Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/736 ze dne 26. dubna 2017, kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení slovinského vnitrostátního programu na tlumení klasické klusavky (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 736/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 110/2
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/736
   ze dne 26. dubna 2017,
   kterým se mění příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení slovinského vnitrostátního programu na tlumení klasické klusavky
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na bod 3.1 písm. b) oddílu A kapitoly A přílohy VIII uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE“) u skotu, ovcí a koz. Uvedené nařízení se použije na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 15 nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že uvádění na trh nebo případně vývoz skotu, ovcí nebo koz a jejich spermatu, embryí a vajíček podléhá podmínkám podle přílohy VIII uvedeného nařízení. Bod 3.1 písm. a) oddílu A kapitoly A uvedené přílohy stanoví, že členský stát, který má vnitrostátní program na tlumení klasické klusavky (dále jen „vnitrostátní program“) na celém svém území, může svůj vnitrostátní program předložit Komisi ke schválení. Bod 3.1 písm. b) uvedeného oddílu stanoví, že Komise může uvedený vnitrostátní program schválit, pokud splňuje kritéria stanovená v bodě 3.1 písm. a) uvedeného oddílu. Bod 3.2 uvedeného oddílu uvádí seznam členských států, jejichž vnitrostátní programy byly schváleny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 13. září 2016 předložilo Slovinsko Komisi žádost o schválení svého vnitrostátního programu. Dne 8. ledna 2017 předložilo Slovinsko v návaznosti na žádosti o další informace změněný vnitrostátní program a poskytlo vysvětlení a další informace týkající se některých aspektů uvedeného programu. Uvedený změněný vnitrostátní program by měl být schválen, neboť splňuje kritéria stanovená v bodě 3.1 písm. a) oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Bod 3.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měl být změněn tak, aby se Slovinsko doplnilo na seznam členských států se schválenými vnitrostátními programy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze VIII oddíle A kapitole A nařízení (ES) č. 999/2001 se bod 3.2 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „3.2.
               
               
                  Schvalují se vnitrostátní programy na tlumení klusavky těchto členských států:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Dánsko,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Slovinsko.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.