Nařízení Rady (EU) 2017/719 ze dne 7. dubna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/2192 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období čtyř let

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 719/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 106/8
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/719
   ze dne 7. dubna 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2015/2192 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období čtyř let
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 30. listopadu 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 1801/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 24. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2016/870 (2) o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství na dobu čtyř let počínaje dnem 16. listopadu 2015 (dále jen „protokol“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2015/2192 (3) rozděluje mezi členské státy rybolovná práva stanovená protokolem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vědecké doporučení společného nezávislého vědeckého výboru zřízeného článkem 4 protokolu určilo přebytek štikozubce senegalského a vzalo na vědomí vědecké doporučení Mauritánského institutu pro oceánografický výzkum a výzkum rybolovu (IMROP – Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches) z roku 2014, které potvrdilo přebytek olihní a sépií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Smíšený výbor zřízený článkem 10 dohody o partnerství rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) protokolu během zasedání v Nouakchottu ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 o změně protokolu a zavedení nových rybolovných práv v rámci dostupného přebytku pro mrazírenské trawlery lovící štikozubce senegalského jako první cílový druh a oliheň a sépii jako druhý cílový druh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je proto vhodné na zbytek období uplatňování protokolu rozdělit tato nová rybolovná práva mezi členské státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že zavedení nových rybolovných práv má vliv na hospodářské činnosti plavidel Unie a plánování jejich rybářských sezon, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (EU) 2015/2192 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2192 se doplňuje nové písmeno, které zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  „h)
               
               
                  kategorie 2a – (Mrazírenské) trawlery pro lov štikozubce senegalského:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Španělsko
                           
                           
                              štikozubec senegalský
                           
                           
                              3 500  tun
                           
                        
                        
                           
                              oliheň
                           
                           
                              1 450  tun
                           
                        
                        
                           
                              sépie
                           
                           
                              600 tun
                           
                        
                     
                  
                  V mauritánských vodách lze v této kategorii zároveň nasadit nanejvýš 6 plavidel.“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/870 ze dne 24. května 2016 o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2015/2192 ze dne 10. listopadu 2015 o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 315, 1.12.2015, s. 72).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.