Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/723 ze dne 16. února 2017 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 723/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 107/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/723
   ze dne 16. února 2017
   o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 77 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               S ohledem na zkušenosti získané po zavedení platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (dále jen „ekologická platba“), jak je stanovena v hlavě III kapitole 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2), je vhodné zjednodušit určitá pravidla týkající se metody výpočtu ekologické platby stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci nařízení (EU) č. 640/2014 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému se při výpočtu podpory, na niž má příjemce nárok, vychází z pojmu skupiny plodin. Zdá se však, že ve specifickém kontextu ekologické platby není uvedeného pojmu zapotřebí, neboť ekologická platba má vycházet z celkové plochy zemědělského podniku. V zájmu zjednodušení by proto měl být pojem skupiny plodin u ekologické platby zrušen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Články 24 a 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 stanoví pravidla pro výpočet snížení ekologické platby v případě nesouladu s požadavky na diverzifikaci plodin a na plochu využívanou v ekologickém zájmu. Tyto výpočty zahrnují poměr rozdílu a koeficient snížení ve výši 50 %. V zájmu ujasnění a aniž by se změnila úroveň snížení, je třeba uvedená ustanovení přeformulovat a poměr rozdílu a koeficient snížení ve výši 50 % nahradit multiplikátorem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S cílem zajistit lepší rovnováhu mezi úrovní závažnosti těchto snížení a potřebou zachovat přiměřené a spravedlivé snížení je vhodné, aby byla snížení ekologické platby zmírněna v případě, kdy se v rámci povinnosti na diverzifikaci plodin požaduje pěstovat tři různé plodiny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby se předešlo situaci, že by členské státy musely své systémy pro výpočet platby na rok podání žádosti 2016 přizpůsobit během platebního období, a aby příjemci mohli předvídat, jaká pravidla jsou pro výpočet platby použitelná, mělo by se toto nařízení použít ode dne 16. října 2017 v souvislosti s roky podání žádostí, které začínají ode dne 1. ledna 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 22 se nahrazuje tímto:
               „Článek 22
               Obecné zásady
               Pro účely tohoto oddílu, je-li tatáž plocha zjištěna pro více než jeden ze zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013, v souvislosti s výpočtem platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (dále jen „ekologická platba“) se tato plocha bere v úvahu pro každý z uvedených postupů zvlášť.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 23 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
               „2.   Aniž jsou dotčeny správní sankce uplatňované v souladu s článkem 28, platí, že je-li plocha ohlášená v jednotné žádosti o základní platbu nebo jednotnou platbu na plochu větší než zjištěná plocha, použije se pro výpočet ekologické platby zjištěná plocha.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Článek 24 se nahrazuje tímto:
               „Článek 24
               Snížení ekologické platby v případě nesouladu s požadavky na diverzifikaci plodin
               1.   Pokud jde o ornou půdu, pro niž je v čl. 44 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoveno, že na ní musí být pěstovány alespoň dvě různé plodiny a hlavní plodina se nesmí pěstovat na více než 75 % celkové plochy orné půdy, avšak plocha zjištěná pro hlavní plodinu pokrývá více než 75 % celkové plochy zjištěné orné půdy, sníží se plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby podle článku 23 tohoto nařízení, o dvojnásobek plochy hlavní plodiny, jež je vyšší než 75 % celkové plochy zjištěné orné půdy.
               2.   Pokud jde o ornou půdu, pro niž je v čl. 44 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoveno, že na ní musí být pěstovány alespoň tři různé plodiny a hlavní plodina se nesmí pěstovat na více než 75 % celkové plochy orné půdy, avšak plocha zjištěná pro hlavní plodinu pokrývá více než 75 % celkové plochy zjištěné orné půdy, sníží se plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby podle článku 23 tohoto nařízení, o plochu hlavní plodiny, jež je vyšší než 75 % celkové plochy zjištěné orné půdy.
               3.   Pokud jde o ornou půdu, pro niž je v čl. 44 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoveno, že na ní musí být pěstovány alespoň tři různé plodiny a dvě hlavní plodiny nesmí pokrývat více než 95 % celkové plochy orné půdy, avšak plocha zjištěná pro dvě hlavní plodiny pokrývá více než 95 % celkové plochy zjištěné orné půdy, sníží se plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby podle článku 23 tohoto nařízení, o pětinásobek plochy dvou hlavních plodin, jež je vyšší než 95 % celkové plochy zjištěné orné půdy.
               4.   Pokud jde o zemědělské podniky, pro něž je v čl. 44 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoveno, že hlavní plodina na zbývající orné půdě nesmí pokrývat více než 75 % této zbývající orné půdy, avšak plocha zjištěná pro hlavní plodinu na zbývající orné půdě pokrývá více než 75 %, sníží se plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby podle článku 23 tohoto nařízení, o dvojnásobek plochy hlavní plodiny, jež je vyšší než 75 % zbývající zjištěné orné půdy.
               5.   Zjistí-li se, že příjemce po dobu tří let nejedná v souladu s požadavky na diverzifikaci plodin popsanými v tomto článku, plocha, o niž má být podle odstavců 1 až 4 na následující roky snížena plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby, se vynásobí dvěma.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 26 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
               „2.   Jestliže je požadovaná plocha využívaná v ekologickém zájmu větší než plocha využívaná v ekologickém zájmu zjištěná s přihlédnutím k váhovým koeficientům ploch využívaných v ekologickém zájmu podle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013, pak se plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby podle článku 23 tohoto nařízení, sníží o desetinásobek nenalezené plochy využívané v ekologickém zájmu.
               Pro účely prvního pododstavce nesmí být zjištěná plocha využívaná v ekologickém zájmu vyšší než podíl ploch využívaných v ekologickém zájmu ohlášených v celkové ploše ohlášené orné půdy.
               3.   Zjistí-li se, že příjemce po dobu tří let nejedná v souladu s požadavky na plochu využívanou v ekologickém zájmu popsanými v tomto článku, plocha, o niž má být podle odstavce 2 na následující roky snížena plocha, která má být použita k výpočtu ekologické platby, se vynásobí dvěma.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 16. října 2017 na žádosti o podporu v souvislosti s ekologickými platbami a na jednotné žádosti týkající se roků podání žádosti, které začínají ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.