číslo
            18.2. Výsledek
            17.3. Jméno (1)
            19. Datum (ve formátu dd.mm.rrrr) a země narození samce-dárce
            20. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele
            21. Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) majitele
            22. Původ samce-dárce (5)
            22.1. Otec
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            22.1.1. Otec otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            22.1.2. Matka otce
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            22.2. Matka
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            22.2.1. Otec matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            22.2.2. Matka matky
            Číslo v chovném registru
            Plemeno (2)/linie(2)/křížení(2)
            Jméno (1)
            23. Doplňkové informace (1) (5) (6)
            23.1. Výsledky testování užitkovosti
            23.2. Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne … (uveďte datum ve formátu dd.mm.rrrr)
            23.3. Dědičné vady a dědičné zvláštnosti samce-dárce ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu
            23.4. Další relevantní informace
            C. Informace o embryích
            24. Identifikace embryí
            Barva pejet nebo jiných obalů
            Kód na pejetách nebo jiných obalech
            Počet pejet nebo jiných obalů
            Počet embryí (7)
            Místo odběru nebo produkce
            Datum odběru nebo produkce
            (dd.mm.rrrr)
            Jiné (1) (8)
            25. Odesílající tým pro odběr nebo produkci embryí
            25.1. Název
            25.2. Adresa
            25.3. Číslo schválení
            26. Jméno (název) a adresa příjemce zásilky
         
         
            
         
         Text obrazu
         
            D. Informace o náhradní příjemkyni embrya/embryí
            27. Individuální identifikační číslo (3) náhradní příjemkyně (1)
            28.1. Vydáno v: …
            (uveďte místo vydání)
            28.2. dne: …
            (uveďte datum vydání)
            28.3. Jméno a funkce podepisující osoby: …
            (hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby (9) podepisující uvedené osvědčení)
            28.4. Podpis: …
            (1) Není-li relevantní, nevyplňujte.
            (2) Nehodící se škrtněte.
            (3) V souladu s právními předpisy o identifikaci a evidenci zvířat země odeslání.
            (4) U hybridních plemenných prasat používaných k odběru embryí to může být podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 vyžadováno chovatelskými podniky vedoucími chovný registr, do něhož má být potomstvo vzešlé z uvedených embryí zaevidováno.
            (5) V případě potřeby připojte další listy.
            (6) Jsou-li výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést přímý odkaz na zmíněné internetové stránky.
            (7) Pokud je v jedné pejetě nebo jiném obalu více než jedno embryo, je zapotřebí počet embryí upřesnit. Pejeta nebo jiný obal musí obsahovat pouze embrya, která pocházejí od stejných rodičů.
            (8) V příslušných případech lze uvést informace o sexovaných embryích.
            (9) Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského subjektu, včetně úředního útvaru země odeslání, zařazeného na seznamu podle článku 34 nařízení (EU) 2016/1012 nebo týmu pro odběr nebo produkci embryí jednajícího jménem plemenářského subjektu podle čl. 33 odst. 1 zmíněného nařízení, jenž je pověřen podepsáním zootechnického osvědčení.
            Zootechnické osvědčení musí být vydáno alespoň v jednom z úředních jazyků země odeslání a členského státu určení.
            Barva podpisu musí být jiná než barva tisku.
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.