Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/731 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, BOV a OVI stanovené v přílohách I a II nařízení (EU) č. 206/2010, vzory osvědčení GEL, COL, RCG a TCG stanovené v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 a vzor osvědčení pro směsné produkty stanovený v příloze I nařízení (EU) č. 28/2012, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 731/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 108/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/731
   ze dne 25. dubna 2017,
   kterým se mění vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, BOV a OVI stanovené v přílohách I a II nařízení (EU) č. 206/2010, vzory osvědčení GEL, COL, RCG a TCG stanovené v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 a vzor osvědčení pro směsné produkty stanovený v příloze I nařízení (EU) č. 28/2012, pokud jde o pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. b) uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (2), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 16 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (4) stanoví mimo jiné požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek živých zvířat, včetně domácího skotu, a zásilek čerstvého masa určeného k lidské spotřebě, včetně čerstvého masa domácího skotu, ovcí a koz, na území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Část 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu (BOV-X) a vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu (BOV-Y). Část 2 přílohy II uvedeného nařízení stanoví vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácího skotu (včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců) (BOV) a vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně mletého masa, domácích ovcí (Ovis aries) a domácích koz (Capra hircus) (OVI). Tyto vzory veterinárních osvědčení zahrnují záruky ohledně bovinní spongiformní encefalopatie (BSE).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 (5) stanoví mimo jiné požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 stanoví v části III vzor osvědčení pro dovoz želatiny určené k lidské spotřebě (GEL), v části IV vzor osvědčení pro dovoz kolagenu určeného k lidské spotřebě (COL), v části V vzor osvědčení pro dovoz surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě (RCG) a v části VI vzor osvědčení pro dovoz ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě (TCG). Tyto vzory veterinárních osvědčení zahrnují záruky ohledně BSE pro produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (6) stanoví mimo jiné požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz zásilek některých směsných produktů určených k lidské spotřebě do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 28/2012 stanoví vzor veterinárního osvědčení pro dovoz směsných produktů určených k lidské spotřebě do Evropské unie. Uvedený vzor veterinárního osvědčení zahrnuje záruky ohledně BSE pro produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (7) stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE“) u skotu, ovcí a koz. Kapitola B přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví podmínky pro dovoz skotu do Unie, pokud jde o BSE, a kapitola C uvedené přílohy stanoví podmínky pro dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě pocházejících ze skotu, ovcí a koz do Unie, pokud jde o BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo změněno nařízením Komise (EU) 2016/1396 (8). Tyto změny mimo jiné vyjasňují pravidla stanovená v kapitolách B a C přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001. Mění se jimi rovněž požadavek stanovený v kapitole C přílohy IX uvedeného nařízení, který se týká označení jatečně upravených těl nebo částí jatečně upravených těl skotu modrým pruhem na štítku, pokud není vyžadováno odstranění páteře. Místo toho by v důsledku této změny měl být na štítku vyznačen červený pruh, jestliže je odstranění páteře pro produkty pocházející ze skotu dovážené do Unie vyžadováno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení (EU) 2016/1396, zejména umožňuje dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě pocházejících ze skotu, ovcí a koz ze třetích zemí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, jak je stanoven v oddíle B kapitoly C přílohy IX, rovněž v případech, kdy byly tyto produkty získány ze surovin původem ze zemí s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE, pokud byl z těchto surovin odstraněn specifikovaný rizikový materiál.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Vzory veterinárních osvědčení BOV-X a BOV-Y stanovené v části 2 přílohy I a vzory veterinárních osvědčení BOV a OVI stanovené v části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, vzory veterinárních osvědčení GEL, COL, RCG a TCG stanovené v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 a vzor veterinárního osvědčení pro dovoz směsných produktů do Unie stanovený v příloze I nařízení (EU) č. 28/2012 by proto měly být změněny tak, aby zohledňovaly požadavky týkající se dovozu skotu a čerstvého masa skotu, ovcí a koz a produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě pocházejících ze skotu, ovcí a koz, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení (EU) 2016/1396.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Nařízení (EU) č. 206/2010, prováděcí nařízení (EU) 2016/759 a nařízení (EU) č. 28/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že změny učiněné v příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 se použijí ode dne 1. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               K tomu, aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu zásilek živého skotu, ovcí a koz, čerstvého masa domácího skotu, ovcí a koz, želatiny, kolagenu, surovin pro výrobu želatiny/kolagenu a ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě a zásilek některých směsných produktů určených k lidské spotřebě do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek nadále povoleno používání osvědčení vydaných v souladu s nařízením (EU) č. 206/2010, prováděcím nařízením (EU) 2016/759 a nařízením (EU) č. 28/2012 ve znění platném před zavedením změn podle tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Příloha I nařízení (EU) č. 28/2012 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
   Článek 4
   1.   Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky živého skotu, ovcí a koz doprovázené vzorem osvědčení vydaným podle vzoru stanoveného v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 a zásilky čerstvého masa domácího skotu, ovcí a koz doprovázené vzorem osvědčení vydaným podle vzoru stanoveného v části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto nařízení, nadále povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.
   2.   Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky želatiny určené k lidské spotřebě, kolagenu určeného k lidské spotřebě, surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě a ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě doprovázené vzorem osvědčení vydaným podle příslušného vzoru stanoveného v částech III, IV, V a VI přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2016/759, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto nařízení, nadále povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.
   3.   Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky některých směsných produktů určených k lidské spotřebě doprovázené vzorem osvědčení vydaným podle vzoru stanoveného v příloze I nařízení (EU) č. 28/2012, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto nařízení, nadále povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto nařízení se použije od 1. července 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 320.
   
      (3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).
   
      (8)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze I se část 2 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Vzor veterinárního osvědčení BOV-X se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          V části II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se bod II.1.3. nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „II.1.3.
                                                   
                                                   
                                                      pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nebyla vystavena kontaktu s těmito zvířaty:
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              i)
                                                                           
                                                                           
                                                                              jakýkoli případ BSE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              ii)
                                                                           
                                                                           
                                                                              skot, který byl během prvního roku života chován společně s případy BSE během prvního roku jejich života a u něhož šetření prokázalo, že byl v uvedené době krmen stejným potenciálně kontaminovaným krmivem, nebo
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              iii)
                                                                           
                                                                           
                                                                              pokud výsledky šetření uvedeného v podbodě ii) nevedou k jasným závěrům, skot narozený ve stejném stádě a během 12 měsíců před datem narození případů BSE nebo po něm;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) (2) buď [b)
                                                               
                                                               
                                                                  došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) (3) nebo [b)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) (4) nebo [b)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata se narodila nejméně dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          V oddíle Poznámky pro část II se poznámky pod čarou (2), (3) a (4) nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(2)
                                                   
                                                   
                                                      Pouze pokud se zvířata narodila a byla nepřetržitě chována v zemi nebo oblasti nebo v zemích nebo oblastech zařazených v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (3)
                                                   
                                                   
                                                      Pouze pokud je země nebo oblast původu zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (4)
                                                   
                                                   
                                                      Pouze pokud je země nebo oblast původu zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Vzor veterinárního osvědčení BOV-Y se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          V části II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se bod II.1.3. nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „II.1.3.
                                                   
                                                   
                                                      pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  a)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nebyla vystavena kontaktu s těmito zvířaty:
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              i)
                                                                           
                                                                           
                                                                              jakýkoli případ BSE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              ii)
                                                                           
                                                                           
                                                                              skot, který byl během prvního roku života chován společně s případy BSE během prvního roku jejich života a u něhož šetření prokázalo, že byl v uvedené době krmen stejným potenciálně kontaminovaným krmivem, nebo
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              iii)
                                                                           
                                                                           
                                                                              pokud výsledky šetření uvedeného v podbodě ii) nevedou k jasným závěrům, skot narozený ve stejném stádě a během 12 měsíců před datem narození případů BSE nebo po něm;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) (2) buď [b)
                                                               
                                                               
                                                                  došlo-li v dotčené zemi k výskytu domácích případů BSE, zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) (3) nebo [b)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) (4) nebo [b)
                                                               
                                                               
                                                                  zvířata se narodila nejméně dva roky po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, nebo po datu narození posledního domácího případu BSE, pokud k narození došlo po datu zákazu krmení.]“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          V oddíle Poznámky pro část II se poznámky pod čarou (2), (3) a (4) nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(2)
                                                   
                                                   
                                                      Pouze pokud se zvířata narodila a byla nepřetržitě chována v zemi nebo oblasti nebo v zemích nebo oblastech zařazených v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (3)
                                                   
                                                   
                                                      Pouze pokud je země nebo oblast původu zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (4)
                                                   
                                                   
                                                      Pouze pokud je země nebo oblast původu zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze II se část 2 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Vzor veterinárního osvědčení BOV se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          V části II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se bod II.1.9. nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(1) buď
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  [II.1.9.
                                                               
                                                               
                                                                  pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              a)
                                                                           
                                                                           
                                                                              země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [b)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž bylo získáno maso nebo mleté maso:
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          ii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          byla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [b)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž bylo získáno maso nebo mleté maso, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [c)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani z něj nebylo získáno (*);]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [c)
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          maso nebo mleté maso je získáno ze zvířat, jejichž místem původu je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          ii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          iii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř se označí dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000 (3);]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [d)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso je získáno ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, který se narodil, byl nepřetržitě chován a poražen v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [d)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso není získáno ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu;]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) [e)
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          místem původu zvířat, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          ii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          iii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          maso nebo mleté maso bylo vyráběno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi není kontaminováno.]]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (1) nebo
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  [II.1.9.
                                                               
                                                               
                                                                  pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              a)
                                                                           
                                                                           
                                                                              země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              b)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž je získáno hovězí maso nebo mleté maso, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [c)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ani z nich nebylo získáno.]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [c)
                                                                           
                                                                           
                                                                              jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin. Jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř se označí dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000 (3).]]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      (1) nebo
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  [II.1.9.
                                                               
                                                               
                                                                  pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              a)
                                                                           
                                                                           
                                                                              země nebo oblast odeslání nebyla zařazena do některé z kategorií v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES nebo je zařazena do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              b)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              c)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [d)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso neobsahuje ani nebylo získáno z níže uvedeného:
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          ii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          iii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          strojně oddělené maso získané z kostí skotu.]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [d)
                                                                           
                                                                           
                                                                              jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál než páteř včetně míšních nervových uzlin. Jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř se označí dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000 (3).]]“
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          V oddíle Poznámky pro část II se poznámka pod čarou (3) nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(3)
                                                   
                                                   
                                                      Do společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) uvedeného v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004 se doplní počet jatečně upravených těl skotu nebo částí jatečně upravených těl, u kterých je vyžadováno odstranění páteře.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          V oddíle Poznámky pro část II se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(*)
                                                   
                                                   
                                                      Odstranění specifikovaného rizikového materiálu není vyžadováno, pokud je maso nebo mleté maso získáno ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v třetí zemi nebo oblasti třetí země zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Vzor veterinárního osvědčení OVI se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          V části II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se bod II.1.9. nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(1) buď
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  [II.1.9.
                                                               
                                                               
                                                                  pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              a)
                                                                           
                                                                           
                                                                              země nebo oblast odeslání je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [b)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [b)
                                                                           
                                                                           
                                                                              zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso:
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          ii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          byla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční;]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              c)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani z něj nebylo získáno (*);
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) buď [d)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso není získáno ze strojně odděleného masa získaného z kostí ovcí nebo koz;]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) nebo [d)
                                                                           
                                                                           
                                                                              maso nebo mleté maso je získáno ze strojně odděleného masa získaného z kostí ovcí nebo koz, které se narodily, byly nepřetržitě chovány a poraženy v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              (1) [e)
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          i)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          místem původu zvířat, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          ii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          iii)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          maso nebo mleté maso bylo vyráběno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi není kontaminováno.]]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) nebo
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              [II.1.9.
                                                                           
                                                                           
                                                                              pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          a)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          země nebo oblast je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          b)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          c)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí ovcí nebo koz, ani z nich nebylo získáno.]
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  (1) nebo
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                              [II.1.9.
                                                                           
                                                                           
                                                                              pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          a)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          země nebo oblast nebyla zařazena do některé z kategorií v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES nebo je zařazena do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          b)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          c)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          zvířata, z nichž je získáno maso nebo mleté maso, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční;
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          d)
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          maso nebo mleté maso neobsahuje ani nebylo získáno z níže uvedeného:
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                      i)
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                      specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                      ii)
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                      nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                      iii)
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                      strojně oddělené maso získané z kostí ovcí nebo koz.]“
                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          V oddíle Poznámky pro část II se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „(*)
                                                   
                                                   
                                                      Odstranění specifikovaného rizikového materiálu není vyžadováno, pokud je maso nebo mleté maso získáno ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v třetí zemi nebo oblasti třetí země zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.“
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2016/759 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V části III se vzor osvědčení pro dovoz želatiny určené k lidské spotřebě, vzor GEL, mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Část II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:
                              „Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaná želatina byla vyrobena v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          pochází ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 852/2004,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          byla vyrobena ze surovin, které splnily požadavky kapitol I a II oddílu XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          byla vyrobena v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole III oddílu XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          splňuje kritéria kapitoly IV oddílu XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1),
                                       
                                    
                                 
                              
                              a pokud byla získána ze skotu, ovcí a koz,
                              byla získána ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce,
                              (1) a, s výjimkou želatiny získané z kůží a kožek,
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ani z něj nebyla získána (2),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      želatina neobsahuje strojně oddělené maso pocházející z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani není z tohoto masa získána, s výjimkou želatiny získané ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, s výjimkou případů, kdy se zvířata narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (1) [místem původu zvířat, z nichž je získána želatina, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a zvířata nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE],
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (1) [místem původu zvířat, z nichž je získána želatina, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, a želatina byla vyráběna a bylo s ní zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi není kontaminována.]]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyla získána.]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      želatina byla získána jak ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES, tak ze zvířat, která se narodila v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE, a která nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyla získána.]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získána želatina, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      želatina nebyla získána z níže uvedeného:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  i)
                                                               
                                                               
                                                                  specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  ii)
                                                               
                                                               
                                                                  nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  iii)
                                                               
                                                               
                                                                  strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz.]“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              V oddíle Poznámky pro část II se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(2)
                                       
                                       
                                          Odstranění specifikovaného rizikového materiálu není vyžadováno, pokud je želatina získána ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v třetí zemi nebo oblasti třetí země zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V části IV se vzor osvědčení pro dovoz kolagenu určeného k lidské spotřebě, vzor COL, mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Část II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:
                              „Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaný kolagen byl vyroben v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          pochází ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 852/2004,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          byl vyroben ze surovin, které splnily požadavky kapitol I a II oddílu XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          byl vyroben v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole III oddílu XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          splňuje kritéria kapitoly IV oddílu XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1),
                                       
                                    
                                 
                              
                              (1) a pokud byl získán ze skotu, ovcí a koz,
                              byl získán ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce,
                              (1) a, s výjimkou kolagenu získaného z kůží a kožek,
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      kolagen neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ani z něj nebyl získán (2),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      kolagen neobsahuje strojně oddělené maso pocházející z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani není z tohoto masa získán, s výjimkou kolagenu získaného ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž byl získán kolagen, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, s výjimkou případů, kdy se zvířata narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (1) [místem původu zvířat, z nichž je získán kolagen, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a zvířata nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE],
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (1) [místem původu zvířat, z nichž je získán kolagen, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, a kolagen byl vyráběn a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi není kontaminován.]]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získán kolagen, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      kolagen neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán.]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získán kolagen, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž je získán kolagen, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      kolagen nebyl získán z níže uvedeného:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  i)
                                                               
                                                               
                                                                  specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  ii)
                                                               
                                                               
                                                                  nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  iii)
                                                               
                                                               
                                                                  strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz.]“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              V oddíle Poznámky pro část II se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(2)
                                       
                                       
                                          Odstranění specifikovaného rizikového materiálu není vyžadováno, pokud je kolagen získán ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v třetí zemi nebo oblasti třetí země zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V části V se vzor osvědčení pro dovoz surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě, vzor RCG, mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Část II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:
                              „Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206), a potvrzuji, že výše popsané suroviny splňují uvedené požadavky, a zejména že:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          (1) [výše popsané kosti, kůže a kožky domácích a farmových přežvýkavců, prasat a drůbeže a šlachy a vaziva byly získány ze zvířat, která byla poražena na jatkách a jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako vhodná k lidské spotřebě,]
                                          a/nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          (1) [výše popsané kůže, kožky a kosti volně žijící zvěře byly získány z usmrcených zvířat, jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky po porážce shledána jako vhodná k lidské spotřebě,]
                                          a/nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          (1) [výše popsané rybí kůže a kosti pocházejí ze závodů vyrábějících produkty rybolovu k lidské spotřebě, jež jsou schváleny pro vývoz,]
                                          (1) a pokud byly získány ze skotu, ovcí a koz,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          byly získány ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce,
                                          (1) a, s výjimkou kůží a kožek přežvýkavců,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v bodě 1 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ani z něj nebyly získány (6),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      neobsahují strojně oddělené maso pocházející z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani nejsou z tohoto masa získány, s výjimkou surovin získaných ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž jsou získány suroviny, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena po omráčení lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční, s výjimkou případů, kdy se zvířata narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (1) [místem původu zvířat, z nichž jsou získány suroviny, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a zvířata nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE],
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (1) [místem původu zvířat, z nichž jsou získány suroviny, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, a suroviny byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nejsou kontaminovány.]]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž jsou získány suroviny pocházející ze skotu, ovcí a koz určené na vývoz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      suroviny pocházející ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány,]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž jsou získány suroviny, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zvířata, z nichž jsou získány suroviny pocházející ze skotu, ovcí a koz, nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      suroviny nebyly získány z níže uvedeného:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  i)
                                                               
                                                               
                                                                  specifikovaný rizikový materiál definovaný v bodě 1 přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  ii)
                                                               
                                                               
                                                                  nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  iii)
                                                               
                                                               
                                                                  strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz.]“
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              V oddíle Poznámky pro část II se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(6)
                                       
                                       
                                          Odstranění specifikovaného rizikového materiálu není vyžadováno, pokud jsou suroviny získány ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v třetí zemi nebo oblasti třetí země zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V části VI se vzor osvědčení pro dovoz ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu určených k lidské spotřebě, vzor TCG, mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Část II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:
                              „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že výše popsané ošetřené suroviny splňují následující požadavky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          byly získány ze zařízení, která kontroluje a eviduje příslušný orgán
                                          a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          (1) [výše popsané kosti, kůže a kožky domácích a farmových přežvýkavců, prasat a drůbeže byly získány ze zvířat, která byla poražena na jatkách a jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako vhodná k lidské spotřebě,]
                                          (1) a/nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          [výše popsané kůže, kožky a kosti volně žijící zvěře byly získány z usmrcených zvířat, jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky po porážce shledána jako vhodná k lidské spotřebě,]
                                          (1) a/nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          [výše popsané rybí kůže a kosti pocházejí ze závodů vyrábějících produkty rybolovu k lidské spotřebě, jež jsou schváleny pro vývoz,]
                                          a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [jedná se o usušené kosti skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, včetně farmových a volně žijících zvířat, drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře pro výrobu kolagenu nebo želatiny, byly získány ze zdravých zvířat poražených na jatkách a byly ošetřeny následujícím způsobem:
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [rozdrceny na kousky o velikosti přibližně 15 mm a odtučněny horkou vodou o teplotě nejméně 70 °C po dobu alespoň 30 minut, nebo o teplotě nejméně 80 °C po dobu alespoň 15 minut, nebo o teplotě nejméně 90 °C po dobu alespoň 10 minut, poté odděleny a následně omyty a sušeny po dobu alespoň 20 minut v proudu horkého vzduchu při počáteční teplotě nejméně 350 °C, nebo po dobu 15 minut v proudu horkého vzduchu při počáteční teplotě nad 700 °C.]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [sušeny na slunci po dobu alespoň 42 dnů při průměrné teplotě nejméně 20 °C.]
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [podrobeny ošetření kyselinou, při němž je pH udržováno na hodnotě nižší než 6 až do jádra po dobu nejméně jedné hodiny před sušením.]]
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [jedná se o kůže a kožky farmových přežvýkavců, kůže prasat, kůže drůbeže nebo kůže a kožky volně žijící zvěře, byly získány ze zdravých zvířat a:
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [byly podrobeny ošetření zásadou, při němž je pH > 12 až do jádra, a následně soleny po dobu alespoň sedmi dnů]
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [byly sušeny po dobu alespoň 42 dnů při teplotě nejméně 20 °C.]
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [byly podrobeny ošetření kyselinou, při němž je pH udržováno na hodnotě nižší než 5 až do jádra po dobu alespoň jedné hodiny.]
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [byly podrobeny ošetření zásadou, při němž je pH > 12 až do jádra, po dobu alespoň 8 hodin.]]
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) nebo
                                          
                                       
                                       
                                          [jedná se o kosti, kůže nebo kožky farmových přežvýkavců, kůže prasat, kůže drůbeže, rybí kůže a kůže a kožky volně žijící zvěře ze třetích zemí, částí třetích zemí a území uvedených v části IV přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13), které byly podrobeny jakémukoli jinému ošetření, než jsou ošetření uvedená výše, a které pocházejí ze zařízení registrovaných nebo schválených podle nařízení (ES) č. 852/2004 nebo podle nařízení (ES) č. 853/2004
                                          (1) a pokud byly získány ze skotu, ovcí a koz,
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      byly získány ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          (1) a, s výjimkou kůží a kožek přežvýkavců,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (1) buď
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      [pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84), do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ani z něj nebyly získány (4),
                                                   
                                                
                                             
                                   &n